ПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

вiд 2 червня 2008 року N 154


Про внесення змiн до Положення про здiйснення уповноваженими банками операцiй з банкiвськими металами

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
5 серпня 2008 р. за N 723/15414


     Вiдповiдно до статей 44 i 45 Закону України "Про Нацiональний банк України", роздiлiв II i III Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання i валютного контролю" та з метою подальшого впорядкування операцiй суб'єктiв ринку з купiвлi-продажу iноземної валюти та банкiвських металiв на мiжбанкiвському валютному ринку України Правлiння Нацiонального банку України постановляє:

     1. Пункт 6 глави 4 Положення про здiйснення уповноваженими банками операцiй з банкiвськими металами, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 06.08.2003 N 325, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 29.08.2003 за N 749/8070 (зi змiнами), викласти в такiй редакцiї:

     "6. Уповноважений банк як за рахунок коштiв своїх клiєнтiв, так i за рахунок власних коштiв, виконує заяви та доручення своїх клiєнтiв, а також задовольняє власнi потреби щодо купiвлi-продажу банкiвських металiв.

     Укладання мiж уповноваженими банками угод (договорiв) про купiвлю-продаж банкiвських металiв за гривнi (крiм операцiй з купiвлi-продажу банкiвських металiв на бiржах) та їх пiдтвердження проводяться виключно пiд час функцiонування Системи пiдтвердження угод на мiжбанкiвському валютному ринку України. Порядок функцiонування Системи пiдтвердження угод на мiжбанкiвському валютному ринку України визначається окремим нормативно-правовим актом Нацiонального банку".

     2. Департаменту валютного регулювання (О. А. Щербакова) пiсля державної реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України довести змiст цiєї постанови до вiдома Операцiйного i територiальних управлiнь Нацiонального банку України та банкiв для використання в роботi.

     3. Контроль за виконанням цiєї постанови покласти на Департамент валютного контролю та лiцензування (О. Г. Бiланенко) i начальникiв територiальних управлiнь Нацiонального банку України.

     4. Постанова набирає чинностi через 90 днiв пiсля державної реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України.

Голова В. С. Стельмах