ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЛЬВIВСЬКА МИТНИЦЯ

НАКАЗ

вiд 18 вересня 2008 року N 433


Про затвердження Положення про зону митного контролю у вiддiлi митного оформлення N 6 Львiвської митницi

Зареєстровано
в Головному управлiннi юстицiї у Львiвськiй областi
8 жовтня 2008 р. за N 62/1329


     Вiдповiдно до вимог Митного кодексу України, Закону України "Про Дисциплiнарний статут митної служби України" вiд 06.09.2005 р. N 2805-IV, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.12.2002 р. N 1947 "Про затвердження Порядку створення зон митного контролю та їх функцiонування i Порядку надання дозволу на розмiщення у зонах митного контролю споруд та об'єктiв iнфраструктури, що належать iншим, нiж митнi, органам державної влади, якi здiйснюють контроль пiд час перемiщення товарiв через митний кордон України", наказу Держмитслужби України вiд 21.11.2005 р. N 1136 "Про мiсця прибуття автотранспорту", зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 09.12.2005 р. за N 1474/11754, та iнших нормативно-правових актiв, з метою визначення порядку створення зон митного контролю, меж таких зон, режиму перемiщення товарiв та iнших предметiв на територiю таких зон або за межi цих територiй, режим доступу осiб в такi зони, а також права i обов'язки посадових осiб вiддiлу митного оформлення N 6 (далi - Вiддiл по створенню i забезпеченню режиму в зонах митного контролю), наказую:

     1. Затвердити Положення про зону митного контролю у вiддiлi митного оформлення N 6 Львiвської митницi (надалi - Положення), що додається.

     2. Начальнику вiддiлу митного оформлення N 6 Львiвської митницi постiйно здiйснювати контроль за дотриманням посадовими особами вiддiлу вимог зазначеного Положення.

     3. Начальнику вiддiлу митного оформлення N 6 та начальнику юридичного вiддiлу Львiвської митницi забезпечити подання даного наказу та Положення на державну реєстрацiю до Головного управлiння юстицiї у Львiвськiй областi.

     4. Вважати таким, що втратив чиннiсть, наказ Львiвської митницi вiд 01.08.2008 N 326 "Про затвердження Положення про зону митного контролю у вiддiлi митного оформлення N 6 Львiвської митницi", зареєстрований в Головному управлiннi юстицiї у Львiвськiй областi за N 56/1323 вiд 07.08.2008.

     5. Наказ набирає чинностi вiдповiдно до законодавства України.

     6. Начальнику загального вiддiлу Львiвської митницi Твердохлiб Т. М. забезпечити доведення цього наказу до зацiкавлених осiб.

     7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на т. в. о. заступника начальника Львiвської митницi Балабанського М. Б.

Т. в. о. начальника митницi О. К. Савенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Львiвської митницi
вiд 18 вересня 2008 р. N 433
Зареєстровано
в Головному управлiннi юстицiї у Львiвськiй областi
8 жовтня 2008 р. за N 62/1329

Положення про зону митного контролю у вiддiлi митного оформлення N 6 Львiвської митницi

1. ТЕРМIНИ, ЩО ВЖИВАЮТЬСЯ В ДАНОМУ ПОЛОЖЕННI

     1. У цьому Положеннi термiни i поняття вживаються у тому ж значеннi, що i в Митному кодексi України.

2. ВСТАНОВЛЕННЯ ЗОН МИТНОГО КОНТРОЛЮ

     2.1. Зона митного контролю Вiддiлу встановлюється з метою забезпечення здiйснення митного контролю за товарами та транспортними засобами, що перемiщуються через митний кордон України, проведення заходiв, пов'язаних з виявленням, попередженням i припиненням контрабанди та порушень митних правил.

     2.2. Зона митного контролю Вiддiлу, розмiщена на територiї ВАТ Львiвське АТП "Агротранссервiс", що знаходиться за адресою: м. Львiв, вул. Городоцька, 367-а, та являє собою оглядовий майданчик загальною площею 0,3 га, вiдокремлений по периметру огорожею з воротами для в'їзду та виїзду автотранспорту, забезпечена цiлодобовою охороною та вiдповiдним перепускним режимом.

     2.3. В межах зони митного контролю на територiї ВАТ Львiвське АТП "Агротранссервiс" знаходяться майданчики для стоянки транспортних засобiв з товарами, що перебувають пiд митним контролем, якi є мiсцем прибуття автотранспорту, визначенi у вiдповiдностi до наказу Державної митної служби України вiд 21.11.2005 р. N 1136 "Про мiсця прибуття автотранспорту".

     2.4. У разi здiйснення митного контролю на територiях та в примiщеннях пiдприємств, залiзничних станцiях, посадовi особи Вiддiлу встановлюють тимчасовi зони митного контролю. Такi зони встановлюються на термiн, необхiдний для проведення митного контролю в повному обсязi. Про режим тимчасових зон митного контролю iнформуються уповноваженi особи, якi безпосередньо присутнi пiд час проведення контролю.

     2.5. Схема зони митного контролю Вiддiлу затверджується наказом Львiвської митницi.

3. РЕЖИМ ЗОНИ МИТНОГО КОНТРОЛЮ

     3.1. Режим зони митного контролю встановлюється з метою забезпечення якiсного митного огляду товарiв та iнших предметiв, заборони доступу осiб, не задiяних в процедурi здiйснення митного контролю, створення умов для роботи та захисту особового складу та матерiальних цiнностей Вiддiлу.

     3.2. Доступ в зону митного контролю дозволяється тiльки посадовим особам, якi безпосередньо беруть участь у здiйсненнi митних процедур. Iншi посадовi особи митних органiв та iнших органiв державної влади, якi здiйснюють передбаченi статтею 27 Митного кодексу України види контролю пiд час перемiщення товарiв та транспортних засобiв через митний кордон України, допускаються у цю зону в порядку, визначеному Держмитслужбою України.

     Доступ у зону митного контролю та перебування в нiй посадових осiб правоохоронних органiв i органiв прокуратури дозволяється у випадках та у порядку, передбачених законом.

     Громадяни, якi перемiщують через митний кордон товари чи iншi предмети, допускаються у зону митного контролю за документами, що є пiдставою для цього.

     Представники пiдприємств, органiзацiй та установ, особи, уповноваженi на декларування, що отримують чи вiдправляють товари, допускаються в зону митного контролю на пiдставi доручень, транспортних та iнших документiв на отримання (вiдправку) товарiв та iнших предметiв.

     3.3. Посадовi особи, що мають доступ до зони митного контролю, можуть перебувати в нiй тiльки в межах, необхiдних для виконання своїх прямих службових обов'язкiв. Такi посадовi особи не повиннi мати при собi цiнностi та предмети, вивезення або ввезення яких на митну територiю України заборонено чи обмежено законодавством, а також iноземну та нацiональну валюту незалежно вiд її кiлькостi i засоби зв'язку.

     3.4. Доступ у зону митного контролю у випадках, не передбачених вище, може бути дозволений начальником Львiвської митницi або його заступниками.

     3.5. Будь-якi дiї по вiдношенню до предметiв, що перебувають пiд митним контролем i знаходяться в зонi митного контролю (навантаження, перевантаження, розпакування тощо) виконуються тiльки з дозволу митного органу.

     Предмети перебувають пiд митним контролем в зонi митного контролю з моменту ввезення на її територiю.

     3.6. Забороняється знаходження в зонi митного контролю товарiв та транспортних засобiв, щодо яких здiйсненi митнi процедури та надано дозвiл митного органу на пропуск їх через митний кордон України вiдповiдно до заявленої мети перемiщення.

4. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА ПРАЦIВНИКIВ ВIДДIЛУ ПО ПIДТРИМАННЮ РЕЖИМУ В ЗОНI МИТНОГО КОНТРОЛЮ

     4.1. Основними обов'язками працiвникiв Вiддiлу є:

     • забезпечення режиму зони митного контролю;

     • забезпечення вiдповiдного режиму митного контролю з метою гарантування безпеки посадових осiб, якi його проводять, а також майна Вiддiлу;

     • вжиття заходiв по локалiзацiї та нейтралiзацiї негативних проявiв у мiсцi проведення митного контролю, в необхiдних випадках - у взаємодiї з службовими особами органiв внутрiшнiх справ;

     • подання необхiдної допомоги спецiальним пiдроздiлам по боротьбi з органiзованою злочиннiстю при проведеннi оперативно-розшукових заходiв у зонi митного контролю.

     4.2. З метою забезпечення виконання вимог даного Положення посадовi особи Вiддiлу мають право:

     • перевiряти документи на право доступу до зони митного контролю;

     • перевiряти предмети, що перемiщуються через межi такої зони;

     • вимагати вiд органiзацiй, пiдприємств, установ та службових осiб сумiжних служб додержання вимог режиму зони митного контролю.

5. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ РЕЖИМУ У ЗОНАХ МИТНОГО КОНТРОЛЮ

     5.1. Особи, виннi в порушеннi режиму в зонi митного контролю, в незаконному перемiщеннi через зону митного контролю вантажiв, товарiв та iнших предметiв, несуть кримiнальну, адмiнiстративну або iншу вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством України.

     5.2. За сприяння проникненню або умисного невжиття заходiв з метою недопущення несанкцiонованого проникнення стороннiх осiб до зони митного контролю посадова особа Вiддiлу може бути звiльнена з митної служби (одноразове грубе порушення). За порушення режиму зони митного контролю посадовi особи несуть вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством.

Начальник вiддiлу митного оформлення N 6 Львiвської митницi Я. О. Лозинський