ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЛЬВIВСЬКА МИТНИЦЯ

НАКАЗ

вiд 1 липня 2008 року N 224


Про введення в дiю Технологiчної схеми застосування митного режиму магазину безмитної торгiвлi у Львiвськiй митницi

Зареєстровано
в Головному управлiннi юстицiї у Львiвськiй областi
9 липня 2008 р. за N 43/1310


     На виконання вимог Митного кодексу України, постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.12.2002 N 1947 "Про затвердження Порядку створення зон митного контролю та їх функцiонування i Порядку надання дозволу на розмiщення у зонах митного контролю споруд та об'єктiв iнфраструктури, що належать iншим, нiж митнi, органам державної влади, якi здiйснюють контроль пiд час перемiщення товарiв через митний кордон України" та вiд 17.07.2003 N 1089 "Про затвердження Порядку вiдкриття i лiквiдацiї магазинiв безмитної торгiвлi та Правил продажу товарiв магазинами безмитної торгiвлi", наказу Держмитслужби України вiд 31.07.2003 N 512 "Про затвердження форми звiту про рух товарiв у магазинi безмитної торгiвлi", з метою приведення до єдиного порядку процедури здiйснення митного контролю й митного оформлення товарiв, у митному режимi магазину безмитної торгiвлi наказую:

     1. Затвердити та ввести в дiю Технологiчну схему застосування митного режиму магазину безмитної торгiвлi (далi - Технологiчна схема) у Львiвськiй митницi (додається).

     2. Начальникам митних постiв "Львiв-аеропорт", "Мостиська", "Краковець", "Рава-Руська" опрацювати з особовим складом дану Технологiчну схему та забезпечити її виконання пiд час здiйснення митного контролю та митного оформлення товарiв згiдно з митним режимом магазину безмитної торгiвлi.

     3. Начальнику вiддiлу органiзацiї митного контролю Тодощуку А. В., начальнику юридичного вiддiлу Прокiпчуку Л. I. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Головного управлiння юстицiї у Львiвськiй областi.

     4. Наказ набирає чинностi вiдповiдно до законодавства України.

     5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на т. в. о. заступника начальника митницi Барабаша С. I.

Начальник Львiвської митницi О. В. Гоя

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Львiвської митницi
вiд 1 липня 2008 р. N 224
Зареєстровано
 в Головному управлiннi юстицiї у Львiвськiй областi
9 липня 2008 р. за N 43/1310

Технологiчна схема
застосування митного режиму магазину безмитної торгiвлi у Львiвськiй митницi

1. Загальнi положення

     1.1. Дана Технологiчна схема застосування митного режиму магазину безмитної торгiвлi розроблена з метою встановлення у Львiвськiй митницi єдиного механiзму реалiзацiї положень статей 225 - 228 Митного кодексу України вiд 11.07.2002 N 92-IV з урахуванням вимог постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.12.2002 N 1947 "Про затвердження Порядку створення зон митного контролю та їх функцiонування i Порядку надання дозволу на розмiщення у зонах митного контролю споруд та об'єктiв iнфраструктури, що належать iншим, нiж митнi, органам державної влади, якi здiйснюють контроль пiд час перемiщення товарiв через митний кордон України" та вiд 17.07.2003 N 1089 "Про затвердження Порядку вiдкриття i лiквiдацiї магазинiв безмитної торгiвлi та Правил продажу товарiв магазинами безмитної торгiвлi", наказу Держмитслужби України вiд 31.07.2003 N 512 "Про затвердження форми звiту про рух товарiв у магазинi безмитної торгiвлi".

     1.2. У цiй Технологiчнiй схемi термiни вживаються в значеннях, наведених у статтях 1 й 225 Митного кодексу України та документiв Держмитслужби України, що регламентують роботу магазинiв безмитної торгiвлi (далi - МБТ).

     1.3. Дiя Технологiчної схеми поширюється на товари, що надходять i реалiзуються в магазинах безмитної торгiвлi в мiжнародному пунктi пропуску через державний кордон України для авiацiйного сполучення "Львiв-аеропорт", мiжнародних автомобiльних пунктах пропуску "Шегинi", "Краковець", "Рава-Руська", мiжнародному пунктi пропуску для залiзничного сполучення "Мостиська".

     1.4. Дана Технологiчна схема визначає порядок розмiщення i реалiзацiї товарiв через магазини безмитної торгiвлi та впорядкування роботи працiвникiв магазинiв безмитної торгiвлi та посадових осiб митних постiв "Львiв-аеропорт", "Мостиська", "Краковець", "Рава-Руська" щодо чiткої органiзацiї митного контролю.

     1.5. Примiщення МБТ повинне вiдповiдати вимогам, якi регламентують роботу МБТ, а також бути обладнане засобами та пристроями, якi забезпечують:

     а) накладення митного забезпечення на всi мiсця доступу до примiщення МБТ;

     б) неможливiсть надходження або видачi (продажу) товарiв поза митним контролем;

     в) надiйне функцiонування охоронної та пожежної сигналiзацiї;

     г) телефонний зв'язок уповноваженої посадової особи митного поста, яка здiйснює митний контроль у МБТ.

     1.6. Контроль за роботою МБТ здiйснюють посадовi особи митного поста, якi вiдповiдають за цей напрямок роботи у вiдповiдностi до своїх посадових iнструкцiй.

     1.7. Режим роботи МБТ вiдповiдає за графiком щоденному розкладу руху мiжнародних авiарейсiв на митному постi "Львiв-аеропорт" та режиму роботи митних постiв "Рава-Руська", "Мостиська", "Краковець". Вiдкриття та закриття складських примiщень та торгiвельного залу МБТ здiйснюються за погодженням з керiвництвом митного поста.

     1.8. Працiвники МБТ, якi безпосередньо здiйснюють торгiвлю в зонi митного та прикордонного контролю, зобов'язанi виконувати вимоги Митного кодексу України, Закону України вiд 04.11.91 N 1777-XII "Про державний кордон України", Положень про зону митного контролю на вiдповiдних митних постах Львiвської митницi, даної Технологiчної схеми та iнших нормативних документiв, що регламентують функцiонування МБТ.

2. Надходження товарiв до МБТ

     2.1. З метою розмiщення товарiв у складських примiщеннях МБТ, власник (керiвник) МБТ завчасно iнформує керiвництво митного поста про запланований час надходження товару до зони митного контролю митного поста.

     2.2. У разi надходження товарiв до зони митного контролю митного поста, за дозволом керiвництва митного поста, посадовою особою, яка контролює роботу МБТ, здiйснюється проведення митного контролю та огляду партiї товарiв з метою перевiрки кiлькостi та характеру вантажу. Вантаж розмiщується у примiщення складу МБТ з накладенням митного забезпечення на всi мiсця доступу до примiщення.

     2.3. У випадках коли мiж перелiком товарiв у наданих документах i кiлькiстю товарiв, що фактично надiйшла на склад МБТ, виявлена розбiжнiсть, посадова особа, що контролює роботу МБТ та вивантаження товарiв у складськi примiщення МБТ:

     а) складає Акт митного огляду у якому здiйснює опис товарiв, яких не вистачає (або кiлькiсть яких виявилася бiльшою нiж зазначено у документах), за формою що встановлена Держмитслужбою України;

     б) iнформує керiвництво вiдповiдного митного поста Львiвської митницi;

     в) виконує дiї, передбаченi митним законодавством.

     2.4. Товари, що надходять до МБТ, пiдлягають обов'язковому декларуванню шляхом заповнення вантажної митної декларацiї форми МД-2 з використанням додаткових аркушiв форми МД-3, у порядку, встановленому Держмитслужбою України, з поданням документiв, необхiдних для митного контролю та митного оформлення.

     2.5. ВМД типу IМ-72 облiковуються в режимi магазин безмитної торгiвлi у "Журналi реєстрацiї вантажiв в митному режимi магазину безмитної торгiвлi" (Додаток 1). Оформленi ВМД зберiгаються в окремих теках, з метою контролю роботи МБТ.

     2.6. Товари, що розмiщенi у складськi примiщення МБТ, повиннi бути промаркованi МБТ (код магазину) у триденний строк пiсля їх надходження та митного оформлення. Форма та вид маркування товарiв, наведенi у (Додатку 10).

     2.7. Товари повиннi зберiгатися на складi МБТ таким чином, щоб посадова особа митного поста, яка контролює роботу МБТ, мала можливiсть провести перевiрку фактичного стану дотримання режиму магазину безмитної торгiвлi та їх iдентифiкацiю.

     2.8. У складськi примiщення МБТ дозволяється розмiщувати продовольчi та непродовольчi товари вiтчизняного та iноземного виробництва, за винятком:

     а) заборонених законодавством до ввезення, вивезення та транзиту через територiю України;

     б) за кодами згiдно з УКТЗЕД 2701 - 2716.

     2.9. За дозволом керiвництва митного поста спiвробiтниками МБТ, можуть здiйснюватися на складi МБТ наступнi операцiї:

     - передпродажна пiдготовка;

     - пакування;

     - демонстрацiя;

     - перепакування;

     -розпакування;

     - операцiї, якi пов'язанi iз забезпеченням зберiгання товарiв.

3. Контроль за перемiщенням товарiв зi складу МБТ до торгiвельного залу МБТ

     3.1. Для перемiщення товарiв iз складу до торгiвельного примiщення МБТ власником (або представником) МБТ надається посадовiй особi митного поста, яка здiйснює контроль за роботою МБТ, накладна-замовлення (Додатки 5 - 9) у двох примiрниках. В накладнiй-замовленнi зазначається повна назва товару, що перемiщується зi складу до торгiвельного примiщення МБТ, його кiлькiсть та фактурна вартiсть. У накладнiй-замовленнi надається письмове зобов'язання власника (керiвника) МБТ про доставку вантажу до вiдповiдного торгiвельного примiщення МБТ. Накладнi-замовлення реєструються у "Журналi облiку товарiв, якi перемiщенi зi складу до торгiвельних примiщень МБТ" (Додаток 2).

     3.2 Посадова особа митного поста, яка здiйснює контроль видачi товару зi складу, перевiряє вiдповiднiсть виданого товару до даних в накладнiй-замовленнi та (у разi вiдсутностi зауважень i розбiжностей) на обох примiрниках накладної-замовленнi вчиняє запис "Вивезення зi складу дозволено" з проставленням штампу "Пiд митним контролем". Один примiрник накладної-замовлення залишається у справах МБТ, другий залишається в справах митного поста.

     3.3. Посадова особа митного поста, яка контролює доставку товару до торгiвельного примiщення МБТ, перевiряє вiдповiднiсть фактично доставленого товару його даним у накладнiй-замовленнi i в разi вiдсутностi зауважень, на обох примiрниках вчиняє запис "Товар розмiщений у торгiвельному залi МБТ "_______" та проставляє штамп "Пiд митним контролем".

     3.4. Час роботи посадової особи митного поста на складi МБТ вiдображається у "Журналi вiдкриття-закриття складу МБТ" (Додаток 3).

     3.5. В неробочий час товари зберiгаються у складських та торговельних примiщеннях МБТ з обов'язковим накладенням митного забезпечення на дверi та iншi мiсця доступу. При цьому поряд з митним забезпеченням обов'язковою вимогою є наявнiсть пломби власника МБТ з реквiзитами складу.

4. Порядок митного контролю за реалiзацiєю товарiв в магазинi безмитної торгiвлi

     4.1. Вiдкриття примiщень МБТ для початку роботи можливе лише у присутностi посадової особи митного поста, яка здiйснює контроль за роботою МБТ та спiвробiтника МБТ.

     4.2. МБТ реалiзує товари у пунктi пропуску фiзичним особам, якi вiд'їжджають за кордон, за умови пред'явлення ними документа, який посвiдчує їх особу, з вiдмiткою про проходження митного (прикордонного) контролю, а також юридичним особам, якi обслуговують пасажирiв мiжнародних рейсiв.

     4.3. У примiщеннях МБТ повиннi розмiщуватися оголошення (рекламнi листки):

     а) продаж товарiв здiйснюється лише за умови подання фiзичними особами, що вiд'їжджають за кордон, документу, який посвiдчує їх особу, з вiдмiткою про проходження митного (прикордонного) контролю;

     б) заборонено продаж алкогольних напоїв пасажирам вiком до 21 року та тютюнових виробiв - вiком до 18 рокiв.

     4.4. Пiд час проходження спiвробiтника МБТ до торговельного залу МБТ, посадовою особою митного поста здiйснюється перевiрка особистих речей спiвробiтника МБТ щодо вiдсутностi серед них товарiв, аналогiчним товарам, якi знаходяться у МБТ, та предметiв ввезення/вивезення або транзит яких заборонено.

     4.5. Товари, що реалiзуються МБТ, повиннi мати вiдповiдне маркування (код магазину), яке дає змогу їх легко iдентифiкувати. Факт продажу товару пiдтверджується касовим або товарним чеком (у двох примiрниках) з послiдовною нумерацiєю. У чеку повиннi зазначатися номер рейсу або реквiзити документа, який посвiдчує особу, та iдентифiкацiйний код товару i його фактурну вартiсть.

     4.6. Оригiнал чека видається фiзичнiй особi, яка придбала товар, а копiя зберiгається у магазинi безмитної торгiвлi протягом трьох рокiв.

     4.7. Продаж товарiв iз складу, а також використання примiщень МБТ для зберiгання та реалiзацiї товарiв, що не пройшли митного оформлення, не дозволяється.

     4.8. Посадова особа митного поста, яка контролює роботу МБТ, має право, в присутностi спiвробiтникiв МБТ, здiйснювати перевiрку наявностi заявлених товарiв у торговельному залi МБТ та предметiв спiвробiтникiв МБТ, заявлених ними у декларацiї.

     У випадку виявлення товарiв, якi незаконно придбанi в МБТ та виявленi пiд час митного контролю, такi товари пiдлягають затриманню. По факту даного порушення посадова особа митного поста негайно доповiдає керiвництву митного поста та складає протокол про порушення митних правил.

     4.9. Вхiд до зони митного контролю/вихiд з зони митного контролю з банкiвською iнкасацiєю здiйснюється через службовий вихiд пiд контролем посадової особи митного поста.

     4.10. По закiнченню поточного мiсяця, власником МБТ (або керiвником, або уповноваженою особою власника МБТ) проводиться декларування з товарiв, реалiзованих в МБТ, шляхом заповнення вантажної митної декларацiї типу ЕК 00 форми МД-2 чи МД-3 (або МД-8, якщо декларуються товари п'ятьох або бiльше найменувань) у порядку, встановленому Держмитслужбою України, до якої додаються накладнi-замовлення, на пiдставi яких товар був розмiщений у торгiвельному залi МБТ.

     4.11. Вантажнi митнi декларацiї вiдповiдно до яких було здiйснено митне оформлення товарiв, що надiйшли до МБТ, пiсля зняття з контролю пiдлягають зберiганню в архiвi митного поста та (у подальшому) у архiвi митницi за встановленим порядком.

     4.12. До 10 числа мiсяця, наступного за звiтним, власником (керiвником) МБТ повинно бути наданий до керiвництва митного поста "Звiт про рух товарiв у МБТ".

     Посадова особа митного поста, яка контролює роботу МБТ, перевiряє якiсть надання щомiсячних звiтiв про реалiзованi товари (Додаток 4).

5. Заключнi положення

     5.1. З метою забезпечення контролю за роботою МБТ, посадовою особою митного поста, яка контролює роботу МБТ, з дозволу керiвництва митного поста, у присутностi директора МБТ може проводитись iнвентаризацiя.

     5.2. У МБТ "Львiв-аеропорт" можуть обслуговуватись VIP--пасажири, пiсля проходження ними митного контролю через VIP-зал та в супроводженнi посадової особи митного поста.

     5.3. У разi порушення цiєї Технологiчної схеми, iнших нормативних актiв, якi регулюють дiяльнiсть МБТ, керiвник МБТ несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством України.

Начальник ВОМК А. В. Тодощук

 

Додаток 1
до наказу Львiвської митницi
вiд 1 липня 2008 р. N 224

Журнал
реєстрацiї вантажiв в митному режимi магазину безмитної торгiвлi

1 2 3 4 5
N
з/п
Дата N ВМД та дата митного оформлення Вiдомостi про вiдправника (назва, юридична адреса) Назва вантажу

 

6 7 8 9 10 11 12
Кiлькiсть товару Вага Кiлькiсть мiсць Вiдомостi про особу, яка вiдповiдає за фiнансове регулювання П. I. Б. iнспектора, який прийняв ВМД до митного оформлення П. I. Б. iнспектора, який завершив митне оформлення Примiтки

     Журнал може доповнюватися iншими графами, в залежностi вiд специфiки роботи митного поста.

Начальник ВОМК А. В. Тодощук

 

Додаток 2
до наказу Львiвської митницi
вiд 1 липня 2008 р. N 224

Журнал облiку товарiв, якi перемiщенi зi складу до торгiвельних примiщень МБТ

1 2 3 4 5
N
з/п
N накладної-замовлення П. I. Б. iнспектора, який здiйснив видачу товару П. I. Б. iнспектора, який пiдтвердив надходження товару до торгiвельного залу Примiтки
Начальник ВОМК А. В. Тодощук

 

Додаток 3
до наказу Львiвської митницi
вiд 1 липня 2008 р. N 224

Журнал вiдкриття-закриття складу МБТ

1 2 3 4 5
N
з/п
Дата Митне забезпечення Час вiдкриття Час закриття

 

6 7 8 9
Митне забезпечення накладене П. I. Б. iнспектора П. I. Б. спiвробiтника МБТ Примiтки
Начальник ВОМК А. В. Тодощук

 

Додаток 4
до наказу Львiвської митницi
вiд 1 липня 2008 р. N 224

Звiт про рух товарiв у магазинi безмитної торгiвлi

____________________________________________________
(назва власника магазину безмитної торгiвлi)

з ____________ 200_ до ____________200_

N
з/п
Номер вантажної митної декларацiї Тип вантажної митної декларацiї Найменування товару (комерцiйна назва) Кiлькiсть товару*
1 2 3 4 5
         

 

Вага брутто, кг Кiлькiсть реалiзованого товару* Товари, щодо яких був змiнений митний режим Залишок товару*
Кiлькiсть товару* Заявлений митний режим Номер вантажної митної декларацiї
6 7 8 9 10 11
           

___________
     * В одиницях вимiру згiдно з графою 31 вантажної митної декларацiї.

Керiвник магазину безмитної торгiвлi __________________________
(пiдпис, iнiцiали, прiзвище)
М. П.
Начальник ВОМК А. В. Тодощук

 

Додаток 5
до наказу Львiвської митницi
вiд 1 липня 2008 р. N 224

Накладна на перемiщення товарiв в межах Мостиської фiлiї УНСП "Львiв-Трейдiнг" зi складу МБТ "Шегинi" в торгiвельний зал МБТ "Шегинi"

Форма N 67 ZR

НАКЛАДНА N

     Вiдправник:

     Отримувач:

     Грошова одиниця:

     Дата:

Артикул Назва товару Од. вимiру Кiлькiсть Цiна закупiвельна Цiна роздрiбна Сума по закупiвельнiй цiнi Сума по роздрiбнiй цiнi
               
               
               
               
               
               
               
Друк виконав ______________ Дата: __/__/____ Здав _____________
Гол. бухгалтер _____________ Дата: __/__/____ Прийняв ____________
Директор Мостиської фiлiї УНСП "Львiв-Трейдiнг" О. Я. Галабут
Начальник ВОМК А. В. Тодощук

 

Додаток 6
до наказу Львiвської митницi
вiд 1 липня 2008 р. N 224

Накладна на перемiщення товарiв в межах Мостиської фiлiї УНСП "Львiв-Трейдiнг" зi складу МБТ "Шегинi" в торгiвельний зал МБТ "Мостиська 2"

Форма N 67 ZR

НАКЛАДНА N

     Вiдправник:

     Отримувач:

     Грошова одиниця:

     Дата:

Артикул Назва товару Од. вимiру Кiлькiсть Цiна закупiвельна Цiна роздрiбна Сума по закупiвельнiй цiнi Сума по роздрiбнiй цiнi
               
               
               
Друк-виконав ______________ Дата: __/__/____ Здав _____________
Гол. бухгалтер _____________ Дата: __/__/____ Прийняв ____________
Директор Мостиської фiлiї УНСП "Львiв-Трейдiнг" О. Я. Галабут
Начальник ВОМК А. В. Тодощук

 

Додаток 7
до наказу Львiвської митницi
вiд 1 липня 2008 р. N 224

Накладна на перемiщення товарiв УНСП "Львiв-Трейдiнг" зi складу МБТ "Шегинi" в торгiвельний зал МБТ "Краковець"

Генеральний директор
УНСП "Львiв-Трейдiнг"
___________ Гудзенко М. Б.

Накладна N ___/_-_

УНСП "ЛЬВIВ-ТРЕЙДIНГ"

Пiдготував:
з фiлiї: склад МБТ Шегинi
На фiлiю: МБТ Краковець

__/__/____

Артикул Код Назва Цiна закупiвелна* Цiна закупiвельна, Euro Цiна продажна, Euro К-сть Сума по закуп. цiнi* Сума закуп. цiнi, Euro Сума прод. цiнi, Euro
                   
                   
    Всього       0 0,00 0,00 0,00
Здав: Прийняв
Начальник ВОМК А. В. Тодощук

 

Додаток 8
до наказу Львiвської митницi
вiд 1 липня 2008 р. N 224

Накладна на перемiщення товарiв УНСП "Львiв-Трейдiнг" зi складу МБТ "Шегинi" в торгiвельний зал МБТ "Рава-Руська"

Генеральний директор
УНСП "Львiв-Трейдiнг"
___________ Гудзенко М. Б.

Накладна N ___/_-_

УНСП "ЛЬВIВ-ТРЕЙДIНГ"

Пiдготував:
з фiлiї: склад МБТ Шегинi
На фiлiю: МБТ Рава-Руська

__/__/____

Артикул Код Назва Цiна закупiвелна* Цiна закупiвельна, Euro Цiна продажна, Euro К-сть Сума по закуп. цiнi Сума закуп. цiнi, Euro Сума прод. цiнi, Euro
                   
                   
    Всього       0 0,00 0,00 0,00
Здав: Прийняв
Начальник ВОМК А. В. Тодощук

 

Додаток 9
до наказу Львiвської митницi
вiд 1 липня 2008 р. N 224

Накладна на перемiщення товарiв УНСП "Львiв-Трейдiнг" зi складу МБТ "Шегинi" в МБТ "Львiв-Аеропорт"

Генеральний директор
УНСП "Львiв-Трейдiнг"
___________ Гудзенко М. Б.

Накладна N ___/_-_

УНСП "ЛЬВIВ-ТРЕЙДIНГ"

Пiдготував:
з фiлiї: склад МБТ Шегинi
На фiлiю: МБТ Львiв-Аеропорт

__/__/____

Артикул Код Назва Цiна закупiвельна Цiна закупiвельна, Euro Цiна
продажна, Euro
К-сть Сума по закуп. цiнi* Сума закуп. цiнi, Euro Сума прод. цiнi, Euro
                   
                   
    Всього       0 0,00 0,00 0,00
Здав: Прийняв
Начальник ВОМК А. В. Тодощук

 

Додаток 10
до наказу Львiвської митницi
вiд 1 липня 2008 р. N 224

 

N
п/п
Назва магазину Тип магазину Порядковий номер магазину Артикул товару
1 МБТ "Шегинi" DUTY FR 10 ****
2. МБТ "Мостиська" DUTY FR 12 ****
3. МБТ "Львiв-аеропорт" DUTY FREE   ******
4. МБТ "Рава-Руська" DUTY FR 40   ****
5. МБТ "Краковець" DUTY FR 50 ****
Начальник ВОМК А. В. Тодощук