КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 14 травня 2008 р. N 444


Питання ввезення на митну територiю України енергозберiгаючих матерiалiв, обладнання, устаткування та комплектуючих

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 10 листопада 2008 року N 1001,
вiд 18 лютого 2009 року N 132,
вiд 10 квiтня 2009 року N 399,
вiд 3 вересня 2009 року N 966

     Вiдповiдно до статтi 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" та статтi 5 Закону України "Про податок на додану вартiсть" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

(вступна частина у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.09.2009р. N 966)

     1. Установити, що:

     1) суб'єкти господарювання, що ввозять на митну територiю України енергозберiгаючi матерiали, обладнання, устаткування та комплектуючi вироби (далi - товари), якi вiдповiдно до пунктiв "ч" i "щ" частини першої статтi 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" звiльняються вiд сплати ввiзного мита, а також здiйснюють операцiї з ввезення таких товарiв на митну територiю України, якi вiдповiдно до пiдпунктiв 5.18.1 i 5.18.2 пункту 5.18 статтi 5 Закону України "Про податок на додану вартiсть" звiльняються вiд обкладення податком на додану вартiсть, подають Мiнiстерству економiки:

     заяву про включення до перелiку товарiв, що плануються до ввезення на митну територiю України, iз зазначенням найменування товарiв, їх коду згiдно з УКТЗЕД (у разi, коли передбачається ввезення комплектних об'єктiв, iз зазначенням найменування таких об'єктiв та їх коду згiдно з УКТЗЕД), кiлькостi та вартостi;

     засвiдчену в установленому порядку копiю зовнiшньоекономiчного контракту (договору) на постачання товару або iншого документа, який є пiдставою для ввезення товару на митну територiю України;

     iнформацiю про прогнозований прибуток суб'єкта господарювання (iз зазначенням обов'язкових платежiв до державного бюджету);

     висновок Державної iнспекцiї з енергозбереження (за наявностi погоджених у встановленому порядку загальновиробничих норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсiв на рiк, у якому вводяться в експлуатацiю та/або здiйснюється використання товарiв, за якими проводиться оцiнка рiчної потреби суб'єкта господарювання в паливно-енергетичних ресурсах) щодо визнання проекту, за яким ввозяться товари, ефективним в частинi впровадження енергозберiгаючих технологiй;

     документ, який пiдтверджує зобов'язання суб'єкта господарювання щодо застосування ввезених товарiв лише для власного виробництва з вiдповiдним обґрунтуванням та розрахунками;

     висновок вiдповiдного мiнiстерства чи iншого центрального органу виконавчої влади про те, що товари з аналогiчними якiсними показниками не виробляються в Українi;

     2) Мiнiстерство економiки з урахуванням пропозицiй центральних органiв виконавчої влади готує проект рiшення Кабiнету Мiнiстрiв України про внесення змiн до перелiку та обсягiв товарiв i в установленому порядку надсилає його на розгляд Кабiнету Мiнiстрiв України;

     3) суб'єкти господарювання, що ввезли товари згiдно iз затвердженим у встановленому порядку перелiком, подають протягом трьох рокiв щомiсяця до 5 числа наступного перiоду митному органу, який здiйснив оформлення товарiв, звiт про використання товарiв за призначенням у трьох примiрниках, два з яких з вiдмiткою про прийняття товарiв надсилаються митним органом щомiсяця до 13 числа наступного перiоду податковому органу та iнспекцiї з енергозбереження за мiсцем реєстрацiї суб'єкта господарювання. Форма звiту розробляється та затверджується Державною митною службою за погодженням з Державною податковою адмiнiстрацiєю;

     4) митний орган за мiсцем реєстрацiї суб'єкта господарювання та Державна iнспекцiя з енергозбереження здiйснюють в установленому порядку контроль за використанням ввезених на митну територiю України товарiв за призначенням.

     У разi виявлення факту використання таких товарiв не за призначенням митний орган за мiсцем реєстрацiї суб'єкта господарювання iз залученням заiнтересованих центральних органiв виконавчої влади вживає заходiв до стягнення несплачених сум ввiзного мита i податку на додану вартiсть у порядку та розмiрах, передбачених законодавством.

(пункт 1 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.09.2009р. N 966)

     2. Затвердити перелiк та обсяги енергозберiгаючих матерiалiв, обладнання, устаткування та комплектуючих, що звiльняються вiд ввiзного мита та операцiї з увезення яких на митну територiю України звiльняються вiд обкладення податком на додану вартiсть (додається).

(пункт 2 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.09.2009р. N 966)

     3. Ця постанова набирає чинностi з дня опублiкування.

Прем'єр-мiнiстр України Ю. ТИМОШЕНКО

Iнд. 37

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 14 травня 2008 р. N 444

ПЕРЕЛIК
та обсяги енергозберiгаючих матерiалiв, обладнання, устаткування та комплектуючих, що звiльняються вiд ввiзного мита та операцiї з увезення яких на митну територiю України звiльняються вiд обкладення податком на додану вартiсть

Код згiдно з УКТЗЕД Найменування товару Одиниця вимiру Обсяг Вартiсть
8479 89 98 90 Безперервний травильний агрегат штук 1 43354180 євро
8417 80 80 00 Установка регенерацiї соляної кислоти - " - 1  
8424 30 90 10 Обладнання з приймання (здрiбнення та сушiння) та вдування пиловугiльного палива у доменнi печi з системою "Oxy-Coal" комплект 1 22900000 євро
8502 39 91 00 Турбогенератори штук 2 20176000000 єн
8404 10 00 Економайзер ECOL - " - 1 233600 гривень
(46300 доларiв США)
8449 00 00 00 Комплексна лiнiя для виготовлення голкопробивних нетканих матерiалiв з максимальною шириною кiнцевого продукту 5,3 метра штук 1 4240000 євро
8502 39 91 00 Електростанцiя комбiнованого циклу - " - 1 9953500000 єн
8418 99 10 00 Продукцiйний випарювач - " - 1 89000 доларiв США
8477 80 19 00 Лiнiя для виробництва вспiненої XPS плити JGXPS 135/150 - " - 1 340000 доларiв США
8417 80 20 00 Пiч для варки скла - " - 1 1685167 доларiв США
8502 31 90 00 Позицiю виключено      
8502 39 91 00 Мiнi-електростанцiя. Турбогенераторна установка - " - 2 1000000 євро
6806 90 00 00 Теплоiзоляцiйнi водовiдштовхуючi плити Duraboard CTWR 1000 х 1250 х 12 мiлiметрiв кв. метрiв 40 35200 гривень
(7000 доларiв США)
8474 80 90 00 Обладнання для сортування, просiювання, сепарацiї, промивання, подрiбнення, розмелювання, змiшування або перемiшування ґрунту, камiння, руд чи iнших мiнеральних копалин у твердому (включаючи порошкоподiбний та пастоподiбний) станi;
обладнання для агломерацiї, формування або вiдливання твердого мiнерального палива, керамiчних паст, незатвердiлого цементу, гiпсових матерiалiв або iнших мiнеральних речовин у виглядi порошку або пасти; машини формувальнi для виробництва пiщаних ливарних форм:
- iнше обладнання:
-- iншi
комплект 1 238650000 євро
8417 10 00 00 Печi та горни промисловi або лабораторнi, включаючи смiттєспалювачi, неелектричнi:
- печi та горни для випалювання, виплавляння або iншого термiчного оброблення пiритових руд або руд металiв
     
8455 21 00 00 Стани прокатнi та валки до них:
- iншi стани прокатнi:
-- стани гарячої прокатки або комбiнованi стани гарячої i холодної прокатки
- " - 1 36000000 євро
8502 39 91 00 Електрогенераторнi установки та обертовi електричнi перетворювачi:
- iншi електрогенераторнi установки:
-- iншi:
--- iншi:
---- турбогенератори
комплект 1 9953500000 єн
8414 59 90 00 Насоси повiтрянi або вакуумнi, повiтрянi або iншi газовi компресори та вентилятори; вентиляцiйнi або рециркуляцiйнi витяжнi ковпаки або шафи з вентилятором, з фiльтром або без нього:
- вентилятори:
-- iншi:
--- iншi:
---- iншi
- " - 1 23571000 євро
8501 53 99 00 Двигуни та генератори, електричнi (крiм електрогенераторних установок):
- iншi двигуни змiнного струму багатофазнi:
-- потужнiстю понад 75 кВт:
--- iншi:
---- iншi, потужнiстю:
----- понад 750 кВт
- " - 1 11615000 євро
8414 80 29 00 Насоси повiтрянi або вакуумнi, повiтрянi або iншi газовi компресори та вентилятори; вентиляцiйнi або рециркуляцiйнi витяжнi ковпаки або шафи з вентилятором, з фiльтром або без нього:
- iншi:
-- iншi:
--- турбокомпресори:
---- багатоступiнчастi
- " - 1 9210000 євро
8501 53 99 00 Двигуни та генератори, електричнi (крiм електрогенераторних установок):
- iншi двигуни змiнного струму багатофазнi:
-- потужнiстю понад 75 кВт:
--- iншi:
---- iншi, потужнiстю:
----- понад 750 кВт
комплект 1 4910000 євро
8455 21 00 00 Позицiю виключено      
8455 21 00 00 Позицiю виключено      
8421 39 51 00 Позицiю виключено      
8454 10 00 10 Конвертери, ливарнi ковшi i виливницi та ливарнi машини, призначенi для використання в металургiї або ливарному виробництвi:
- конвертери:
-- мiсткiстю 130 - 300 тонн
- " - 1 400180000 євро
8454 30 90 00 Конвертери, ливарнi ковшi i виливницi та ливарнi машини, призначенi для використання в металургiї або ливарному виробництвi:
- машини ливарнi:
-- iншi
- " -    
8421 39 51 00 Позицiю виключено      
8405 10 00 00 Позицiю виключено      
8414 80 29 00 Позицiю виключено      
8471 49 90 00 Позицiю виключено      
8414 80 71 00 Позицiю виключено      
8514 30 99 00 Печi та камери промисловi або лабораторнi, електричнi (включаючи iндукцiйнi або дiелектричнi); iнше промислове або лабораторне обладнання для термiчного оброблення матерiалiв, iндукцiйне або дiелектричне:
- iншi печi та камери:
-- iншi:
--- iншi
комплект 1 25348000 євро
8501 53 99 00 Двигуни та генератори, електричнi (крiм електрогенераторних установок):
- iншi двигуни змiнного струму багатофазнi:
-- потужнiстю понад 75 кВт:
--- iншi:
---- iншi, потужнiстю:
----- понад 750 кВт
штук 1 559350 євро
8413 70 80 00 Позицiю виключено      
8419 60 00 00 Позицiю виключено      
8406 82 19 00 Позицiю виключено      
8501 64 00 00 Позицiю виключено      
8514 30 99 00 Позицiю виключено      
8406 82 19 00 Позицiю виключено      
8474 20 90 00 Обладнання для сортування, просiювання, сепарацiї, промивання, подрiбнення, розмелювання, змiшування або перемiшування ґрунту, камiння, руд чи iнших мiнеральних копалин у твердому (включаючи порошкоподiбний та пастоподiбний) станi; обладнання для агломерацiї, формування або вiдливання твердого мiнерального палива, керамiчних паст, незатвердiлого цементу, гiпсових матерiалiв або iнших мiнеральних речовин у виглядi порошку або пасти; машини формувальнi для виробництва пiщаних ливарних форм:
- машини для подрiбнення або розмелювання:
-- iншi
- " - 1 4761000 доларiв США
8424 30 90 10 Механiчнi пристрої (з ручним керуванням або без нього) для розбризкування або розпилення рiдких чи порошкоподiбних речовин; вогнегасники, зарядженi або незарядженi; пульверизатори та аналогiчнi пристрої; пiскоструминнi, пароструминнi та аналогiчнi метальнi пристрої:
- пiскоструминнi, пароструминнi та аналогiчнi метальнi пристрої:
-- iншi пристрої:
--- iншi:
---- пристрiй для вдування вугiльного пилу в доменну пiч
     
3402 90 10 90 Позицiю виключено      
3603 00 90 00 Позицiю виключено      
3802 90 00 90 Позицiю виключено      
3816 00 00 00 Позицiю виключено      
4011 99 00 00 Позицiю виключено      
6902 20 99 00 Позицiю виключено      
8417 90 00 90 Позицiю виключено      
8474 90 10 00 Позицiю виключено      
8474 90 90 90 Позицiю виключено      
8405 10 00 00 Установка з виробництва водню типу НС-2500 (паровий реформер) комплект 1 3945000 євро
8414 80 39 00 Установка компресорна 1С2ГП-4,2/3-9 штук 3 17552295 рублiв
8419 40 00 00 Крiогенний генератор азоту NGS4 комплект 1 2442000 євро
8428 90 79 00 Обладнання зернового елеваторного господарства об'ємом збереження та перевалки 140000 тонн кукурудзи - " - 1 10705431 євро
8457 10 90 00 Фрезерний оброблювальний центр K2X15 iз системою ЧПК SIMENS 840 D штук 1 950200 євро
8457 10 90 00 Вертикальний оброблювальний центр PICOMAX60HSC - " - 1 672298 євро
8458 11 41 00 Токарний автомат поздовжнього точiння iз ЧПК моделi SV-32 - " - 2 870000 євро
8475 10 00 00 Лiнiя для виробництва люмiнiсцентних ламп КТ 2000 комплект 1 1130000,1 долара США
8477 80 19 00 Виробнича лiнiя для виготовлення хiмiчно зшитого пiнополiетилену моделi PI-XLPE-150 штук 1 975000 доларiв США
8479 89 70 00 Установка для осаджування епiтаксiйного шару на напiвпровiдниковi пластини (Discovery D-180LDM MOCVD System) - " - 1 7000000 гривень
8479 89 70 00 Установка для осаджування епiтаксiйного шару на напiвпровiдниковi пластини (D-180GaN MOCVD System) - " - 1 10000000 гривень
8479 89 70 00 Установка для осаджування епiтаксiйного шару на напiвпровiдниковi пластини (m-GaNzilla MOCVD System Modification E300) - " - 1 15000000 гривень
8479 89 98 90 Обладнання для виробництва альтернативного виду палива на базi харчових технологiй комплект 1 28645000 євро
8479 89 98 90 Установка з виробництва конденсату силанiв, до складу якої входить:
- система синтезу КС у кiлькостi 1 штука;
- система пиловловлювання у кiлькостi 1 штука;
- система конденсацiї силанiв у кiлькостi 1 штука
- " - 1 16410000 євро
8479 89 98 90 Система з виробництва полiкремнiю сонячної якостi методом осадження, до складу якої входять:
- "Сименс" - система осадження полiкремнiю сонячної якостi у кiлькостi 18 штук;
- випарювач для "Сименс" - системи осадження полiкремнiю сонячної якостi у кiлькостi 3 штуки;
- стартовий нагрiвач у кiлькостi 5 штук;
- система конверсiї ТК у ТХС у кiлькостi 10 штук;
- випарювач для систем конверсiї ТК у ТХС у кiлькостi 3 штуки;
- система роздiлення парогазової сумiшi у кiлькостi 1 штука
комплект 1 103900000 євро
8502 39 91 00 Турбогенератори штук 2 20176000000 єн
8502 39 91 00 Електростанцiя комбiнованого циклу - " - 1 9426900000 єн
8502 39 91 00 Електростанцiя комбiнованого циклу
(ЕКЦДГ)
- " - 1 12978464000 єн
30189000 євро
8537 20 99 00 Електропiдстанцiя 110 кВ ЕГП - " - 1 14558000 євро
9010 10 00 00 Апаратура та обладнання для автоматичного проявлення фотоплiвок (включаючи кiноплiвки) або рулонного фотопаперу чи для автоматичного друку проявлених плiвок на рулонний фотопапiр:
- укомплектована негативна кольорова проявна машина;
- укомплектована позитивна кольорова проявна машина;
- укомплектована унiверсальна чорно-бiла проявна машина;
- система регенерацiї проявника;
- апаратура для збирання срiбла;
- комплект обладнання для приготування i нейтралiзацiї розчинiв (мiксери, баки, з'єднання, система нейтралiзацiї розчинiв перед утилiзацiєю; обладнання для регенерацiї та нейтралiзацiї розчину вiдбiлювання);
- ультразвукова машина для чищення плiвки Ultraclean;
- машина для реставрацiї плiвки CLARA;
- аналiзатор кольору;
- копiювальний апарат;
- iмерсiйний копiювальний апарат;
- комплект луп-кабiнетiв для друку рекламних роликiв;
- столи перемотки для темної кiмнати RT27;
- електричнi перемотувальнi столи RT28, RT29;
- комплект для оптичного перезапису звуку Audio Post Production (шафа Rack i камера запису звуку LLK);
- комплект обладнання для вiдеоархiву (професiйний dvd рекордер, плеєр, вiдеопроектор; монiтор вiдео 32'; Audio 5.1);
- комплект обладнання для контролю за якiстю, монтажем, синхронiзацiєю (M10, TR3, HDC352, HDC35S4, TDN, TMN4, Dual 3520);
- iнша апаратура та обладнання для кiнолабораторiї та аксесуари (сенситометр, денситометр, ультразвуковi преси, преси, ультразвуковий апарат для склеювання, апарат для нарiзання плiвки)
комплект 1 2887817 євро
9030 82 00 00 Прилади та апаратура для вимiрювання або перевiрки напiвпровiдникових пластин або пристроїв (система вимiрювань Холла HMS3000) штук 1 400000 гривень
9030 82 00 00 Прилади та апаратура для вимiрювання або перевiрки напiвпровiдникових пластин або пристроїв (електрохiмiчний профiлометр Accent PN4300PC) - " - 1 800000 гривень
9031 41 00 00 Прилади та пристрої оптичнi для перевiрки напiвпровiдникових пластин або пристроїв або для перевiрки фотомасок чи фотошаблонiв, якi використовуються у виробництвi напiвпровiдникових приладiв (система фотолюмiнiсцентного картографування напiвпровiдникових пластин Philips (Nanometrics) PLM-series) штук 1 800000 гривень
9031 80 34 90 Координатно-вимiрювальна машина "Wensel WGT" - " - 1 633644 євро
 
(перелiк iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10.11.2008р. N 1001, вiд 18.02.2009р. N 132, вiд 10.04.2009р. N 399, вiд 03.09.2009р. N 966)