ПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

вiд 21 травня 2008 року N 135


Про внесення змiн до Iнструкцiї з бухгалтерського облiку операцiй в iноземнiй валютi та банкiвських металах у банках України

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
27 червня 2008 р. за N 566/15257


     Вiдповiдно до статтi 41 Закону України "Про Нацiональний банк України", статтi 68 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", з метою вдосконалення бухгалтерського облiку операцiй в iноземнiй валютi та банкiвських металах у банках України Правлiння Нацiонального банку України постановляє:

     1. Унести до Iнструкцiї з бухгалтерського облiку операцiй в iноземнiй валютi та банкiвських металах у банках України, затвердженої постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 17.11.2004 N 555, зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 29.11.2004 за N 1511/10110 (зi змiнами), такi змiни:

     1.1. У пунктi 2.1 глави 2:

     пiсля рахунку 3801 АП "Еквiвалент позицiї банку щодо iноземної валюти та банкiвських металiв" доповнити таким рахунком:

     3811 АП "Переоцiнка фiнансових iнструментiв, що облiковується за позабалансовими рахунками";

     виключити такi рахунки:

     9350 А "Активи до отримання та депозити до розмiщення за спотовими контрактами";

     9360 П "Активи до вiдправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами".

     1.2. У главi 7:

     пункт 7.10 викласти в такiй редакцiї:

     "7.10. Залишки в iноземнiй валютi за рахунками з облiку акцiй та iнших цiнних паперiв з нефiксованим прибутком, що облiковуються банком за справедливою вартiстю, переоцiнюються за офiцiйним курсом гривнi до iноземних валют на дату визначення їх справедливої вартостi.

     Курсовi рiзницi вiд змiни офiцiйного курсу гривнi до iноземних валют вiдображаються одночасно з визнанням результату переоцiнки таких цiнних паперiв до їх справедливої вартостi за такими балансовими рахунками:

     а) у разi переоцiнки цiнних паперiв у торговому портфелi банку - за рахунком 6204;

     б) у разi переоцiнки цiнних паперiв у портфелi банку на продаж - за рахунком 5102.

     Борговi цiннi папери в iноземнiй валютi вiдносяться до монетарних статей балансу i незалежно вiд того, у якому портфелi облiковуються, переоцiнюються пiд час змiни офiцiйного курсу гривнi до iноземних валют. Результати переоцiнки боргових цiнних паперiв вiдображаються за балансовим рахунком 6204";

     абзац перший пункту 7.12 викласти в такiй редакцiї:

     "7.12. Переоцiнка позабалансових вимог i зобов'язань в iноземнiй валютi, крiм вимог i зобов'язань за похiдними фiнансовими iнструментами, здiйснюється пiд час кожної змiни офiцiйного курсу гривнi до iноземних валют";

     доповнити главу новим пунктом такого змiсту:

     "7.13. Результати переоцiнки позабалансових вимог i зобов'язань в iноземнiй валютi та банкiвських металах за операцiями, що здiйснюються за умовами спот, вiдображаються такою проводкою:

     а) у разi позитивного результату переоцiнки:

     Дебет 3811

     Кредит 6204;

     б) у разi вiд'ємного результату переоцiнки:

     Дебет 6204

     Кредит 3811".

     2. Департаменту бухгалтерського облiку (В. I. Ричакiвська) пiсля державної реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України довести змiст цiєї постанови до вiдома територiальних управлiнь Нацiонального банку України та банкiв для керiвництва i використання в роботi.

     3. Контроль за виконанням цiєї постанови покласти на територiальнi управлiння Нацiонального банку України.

     4. Постанова набирає чинностi через 10 днiв пiсля державної реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України.

Голова В. С. Стельмах