ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЛЬВIВСЬКА МИТНИЦЯ

НАКАЗ

вiд 25 вересня 2008 року N 448


Про затвердження Положення про зони митного контролю митного поста "Стрий" Львiвської митницi

Зареєстровано
в Головному управлiннi юстицiї у Львiвськiй областi
8 жовтня 2008 р. за N 63/1330


     З метою визначення порядку створення зон митного контролю, встановлення меж таких зон, режиму перемiщення товарiв та iнших предметiв на територiю таких зон, або за їх межi, режиму доступу осiб в такi зони, а також прав i обов'язкiв посадових осiб митного поста "Стрий" по створенню i забезпеченню режиму в зонах митного контролю, керуючись нормами Митного кодексу України, Закону України "Про Дисциплiнарний статут митної служби України" вiд 06.09.2005 N 2805-IV, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.12.2002 N 1947 "Про затвердження Порядку створення зон митного контролю та їх функцiонування i Порядку надання дозволу на розмiщення у зонах митного контролю споруд та об'єктiв iнфраструктури, що належать iншим, нiж митнi, органам державної влади, якi здiйснюють контроль пiд час перемiщення товарiв через митний кордон України", наказу Держмитслужби України вiд 21.11.2005 N 1136 "Про мiсця прибуття автотранспорту", зареєстрованому в Мiнiстерствi юстицiї України 09.12.2005 за N 1474/11754, наказую:

     1. Затвердити Положення про зони митного контролю митного поста "Стрий" Львiвської митницi (надалi - Положення), що додається.

     2. Начальнику митного поста "Стрий" Львiвської митницi постiйно контролювати дотримання посадовими особами вiддiлу вимог зазначеного Положення.

     3. Начальнику митного поста "Стрий" та начальнику юридичного вiддiлу Львiвської митницi забезпечити подання даного наказу та Положення на державну реєстрацiю до Головного управлiння юстицiї у Львiвськiй областi.

     4. Наказ набирає чинностi вiдповiдно до законодавства України.

     5. Начальнику загального вiддiлу Львiвської митницi Твердохлiб Т. М. забезпечити доведення цього наказу до зацiкавлених осiб.

     6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на т. в. о. заступника начальника Львiвської митницi Балабанського М. Б.

Т. в. о. начальника Львiвської митницi О. К. Савенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Львiвської митницi
вiд 25 вересня 2008 р. N 448
Зареєстровано
в Головному управлiннi юстицiї у Львiвськiй областi
8 жовтня 2008 р. за N 63/1330

Положення
про зони митного контролю митного поста "Стрий" Львiвської митницi

1. ТЕРМIНИ, ЩО ВЖИВАЮТЬСЯ В ДАНОМУ ПОЛОЖЕННI

     1. У цьому Положеннi термiни i поняття вживаються у тому ж значеннi, що i в Митному кодексi України.

2. ВСТАНОВЛЕННЯ ЗОН МИТНОГО КОНТРОЛЮ

     2.1. Зони митного контролю митного поста "Стрий" Львiвської митницi (надалi митного поста) встановлюються з метою здiйснення митних процедур щодо товарiв та транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України, проведення заходiв, пов'язаних з виявленням, попередженням та припиненням контрабанди та порушень митних правил.

     2.2. Зона митного контролю митного поста, розмiщена на територiї ТзОВ "Темара", що знаходиться за адресою: м. Стрий, вул. Промислова, 7 та являє собою оглядовий майданчик загальною площею 250 кв. м, вiдокремлений по периметру огорожею з воротами для в'їзду та виїзду автотранспорту, забезпечена цiлодобовою охороною та вiдповiдним перепускним режимом.

     2.3. На територiї ТзОВ "Леонi ваерiнг системе УА ГмбХ" створено двi окремi зони митного контролю сектору митного оформлення "Леонi" загальною площею 910 кв. м за адресою: Стрийський район, с. Нежухiв, вул. Леонi, 1.

     2.4. На територiї ТзОВ "Агробуд" створено зону митного контролю сектору митного оформлення "Жидачiв" загальною площею 150 кв. м за адресою: м. Жидачiв, вул. Будiвельникiв, 1, яка являє собою вiдокремлений по периметру майданчик з воротами для в'їзду та виїзду автотранспорту з оглядовою рампою.

     2.5. В межах зони митного контролю на територiї ТзОВ "Темара" знаходиться майданчик для стоянки транспортних засобiв з товарами, що перебувають пiд митним контролем, який є мiсцем прибуття автотранспорту, визначене у вiдповiдностi до наказу Державної митної служби України вiд 21.11.2005 р. N 1136 "Про мiсця прибуття автотранспорту".

     2.6. У разi здiйснення митного контролю на територiях та в примiщеннях пiдприємств, оглядових майданчиках контейнерних термiналiв, залiзничних станцiях, посадовi особи митного поста встановлюють тимчасовi зони митного контролю, їх межi визначаються посадовою особою та становлять 20 - 30 м по периметру вiд вантажу та транспортного засобу, що оглядається. Такi зони встановлюються на термiн, необхiдний для проведення митного контролю в повному обсязi. Про режим тимчасових зон митного контролю iнформуються уповноваженi особи, якi безпосередньо присутнi пiд час проведення контролю.

     2.7. На територiях та в примiщеннях складiв тимчасового зберiгання, де зберiгаються товари пiд митним контролем митним постом визначаються територiї зон митного контролю за умов виконання пiдприємством вимог ст. ст. 99 - 109 Митного кодексу України.

     2.8. Схеми зон митного контролю митного поста затверджуються наказом Львiвської митницi.

3. РЕЖИМ ЗОНИ МИТНОГО КОНТРОЛЮ

     3.1. Режим зони митного контролю встановлюється з метою забезпечення якiсного митного огляду товарiв та iнших предметiв, заборони доступу осiб, не задiяних в процедурi здiйснення митного контролю, створення умов для роботи та захисту особового складу та матерiальних цiнностей митного поста.

     3.2. Доступ в зони митного контролю дозволяється тiльки посадовим особам, якi безпосередньо беруть участь у здiйсненнi митних процедур. Iншi посадовi особи митних органiв та iнших органiв державної влади, якi здiйснюють передбаченi статтею 27 Митного кодексу України види контролю пiд час перемiщення товарiв та транспортних засобiв через митний кордон України, допускаються у цi зони в порядку, визначеному Держмитслужбою України.

     Доступ у зони митного контролю та перебування в них посадових осiб правоохоронних органiв i органiв прокуратури дозволяється у випадках та у порядку, передбачених законодавством.

     Громадяни, якi перемiщують через митний кордон чи iншi предмети, допускаються у зону митного контролю за документами що є пiдставою для цього.

     Представники пiдприємств, органiзацiй та установ, особи уповноваженiй на декларування, що отримують чи вiдправляють товари, допускаються в зону митного контролю на пiдставi доручень, транспортних та iнших документiв на отримання (вiдправку) товарiв та iнших предметiв.

     3.3. Посадовi особи, що мають доступ до зони митного контролю, можуть перебувати в них тiльки в межах, необхiдних для виконання своїх прямих службових обов'язкiв. Такi посадовi особи не повиннi мати при собi цiнностi та предмети, вивезення або ввезення яких на митну територiю України заборонено чи обмежено законодавством, користуватися в зонах митного контролю технiчними засобами телекомунiкацiй та мати при собi технiчнi засоби телекомунiкацiй, готiвковi кошти в iноземнiй валютi та в нацiональнiй валютi понад 200 грн.

     3.4. Доступ у зони митного контролю у випадках, не передбачених вище, може бути дозволений начальником Львiвської митницi або його заступниками.

     3.5. Будь-якi дiї по вiдношенню до предметiв, що перебувають пiд митним контролем i знаходяться в зонi митного контролю (навантаження, перевантаження, розпакування тощо), виконуються тiльки з дозволу посадових осiб митного поста.

     Товари та iншi предмети знаходяться пiд митним контролем в зонi митного контролю з моменту їх ввезення на територiю цiєї зони i до моменту їх оформлення в митному вiдношеннi i випуску за межi зони митного контролю.

     3.6. Забороняється знаходження в зонах митного контролю товарiв та транспортних засобiв, щодо яких здiйсненi митнi процедури та надано дозвiл митного органу на пропуск їх через митний кордон України вiдповiдно до заявленої мети перемiщення.

     3.7. При здiйсненнi митних процедур з товарами i транспортними засобами з метою забезпечення належного режиму посадовi особи митного поста використовуються технiчнi засоби митного контролю, якi знаходяться на посту.

4. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА МИТНОГО ПОСТА ПО ПIДТРИМАННЮ РЕЖИМУ В ЗОНАХ МИТНОГО КОНТРОЛЮ

     4.1. Основними обов'язками є:

     • пiдтримання режиму зони митного контролю;

     • охорона мiсця проведення митного контролю з метою забезпечення безпеки посадових осiб митницi якi його проводять, а також майна митницi, громадян та органiзацiй;

     • вжиття заходiв по локалiзацiї та нейтралiзацiї негативних проявiв у мiсцях проведення митного контролю, в необхiдних випадках - у взаємодiї з службовими особами органiв внутрiшнiх справ;

     • надання необхiдної допомоги спецiальним пiдроздiлам по боротьбi з органiзованою злочиннiстю при проведеннi оперативно-розшукових заходiв у зонi митного контролю.

     4.2. З метою забезпечення виконання вимог даного Положення посадовi особи митного поста мають право:

     • перевiряти документи на право доступу до зон митного контролю;

     • перевiряти предмети, що перемiщуються через межi таких зон;

     • вимагати вiд органiзацiй, пiдприємств, установ та службових осiб сумiжних служб додержання вимог режиму зон митного контролю;

     • встановлювати вiдповiдно до законодавства правила щодо пiдтримання режиму зони митного контролю

5. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ РЕЖИМУ МИТНОГО КОНТРОЛЮ У ЗОНАХ

     5.1. Особи, виннi в порушеннi режиму в зонi митного контролю, в незаконному перемiщеннi через зони митного контролю вантажiв, товарiв та iнших предметiв, несуть кримiнальну, адмiнiстративну або iншу вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством України.

     5.2. За сприяння проникненню або умисного невжиття заходiв з метою недопущення несанкцiонованого проникнення стороннiх осiб до зони митного контролю посадова особа митного поста, одноразове грубе порушення може бути звiльнена з митної служби.

Начальник митного поста "Стрий" В. В. Кука