ЛЬВIВСЬКИЙ ПРИКОРДОННИЙ ЗАГIН
ЯГОДИНСЬКА МИТНИЦЯ

НАКАЗ

вiд 20 листопада 2006 року N 1394/502


Про затвердження Технологiчної схеми пропуску в мiжнародному пунктi пропуску для залiзничного сполучення "Володимир-Волинський - Хрубешув"

Зареєстровано
в Львiвському обласному управлiннi юстицiї
27 листопада 2006 р. за N 55/1215


     З метою забезпечення безперебiйного пропуску через державний кордон осiб, транспортних засобiв, товарiв та iншого майна в мiжнародному пунктi пропуску для залiзничного сполучення "Володимир-Волинський - Хрубешув", недопущення порушення державного кордону, незаконного перемiщення транспортних засобiв та товарiв та на виконання вимог Положення про пункти пропуску через державний кордон, затвердженого постановою КМУ вiд 03.08.2000 р. N 1203, наказуємо:

     1. Затвердити Технологiчну схему пропуску осiб, транспортних засобiв, товарiв та iншого майна в мiжнародному пунктi пропуску для залiзничного сполучення "Володимир-Волинський - Хрубешув". Набирає чинностi вiдповiдно до чинного законодавства України.

     2. Штабу Львiвського прикордонного загону у встановлений термiн направити Технологiчну схему у Львiвське обласне управлiння юстицiї для реєстрацiї.

     3. Начальнику вiдпк "Устилуг" та митного поста "Устилуг" пiсля реєстрацiї Технологiчної схеми в органi юстицiї органiзувати вивчення з особовим складом вiддiлення прикордонного контролю, контрольних служб, обслуговуючого персоналу залiзничних станцiй "Лудин" та "Iзов" Рiвненської Дирекцiї Львiвської залiзницi та митного поста, вiдповiдно.

     4. Спiльний наказ начальника Львiвського прикордонного загону та начальника Ягодинської митницi вiд 21.06.2005 р. N 645/323 "Про затвердження Технологiчної схеми пропуску в мiжнародному пунктi пропуску для залiзничного сполучення "Володимир-Волинський - Хрубешов", зареєстрованого у Львiвському обласному управлiннi юстицiї 26.07.2005 р. N 49/1102, вважати таким, що втратив чиннiсть. При необхiдностi внесення змiн чи доповнень до затвердженої Технологiчної схеми, здiйснювати це пiсля їх погодження з контрольними службами у встановленому порядку.

     5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника начальника Львiвського прикордонного загону - начальника штабу та першого заступника начальника Ягодинської митницi.

     6. Наказ довести до посадових осiб штабу Львiвського прикордонного загону, Ягодинської митницi, залiзничних станцiй "Лудин" та "Iзов" Рiвненської Дирекцiї Львiвської залiзницi особового складу контрольних служб та обслуговуючого персоналу вищезазначених залiзничних станцiй в частинi, що їх стосується.

Начальник Львiвського прикордонного загону полковник I. В. Амброс
Начальник Ягодинської митницi В. М. Кучман

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
спiльним наказом Львiвського прикордонного загону, Ягодинської митницi
вiд 20 листопада 2006 р. N 1394/502
Зареєстровано
в Львiвському обласному управлiннi юстицiї
27 листопада 2006 р. за N 55/1215

ТЕХНОЛОГIЧНА СХЕМА
пропуску через державний кордон осiб, транспортних засобiв, вантажiв та iншого майна в мiжнародному пунктi пропуску для залiзничного сполучення "Володимир-Волинський - Хрубешув"

     1. Вид сполучення: залiзничний.

     2. Характер перевезень: вантажно-пасажирський.

     3. Категорiя: мiжнародний.

     4. Режим функцiонування: цiлодобовий.

     5. Назва пункту пропуску на сумiжнiй сторонi: "Хрубешув"

     6. Визначений: Угодою мiж Урядом України i Республiкою Польща вiд 18.06.92 року.

     7. Вiдкритий розпорядженням КМУ N 223 вiд 25.03.92 року.

     8. Мiсце знаходження: с. Амбукiв, Володимир-Волинського району, Волинськой областi.

     9. Вiдстань вiд державного кордону: 440 метрiв.

     10. Дислокацiя вiдпк: м. Володимир-Волинський.

     11. Iнтенсивнiсть руху за добу: осiб до 30, транспортних засобiв до 20.

     12. Кiлькiсть колiй - 3, шириною - 1520 мм.

     13. Межi пункту пропуску встановленi наказом начальника Рiваненцької Дирекцiї залiзничних перевезень вiд 23.02.2001 року N 09.

     14. Наказ начальника Львiвського прикордонного загону про встановлення режиму в пунктi пропуску вiд 21.06.2005 року N 655.

     15. Зона прикордонного контролю визначена наказом начальника Львiвського прикордонного загону вiд 21.06.2005 року N 652.

     16. Зона митного контролю визначена наказом начальника Ягодинської митницi вiд 27.08.2005 року N 284.

     17. Види контролю: прикордонний, митний, санiтарно-карантинний, екологiчний, ветеринарний, фiто-санiтарний.

1. Загальнi положення

     Пропуск осiб, транспортних засобiв, товарiв та iншого майна закордонного прямування здiйснюється в пунктi пропуску через державний кордон, який визначений Угодою мiж Урядами України та Республiки Польща вiд 18.06.92 року.

     Технологiчна схема прикордонного та митного контролю транспортних засобiв, пасажирiв, предметiв, що прямують через Державний кордон України (далi ДКУ) у мiжнародному залiзничному пунктi пропуску "Володимир-Волинський", визначає правовi основи органiзацiї та здiйснення всiх видiв контролю, орiєнтована на створення сприятливих умов для прискорення прикордонного i митного контролю та оформлення пасажирiв i товарiв, а також направлена на дотримання службовими особами контрольних служб та громадянами, що прямують через ДКУ, вимог, передбачених нормативними актами.

     Вона розроблена на пiдставi постанови Кабiнету Мiнiстрiв вiд 3 серпня 2000 р. N 1203 "Про затвердження Положення про пункти пропуску через державний кордон", спiльного наказу АДПС та ДМС вiд 24.11.2003 року N 297/793 "Про затвердження Технологiї прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон".

     При здiйсненнi всiх видiв контролю службовi особи пункту пропуску "Володимир-Волинський" керуються:

     - Конституцiєю України;

     - Мiжнародними Угодами, якi ратифiкованi Верховною Радою України;

     - Митним кодексом України;

     - Кримiнальним кодексом України;

     - Кримiнально-процесуальним кодексом України;

     - Кодексом України про адмiнiстративнi правопорушення;

     - Цивiльним кодексом України;

     - Цивiльно-процесуальним Кодексом України;

     - Законом України "Про Державну прикордонну службу України";

     - Законом України "Про державний кордон України";

     - Законом України "Про Митний тариф";

     - Законом України "Про захист населення вiд iнфекцiйних хвороб";

     - Законом України "Про ветеринарну медицину";

     - Єдиним митним тарифом України;

     - указами Президента України;

     - постановами та розпорядженнями Верховної Ради та Кабiнету Мiнiстрiв України;

     - наказами та розпорядженнями Адмiнiстрацiї Державної прикордонної служби України;

     - наказами та дорученнями Голови Державної Митної Служби України;

     - наказами та розпорядженнями начальника Львiвського прикордонного загону;

     - наказами та розпорядженнями начальника Ягодинської митницi;

     - наказом МОЗ України "Про затвердження тимчасового порядку проведення державної санiтарно-гiгiєнiчної експертизи".

     1.2. Термiни, що вживаються в цiй схемi пропуску, мають таке значення:

     зона прикордонного контролю - певна територiя в пунктi пропуску через державний кордон, на якiй Прикордоннi вiйська здiйснюють прикордонний контроль осiб, транспортних засобiв, товарiв та iншого майна. Ця зона включає територiю пункту пропуску, потрiбну для здiйснення прикордонного контролю осiб, транспортних засобiв, товарiв та iншого майна i запобiгання незаконному перетинанню державного кордону України;

     зона митного контролю - мiсце, визначене митними органами в пунктах пропуску через митний кордон України або в iнших мiсцях митної територiї України, в межах якого митнi органи здiйснюють митнi процедури;

     контрольнi органи i служби - пiдроздiли центральних органiв виконавчої влади, якi в пунктах пропуску через державний кордон контролюють додержання вимог чинного законодавства з питань прикордонного, митного контролю, контролю руху автомобiльного транспорту, екологiчного, ветеринарного, санiтарного, фiтосанiтарного, епiдемiологiчного, радiологiчного та iнших державних видiв контролю;

     пропуск через державний кордон України - дозвiл пiдроздiлу контролю на перемiщення через державний кордон осiб, транспортних засобiв, товарiв та iншого майна;

     пропуск через митний кордон України - дозвiл митного органу на перемiщення товарiв i транспортних засобiв через митний кордон України з урахуванням заявленої мети такого перемiщення пiсля проведення митних процедур;

     ввезення в Україну i вивезення з України товарiв i транспортних засобiв - сукупнiсть дiй, пов'язаних iз перемiщенням товарiв i транспортних засобiв через митний кордон України у вiдповiдному напрямку;

     транзит через територiю України - митний режим, вiдповiдно до якого товари i транспортнi засоби перемiщуються пiд митним контролем мiж двома митними органами або в межах зони дiяльностi одного митного органу без будь-якого використання таких товарiв i транспортних засобiв на митнiй територiї України;

     пункт пропуску через державний кордон - дiлянка мiсцевостi або частина територiї прикордонної станцiї з комплексом будiвель, споруд та iнженерно-технiчних засобiв, де здiйснюються прикордонний, митний та iншi види контролю й пропуск через державний кордон України осiб, транспортних засобiв, товарiв та iншого майна;

     паспортний документ - документ, що пiдтверджує громадянство громадянина України, iноземця, посвiдчує особу iноземця або особу без громадянства i виданий уповноваженими органами України, iноземної держави або статутними органiзацiями ООН, який дає право виїзду за кордон, i визнаний Україною;

     предмети - особистi речi, товари, транспортнi засоби та окремi номернi вузли до них, що перемiщуються через митний кордон України;

     перевiзник - особа, зареєстрована як суб'єкт пiдприємницької дiяльностi, яка в установленому законом порядку, з використанням належних їй найманих нею транспортних засобiв перемiщує товари через митний кордон України або здiйснює перевезення товарiв, що перебувають пiд митним контролем, мiж митними органами на територiї України;

     режим зони митного контролю - порядок доступу й перебування в такiй зонi, включаючи службових осiб, якi безпосередньо забезпечують процес митного контролю й оформлення, та громадян, якi проходять митний контроль або уповноваженi пред'явити до такого контролю товари, транспортнi засоби та iншi предмети, а також порядок перемiщення товарiв, транспортних засобiв та iнших предметiв за межi зони митного контролю;

     режимнi правила в зонах прикордонного контролю - порядок пропуску та перебування в зонi прикордонного контролю осiб i транспортних засобiв (у тому числi службових транспортних засобiв), якi здiйснюють контроль (забезпечують здiйснення контролю) пасажирiв i транспортних засобiв, товарiв, товарiв та iншого майна, що перемiщуються через державний кордон України, порядок прибуття, вiдправлення iз зони прикордонного контролю осiб, транспортних засобiв, що прибувають в Україну i вибувають за кордон, а також iншi обмеження для запобiгання незаконному перетинанню державного кордону України;

     транспортний засiб - будь-якi засоби авiацiйного, водного, залiзничного, автомобiльного транспорту, що використовується виключно для перемiщення пасажирiв i товарiв через митний кордон України;

     товари - будь-яке рухоме майно (у тому числi валютнi цiнностi, культурнi цiнностi), електрична, теплова та iншi види енергiї, а також транспортнi засоби, за винятком транспортних засобiв, що використовується виключно для перемiщення пасажирiв i товарiв через митний кордон України;

     товарно-транспортнi документи - документи, вiдповiдно до яких здiйснюється перевезення до пункту пропуску (при вивезеннi товарiв) та вiд пункту пропуску через державний кордон до мiсця призначення (при вивезеннi товарiв);

     товаросупровiднi документи - документи, що прямують разом з товарами й мiстять данi про товари, що перемiщуються транспортним засобом;

     громадяни - фiзичнi особи: громадяни України, iноземцi i особи без громадянства.

     поїзд комбiнованого транспорту (далi - поїзд) - прискорений поїзд для перевезення товарiв в автотранспортних засобах та великотоннажних контейнерах пiд митним контролем на спецiалiзованих залiзничних платформах.

     1.3. Скорочення, якi використовуються в технологiчнiй схемi:

     ППр - пункт пропуску;

     ТЗ - транспортний засiб;

     ДКУ - Державний кордон України;

     КМУ - Кабiнет Мiнiстрiв України;

     ДПС - Державна прикордонна служба

     ДМС - Державна митна служба;

     МВС - Мiнiстерство внутрiшнiх справ;

     п/н - прикордонний наряд;

     СЗПН - старший змiни прикордонних нарядiв;

     ПД - перевiрка документiв;

     ОТЗ- огляд транспортних засобiв;

     СЗТЗ - спостереження за транспортним засобом

     СОГ - спецiальна оглядова група;

     ССОГ - спiльна спецiальна оглядова група.

     1.4. Види, мета та основнi завдання контролю, який здiйснюється в пунктi пропуску.

     Види контролю проводяться:

     а) прикордонний контроль - з метою визначення пiдстав перетинання ДКУ особами та транспортними засобами, вантажами та iншим майном вiдповiдно до чинного законодавства України та мiжнародних договорiв, боротьби зi злочиннiстю, незаконним обiгом наркотикiв i зброї, протидiї нелегальному в'їзду та перебування осiб на територiї України.

     Прикордонний контроль включає:

     - перевiрку документiв у громадян на право перетину ДКУ;

     - огляд транспортних засобiв i товарiв, що перетинають ДКУ в ППр;

     - виконання доручень правоохоронних органiв;

     - виявлення осiб, яким заборонено в'їзд в Україну;

     - здiйснення адмiнiстративно-правових та кримiнально-процесуальних дiй;

     б) митний контроль - здiйснюються митними органами в межах своєї компетенцiї з метою забезпечення додержання норм цього Кодексу, законiв та iнших нормативно-правових актiв з питань митної справи, мiжнародних договорiв України, укладених в установленому законом порядку.

     Митному контролю пiдлягають усi товари i транспортнi засоби, що перемiщуються через митний кордон України.

     Митний контроль передбачає проведення митними органами мiнiмуму митних процедур, необхiдних для забезпечення додержання законодавства України з питань митної справи.

     Митний контроль здiйснюється безпосередньо посадовими особами митного поста шляхом:

     1) перевiрки документiв та вiдомостей, необхiдних для такого контролю;

     2) митного огляду (огляду та переогляду товарiв i транспортних засобiв, особистого огляду громадян);

     3) облiку товарiв i транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України;

     4) усного опитування громадян та посадових осiб пiдприємств;

     5) перевiрки системи звiтностi та облiку товарiв, що перемiщуються через митний кордон України, а також своєчасностi, достовiрностi, повноти нарахування та сплати податкiв i зборiв, якi вiдповiдно до законiв справляються при перемiщеннi товарiв через митний кордон України;

     6) огляду територiй та примiщень складiв тимчасового зберiгання, митних лiцензiйних складiв, спецiальних митних зон, магазинiв безмитної торгiвлi та iнших мiсць, де знаходяться або можуть знаходитися товари i транспортнi засоби, що пiдлягають митному контролю, чи провадиться дiяльнiсть, контроль за якою покладено на митнi органи законом;

     7) використання iнших форм, передбачених Митним кодексом України та iншими законами України з питань митної справи.

     Товари i транспортнi засоби перебувають пiд митним контролем з моменту його початку i до закiнчення згiдно з заявленим митним режимом.

     в) екологiчний та радiацiйний контроль - з метою забезпечення екологiчної та радiацiйної безпеки при ввозi (транзитi) на територiю України та вивозу з її територiї матерiалiв, сировини та iншого майна. Екологiчному та радiацiйному контролю пiдлягають: транспортнi засоби, вантажi, якi мiстять у собi промислову сировину, вiдходи промисловостi, хiмiчнi з'єднання, токсичнi, хiмiчнi, радiоактивнi та небезпечнi для навколишнього природного середовища i здоров'я людей речовин, засоби захисту рослин, стимулятори їх росту, добрива, всi види риб, диких тварин i рослин, зоологiчних, ботанiчних, мiнералогiчних колекцiй, мисливських трофеїв;

     г) ветеринарний контроль - з метою контролю за охороною територiї України вiд занесення з територiї iнших країн iнфекцiйних хвороб тварин, а також перевiрки ветеринарного стану при експортi-iмпортi тварин, сировини, продуктiв тваринного походження, кормiв;

     д) фiтосанiтарний контроль - з метою охорони територiї України вiд занесення або самостiйного проникнення iз-за кордону карантинних об'єктiв.

     Фiтосанiтарному контролю пiдлягають усi пiд карантиннi матерiали та об'єкти, якi перетинають державний кордон України.

     Ввезення в Україну пiд карантинних матерiалiв проводиться за наявностi фiтосанiтарного сертифiкату, карантинного дозволу.

     е) санiтарно-карантинний контроль - запобiгання занесенню i розповсюдження на територiю України рiзного роду карантинних та iнших небезпечних iнфекцiйних захворювань.

     1.5. Послiдовнiсть проведення видiв контролю.

     а. На в'їзд в Україну:

     - прикордонний контроль;

     - санiтарно-епiдемiологiчний контроль;

     - ветеринарний контроль, фiтосанiтарний контроль, екологiчний (радiологiчний) контроль, попереднiй документальний контроль;

     - митний контроль.

     Митне оформлення товарiв, що перемiщується через митний кордон України, завершується тiльки пiсля закiнчення всiх посадовими особами митницi попереднього документального контролю вiдповiдно до вимог постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.04.2005 року N 269 "Про здiйснення попереднього документального контролю в пунктах пропуску через державний кордон України" та Технологiчної схеми здiйснення товарiв, що пiдлягають рiзним видам контролю, у пунктах пропуску через державний кордон України Ягодинської митницi, затвердженої найшов Ягодинської митницi вiд 22.08.2006 р. 359, а у разi припинення здiйснення попереднього документального контролю чи перемiщення через пункт пропуску пiдконтрольного товару, що пiдлягає одному iз видiв контролю iнших державних контролюючих органiв, пiсля його проведення цими органами iз засвiдченням результатiв, шляхом проставлення посадовими особами контролюючих органiв вiдповiдних вiдмiток у товаросупровiдних документах.

     б. На виїзд з України:

     - санiтарно-епiдемiологiчний контроль;

     - ветеринарний контроль, фiтосанiтарний контроль, екологiчний (радiологiчний) контроль здiйснюється при необхiдностi, яку визначає iнспектор митницi;

     - митний контроль;

     - прикордонний контроль.

2. Порядок пропуску через державний кордон осiб, транспортних засобiв, товарiв та iншого майна

     2.1. В УКРАЇНУ

     В вантажних потягах (на станцiї "Лудин")

     При вiдправленнi потягу з станцiї "Хрубешув" (але не пiзнiше як за 20 хвилин) черговий по станцiї "Лудин" повiдомляє старшому змiни прикордонних нарядiв: номер поїзда, кiлькiсть вагонiв (за видами), вид, характер, час прибуття його на станцiю.

     За 10 хвилин до прибуття потягу на станцiю старший змiни прикордонних нарядiв висилає прикордонний наряд "СЗТЗ", який звiльняє режимну зону пункту пропуску вiд стороннiх осiб, оглядає прилягаючу мiсцевiсть, здiйснює вiдкриття ворiт для пропуску потягу. Зовнiшнiй огляд потягу здiйснюється з перекiдного мiстка прикордонними нарядами "СЗТЗ", "ОТЗ". Пiсля заходу потягу в пункт пропуску та його повної зупинки прикордонний наряд "ОТЗ" приступає к його огляду шляхом послiдовного руху вiд одного вагону до iншого. Прикордонний наряд "СЗТЗ" здiйснює безперервне спостереження.

     Поїзд прибуває на станцiю з швидкiстю 5 - 10 кiлометрiв на годину.

     Пiсля зупинки прикордонний наряд "ПД" (СЗПН) в кабiнi локомотива проводить перевiрку прикордонних перепусток та iменних спискiв машинiстiв та службових осiб, якi перетнули кордон України в даному тепловозi, визначає їх вид та вiдповiднiсть встановленому зразку. При наявностi належно оформлених документiв прикордонний наряд "ПД" проставляє штамп "Прибуття" в iменнi списки.

     По закiнченню перевiрки документiв здiйснюється огляд тепловоза на предмет наявностi в них зброї, вибухових пристроїв, наркотичних речовин та товарiв. Огляд локомотиву здiйснюється оглядовою групою в кiлькостi двох чоловiк на чолi зi СЗПН. Пiд час огляду поїзна бригада надає допомогу п/н в проведеннi огляду локомотиву. Огляд локомотива здiйснюється згiдно технологiчної карти огляду локомотива.

     Огляд поїзда здiйснюється шляхом послiдовного руху вiд одного вагону до iншого.

     Пiсля огляду тепловоза, оглядова група спiльного з представником контори передач станцiї "Iзов" контролюють кiлькiсть та номери вагонiв, цiлiснiсть пломб на вагонах, перевiряють вiдповiднiсть даних, вказаних в передаточнiй вiдомостi з фактичним данними наявностi, а також здiйснюють огляд вантажу i конструктивних особливостей вагонiв на предмет приховування в них предметiв.

     Iнструктор зi службовою собакою рухається попереду складу СОГ в двадцяти метрах та у випадку спрацювання службової собаки на опломбованi вагони доповiдає СЗПН, залишає прапорець в мiсцi спрацювання та продовжує рух. Старший змiни прикордонних нарядiв вживає заходiв, щодо їх комiсiйного розкриття та огляду опломбованих вагонiв та товарiв. Пiсля завершення огляду поїзду iнструктор службової собаки здiйснює спостереження за поїздом за рiшенням старшого.

     СОГ оглядає вагони згiдно технологiчних карт огляду з метою виявлення та затримання порушникiв державного кордону, виявлення тайникiв та iнших мiсць, де можуть бути прихованi матерiали та предмети, що не пiдлягають ввезенню в Україну, звертає особливу увагу на виявлення в вагонах вибухових та наркотичних речовин. Пiд час огляду опломбованих вагонiв та контейнерiв, а також вантажу у заводськiй упаковцi переконується в тому, що цi вагони, контейнери опломбованi вiдповiдними пломбами, заводська упаковка не порушена. При виявленнi несправних пломб, порушення упаковки, iнших слiдiв проникнення в опломбованi вагонiв, контейнери слiдiв перебування людини, доповiдає старшому змiни прикордонних нарядiв. Старший змiни прикордонних нарядiв вживає заходiв, щодо їх комiсiйного розкриття та огляду опломбованих вагонiв та товарiв iз складанням акта (форма IНУ 49). Для проведення огляду опломбованих товарiв запрошується iнспектор митницi.

     Пiсля закiнчення огляду старший змiни прикордонних нарядiв робить вiдмiтку в журналi про закiнчення прикордонного контролю поїзда, дає дозвiл черговому станцiї "Лудин" на його вiдправлення по гучномовному зв'язку.

     Старший змiни прикордонних нарядiв реєструє результати огляду потягу в журналi "Облiку осiб транспортних засобiв та товарiв через державний кордон".

     У випадку вiдсутностi документiв, що посвiдчують особу у обслуговуючого персоналу чи пасажирiв п/н "ПД" затримує останнiх та доповiдає про це СЗПН, який проводить необхiднi адмiнiстративно-правовi заходи вiдносно затриманих.

     При виявленнi пiд час проведення контрольних операцiй зброї, набоїв, наркотичних, вибухових речовин, товарiв, що незаконно перемiщуються через державний кордон, негайно iнформують iнспектора митницi. У випадку прийняття рiшення про затримання товарiв чи предметiв СЗПН вносить данi до "Книги облiку контрабанди, затриманої в пунктi пропуску прикордонними нарядами", якщо такi були виявленнi вiйськовослужбовцями ДПС.

     При неможливостi, в окремих випадках, детального огляду вантажу з технiчних чи iнших причин по станцiї "Лудин", а також з метою збереження якостi i упакування вантажу при несприятливих погодних умовах, недопущення затримки потягу та при наявностi пiдстав вважати, що в вагонах чи вантажах мiстяться предмети контрабанди, предмети, що є об'єктом порушення митних правил, чи для залучення для огляду сумiжних контролюючих служб, експертiв, представникiв вiддiлiв платежiв, тарифiв i митної вартостi, вiддiлу боротьби з контрабандою та порушенням митних правил, кiнологiчного сектору митний огляд та переогляд вантажу здiйснюється на станцiї "Iзов" в присутностi комiсiї: прийомоздавач станцiї "Iзов", iнспектор ДМС, ДПС та iнших контролюючих служб. Про результати огляду складається вiдповiдний акт форми IНУ 49.

     2.2. З УКРАЇНИ

     В вантажних потягах (станцiя "Лудин")

     При вiдправленнi потягу з станцiї "Iзов" (але не пiзнiше як за 20 хвилин) черговий по станцiї "Лудин", повiдомляє старшому змiни прикордонних нарядiв: номер поїзда, кiлькiсть вагонiв (за видами), вид, характер вантажу, час прибуття його на станцiю.

     За 10 хвилин до прибуття потягу на станцiю старший змiни прикордонних нарядiв висилає прикордонний наряд "СТЗ", який звiльняє режимну зону пункту пропуску вiд стороннiх осiб, оглядає прилягаючу мiсцевiсть, веде безперервне спостереження.

     Поїзд прибуває на станцiю з швидкiстю 5 - 10 кiлометрiв на годину.

     Пiсля зупинки прикордонний наряд "ПД" (СЗПН) в кабiнi локомотива проводить перевiрку прикордонних перепусток та iменних спискiв машинiстiв та службових осiб, якi перетинають кордон України в даному тепловозi, визначає їх вид та вiдповiднiсть встановленому зразку. При наявностi належно оформлених документiв прикордонний наряд "ПД" проставляє штамп "Вибуття" в iменнi списки.

     По закiнченню перевiрки документiв здiйснюється огляд тепловоза на предмет наявностi в них зброї, вибухових пристроїв, наркотичних речовин. Огляд локомотиву здiйснюється оглядовою групою на чолi зi СЗПН. Пiд час огляду поїзна бригада надає допомогу п/н в проведеннi огляду локомотиву. Огляд локомотива здiйснюється згiдно технологiчної карти огляду локомотива.

     Пiсля огляд тепловоза, оглядова група у складi: iнспекторiв прикордонної служби, представника контори передач станцiї "Iзов" розпочинається спiльний огляд. Контролюють кiлькiсть та номери вагонiв, цiлiснiсть пломб на вагонах, перевiряють вiдповiднiсть даних, вказаних в передаточнiй вiдомостi з фактичним данними наявностi, а також здiйснення огляду вантажу i конструктивних особливостей вагонiв на предмет приховування в них предметiв.

     Огляд поїзда здiйснюється шляхом послiдовного руху вiд одного вагону до iншого.

     Iнструктор зi службовою собакою рухається попереду складу СОГ в двадцяти метрах та у випадку спрацювання службової собаки на опломбованi вагони доповiдає СЗПН, залишає прапорець в мiсцi спрацювання та продовжує рух. Старший змiни прикордонних нарядiв вживає заходiв, щодо їх комiсiйного розкриття та огляду опломбованих вагонiв та товарiв. Пiсля завершення огляду поїзду iнструктор службової собаки здiйснює спостереження за поїздом за рiшенням СЗПН.

     Прикордонний наряд "ОТЗ" оглядає транспортний засiб згiдно технологiчних карт огляду з метою виявлення та затримання порушникiв державного кордону, виявлення тайникiв та iнших мiсць де можуть бути прихованi матерiали та предмети, що не пiдлягають ввезенню в Україну, звертає особливу увагу на виявлення в ТЗ вибухових, радiоактивних та наркотичних речовин. Пiд час огляду опломбованих ТЗ. та контейнерiв, а також вантажу у заводськiй упаковцi переконується в тому, що цi вагони, контейнери опломбованi вiдповiдними пломбами, заводська упаковка не порушена. При виявленнi несправних пломб, порушення упаковки, iнших слiдiв проникнення в опломбованi ТЗ, контейнери слiдiв перебування людини, доповiдає старшому змiни прикордонних нарядiв. Старший змiни прикордонних нарядiв вживає заходiв, щодо їх комiсiйного розкриття та огляду опломбованих вагонiв та товарiв з складанням акта (форма IНУ 49).

     Пiсля закiнчення оформлення старший змiни прикордонних нарядiв дає дозвiл черговому по станцiї "Лудин" на вiдправлення поїзда.

     Старший змiни прикордонних нарядiв реєструє результати огляду потягу в журналi "Облiку осiб транспортних засобiв та товарiв через державний кордон".

     У випадку виявлення несправностей в паспортних документах та прийняття рiшення про пропуск через державний кордон таких осiб вiдповiдними посадовими особами ДПС СЗПН вносить данi до "Книги облiку несправностей, виявлених у документах осiб, що перетинають ДКУ".

     У випадку вiдсутностi документiв, що посвiдчують особу у обслуговуючого персоналу чи пасажирiв п/н "ПД" затримує останнiх та доповiдає про це СЗПН, який проводить необхiднi адмiнiстративно-правовi заходи вiдносно затриманих.

     При виявленнi пiд час проведення контрольних операцiй зброї, набоїв, наркотичних, вибухових речовин, товарiв, що незаконно перемiщуються через державний кордон, негайно iнформують iнспектора митницi. У випадку прийняття рiшення про затримання товарiв чи предметiв СЗПН вносить данi до "Книги облiку контрабанди, затриманої в пунктi пропуску прикордонними нарядами", якщо такi були виявленнi вiйськовослужбовцями ДПС.

     Пiсля закiнчення оформлення старший змiни прикордонних нарядiв дає команду черговому станцiї "Лудин" на вiдправлення поїзда по гучномовному зв'язку та реєструє результати огляду потягу в журналi "Облiку осiб транспортних засобiв та товарiв через державний кордон".

     Прикордоннi наряди "СЗТЗ" та "ОТЗ" пiднiмаються на перекидний мiсток i здiйснюють огляд потягу зверху пiд час його вiдправлення. У разi виявлення ними осiб, що незаконно проникли на ТЗ, пiдозрiлi предмети у вагонах, вони негайно доповiдають про це СЗПН. СЗПН iнформує чергового по станцiї "Лудин" для зупинки потягу та висувається до мiсця зупинки потягу для вжиття вiдповiдних заходiв.

     В разi неможливостi затримання потягу на територiї України, СЗПН iнформує прикордонну варту РП про виявленi порушення для вижиття заходiв по затриманню.

     Порядок здiйснення поглибленого огляду транспортних засобiв та товарiв.

     Розкриття опломбованих вагонiв для прикордонно-митного огляду здiйснюється комiсiйним шляхом у складi старшого змiни прикордонних нарядiв, iнспектора вантажного вiддiлу N 2 МП "Устилуг", представника контори передач станцiї "Iзов", у разi:

     - вiдсутностi пломб;

     - несхожостi пломб;

     - несправностi пломб (нечiткий вiдтиск на пломбi, обрив дроту пломби, пломба вiльно рухається вздовж дроту);

     - несправностi дверей вагону люкiв контейнеру;

     - проломiв, трiщин в критих вагонах;

     - наявностi iнформацiї чи орiєнтировi вiд компетентних органiв про можливiсть провозу у вказаних транспортних засобах товарiв (товарiв) заборонених до пропуску через ДКУ або порушникiв ДК;

     - якщо перевозимий вантаж не дозволяє ефективно використовувати розшукових собак, а також герметичнi термоiзольованi транспортнi засоби;

     - наявностi слiдiв вiдкриття, проникнення чи закладки в транспортнi засоби та вантажi;

     - спрацювання розшукової чи спецiальної собаки;

     - рiшення чи розпорядження вищестоящого командування, сумiжних служб.

     При необхiдностi, до складу комiсiї включаються особи, якi супроводжують вантаж, представники iнших контрольних служб, якi при необхiдностi беруть участь у здiйсненнi контролю.

     Розкриття опломбованих вагонiв для прикордонно-митного огляду здiйснюється представниками контори передач станцiї "Iзов", при цьому проводиться звiрка вiдповiдностi вантажу супровiдним документам.

     По закiнченню огляду таких товарiв представником контори передач складається акт у трьох примiрниках форми IНУ-49/ф, який пiдписують всi члени комiсiї. Один з примiрникiв акта зберiгається у пiдроздiлi протягом одного року.

     Переогляд товарiв з розпломбуванням вагонiв та iнших транспортних засобiв на вимогу представникiв правоохоронних та iнших контролюючих органiв здiйснюється лише за письмовим мотивованим зверненням керiвництва вiдповiдних пiдроздiлiв цих органiв iз обов'язковим складанням акта переогляду про його результати. Акт пiдписується всiма учасниками переогляду, в тому числi представником органу, який iнiцiював переогляд.

     Облiк розкритих вагонiв (контейнерiв) ведеться в "Книзi облiку розкритих вагонiв для прикордонно-митного контролю", яка знаходиться в СЗПН.

     Дiї СЗПН по заповненню спостережних справ.

     Згiдно наказу Адмiнiстрацiї Держприкордонслужби N 711 вiд 05.10.2004 року в залiзничних пунктах пропуску черев ДК на кожний транспортний засiб ведеться спостережна справа, яка заповнюється в такому порядку:

     - графiк руху, маршрут прямування, кiлькiсть вагонiв;

     - установчi данi на обслуговуючий персонал транспортного засобу (П. I. Б., N документа на право перетинання ДК, посада, особистий робочий номер);

     - провiзна вiдомiсть на потяг;

     - результати здiйснення прикордонного контролю, вид, характер, обсяг вантажу, адреса одержувача;

     - затримання порушникiв кордону та контрабанидит, якi мали мiсце пiд час здiйснення прикордонного контролю вантажних перевезень за рiзними напрямками та регiонами;

     - наявнiсть iнформацiї щодо протиправної дiяльностi перевiзника, вантажовiдправника, вантажоодержувача,

     Вiдповiдальний за внесення до спостережних справ iнформацiї та її достовiрнiсть - старший змiни прикордонних нарядiв.

     2.3. Особливостi пропуску

     2.3.1. Вiйськових команд, спецiальних товарiв та товарiв вiйськового призначення.

     Пропуск через кордон українських вiйськових команд, вiйськової технiки, озброєння i майна здiйснюється на пiдставi розпоряджень уряду, мiжнародних угод, дозволу Державної служби експортного контролю України.

     Пропуск через державний кордон iноземних вiйськових команд та технiки для проведення спiльних вiйськових навчань здiйснюється вiдповiдно до мiждержавних угод, на пiдставi розпорядження КМУ, вказiвок ДКК, ДМСУ при наявностi документiв визначених чинним законодавством.

     Вiйськовi команди, варти, якi супроводжують вiйськовий вантаж, перетинають кордон за закордонними паспортами, якщо iнше не встановлено мiжнародними угодами. При цьому варта супроводження повинна мати посвiдчення про вiдрядження, де має бути зазначено, що вона призначається для супроводження вiйськового вантажу. В посвiдченнi про вiдрядження також наводиться перелiк особового складу з номерами штатної зброї та кiлькостi набоїв до неї, затверджений гербовою печаткою.

     Паспортний контроль проводиться СЗПН та його помiчником.

     По закiнченню оформлення вiйськових команд та товарiв СЗПН доповiдає необхiдну iнформацiю по лiнiї ОЧС.

     2.3.2. Рятувальних та аварiйних команд.

     Пропуск рятувальних та аварiйних команд здiйснюється при наявностi документiв, що посвiдчують особу, спискiв засвiдчених мiнiстерством надзвичайних ситуацiй на пiдставi розпорядження Уряду та ДКК, ДМС.

     Пропуск команд здiйснюється поза чергою, у максимально стислi термiни.

     Паспортний контроль рятувальних та аварiйних команд здiйснюється СЗПН або помiчником.

     По завершенню всiх видiв контролю СЗПН зобов'язаний доповiсти необхiдну iнформацiю по лiнiї ОЧС.

     2.3.3. Транспортних засобiв, якi перевозять гуманiтарну допомогу в Україну.

     СЗПН, отримавши iнформацiю про слiдування гуманiтарної допомоги, iнформує вiдповiднi контрольнi служби i приймає необхiднi мiри для безперешкодного позачергового пропуску зазначених товарiв без порушень чинного законодавства.

     Паспортний контроль транспортних засобiв, якi перевозять гуманiтарну допомогу в Україну, здiйснюється по смугах руху напрямку прибуття помiчником СЗПН або помiчником.

     По завершенню всiх видiв контролю СЗПН зобов'язаний доповiсти необхiдну iнформацiю по лiнiї ОЧС.

     Транспортнi засоби пропускаються через Державний кордон України в порядку черги, по мiрi його прибуття в пункт пропуску.

     2.3.4. Спецiальних товарiв.

     Спецiальнi вантажi - це вантажi особливої важливостi, цiлком таємнi i таємнi вироби та їх компоненти, якi мають оборонне i державне значення; особливої важливостi, цiлком таємнi i таємнi речовини, матерiали, якi включають всi види ядерних матерiалiв i у випадку аварiї становлять пiдвищену небезпеку для населення та навколишнього середовища; цiнностi в особливо великих розмiрах; iншi вантажi, якi згiдно з договорами, угодами можуть пiдпадати пiд категорiю спецiальних товарiв.

     Пропуск через державний кордон спецiальних товарiв здiйснюється на пiдставi вiдмiток контрольних служб у документах, якi дають право на перетинання державного кордону.

     Пiсля прибуття в пункт пропуску спецвантажу працiвники вантажовiдправника (вантажоотримувача), що його супроводжують, та особовий склад варти пiдлягають прикордонному, митному, екологiчному контролю за письмовим розпорядженням керiвникiв прикордонних вiйськ, Державної митної служби та Мiнекобезпеки.

     Пiдставою для прийняття до прикордонного та митного оформлення спецтоварiв є дозвiл на експорт (iмпорт, транзит), виданий у встановленому порядку Державною службою експортного контролю при КМ України, або в порядку, визначеному чинним законодавством.

     Транспортнi засоби з особливо небезпечними вантажами слiд оглядати з використанням спецiальних засобiв захисту, огляд цих товарiв без водiя та осiб, що їх супроводжують, категорично забороняється.

3. Розрахунок часу контролю осiб, транспортних засобiв та товарiв

     Загальний час здiйснення контролю осiб, транспортних засобiв, товарiв та iншого майна не повинен перевищувати часу стоянки транспортних засобiв у пунктах пропуску через державний кордон, передбаченого розкладом або графiками руху.

     Час прикордонно-митного контролю потягу складає: при оглядi однорiдних товарiв - 30 - 40 хвилин, при оформленнi рiзнорiдних товарiв - до 1 - 1,5 годин (в залежностi вiд характеру вантажу, кiлькостi вагонiв), для розпломбування i комiсiйного огляду опломбованих товарiв - 30 хвилин на 1 вагон, контейнер.

     При необхiдностi, за рiшенням СЗПН або старшого змiни митницi час на проведення контрольних операцiй може бути збiльшеним за наявностi пiдстав (кiлькiсть вагонiв, характер вантажу, погоднi умови тощо).

     Контроль особи, транспортного засобу, товарiв та iнших предметiв вважається закiнченим, якщо в паспортних документах особи проставленi вiдповiднi вiдмiтки пiдроздiлу прикордонного контролю, а в супровiдних документах на транспортний засiб, товари та iншi предмети - митних органiв (iнших контрольних органiв i служб тiльки стосовно пiдконтрольних товарiв).

4. Порядок установлення та пiдтримання режиму

     Особи, транспортнi засоби, вантажi та iнше майно перемiщуються через державний кордон України в межах пункту пропуску, якi визначенi наказом начальника залiзничної станцiї "Iзов" Львiвської залiзницi вiд ___ ____________ ____ N _____.

     Межi зони прикордонного контролю визначенi наказом начальника Львiвського прикордонного загону вiд ___ ____________ N ____.

     Зона митного контролю встановлена Наказом начальника Ягодинської митницi вiд ___ ____________ ____ N _____.

     Режим в пунктах пропуску через ДКУ встановлюється на пiдставi Закону України "Про державний кордон України", постановою Кабiнету Мiнiстрiв України, вiдповiдних наказiв Мiнiстерства транспорту України.

     Режим в пунктах пропуску через ДКУ встановлюється на пiдставi Закону України "Про державний кордон України", постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, вiдповiдних наказiв Мiнiстерства транспорту України.

     Режим в пунктi пропуску - це комплекс органiзацiйних, режимних та технiчних заходiв, якi регламентують порядок пропуску осiб, транспортних засобiв, товарiв та iншого майна, що прямують через ДКУ, осiб, якi беруть участь у контролi та обслуговуваннi пасажирiв i транспортних засобiв закордонного прямування, порядок прибуття (вiдправлення) з пунктiв пропуску транспортних засобiв, визначення мiсць стоянок транспортних засобiв закордонного прямування, порядок їх змiни та допуску до них, порядок проведення робiт у пунктi пропуску, використання технiчних засобiв для створення належних умов для роботи контрольних служб та ускладнення проникнення в пункт пропуску стороннiх осiб.

     Режим у пунктi пропуску "Володимир-Волинський" встановлюється i пiдтримується для здiйснення службової дiяльностi Державної прикордонної служби, митних органiв, iнших контрольних служб i повинен виключати доступ стороннiх осiб до мiсць прикордонного, митного та iнших видiв контролю.

     Державна прикордонна та митна служба за взаємним погодженням в зонах прикордонного та митного контролю встановлюють режимнi правила, що регламентують порядок пропуску та перебування в цих зонах службових осiб (в тому числi службових транспортних засобiв тощо), якi здiйснюють контроль (забезпечують здiйснення контролю) пасажирiв i транспортних засобiв закордонного прямування, товарiв, товарiв та iншого майна, що перемiщуються через державний кордон України, порядок вiдправлення з цих зон осiб, транспортних засобiв, що вибувають за кордон i прибувають в Україну, а також iншi обмеження для запобiгання незаконному перетину державного кордону України.

     Контроль за дотриманням режимних правил у пунктi пропуску "Володимир-Волинський" покладається на Державну прикордонну службу. Вони є обов'язковими для виконання громадянами, якi прямують через державний кордон, працiвниками транспорту i службовими особами усiх контрольних служб. Контроль за виконанням правил режиму в пунктi пропуску здiйснюється спецiальними прикордонними нарядами, а також прикордонними нарядами змiни - на мiсцях несення служби.

     Режимнi заходи, що встановлюються в пунктi пропуску, визначають:

     - порядок прибуття в пункт пропуску осiб, транспортних засобiв, у тому числi i представникiв контрольних служб, якi працюють в пунктi пропуску;

     - порядок видачi перепусток на право перебування в пунктi пропуску;

     - мiсця стоянок та оформлення транспортних засобiв закордонного прямування, порядок прибуття в пункт пропуску та вибуття пiсля оформлення контрольними службами;

     - порядок посадки (висадки) осiб, що прямують через державний кордон;

     - порядок прибуття та перебування в пунктi пропуску працiвникiв правоохоронних органiв;

     - порядок використання технiчних засобiв для пiдтримання режиму в пунктi.

     Порушення режиму в пунктi пропуску "Володимир-Волинський" - це фактично здiйсненнi фiзичною особою дiї, якi порушують порядок перебування i пересування всiх осiб i транспортних засобiв в межах територiї пунктiв пропуску вiдкритих для мiжнародного сполучення, а також здiйснення iншої дiяльностi, пов'язаної з пропуском через державний кордон України осiб, транспортних засобiв, товарiв та iншого майна.

     Режим у зонах прикордонного контролю.

     Режимнi правила в зонах прикордонного контролю встановлюються з метою недопущення стороннiх осiб до мiсць здiйснення прикордонного контролю, створення умов для роботи та захисту особового складу i майна Державної прикордонної служби вiд злочинних посягань.

     Порядок пропуску в режимнi зони пункту пропуску здiйснюється прикордонним нарядом та визначається окремим наказом начальника Львiвського прикордонного загону.

     Пропуск представникiв контрольних служб, осiб, якi беруть участь у здiйсненнi контролю, обслуговуваннi транспортних засобiв закордонного прямування, працiвникiв контори передач, оператора станцiї "Iзов", здiйснюється на пiдставi службових посвiдчень (документiв, що засвiдчують особу) та графiкiв виходу на роботу, якi надавати до 25 числа кожного мiсяця начальнику вiдпк "Устилуг".

     У зону прикордонного контролю допускаються:

     - спiвробiтники митних органiв, санiтарно-карантинного, ветеринарного, екологiчного та iнших видiв контролю для виконання службових обов'язкiв за службовими посвiдченнями з вiдома старшого змiни прикордонного наряду;

     - працiвники правоохоронних органiв для виконання службових обов'язкiв у зонi прикордонного контролю повиннi мати службовi посвiдчення та письмове розпорядження керiвника правоохоронного органу узгодженого з командуванням частини, якщо iнше не передбачено чинним законодавством;

     - особи, що прямують через державний кордон України при наявностi дiйсних для в'їзду (виїзду) документiв.

     Посадовi особи в зонах прикордонного контролю пересуваються в межах, необхiдних для виконання своїх прямих службових обов'язкiв.

     Пропуск у зони прикордонного контролю в непередбачених випадках, може здiйснюватись з дозволу начальника загону або особи, яка його замiщає.

     Громадський порядок у зонах прикордонного контролю забезпечується представниками Державної прикордонної служби. У разi необхiдностi для наведення громадського порядку можуть залучатися спiвробiтники органiв внутрiшнiх справ..

     Обов'язки представникiв Державної прикордонної служби щодо пiдтримання режиму в зонах прикордонного контролю.

     1. Здiйснювати у встановленому порядку контроль за наявнiстю у громадян належним чином оформлених документiв, пропуск у зону прикордонного контролю осiб, транспортних засобiв, товарiв та iншого майна закордонного прямування.

     2. Контролювати додержання режиму в пунктi пропуску та забезпечувати його пiдтримання в зонах прикордонного контролю.

     3. Забезпечувати безпеку службових осiб Державної прикордонної служби у пунктi пропуску та зонах прикордонного контролю.

     4. Вживати заходiв щодо припинення протиправних дiй в пунктах пропуску та зонах прикордонного контролю у взаємодiї з митними та правоохоронними органами.

     5. Подавати необхiдну допомогу спецiальним пiдроздiлам у боротьбi з органiзованою злочиннiстю пiд час проведення ними оперативно-розшукових заходiв у пунктах пропуску та зонах прикордонного контролю.

     Режим у зонах митного контролю.

     Режим в зонах митного контролю встановлюється з метою заборони доступу стороннiх осiб до мiсць здiйснення митного контролю, створення умов для роботи та захисту особового складу.

     Режимнi правила в зонах митного контролю є обов'язковими для виконання спiвробiтниками державних прикордонних контрольних органiв та осiб, що прямують через державний кордон.

     У зону митного контролю допускаються:

     - спiвробiтники ДПСУ, санiтарно-карантинного, ветеринарного, екологiчного та iнших видiв контролю для виконання службових обов'язкiв за службовими посвiдченнями з вiдома старшого змiни митницi;

     - спiвробiтники спецiальних пiдроздiлiв органiв МВС та СБУ за письмовим розпорядженням керiвникiв цих пiдроздiлiв при здiйсненнi заходiв по боротьбi з органiзованою злочиннiстю;

     - громадяни, що перетинають митний кордон України, представники органiзацiй, пiдприємств та установ, що вiдправляють товари та iншi предмети на пiдставi дiйсних для виїзду (в'їзду) документiв чи транспортних та iнших документiв на отримання (вiдправку) товарiв чи iнших предметiв.

     Службовi особи, що мають доступ в зону митного контролю, можуть пересуватись в них тiльки в межах, необхiдних для виконання своїх прямих службових обов'язкiв. Такi службовi особи неповиннi мати при собi цiнностей та предметiв, вивезення або ввезення яких на митну територiю України заборонено чи обмежено митними правилами.

     Доступ в зони митного контролю у випадках не передбачених вище, може бути дозволений начальником митницi або його заступниками.

     Охорона зон митного контролю здiйснюється працiвниками митної варти Ягодинської митницi.

     Обов'язки митних органiв по пiдтриманню режиму в зонах митного контролю:

     1. Забезпечення пропускного режиму до зон митного контролю.

     2. Охорона мiсця проведення митного контролю з метою гарантування безпеки службових осiб митницi, що його проводять, та громадян, що його проходять, а також майна митницi, громадян та органiзацiй.

     3. Прийняття заходiв по локалiзацiї та нейтралiзацiї негативних проявiв у мiсцях проведення митного контролю, в необхiдних випадках у взаємодiї з службовими особами прикордонних вiйськ та органiв внутрiшнiх справ.

     4. Надання необхiдної допомоги спецiальним пiдроздiлам по боротьбi з органiзованою злочиннiстю при проведеннi оперативно-розшукових заходiв у зонах митного контролю.

     Права митних органiв по пiдтриманню режиму в зонах митного контролю:

     1. Встановлювати додатковi режимнi правила в зонах митного контролю.

     2. Перевiряти, у необхiдних випадках речi та iншi предмети, валюту та цiнностi, що перемiщуються через межi таких зон.

     3. Вимагати вiд органiзацiй, пiдприємств, установ, громадян та службових осiб сумiжних служб додержання вимог режиму зон митного контролю.

     Вiдповiдальнiсть за порушення режиму в зонах прикордонного та митного контролю.

     Особи, якi допустили порушення режиму в пунктi пропуску або встановлених режимних правил в зонi прикордонного контролю, якi виннi в порушеннi режиму в зонах митного контролю, в незаконному перемiщеннi товарiв, товарiв та iнших предметiв, несуть адмiнiстративну, кримiнальну або iншу вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством України.

     Вiдповiдальнiсть за координацiю роботи по пiдтриманню режиму в пунктi пропуску покладається на СЗПН.

     Пропуск осiб, транспортних засобiв в режимнi зони пункту пропуску здiйснюється прикордонним нарядом спiльно з представниками та провадиться за такими документами:

     - осiб, що прямують через державний кордон - за документами на право перетинання державного кордону України;

     - iнспекторського складу Державної прикордонної служби для несення, перевiрки служби - за службовими посвiдченнями особи;

     - посадових осiб митних органiв - за службовими посвiдченнями особи;

     - посадових осiб, якi здiйснюють iншi види контролю, осiб обслуговуючих транспортнi засоби закордонного прямування, працiвникiв контори передач, оператора станцiї "Iзов" - за перепустками, що видаються в загонi;

     - службовцi правоохоронних органiв, що прямують в пункт пропуску для проведення оперативно-розшукових заходiв, пов'язаних зi справами про порушення державного кордону, а також iншими правопорушеннями - за службовими посвiдченнями особи та вiдрядженнями на право проведення оперативно-розшукових заходiв на територiї пункту пропуску;

     - при негайних оперативно-розшукових заходах пов'язаних зi справами про порушення ДКУ, а також iншими правопорушеннями - за службовими посвiдченнями з дозволу начальника загону (прикордонний наряд "ЧВ" робить вiдповiднi записи в журналi "Вiдвiдування пункту пропуску "Влодимир-Волинський" посадовими особами);

     - представникiв мiнiстерств, державних комiтетiв i вiдомств, якi здiйснюють контрольнi функцiї в пунктах пропуску, - за паспортами (службовими посвiдченнями особи) та посвiдченнями про вiдрядження за узгодженням з начальником загону.

     Порядок спiльних дiй по дотриманню режиму в зонi прикордонного та митного контролю

     В перiод перебування транспортних засобiв в пунктi пропуску представники всiх контрольних служб повиннi слiдкувати за тим, щоб особи, якi прямують на цих транспортних засобах, виходили з них тiльки на перiод проведення контролю.

     Для проведення додаткових режимних заходiв залучаються працiвники митної варти та працiвники оперативних змiн, що призначаються начальниками оперативних змiн. Прикордонний наряд разом з визначеними працiвниками митницi здiйснюють пропускний режим в пункт пропуску та iншi режимнi заходи для створення сприятливих умов виконання функцiональних обов'язкiв.

     Спецiальнi транспортнi засоби СБУ, МВС, медичної допомоги, пожежної охорони, аварiйно-рятувальних служб у пункт пропуску пiд час виникнення надзвичайних обставин i подання екстреної допомоги пропускаються безперешкодно.

     Працiвники контрольних служб несуть вiдповiдальнiсть за своєчасне оформлення транспортних засобiв, товарiв та iншого майна, якi прямують через державний кордон, а також за, необгрунтовану затримку осiб, транспортних засобiв, товарiв та iншого майна, якi прямують через державний кордон, згiдно iз законодавством України.

     Перед початком змiни всi посадовi особи контрольних служб, осiб, якi беруть участь у здiйсненнi контролю, займаються господарською дiяльнiстю, обслуговуванням осiб i транспортних засобiв закордонного прямування отримують у своїх старших перепустки з фотокарткою власника встановленої форми (представницькi картки), якi виготовляються i надаються представникам контрольних служб, що здiйснюють свою дiяльнiсть у пунктах пропуску, вiдповiдним органом охорони державного, кордону. Протягом часу перебування у пунктi пропуску така перепустка має бути прикрiплена на верхньому одязi посадової особи контрольної служби. Пiсля закiнчення змiни перепустки здаються старшим.

     Перебування в пунктi пропуску без перепустки розцiнюється як порушення правил режиму в пунктi пропуску. Особа, яка припустилася такого порушення, несе вiдповiдальнiсть, передбачену законодавством.

     Пiдтримання режиму в зонах оформлення осiб, транспортних засобiв та товарiв покладається на представникiв вiдповiдних контрольних служб в визначених зонах з моменту початку до закiнчення вiдповiдного виду контролю.

5. Взаємодiя мiж контрольними органами, службами та iншими органiзацiями й установами.

     З метою уточнення питань взаємодiї старший змiни прикордонних нарядiв перед початком змiни проводить коротку нараду за участю старших змiн контрольних служб, на якiй вiдбувається обмiн iнформацiєю щодо здiйснення контролю i визначаються особливостi оформлення та огляду транспортних засобiв на змiну.

     Контрольнi органи, служби, iншi органiзацiї й установи забезпечують iнформування органiв прикордонного контролю та митних органiв про прибуття (вибуття) в пункт пропуску через державний кордон осiб, транспортних засобiв, товарiв та iнших предметiв, результатiв їх контролю, пропущених i не пропущених через державний кордон осiб, транспортних засобiв, товарiв та iнших предметiв, виявлення осiб, причетних до протиправної дiяльностi тощо.

     При виникненнi в пунктах пропуску ситуацiй, якi ускладнюють або унеможливлюють пропуск через ДКУ чи функцiонування пункту пропуску, контрольнi органи i служби вживають спiльних скоординованих заходiв щодо їх лiквiдацiї в межах своєї компетенцiї.

     Перевiзник або уповноважена ним особа забезпечує пiдготовку пасажирiв транспортного засобу для проходження контролю в пунктах пропуску через державний кордон (перевiрка наявностi паспортних документiв, надання карток iноземця i митних декларацiй тощо).

     Перевiзник або уповноваженi ним посадовi особи завчасно забезпечують посадових осiб пiдроздiлу прикордонного контролю i митницi iнформацiєю про прибуття вищих посадових осiб, офiцiйних делегацiй, вiйськових команд i товарiв, аварiйно-рятувальних та аварiйно-вiдновних формувань, транспортних засобiв, якi перевозять небезпечнi та спецiальнi вантажi, органiзованi групи пасажирiв, пункти виїзду з України в разi прямування транзитом через її територiю.

     У пунктах пропуску через державний кордон вiдповiдно до мiжнародних домовленостей посадовi особи пiдроздiлiв прикордонного контролю органiзовують i щодоби уточнюють з представникам контрольних органiв сумiжної держави питання щодо пропущених i не пропущених через державний кордон осiб i транспортних засобiв, їх передачi, визначення спiльних скоординованих дiй в iнтересах забезпечення безперебiйного пропуску через державний кордон, а також про змiни в обстановцi, якi впливають на здiйснення пропуску через державний кордон.

     Взаємодiя органiзується з таких питань:

     З митними органами:

     - порядок забезпечення прикордонного та митного контролю;

     - мiсця розташування зон прикордонного та митного контролю;

     - мiсця стоянок та порядок пропуску транспортних засобiв;

     - додатковi режимнi заходи з метою посилення режиму в пунктах пропуску;

     - порядок дiй при виникненнi порушень правил перетинання державного кордону або митних правил;

     - порядок дiй при виникненнi в пунктi пропуску конфлiктних та iнших нестандартних ситуацiй;

     - порядок дiй при затриманнi транспортних засобiв, осiб, контрабандних товарiв, наркотичної речовини та iнших порушень чинного законодавства України;

     - порядок звiрки кiлькiсних показникiв облiку перетину кордону транспортними засобами.

     Iз санiтарно-карантинною службою:

     - порядок дiй при виявленнi осiб з ознаками небезпечних захворювань;

     - порядок здiйснення карантинних заходiв при загрозi занесення iнфекцiї;

     - мiсця та порядок проведення дезинфекцiї транспортних засобiв, товарiв та майна в пунктi пропуску.

     Iз службою ветеринарного контролю:

     - порядок дiй при виявленнi захворювання тварин, якi перевозяться через кордон;

     - порядок здiйснення карантинних заходiв при загрозi занесення iнфекцiйних хвороб;

     - порядок надання iнформацiї про проведення ветеринарного контролю товарiв та iншого майна i дозволу на перетинання ДКУ;

     - порядок забезпечення ветеринарно-санiтарного контролю при перевезеннi продуктiв, сировини тваринного походження, а також фуражу.

     Iз службою фiтосанiтарного контролю:

     - порядок дiй при виявлення захворювань карантинних органiзмiв на продукцiї, яка перевозиться через кордон;

     - порядок здiйснення фiтосанiтарних заходiв при загрозi занесення хвороб рослин, шкiдникiв та бур'янiв;

     - порядок надання iнформацiї про проведення фiтосанiтарного контролю продукцiї рослинного походження та iншого майна i надання дозволу на перетинання ДКУ.

     Iз службою екологiчного контролю:

     - порядок дiй при виявленнi радiоактивних та небезпечних товарiв;

     - порядок здiйснення профiлактичних заходi при загрозi радiоактивного забруднення мiсцевостi;

     - порядок надання iнформацiї про проведення екологiчного контролю транспортних засобiв, товарiв та iншого майна i надання дозволу на перетинання ДКУ.

     Iз структурними пiдроздiлами залiзницi:

     - порядок отримання iнформацiї про графiк руху вантажних поїздiв, кiлькiсть вагонiв, їх тип, данi про вантаж, час вiдправлення i прибуття на станцiю.

     - порядок пiдтримання обладнання пункту пропуску (енергопостачання, водопостачання, зв'язок, освiтлення, утримання споруд та територiї в належному станi).

6. Прикiнцевi положення

     Пiд час служби в пунктi пропуску не дозволяється посадовим особам контрольних служб, що здiйснюють державнi види контролю в пунктах пропуску, мати при собi:

     - грошi в розмiрi понад три неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;

     - телефони мобiльного зв'язку та пейджери.

     Дiяльнiсть контрольних органiв i служб, транспортних та iнших органiзацiй i установ пiд час здiйснення пропуску через державний кордон координують органи охорони державного кордону. Вимоги щодо порядку дiяльностi в пунктi пропуску через державний кордон обов'язковi для виконання всiма посадовими особами органiв та служб, розташованих в ньому.

     Технологiчна схема пропуску через державний кордон осiб, транспортних засобiв, товарiв та iншого майна в мiжнародному залiзничному пунктi пропуску "Володимир-Волинський" та її вiдповiднiсть вимогам нормативно-правових актiв та мiжнародних договорiв України не менш як один раз на рiк перевiряються керiвниками контрольних органiв та служб. Вiдповiднi вiдмiтки про результати перевiрки робляться в технологiчнiй схемi i засвiдчуються пiдписами уповноважених осiб. У разi змiн щодо порядку здiйснення контролю осiб, транспортних засобiв, товарiв та iншого майна керiвники вiдповiдних структурних пiдроздiлiв завчасно надають iнформацiю для внесення доповнень та змiн пiсля погодження.

     Особливостi впровадження технологiчних схем залежно вiд характеру сполучення, категорiї осiб, транспортних засобiв, товарiв та iншого майна визначаються ДПСУ, ДМСУ i Мiнiстерством транспорту України.

     Контроль за виконанням положень Технологiчної схеми пропуску через державний кордон осiб, транспортних засобiв, товарiв та iншого майна в мiжнародному залiзничному пунктi пропуску "Володимир-Волинський" покладається на начальника органу охорони державного кордону, начальника митницi.

Перший заступник начальника Львiвського прикордонного загону - начальник штабу пiдполковник О. Г. Рибак
Перший заступник начальника Ягодинської митницi А. В. Базярук