ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник Харкiвської митницi
М.I. Пруднiков
06 червня 2008 р.

ПЕРЕЛIК
товарiв груп "ризику" та "прикриття", що пiдлягають обов'язковому експертно-дослiдному супроводженню
(чинний з 09.06.08)

N з/п Група, позицiя та код товару згiдно з УКТЗЕД Коротка назва товару Пiдстава для обов'язкової перевiрки товару Визначальнi показники Спецiальнi заходи
1 2 3 4 5 6
Товари групи "ризику"
1 020220,
020230
М'ясо великої рогатої худоби, морожене Можливiсть класифiкацiї за iншим кодом у межах цiєї гр., або до гр. 16 УКТЗЕД Ступiнь обробки (свiжа, охолоджена, морожена, консервована, зварена або приготовлена iншим способом) Захiд 1
Захiд 2
2 020322,
020329
Свинина морожена Можливiсть класифiкацiї за iншим кодом у межах цiєї гр., або до гр. 16 УКТЗЕД Ступiнь обробки (свiжа, охолоджена, морожена, консервована, зварена або приготовлена iншим способом) Захiд 1
Захiд 2
3 0206 Тiльки мороженi їстiвнi субпродукти великої рогатої худоби, свиней, овець, кiз. Можливiсть класифiкацiї за iншим кодом у межах цiєї гр., або до гр. 16 УКТЗЕД Ступiнь обробки та стан (свiжа, охолоджена, морожена та iнш.) Захiд 1
Захiд 2
4 0303 Риба морожена, морська Можливiсть класифiкацiї за iншим кодом у межах цiєї гр., або до гр. 16 УКТЗЕД Ступiнь обробки (свiжа,охолоджена, морожена, консер-вована, зварена або приготовлена iншим способом) Захiд 1
Захiд 2
5 0306 Ракоподiбнi, живi, свiжi, охолодженi, мороженi, сушенi, солонi або у розсолi; ракоподiбнi у панцирах, варенi у водi або на парi, охолодженi або неохолодженi, мороженi, сушенi, солонi або у розсолi; борошно, порошок та гранули з ракоподiбних, придатнi для харчування Можливiсть класифiкацiї за iншим кодом у межах цiєї гр., або до гр. 16 УКТЗЕД Ступень обробки, визначення виду Захiд 1
Захiд 2
6 Група 08 Тiльки сушенi плоди Можливiсть класифiкацiї в межах позицiї Визначення виду плодiв та ступiнь їх обробки Захiд 1
Захiд 2
7 1105 Борошно, крупа, порошок, пластiвцi, гранули з картоплi Можливiсть класифiкацiї в позицiї 2005 Визначення ступеню обробки товару Захiд 1
Захiд 2
8 1517909911,
1517909919
Сумiшi олiй для виробництва харчових продуктiв Можливiсть класифiкацiї за кодом 1517109000 Ступiнь та вид обробки, жирно-кислотний склад Захiд 2
9 2009 Соки фруктовi (включаючи виноградне сусло) або соки овочевi незбродженi, без додання спирту, з доданням або без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин. Можливiсть класифiкацiї за iншим кодом у межах цiєї позицiї УКТЗЕД. Визначення виду сировини, густина, склад Захiд 2
10 2204301000,
2204309200,
2204309400,
2204309600,
2204309800
Виноградне сусло в процесi бродiння або бродiння якого зупинено по-iншому, нiж доданням спирту, концентроване, iнше Можливiсть класифiкацiї за кодами УКТЗЕД:
2204296500,
2204297500
Органолептичнi показники, фiзико-хiмiчнi показники: густина, масова частка цукру, фактична частка етилового спирту за об'ємом Захiд 2
11 2504 Графiт природний Можливiсть класифiкацiї за кодом 3801100000 (5%) - графiт штучний Природа сировини, питома вага, вмiст вуглецю, види обробки, стан Захiд 2
12 27101141,
27101145,
2710114999
Нафтопродукти, легкi дистиляти, бензини моторнi, iз вмiстом свинцю 0,013 г/л або менше Можливiсть класифiкацiї за iншим кодом у межах цiєї пiдпозицiї УКТЗЕД Вмiст ароматичних складових, вмiст високооктанової кисневмiсної добавки або етил-трет-бутилового ефiру або їх сумiшi, фракцiйний склад Захiд 2
13 27101931 - 27101949 Нафтопродукти, важкi дистиляти, газойлi (дизельне пальне) Можливiсть класифiкацiї за iншим кодом у межах цiєї пiдпозицiї УКТЗЕД (змiна акцизу з 20 до 45 евро/т) Фракцiйний склад, кiлькiсний вмiст сiрки Захiд 2
14 2918140000 Лимонна кислота Можливiсть класифiкацiї в групi 29 Хiмiчний склад Захiд 1
Захiд 2
15 300440,
300450,
300490
Лiкарськi засоби у формi бальзамiв, настоянок Можливiсть класифiкацiї в товарнiй пiдпозицiї 220890 Склад товару, в тому числi, вмiст етилового спирту (при наявностi) Захiд 1
Захiд 2
16 3208901910,
3208901920,
3208909900
Фарби та лаки; розчини, зазначенi у примiтцi 4 до цiєї групи Можливiсть класифiкацiї за кодом 3208909190 або в межах гр. 39 УКТЗЕД Склад товару, в тому числi, кiлькiсть (вмiст) розчиннику, наявнiсть пiгментiв Захiд 2
17 3209100000 Фарби та лаки Можливiсть класифiкацiї в межах товарної позицiї або iнших Хiмiчний склад, вид полiмеру, властивостi Захiд 2
18 3808 Iнсектициди, родентициди, фунгiциди, гербiциди, засоби, що запобiгають проростанню паросткiв, та регулятори росту рослин, дезiнфiкуючi речовини та аналогiчнi речовини, в упаковках, призначенi для роздрiбної торгiвлi або у виглядi готових виробiв Можливiсть класифiкацiї в межах позицiї або групi 29 Хiмiчний склад Захiд 2
19 3811190000 Готовi присадки, добавки для нафтопродуктiв, високооктановi кисневмiснi домiшки до бензинiв (ТУУ 30183376.001 - 2000) Можливiсть класифiкацiї за кодом 2207 20 00 00 (7,5евро/л 100сп) або у гр. 29 УКТЗЕД Хiмiчний склад Захiд 2
  3920
(тiльки товари зi ставкою мита 0-2%)
Плити, листи, плiвки, стрiчки та пластини з пластмаси Можливiсть класифiкацiї в межах товарних позицiї 3920 та 3921 Хiмiчний состав, структура, вид полiмеру Захiд 1
20 4410390090 Плити деревностружковi Можливiсть класифiкацiї за iншим кодом у межах цiєї позицiї Склад, наявнiсть та вид i ступiнь обробки поверхнi Захiд 1
Захiд 2
21 4411 19,
441121,
441129
Плити деревноволокнистi з деревини або з iнших здерев'янiлих матерiалiв Можливiсть класифiкацiї за iншим кодом у межах цiєї позицiї Склад, наявнiсть та вид i ступiнь обробки поверхнi, густина (г/см3 ) Захiд 1
Захiд 2
22 4801000000 Папiр газетний у рулонах або в аркушах Можливiсть класифiкацiї за кодом 4802612090 - рiзниця в митнiй вартостi Вмiст волокон отриманих механичним способом, маса г/м2 Захiд 1
Захiд 2
23 4802 Папiр та картон некрейдованi ґатункiв, що використовуються для письма, друку або iнших графiчних цiлей, та неперфорованi карти i неперфорованi паперовi стрiчки, в рулонах або прямокутних (включаючи квадратнi) аркушах будь-якого розмiру Можливiсть класифiкацiї iншими кодами в межах товарної групи 48 Вiднесення до примiтки 5 пояснень до гр. 48 УКТЗЕД Захiд 1
24 481099 Папiр покритий неорганiчними речовинами, призначений для пакування Можливiсть класифiкацiї за iншим кодом в межах товарної групи 48 та даної товарної позицiї Склад, в тому числi, можливiсть вiднесення паперу до багатошарового Захiд 1
Захiд 2
25 4811900090 Папiр покритий органiчними речовинами. Можливiсть класифiкацiї в товарних пiдпозицiях 481140, 481150, 481160 Склад, покриття Захiд 2
26 5208
(тiльки товари зi ставкою мита 0-2%)
Тканини бавовнянi, з вмiстом бавовни 85 мас.% або бiльше, з поверхневою щiльнiстю не бiльш як 200 г/м2 Можливiсть класифiкацiї за iншим кодом (з бiльшою ставкою мита) у межах цiєї позицiї Склад, вид обробки (фарбування, вибiлення та iнш.), вид переплетiння, щiльнiсть Захiд 2
27 5209
(тiльки товари зi ставкою мита 0-2%)
Тканини бавовнянi, з вмiстом бавовни 85 мас.% або бiльше, з поверхне-вою щiльнiстю понад 200 г/м2 Можливiсть класифiкацiї за iншим кодом (з бiльшою ставкою мита) у межах цiєї позицiї Склад, вид обробки (фарбування, вибiлення та iнш.), вид переплетення, щiльнiсть Захiд 2
28 5210 Тканини бавовнянi, з вмiстом бавовни менш як 85 мас.% змiшанi головним чином або винятково з синтетичними чи штучними волокнами, з поверхневою щiльнiстю не бiльш як 200 г/м2 Можливiсть класифiкацiї за iншим кодом (з бiльшою ставкою мита) у межах цiєї позицiї та у межах товарних позицiй 5208 або 5209 Вмiст бавовни, поверхнева щiльнiсть, вид переплетення, обробка Захiд 2
29 5211
(тiльки товари зi ставкою мита 0-1%)
Тканини бавовнянi, з вмiстом бавовни менш як 85 мас.% змiшанi головним чином або винятково з синте-тичними чи штучними волокнами, з поверхне-вою щiльнiстю понад 200 г/м2 Можливiсть класифiкацiї за iншим кодом у межах цiєї позицiї та у межах товарних позицiй 5208 або 5209 Вмiст бавовни, поверхнева щiльнiсть, вид переплетення, обробка Захiд 2
30 5212 Iншi тканини бавовнянi Можливiсть класифiкацiї за iншим кодом (з бiльшою ставкою мита) у межах цiєї позицiї та у межах товарних позицiй 5208, 5209 або 5211 Вмiст бавовни, поверхнева щiльнiсть, вид переплетення, обробка Захiд 2
31 540761 Тканини з синтетичних комплексних ниток, включаючи тканини, виготовленi з матерiалiв товарної позицiї 5404 з вмiстом нетекстурованих ниток з полiефiру не менш як 85 мас.% Можливiсть класифiкацiї в товарнiй пiдпозицiї 540750 - рiзниця в митнiй вартостi Склад, вид ниток, наявнiсть текстурованих полiефiрних ниток, їх вiдсотковий вмiст Захiд 2
32 551611 - 551614 Тканини з штучних штапельних волокон з вмiстом 85 мас. % або бiльше штучних штапельних волокон Можливiсть класифiкацiї за кодами 5408310000, 5408330000, 5508340000 Вид ниток, тип ниток, вид обробки, вмiст штучних ниток в тканинi Захiд 2
33 6001 Полотна трикотажнi ворсовi, включаючи довговорсовi полотна та полотна махровi Можливiсть класифiкацiї у товарнiй позицiї 4304 Вид тканини (текстиль, трикотаж, неткане полотно), наявнiсть та крiплення ворсу, склад Захiд 2
34 6005 Полотна основов'язанi Можливiсть класифiкацiї за iншим кодом у межах цiєї або iншiй позицiї УКТЗЕД Тип переплетення, хiмiчний склад Захiд 2
35 6006 Iншi полотна трикотажнi Можливiсть класифiкацiї за iншим кодом у межах цiєї або iншiй позицiї УКТЗЕД Тип переплетення, хiмiчний склад Захiд 2
36 6913 Iншi декоративнi вироби з керамiки Можливiсть класифiкацiї за кодом не декоративних виробiв Склад, вид керамiки, призначення Захiд 1
37 8307 Труби гнучкi з недорогоцiнних металiв Можливiсть класифiкацiї за iншим кодом у межах цiєї або iншiй позицiї групи 73 УКТЗЕД Склад, призначення Захiд 1
38 8414 Вентилятори Можлива класифiкацiя в товарнiй позицiї 8415 за кодом кондицiонерiв Склад, комплектнiсть, технiчнi характеристики, призначення Захiд 1
39 8424 Механiчнi пристрої (з ручним керуванням або без нього) для розбризкування або розпилення рiдких чи порошкоподiбних речовин; пульверизатори та аналогiчнi пристрої; пiскоструминнi, пароструминнi та аналогiчнi метальнi пристро Можлива класифiкацiя рiзними кодами у товарнiй групi 84 Призначення, технiчнi характеристики, комплектнiсть Захiд 1
40 8479 Машини та механiчнi пристрої спецiального призначення, в iншому мiсцi не зазначенi Можливiсть класифiкацiї в межах груп 84 або 85 Галузь застосування Захiд 1
41 8543 Машини електричнi та апаратура Можливiсть класифiкацiї в межах групи 85 Галузь застосування Захiд 1
  1302-9405 Лiкарськi засоби та вироби медичного призначення Тiльки зареєстрованi та допущенi до застосування в Українi лiкарськi засоби та вироби медичного призначення, що звiльненнi вiд оподаткування Захiд 1
Товари групи "прикриття" походженням з країн до яких застосованi антидемпiнговi заходи та встановлено спецiальне мито (в разi не сплати)*
42 6807 Вироби з асфальту або аналогiчних матерiалiв Можлива класифiкацiя в межах позицiї - спецiальне мито Вид та природа сировини, стан, марка матерiалу Захiд 1
43 6811 Вироби з азбестоцементу, з цементу з волокнами целюлози або з аналогiчних матерiалiв Можлива класифiкацiя в межах позицiї - антидемпiнгове мито Вид та природа сировини, стан, марка матерiалу, країна походження Захiд 1
44 8414 Повiтрянi компресори Можлива класифiкацiя в межах позицiї - антидемпiнгове мито Призначення, технiчнi характеристики, країна походження Захiд 1
45 8418 Побутова холодильна та морозильна технiка Можлива класифiкацiя в межах позицiї - антидемпiнгове мито Призначення, технiчнi характеристики, країна походження Захiд 1
46 848210 Пiдшипники кульковi Можлива класифiкацiя в межах позицiї - спецiальне мито Призначення, технiчнi характеристики Захiд 3
47 8539 Електричнi лампи Можлива класифiкацiя в межах позицiї - антидемпiнгове мито Призначення, технiчнi характеристики, країна походження Захiд 1
48 8608 Стацiонарне обладнання та пристрої Можлива класифiкацiя в межах позицiї - антидемпiнгове мито Призначення, технiчнi характеристики, країна походження Захiд 1

     Примiтка: до спецiальних заходiв контролю вiдносяться:

     Захiд 1 - обов'язкове залучення ВНКТ;

     Захiд 2 - обов'язкове залучення ХСзЕЗМО;

     Захiд 3 - обов'язковий повний митний огляд зi складанням Акту про проведення митного огляду.

     * - визначенi спецiальнi заходи застосовуються у разi:

     а) країна походження товару невiдома;

     б) характеристики товару, що мають визначальне значення для застосування антидемпiнгового або спецiального мита, не пiдтверджено технiчною документацiєю виробника товару.

Начальник ВНКТ О.В. Будко