ПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

вiд 25 червня 2008 року N 178


Про затвердження Положення про електроннi грошi в Українi

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
 25 липня 2008 р. за N 688/15379


     Вiдповiдно до статей 7, 40, 56, 67 Закону України "Про Нацiональний банк України", з метою врегулювання дiяльностi, що пов'язана з випуском електронних грошей в Українi, та запровадження монiторингу за такою дiяльнiстю Правлiння Нацiонального банку України постановляє:

     1. Затвердити Положення про електроннi грошi в Українi, що додається.

     2. Департаментам Нацiонального банку України протягом шести мiсяцiв з дня набрання чинностi цiєю постановою за потреби пiдготувати необхiднi змiни до вiдповiдних нормативно-правових актiв Нацiонального банку України, розробниками яких є цi департаменти.

     3. Банкам, якi здiйснюють випуск електронних грошей в Українi, протягом шести мiсяцiв з дня набрання чинностi цiєю постановою та в порядку, установленому цим Положенням, подати до Нацiонального банку України для узгодження правила систем електронних грошей, за винятком:

     правил Нацiональної системи масових електронних платежiв;

     випуску банком наперед оплачених платiжних карток за договором, укладеним з платiжною органiзацiєю мiжнародної платiжної системи, зареєстрованим Нацiональним банком України в установленому законодавством України порядку.

     4. Юридичним особам, якi здiйснюють випуск електронних грошей в Українi i не є банками, привести свою дiяльнiсть у вiдповiднiсть до вимог цього Положення протягом одного року з дня набрання чинностi цiєю постановою.

     5. Департаменту платiжних систем (Лапко Н. Г.) пiсля реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України довести змiст цiєї постанови до вiдома банкiв України для керiвництва i використання в роботi.

     6. Контроль за виконанням цiєї постанови покласти на виконавчого директора з питань платiжних систем та розрахункiв Кравця В. М.

     7. Постанова набирає чинностi через 10 днiв пiсля державної реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України.

Голова В. С. Стельмах

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Правлiння Нацiонального банку України
вiд 25 червня 2008 р. N 178
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
25 липня 2008 р. за N 688/15379

Положення
про електроннi грошi в Українi

     Це Положення розроблено вiдповiдно до статей 7, 40, 56, 67 Закону України "Про Нацiональний банк України", iнших законiв України та нормативно-правових актiв Нацiонального банку України (далi - Нацiональний банк).

     Метою цього Положення є регулювання дiяльностi, пов'язаної з випуском електронних грошей в Українi, та запровадження монiторингу за такою дiяльнiстю.

1. Загальнi положення

     1.1. Це Положення встановлює вимоги Нацiонального банку до суб'єктiв здiйснення випуску, обiгу та погашення електронних грошей, а також до систем електронних грошей в Українi.

     1.2. Термiни в цьому Положеннi вживаються в такому значеннi:

     випуск електронних грошей - послуга з надання фiзичним та юридичним особам електронних грошей шляхом обмiну готiвкових або безготiвкових коштiв на електроннi грошi, яка пов'язана iз зобов'язанням щодо погашення електронних грошей на вимогу;

     держатель - фiзична або юридична особа, яка має право здiйснювати операцiї з електронними грошима вiдповiдно до договору, укладеного з емiтентом або з уповноваженою ним особою;

     електронний пристрiй - чип, що мiститься на пластиковiй картцi або на iншому носiї, пам'ять комп'ютера тощо, якi використовуються для зберiгання держателями електронних грошей;

     електроннi грошi - одиницi вартостi, якi зберiгаються на електронному пристрої, приймаються як засiб платежу iншими, нiж емiтент, особами i є грошовим зобов'язанням емiтента;

     емiтент - особа, яка здiйснює випуск електронних грошей;

     користувач - фiзична особа, яка має право використовувати електроннi грошi для придбання товарiв або послуг, а також для переказiв iншим фiзичним особам;

     обмiннi операцiї з електронними грошима - послуги з обмiну електронних грошей, випущених одним емiтентом на електроннi грошi iншого емiтента;

     погашення електронних грошей - послуга з вилучення електронних грошей з обiгу з одночасним наданням їх пред'явнику готiвкових або безготiвкових коштiв;

     розповсюдження електронних грошей - послуга з надання електронних грошей користувачам, яка не пов'язана iз зобов'язанням щодо їх погашення;

     система електронних грошей - сукупнiсть вiдносин, якi виникають мiж емiтентом i держателями, у тому числi торговцями та користувачами, щодо здiйснення випуску, обiгу та погашення електронних грошей;

     торговець - суб'єкт господарювання, зареєстрований вiдповiдно до законодавства України, що на пiдставi договору, укладеного з емiтентом або уповноваженою ним особою, приймає електроннi грошi як засiб платежу за товари або послуги.

     1.3. Випуск електронних грошей в Українi мають право здiйснювати лише банки (далi - банки-емiтенти).

     1.4. Банк-емiтент веде окремий облiк коштiв, якi надходять вiд держателiв, загальною сумою на рахунку банку-емiтента та окремо за кожним видом електронного пристрою.

     1.5. Операцiї з електронними грошима здiйснюються банками-емiтентами та держателями вiдповiдно до вимог цього Положення, iнших нормативно-правових актiв Нацiонального банку, правил, установлених банками-емiтентами та платiжними органiзацiями внутрiшньодержавних або мiжнародних платiжних систем, а також умов укладених договорiв.

2. Вимоги щодо здiйснення випуску електронних грошей

     2.1. Банки мають право здiйснювати випуск електронних грошей, виражених лише в гривнях, за винятком випуску наперед оплачених платiжних карток.

     2.2. Банк-емiтент зобов'язаний забезпечити, щоб сума випущених ним електронних грошей не перевищувала суму готiвкових або безготiвкових коштiв, отриманих вiд фiзичних та юридичних осiб пiд час здiйснення випуску електронних грошей.

     2.3. Електроннi грошi є випущеними з моменту їх завантаження банком-емiтентом або уповноваженою ним особою на електронний пристрiй, що перебуває в розпорядженнi користувача.

     2.4. Банк-емiтент зобов'язаний забезпечити, щоб сума електронних грошей на одному електронному пристрої, що перебуває в розпорядженнi користувача, не перевищувала суму, еквiвалентну 5000 гривень.

     2.5. Банк-емiтент зобов'язаний надавати держателям iнформацiю щодо тарифiв i правил здiйснення держателями операцiй з випущеними ним електронними грошима.

     2.6. Банк-емiтент зобов'язаний до початку здiйснення випуску електронних грошей та в порядку, установленому цим Положенням, узгодити з Нацiональним банком правила системи електронних грошей, за винятком:

     правил Нацiональної системи масових електронних платежiв;

     випуску банком наперед оплачених платiжних карток за договором, укладеним з платiжною органiзацiєю мiжнародної платiжної системи, зареєстрованим Нацiональним банком у встановленому законодавством України порядку.

     2.7. Банк-емiтент зобов'язаний протягом 10 календарних днiв з початку здiйснення випуску електронних грошей повiдомити про це Нацiональний банк за формою згiдно з додатком 1 до цього Положення.

     2.8. Банк-емiтент зобов'язаний щокварталу до 10 числа мiсяця, наступного за звiтним перiодом, надавати Нацiональному банку iнформацiю про дiяльнiсть, пов'язану з випуском та обiгом електронних грошей, за формою згiдно з додатком 2 до цього Положення.

3. Вимоги щодо розповсюдження, використання, приймання та обмiнних операцiй з електронними грошима

     3.1. Банк-емiтент має право укладати договори з iншими юридичними особами про розповсюдження ними електронних грошей, за винятком розповсюдження наперед оплачених платiжних карток.

     3.2. Банк-емiтент має право надавати користувачам засоби поповнення електронними грошима електронних пристроїв та укладати договори з iншими суб'єктами господарювання про надання користувачам таких засобiв.

     3.3. Користувачi мають право використовувати електроннi грошi банкiв-емiтентiв для оплати товарiв i послуг торговцiв, а також переказувати електроннi грошi iншим користувачам.

     3.4. Торговець на пiдставi договору, укладеного з банком-емiтентом або уповноваженою ним особою, має право приймати вiд користувачiв електроннi грошi як засiб платежу за товари або послуги.

     3.5. Банк-емiтент має право здiйснювати обмiннi операцiї з випущеними ним електронними грошима на електроннi грошi, випущенi iншими банками-емiтентами, а також укладати договори з iншими суб'єктами господарювання про здiйснення ними такої дiяльностi.

4. Вимоги щодо погашення електронних грошей

     4.1. Банк-емiтент зобов'язаний здiйснювати погашення випущених ним електронних грошей на вимогу пред'явника.

     4.2. Фiзичнi та юридичнi особи, якi не є банками, не мають права приймати електроннi грошi в обмiн на готiвковi або безготiвковi кошти, за винятком укладення юридичними особами договору з банком-емiтентом про розповсюдження електронних грошей.

     4.3. Банк-емiтент може здiйснювати погашення електронних грошей у готiвкових коштах або шляхом переказу на поточний рахунок пред'явника.

     Електроннi грошi є погашеними банком-емiтентом з моменту зарахування суми переказу на рахунок пред'явника або видачi йому готiвкових коштiв.

5. Вимоги до систем електронних грошей

     5.1. Банк-емiтент має право самостiйно забезпечувати функцiонування системи електронних грошей, а також укладати договори з юридичними особами про виконання ними операцiйних або iнших допомiжних функцiй у системах електронних грошей.

     5.2. Банк-емiтент зобов'язаний забезпечити проведення користувачем кожної окремої трансакцiї в межах суми, передбаченої пунктом 2.4 глави 2 цього Положення.

     5.3. Банк-емiтент зобов'язаний забезпечити фiксування всiх трансакцiй електронних грошей мiж держателями електронних грошей за допомогою технiчних засобiв, а також зберiгання протягом п'яти рокiв вiдповiдної iнформацiї у формi, яка дає змогу перевiрити цiлiснiсть iнформацiї.

     5.4. Банк-емiтент зобов'язаний забезпечити запровадження в системi електронних грошей:

     органiзацiйних, процедурних заходiв та використання технiчних засобiв з метою виявлення, а також запобiгання, перешкоджання та протидiї шахрайству;

     системи захисту iнформацiї, яка має здiйснювати безперервний захист iнформацiї пiд час випуску, обiгу та погашення електронних грошей на всiх етапах її формування, оброблення, передавання i зберiгання.

     5.5. Банк-емiтент зобов'язаний визначати вимоги, передбаченi пунктом 5.4 цiєї глави, у договорах, укладених з юридичними особами, про виконання ними операцiйних або iнших допомiжних функцiй у системах електронних грошей.

     5.6. Банк-емiтент зобов'язаний постiйно проводити монiторинг системи електронних грошей за параметрами, установленими правилами системи електронних грошей.

6. Порядок узгодження правил системи електронних грошей

     6.1. Банк, який має намiр здiйснювати випуск електронних грошей, для узгодження правил системи електронних грошей подає до Нацiонального банку такi складенi державною мовою документи:

     а) клопотання про узгодження правил системи електронних грошей за формою згiдно з додатком 3 до цього Положення;

     б) пiдписанi керiвником правила системи електронних грошей, якi мають мiстити положення про:

     порядок здiйснення операцiй мiж банком-емiтентом та держателями, який має мiстити загальну схему всiх грошових та iнформацiйних потокiв;

     управлiння фiнансовими i технiчними ризиками в системi електронних грошей;

     систему безпеки i захисту iнформацiї в системi електронних грошей;

     в) iнформацiйну довiдку про принципи технiчної реалiзацiї здiйснення розрахункiв з використанням електронних грошей, пiдписану керiвником;

     г) зразки договорiв, якi укладатимуться з держателями.

     6.2. Строк розгляду Нацiональним банком документiв, поданих банком для узгодження правил системи електронних грошей, не може перевищувати одного мiсяця з дати надходження до Нацiонального банку документiв, якi вiдповiдають вимогам цього Положення.

     6.3. Нацiональний банк письмово повiдомляє банк про узгодження правил системи електронних грошей i розмiщує iнформацiю про це на сторiнцi Нацiонального банку в мережi Iнтернет.

     6.4. Пiсля розмiщення Нацiональним банком iнформацiї про узгодження правил системи електронних грошей на сторiнцi Нацiонального банку в мережi Iнтернет iншi банки-емiтенти цiєї системи мають право не узгоджувати вiдповiднi правила.

     6.5. Нацiональний банк вiдмовляє банку в узгодженнi правил системи електронних грошей за таких пiдстав:

     подання неповного перелiку документiв, зазначеного в пунктi 6.1 цiєї глави, або якщо цi документи не вiдповiдають вимогам цього Положення;

     надання недостовiрної iнформацiї;

     вiдсутностi в системi електронних грошей належного контролю за фiнансовими та/або технiчними ризиками.

     6.6. Нацiональний банк письмово iз зазначенням пiдстав у строк, передбачений пунктом 6.2 цiєї глави, повiдомляє банк про вiдмову в узгодженнi правил системи електронних грошей.

     Банк може оскаржити рiшення про вiдмову в узгодженнi правил системи електронних грошей у судi.

     6.7. Банк-емiтент зобов'язаний протягом 10 календарних днiв повiдомити Нацiональний банк про внесення змiн до документiв, на пiдставi яких були узгодженi правила системи електронних грошей, з їх обов'язковим поданням на розгляд, крiм документiв, передбачених пiдпунктом "г" пункту 6.1 цiєї глави.

     6.8. За порушення банками-емiтентами вимог цього Положення Нацiональний банк має право застосовувати заходи впливу вiдповiдно до законодавства України.

Заступник директора Департаменту платiжних систем - начальник управлiння Н. П. Вознюк

 

Додаток 1
до Положення про електроннi грошi в Українi
Виконавчому директоровi з питань платiжних систем та розрахункiв Нацiонального банку України
 
(прiзвище, iнiцiали)

Повiдомлення
про початок випуску електронних грошей

(Зразок)

Банк   .
(найменування банку)
Код банку   .
Мiсцезнаходження   .
Повiдомляємо про початок з   випуску електронних грошей
(дата)
  .
(назва системи електронних грошей)
Контактна особа  
(прiзвище, iм'я, по батьковi, номер телефону)
Керiвник ____________
(пiдпис)
__________________
(iнiцiали, прiзвище)

М. П.

 

Додаток 2
до Положення про електроннi грошi в Українi
Департамент платiжних систем

Iнформацiя про дiяльнiсть, пов'язану з випуском та обiгом електронних грошей,
за ___________ квартал 20__ р.

__________________________________________________________________
(найменування банку, код банку)

__________________________________________________________________
(назва системи електронних грошей)

Загальна кiлькiсть електронних грошей в обiгу на звiтну дату Кiлькiсть операцiй, якi здiйсненi користувачами з метою оплати товарiв та послуг, за звiтний перiод Сума, на яку користувачi здiйснили операцiї з метою оплати товарiв та послуг, за звiтний перiод Загальна кiлькiсть торговцiв, з якими укладено договiр про участь у системi електронних грошей, на звiтну дату Загальна кiлькiсть користувачiв на звiтну дату Кiлькiсть користувачiв, якi здiйснили одну операцiю i бiльше, за звiтний перiод
1 2 3 4 5 6
           
Контактна особа  
(прiзвище, iм'я, по батьковi, номер телефону)
Керiвник ____________
(пiдпис)
__________________
(iнiцiали, прiзвище)

М. П.

 

Додаток 3
до Положення про електроннi грошi в Українi
Виконавчому директоровi з питань платiжних систем та розрахункiв Нацiонального банку України
 
(прiзвище, iнiцiали)

Клопотання
про узгодження правил системи електронних грошей

(Зразок)

Банк   .
(найменування банку)
Код банку   .
Мiсцезнаходження   .
Поштова адреса   .
Прошу узгодити правила системи електронних грошей
  .
(назва системи електронних грошей)
Я несу персональну вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть усiх поданих документiв.
Перелiк документiв, що додаються:  
 
  .
Контактна особа  
(прiзвище, iм'я, по батьковi, номер телефону)
Керiвник ____________
(пiдпис)
__________________
(iнiцiали, прiзвище)

М. П.