ЛЬВIВСЬКИЙ ПРИКОРДОННИЙ ЗАГIН
ЯГОДИНСЬКА МИТНИЦЯ

НАКАЗ

вiд 6 листопада 2006 року N 1310/473


Про внесення змiн до Технологiчної схеми

Зареєстровано
в Львiвському обласному управлiннi юстицiї
14 листопада 2006 р. за N 53/1213


     З метою вдосконалення взаємодiї, недопущення створення складних чи нештатних ситуацiй, належного контролю за перемiщенням транспортних засобiв, увезених на територiю України iноземцями-нерезидентами i особами без громадянства-нерезидентами й пропущених через державний кордон України в мiжнародному пунктi пропуску для автомобiльного сполучення "Устилуг - Зосiн" та у вiдповiдностi до Закону України "Про Державну прикордонну службу України" вiд 03.04.2003 року N 661-IV, пункту 18 Типової технологiчної схеми пропуску через державний кордон автомобiльних, водних, залiзничних та повiтряних транспортних засобiв перевiзникiв i товарiв, що перемiщуються ними, затвердженої постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.12.2003 р. N 1989, та спiльного наказу Адмiнiстрацiї Державної прикордонної служби України i Державної митної служби України вiд 24.11.2003 N 297/793 i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 09.12.2003 за N 1133/8454, наказуємо:

     1. Затвердити та ввести в дiю змiни до Технологiчної схеми пропуску через державний кордон осiб, транспортних засобiв, вантажiв та iншого майна в мiжнародному пунктi пропуску для автомобiльного сполучення "Устилуг - Зосiн", затвердженої наказом Львiвського прикордонного загону i Ягодинської митницi вiд 26.04.2006 р. N 438/167, зареєстрованої у Львiвському обласному управлiннi юстицiї 17.05.2006 р. за N 20/1180, що додаються.

     2. Штабу Львiвського прикордонного загону у встановлений термiн направити змiни до Технологiчної схеми у Львiвське обласне управлiння юстицiї для реєстрацiї.

     3. Наказ набирає чинностi вiдповiдно до чинного законодавства України.

     4. Наказ довести до посадових осiб штабу Львiвського прикордонного загону, Ягодинської митницi, особового складу контрольних служб в частинi, що їх стосується.

     5. Контроль за виконанням наказу залишаємо за собою.

Начальник Львiвського прикордонного загону полковник I. В. Амброс
Начальник Ягодинської митницi В. М. Кучман

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Львiвського прикордонного загону, Ягодинської митницi
вiд 6 листопада 2006 р. N 1310/473
Зареєстровано
в Львiвському обласному управлiннi юстицiї
14 листопада 2006 р. за N 53/1213

ЗМIНИ
до Технологiчної схеми пропуску через державний кордон осiб, транспортних засобiв, вантажiв та iншого майна в мiжнародному пунктi пропуску для автомобiльного сполучення "Устилуг - Зосiн", затвердженої наказом Львiвського прикордонного загону, Ягодинської митницi вiд 26.04.2006 р. N 438/167, зареєстрованої у Львiвському обласному управлiннi юстицiї 17.05.2006 р. за N 20/1180

     1. У пунктi 3.4.1.2 Технологiчної схеми виключити текст слiдуючого змiсту:

     "Iнспектором митницi оформляється письмове зобов'язання з використанням митної декларацiї громадянам-нерезидентам та особам без громадянства - нерезидентам, якi тимчасово ввозять на митну територiю України транспортнi засоби, у наступних випадках:

     • у разi в'їзду на територiю України громадянина-нерезидента або особи без громадянства - нерезидента, у паспортi та/або iммiграцiйнiй картцi якого проставлена i не анульована вiдмiтка "ТЗ реєстрацiйний N", на iншому (не зазначеному у вiдмiтцi) автомобiлi особистого користування, що перебуває на постiйному облiку в реєстрацiйних органах iноземної держави;

     • у разi в'їзду на територiю України громадянина-нерезидента або особи без громадянства-нерезидента на автомобiлi особистого користування, що перебував на постiйному облiку в реєстрацiйних органах iноземної держави, але не держави його постiйного проживання;

     • у разi одночасного ввезення на територiю України громадянами-нерезидентами або особами без громадянства - нерезидентами двох i бiльше автомобiлiв особистого користувань, що перебувають на постiйному облiку в реєстрацiйних органах iноземної держави;

     • у разi керування громадянином-нерезидентом або особою без громадянства - нерезидентом автомобiлем, що перебуває на постiйному облiку в реєстрацiйних органах iноземної держави, по дорученню.".

     2. У пунктi 3.5.1 Технологiчної схеми виключити текст слiдуючого змiсту:

     "У разi виявлення пiд час проведення паспортного контролю в паспортному документi та/або iммiграцiйнiй картцi iноземних громадян-нерезидентiв i осiб без громадянства - нерезидентiв, якi виїжджають з України без ввезеного ними транспортного засобу, не анульованої вiдмiтки "ТЗ реєстрацiйний N" прикордонний наряд з перевiрки документiв доповiдає старшому ЗПН про факт не вивезення транспортного засобу, старший ЗПН забезпечує невiдкладне письмове iнформування шляхом подання письмової довiдки старшому чергової змiни митницi. Крiм цього, старший ЗПН у "Книгу облiку невивезених транспортних засобiв" вказує номер довiдки iнформування працiвникiв митницi.

     По отриманнi вiд старшого ЗПН вищезгаданої iнформацiї старший чергової змiни митницi або уповноважена ним особа негайно вживає заходiв для з'ясування причин i обставин не вивезення цього транспортного засобу, установлення його мiсцезнаходження, а також вивчає питання щодо можливої наявностi факту порушень митних правил, що передбаченi статтями 336, 355 Митного кодексу України.

     По результатам з'ясування причин i обставин не вивезення транспортного засобу старший чергової змiни митницi невiдкладно у письмовiй формi iнформує начальника вiддiлення прикордонного контролю. Iнформацiя повинна обов'язково мiстити такi данi: установчi данi особи, марка, модель транспортного засобу, державний реєстрацiйний номер, номер кузову, чи є в дiях особи порушення митних правил щодо не вивезення транспортного засобу.

     У разi визнання, в установленому законодавством порядку, згаданих громадян винними в учиненнi порушень вiдповiдно до статей 336, 355 Митного кодексу України, старший ЗПН вживає до таких громадян заходи, передбаченi статтями 25, 26 Закону України вiд 04.02.94 N 3929-XII "Про правовий статус iноземцiв та осiб без громадянства" (зi змiнами), у порядку, установленому Правилами в'їзду iноземцiв та осiб без громадянства в Україну, їх виїзду з України i транзитного проїзду через її територiю, затвердженими постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.12.95 N 1074 (зi змiнами).".

Перший заступник начальника Львiвського прикордонного загону начальник штабу пiдполковник О. Г. Рибак
Заступник начальника Ягодинської митницi Є. А. Фау