ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЛЬВIВСЬКА МИТНИЦЯ

НАКАЗ

вiд 6 жовтня 2008 року N 477


Про затвердження Технологiчної схеми оброблення, митного контролю та митного оформлення мiжнародних експрес-вiдправлень на ЦСС ТОВ "Росан-Глобал"

Зареєстровано
в Головному управлiннi юстицiї у Львiвськiй областi
13 жовтня 2008 р. за N 66/1333


     Вiдповiдно до вимог Митного кодексу України вiд 11.07.2002 N 92-IV, Закону України вiд 13.09.2001 N 2681-III "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарiв та транспортних засобiв, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територiю України", постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.12.2002 N 1948 "Деякi питання здiйснення митного контролю товарiв та iнших предметiв, що перемiщуються (пересилаються) через митний кордон у мiжнародних поштових та експрес-вiдправленнях", наказу Держмитслужби України вiд 03.09.2007 N 728 "Про затвердження Iнструкцiї з органiзацiї митного контролю та митного оформлення мiжнародних експрес-вiдправлень, що перемiщуються (пересилаються) через митний кордон України", зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 21.09.2007 за N 1081/14348, наказу Держмитслужби України вiд 04.01.2005 N 1 "Про затвердження Порядку застосування унiфiкованої митної квитанцiї МД-1", зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 20.01.2005 за N 66/10346, наказу Держмитслужби України вiд 21.11.2005 N 1136 "Про мiсця прибуття автотранспорту", зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 09.12.2005 за N 1474/11754, з метою визначення порядку митного контролю та митного оформлення мiжнародних експрес-вiдправлень, якi обробляються при вiдправленнi за кордон України та надходять з-за кордону України на центральну сортувальну станцiю ТОВ "Росан-Глобал", наказую:

     1. Затвердити Технологiчну схему оброблення, митного контролю та митного оформлення мiжнародних експрес-вiдправлень на центральнiй сортувальнiй станцiї ТОВ "Росан-Глобал" (додається).

     2. Начальнику вiддiлу митного оформлення N 7 Лободинському I. З. та начальнику юридичного вiддiлу Прокiпчуку Л. I. забезпечити подання даного наказу та Технологiчної схеми на державну реєстрацiю до Головного управлiння юстицiї у Львiвськiй областi.

     3. Начальнику загального вiддiлу Твердохлiб Т. М. забезпечити доведення цього наказу до зацiкавлених осiб.

     4. Наказ набирає чинностi вiдповiдно до законодавств України.

     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника начальника Львiвської митницi - куратора вiддiлу митного оформлення N 7 Львiвської митницi.

Т. в. о. начальника митницi О. К. Савенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Львiвської митницi
вiд 6 жовтня 2008 р. N 477
Зареєстровано
в Головному управлiннi юстицiї у Львiвськiй областi
13 жовтня 2008 р. за N 66/1333

Технологiчна схема
оброблення, митного контролю та митного оформлення мiжнародних експрес-вiдправлень на ЦСС ТОВ "Росан-Глобал"

1. Загальнi положення

     1.1. Технологiчна схема оброблення, митного контролю та митного оформлення мiжнародних експрес-вiдправлень на центральнiй сортувальнiй станцiї (далi - ЦСС) ТОВ "РОСАН-ГЛОБАЛ" визначає види, послiдовнiсть, змiст контрольних операцiй та порядок митного оформлення мiжнародних експрес-вiдправлень, якi перемiщуються (пересилаються) каналами експрес-перевiзникiв.

     1.2. Термiни i поняття, що використовуються у цiй Технологiчнiй схемi вживаються у значеннi, наведеному у Митному кодексi України та iнших нормативно-правових актах.

2. Митний контроль, митне оформлення, сортування, сканування та обробка МЕВ на ТОВ "РОСАН-ГЛОБАЛ", при ввезеннi на митну територiю України

     2.1. Мiжнароднi експрес-вiдправлення (далi - МЕВ) ТОВ "РОСАН-ГЛОБАЛ" перемiщується з пунктiв пропуску через державний кордон України у зону митного контролю (далi - ЗМК) ЦСС ТОВ "РОСАН-ГЛОБАЛ" транспортним засобом експрес-перевiзника пiд митним забезпеченням.

     2.2. Посадова особа вiддiлу митного оформлення N 7 (далi - ВМО N 7) в ЗМК ЦСС ТОВ "РОСАН-ГЛОБАЛ" при надходженнi МЕВ:

     - перевiряє наявнiсть на єдиному транспортному документi (далi - ЄТД) (авiанакладнiй, накладнiй CMR тощо) чи повiдомленi про транзитне перемiщення (далi - ПТП) МЕВ вiдмiток митного органу вiдправлення;

     - перевiряє цiлiсть митного забезпечення;

     - перевiряє наявнiсть в Єдинiй автоматизованiй iнформацiйнiй системi (далi - ЄАIС) Держмитслужби iнформацiї про ЄТД (ПТП МЕВ), поставлений на контроль. За вiдсутностi зауважень пiдтверджує доставку вантажу шляхом проставлення вiдбитка особистої номерної печатки (далi - ОНП) на ЄТД (ПТП МЕВ) iз зобов'язанням представника експрес-перевiзника, засвiдченим вiдбитком ОНП посадової особи митницi вiдправлення.

     - дає дозвiл на розвантаження транспортного засобу, яким доставлено МЕВ;

     - перевiряє вiдповiднiсть кiлькостi мiсць та ваги вантажу даним, зазначеним в ЄТД (ПТП МЕВ);

     - за вiдсутностi зауважень дає дозвiл на сортування та обробку МЕВ;

     - вживає заходiв щодо оперативного внесення до ЄАIС Держмитслужби iнформацiї про доставку вантажу експрес-перевiзника для зняття ЄТД (ПТП МЕВ) з контролю.

     2.3. У разi виявлення ознак, що вказують на можливiсть перемiщення МЕВ з порушенням митних правил, посадова особа митницi зобов'язана вжити заходiв, передбачених законодавством, для запобiгання цим порушенням i притягнення до вiдповiдальностi винних осiб у порядку, установленому законом.

     2.4. Сортування, сканування та обробка МЕВ проводиться в ЗМК працiвниками ЦСС пiд контролем посадової особи ВМО N 7.

     2.5. Розпакування й огляд МЕВ здiйснюються працiвником ЦСС (РСС) у присутностi посадової особи ВМО N 7 в разi:

     - пошкодження упаковки МЕВ;

     - пiдозри на пошкодження МЕВ.

     2.6. Сортування МЕВ здiйснюється за наступними категорiями:

     - МЕВ документального характеру;

     - МЕВ, що надiшли на адресу пiдприємств i для декларування яких не застосовується вантажна митна декларацiя (далi - ВМД) та не потрiбне подання дозвiльних документiв уповноважених органiв державної влади, що виконують вiдповiднi контрольнi функцiї;

     - МЕВ, для декларування яких не застосовується ВМД, а для митного оформлення потрiбне подання передбачених законодавством дозвiльних документiв уповноважених органiв державної влади, що виконують вiдповiднi контрольнi функцiї;

     - МЕВ, для декларування яких застосовується ВМД;

     - МЕВ, що надiйшли на адреси громадян;

     - МЕВ, якi помилково потрапили на митну територiю i не призначенi одержувачам в Українi;

     - МЕВ, якi перемiщуються територiєю України у зони дiяльностi iнших митниць чи транзитом, та перебувають пiд митним контролем.

     2.7. У випадку коли пiд час обробки, сортування або сканування МЕВ було виявлено пошкодження упаковки МЕВ, або є пiдозра щодо пошкодження МЕВ, спiвробiтник ЦСС, в присутностi посадової особи митницi, складає Акт встановленого зразка, другий примiрник якого надається iнспектору митницi.

3. Оформлення МЕВ документального характеру

     3.1. Спiвробiтник ЦСС надає посадовiй особi митницi реєстр МЕВ документального характеру, засвiдчений пiдписом працiвника i печаткою ТОВ "РОСАН-ГЛОБАЛ", та його електронну копiю.

     3.2. Митний контроль вмiсту вiдправлень документального характеру здiйснюється шляхом вибiркового митного огляду.

     3.3. Розпакування МЕВ документального характеру i пред'явлення до митного огляду здiйснюються представником експрес-перевiзника. Митний огляд проводиться посадовою особою митницi в присутностi не менше нiж двох представникiв експрес-перевiзника.

     3.4. У разi, якщо вкладення МЕВ документального характеру не вiдповiдає заявленому, складається Акт про проведення митного огляду мiжнародного експрес-вiдправлення (далi - Акт), форму якого наведено в додатку 5 до Iнструкцiї з органiзацiї митного контролю та митного оформлення мiжнародних експрес-вiдправлень, що перемiщуються (пересилаються) через митний кордон України, затвердженої наказом Держмитслужби України вiд 03.09.2007 N 728, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 21.09.2007 за N 1081/14348 (далi - Iнструкцiя).

     3.5. Акт складається посадовою особою митницi в трьох примiрниках i реєструється в Журналi облiку актiв про проведення митного огляду МЕВ. Акт пiдписується всiма особами, якi брали участь у проведеннi митного огляду. Один примiрник Акта залишається в справах ВМО N 7, другий - у справах експрес-перевiзника, третiй долучається до товаросупровiдних документiв i призначається одержувачевi.

     3.6. При виявленнi предметiв, що є об'єктом порушення митних правил, iнспектор митницi здiйснює вiдповiднi дiї, пов'язанi з оформленням протоколу встановленої форми та проводить дiї у вiдповiдностi до вимог Митного кодексу України.

     3.7. Якщо вкладення МЕВ документального характеру вiдповiдає заявленому домашньому транспортному документi, то посадова особа митницi здiйснює дiї передбаченi п. 2 глави 3 Роздiлу VI до Iнструкцiї.

     3.8. МЕВ документального характеру, якi випущенi у вiльний обiг, в той же день передаються на доставку одержувачам.

4. Оформлення МЕВ, що надiйшли до адресу пiдприємств i для декларування яких не застосовується ВМД та не потрiбне подання дозвiльних документiв уповноважених органiв державної влади, що виконують вiдповiднi контрольнi функцiї

     4.1. Спiвробiтник ТОВ "РОСАН-ГЛОБАЛ" надає посадовiй особi митницi товаросупровiднi документи, реєстр МЕВ, що надiйшли на адресу пiдприємств i для декларування яких не застосовується ВМД та не потрiбне подання дозвiльних документiв уповноважених органiв державної влади, що виконують вiдповiднi контрольнi функцiї, засвiдчений пiдписом працiвника i печаткою ТОВ "РОСАН-ГЛОБАЛ" та його електронну копiю.

     4.2. Митний огляд проводиться посадовою особою ВМО N 7 в присутностi не менше нiж двох представникiв ТОВ "РОСАН-ГЛОБАЛ".

     Розпакування й митний огляд МЕВ проводяться на вимогу посадової особи ВМО N 7 у разi:

     - пошкодження упаковки МЕВ;

     - пiдозри на пошкодження МЕВ;

     - якщо в товаросупровiдних документах вiдомостi про предмети в МЕВ зазначено загальним найменуванням;

     - якщо вiдправником не заявлено вартiсть предметiв у МЕВ;

     - якщо є пiдстави вважати, що крiм предметiв, зазначених у товаросупровiдних документах, у МЕВ мiстяться стороннi вкладення;

     - якщо предмети пiдлягають контролю збоку iнших державних контрольних органiв (на їх вимогу);

     Розпакування МЕВ i пред'явлення до митного огляду здiйснюються представником експрес-перевiзника.

     4.3. Рiшення щодо випуску у вiльний обiг МЕВ, що надiйшли на адресу пiдприємств i для декларування яких не застосовується ВМД та не потрiбне подання дозвiльних документiв уповноважених органiв державної влади, приймає посадова особа митницi за результатами перевiрки документiв та/або митного огляду МЕВ.

     4.4. На завершення митного контролю й митного оформлення предметiв у МЕВ та внесення необхiдних записiв до Реєстру МЕВ кожний аркуш цього Реєстру засвiдчується вiдбитком ОНП посадової особи ВМО N 7 й залишається в справах митного органу разом з примiрниками домашнiх транспортних документiв та iнших товаросупровiдних документiв (по одному примiрнику кожного документа).

5. Оформлення МЕВ, для декларування яких не застосовується ВМД, а для митного оформлення потрiбне подання передбачених законодавством дозвiльних документiв уповноважених органiв державної влади, що виконують вiдповiднi контрольнi функцiї

     5.1. МЕВ, для декларування яких не застосовується ВМД, а для митного оформлення потрiбне подання передбачених законодавством дозвiльних документiв, розмiщуються спiвробiтником ЦСС з дозволу iнспектора митницi, в мiсцi зберiгання МЕВ на пiдставi поданого працiвником ЦСС реєстру МЕВ, та їх товаросупровiдних документiв.

     5.2. Митне оформлення та випуск у вiльний оббiг таких МЕВ здiйснюються на пiдставi поданої декларантом заяви, форму якої наведено в додатку 6 до Iнструкцiї, її електронної копiї вiдповiдних дозвiльних документiв, товаросупровiдних та iнших документiв потрiбних для здiйснення митних процедур, передбачених законодавством.

6. Оформлення МЕВ що надiйшли на адреси громадян

     6.1. Вiдiбранi спiвробiтниками ЦСС при сортуваннi, обробцi та скануваннi МЕВ, що надiйшли на адреси громадян розмiщуються з дозволу посадової особи ВМО N 7, в мiсцi зберiгання МЕВ, на пiдставi поданого працiвниками ЦСС реєстру та їх товаросупровiдних документiв, на яких iнспектор митницi проставляє вiдбиток штампа "Пiд митним контролем".

     6.2. Подальше митне оформлення й випуск у вiльний обiг МЕВ, що надiйшли на адресу громадян проводиться вiдповiдно до глави 4 Роздiлу VI Iнструкцiї.

7. Оформлення МЕВ, якi перемiщуються територiєю України та перебувають пiд митним контролем

     7.1. Для здiйснення контролю за доставкою МЕВ з митницi вiдправлення в митницю призначення використовується ПТП МЕВ, форму якого наведено в додатку 3 Iнструкцiї.

     7.2. ПТП МЕВ складається експрес-перевiзником в трьох примiрниках та подається для митного оформлення посадовiй особi митницi.

     7.3. Порядок оформлення та контролю доставки зазначених вантажiв визначено роздiлом V Iнструкцiї.

     7.4. Розпакування МЕВ, якi перемiшуються територiєю України та перебувають пiд митним контролем пред'являються до митного огляду представником експрес-перевiзника. Митний огляд проводиться посадовою особою пiдроздiлу в присутностi не менше нiж двох представникiв експрес-перевiзника.

     7.5. У разi, якщо вкладення МЕВ не вiдповiдає заявленому, складається Акт про проведення митного огляду мiжнародного експрес-вiдправлення (далi - Акт), форму якого наведено в додатку 5 Iнструкцiї. Акт складається посадовою особою митницi в трьох примiрниках i реєструється в Журналi облiку актiв про проведення митного огляду МЕВ. Акт пiдписується всiма особами, якi брали участь у проведенi митного огляду. Один примiрник Акту залишається в справах ВМО N 7, другий - у справах експрес-перевiзника, третiй долучається до товаросупровiдних документiв i призначається одержувачу.

     7.6. При виявленнi предметiв, що є об'єктом порушення митних правил, iнспектор затримує МЕВ та здiйснює вiдповiднi дiї, пов'язанi з оформленням протоколу встановленої форми i проводить дiї у вiдповiдностi до статей Митного кодексу України.

     7.7. Якщо вкладення МЕВ вiдповiдає заявленому, то посадова особа ВМО N 7 здiйснює дiї передбаченi главою 3 Роздiлу VI до Iнструкцiї.

     7.8. Спiвробiтник ЦСС на якiй митними органами був затриманий МЕВ, повинен повiдомити про затримку та причину цiєї затримки одержувача МЕВ.

8. Митний контроль, митне оформлення, сортування, сканування та обробка МЕВ на ЦСС, при вивезеннi з митної територiї України

     8.1. Митний контроль, митне оформлення, сортування, обробка МЕВ, оформлення необхiдних документiв на ЦСС, при вивезенi з митної територiї України здiйснюється вiдповiдно до роздiлу VII Iнструкцiї.

     8.2. Документи посадовiй особi митницi для формування вантажу експрес-перевiзника подаються завчасно.

     8.3. Розгорнута iнформацiя про МЕВ, що сформованi в цей вантаж iз зазначенням по кожному МЕВ мiсця призначення вiдправника i одержувача, надається до пiдроздiлу митного оформлення експрес-перевiзником в електронному виглядi в мiнiмально можливий пiсля вiдправлення вантажу строк.

9. Заключне положення

     9.1. Проведення всiх контрольних операцiй здiйснюється з дотриманням вимог технiки безпеки. Правила технiки безпеки викладенi в окремих iнструкцiях з технiки безпеки.

     9.2. Вiдповiдальнiсть за органiзацiю та контроль виконання вимог даної Технологiчної схеми несуть начальник ВМО N 7 та директор ТОВ "Росан-Глобал".

Начальник ВМО N 7 Львiвської митницi I. З. Лободинський