ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

02.07.08 N 11/5-19/7231-ЕП

 

Начальникам Пiвденної, Регiональної iнформацiйної митниць


Щодо оформлення контейнерiв у портах

     З метою оптимiзацiї часу знаходження автотранспортних засобiв на територiях Одеського та Iллiчiвського морських торговельних портiв та прискорення процесу митного оформлення i пропуску на митну територiю України товарiв за ПП i ПД з використанням технiчних ресурсiв ЄАIСДержмитслужби з 00 год. 00 хв. 07.07.08 запровадити наступну схему оформлення товарiв, що ввозяться на митну територiю України у контейнерах.

     1. До в'їзду автотранспортного засобу на територiю порту:

     експедитор (або представник перевiзника) проходить контроль сумiжних служб та вiзує наряд на вивезення контейнеру з територiї порту;

     на пiдставi наданих експедитором (або представником перевiзника) товаротранспортних та товаросупровiдних документiв посадова особа митницi проводить перевiрку особи перевiзника щодо додержання нею законодавства з питань митної справи та визначає необхiднiсть застосування додаткових заходiв гарантування доставки товарiв.

     2. Пiд час в'їзду автотранспортного засобу на територiю порту для завантаження на нього контейнера з товарами:

     посадова особа митницi дає дозвiл на в'їзд автотранспортного засобу. Пiсля цього шляхом оперативного запиту до ЄАIС Держмитслужби за номером ПП або ПД здiйснює перевiрку вiдповiдностi вiдомостей щодо характеру та кiлькостi вантажу, зазначених у товаросупровiдних документах на перемiщуванi товари;

     за вiдсутностi зауважень заповнює контрольну мiтку "заявка на пропуск вантажу" шляхом унесення до електронної копiї ПП або ПД вiдомостей про:

     номер транспортного засобу;

     реквiзити перевiзника та вiдомостi про особу, що безпосередньо здiйснюватиме перевезення;

     кiлькiсть товарiв, якi перемiщуватимуться;

     реквiзити всiх наявних товаросупровiдних i товаротранспортних документiв;

     дев'ятизначний код пункту пропуску, через який товари фактично ввозяться на митну територiю України:

     - 500060740 - вiддiл митного оформлення N 6 митного поста "Одеса - порт".

     - 500040413 - вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Iллiчiвськ";

     3. Пiд час виїзду автотранспортного засобу iз контейнером з товарами посадова особа митницi:

     за необхiдностi застосовує вiдповiднi форми митного контролю;

     вносить до електронної копiї ПП або ПД строк доставки товарiв у митницю призначення, iдентифiкацiйнi ознаки митного забезпечення (у разi його накладення), номер ОНП посадової особи митницi вiдправлення, що здiйснила митне оформлення, час i дату перетину кордону;

     використовуючи данi ЄАIС Держмитслужби, роздруковує необхiдну кiлькiсть примiрникiв витягу з електронної копiї ПП або ПД;

     ознайомлює особу, що приймає товари до перевезення, зi змiстом статей 330, 331, 332, 336, 337, 338 Митного кодексу України пiд пiдпис на всiх примiрниках витягу з електронної копiї ПП або ПД;

     засвiдчує завершення митного оформлення шляхом проставлення вiдбиткiв особистого митного забезпечення на всiх примiрниках поданих до оформлення товаросупровiдних та товаросупровiдних документiв i витягу з електронної копiї ПП або ПД;

     дає дозвiл на вiдправлення товару у митницю призначення.

     З метою реалiзацiї даної схеми Регiональною iнформацiйною митницею доопрацьовано вiдповiдний програмно-iнформацiйний комплекс ЄАIС Держмитслужби по контролю за перемiщенням товарiв, якi ввозяться з метою iмпорту, в частинi роздiлення вiдмiтки про пропуск товарiв за ПП або ПД.

     У разi виникнення технiчних питань звертатися до Регiональної iнформацiйної митницi, органiзацiйних - до Управлiння контролю за перемiщенням вантажiв Держмитслужби.

Заступник Голови П.В. Пашко