ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЛЬВIВСЬКА МИТНИЦЯ

НАКАЗ

вiд 6 червня 2008 року N 157


Про затвердження Положення про зону митного контролю в мiжнародному пунктi пропуску "Львiв-аеропорт"

Зареєстровано
в Головному управлiннi юстицiї у Львiвськiй областi
20 червня 2008 р. за N 39/1306


     Вiдповiдно до вимог статей 48 - 52 Митного кодексу України, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.12.2002 N 1947 "Про затвердження Порядку створення зон митного контролю та їх функцiонування i Порядку надання дозволу на розмiщення у зонах митного контролю споруд та об'єктiв iнфраструктури, що належать iншим, нiж митнi, органам державної влади, якi здiйснюють контроль пiд час перемiщення товарiв через митний кордон України", спiльного наказу Державної митної служби України, Адмiнiстрацiї державної прикордонної служби України, Мiнiстерства транспорту та зв'язку України вiд 01.06.2005 N 457/438/270 "Про затвердження Перелiку пунктiв пропуску (пунктiв контролю) через державний кордон України, у межах яких створюються або можуть створюватися зони митного контролю" та з метою здiйснення посадовими особами митницi митних процедур щодо товарiв, якi перемiщуються через митний кордон України, проведення заходiв, пов'язаних з виявленням, запобiганням i припиненням контрабанди та порушень митних правил наказую:

     1. Затвердити Положення про зону митного контролю в мiжнародному пунктi пропуску "Львiв-аеропорт" (додається).

     2. Начальнику митного поста "Львiв-аеропорт" Сподарик Я. Л. та начальнику юридичного вiддiлу Прокiпчуку Л. I. подати даний наказ на реєстрацiю у Головне управлiння юстицiї у Львiвськiй областi.

     3. Наказ набирає чинностi вiдповiдно до законодавства України.

     4. Начальнику загального вiддiлу довести наказ до вiдома зацiкавлених осiб.

     5. Контроль за виконанням наказу покласти на т. в. о. заступника начальника Львiвської митницi Барабаша С. I.

Т. в. о. начальника Львiвської митницi О. В. Гоя

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Львiвської митницi
вiд 6 червня 2008 р. N 157
Зареєстровано
в Головному управлiннi юстицiї у Львiвськiй областi
20 червня 2008 р. за N 39/1306

ПОЛОЖЕННЯ
про зону митного контролю в мiжнародному пунктi пропуску "Львiв-аеропорт"

1. Загальнi положення

     Термiни i поняття в Положеннi вживаються у тому ж значеннi, що i в Митному кодексi України та iнших нормативно-правових актах України.

2. Створення зони митного контролю в мiжнародному пунктi пропуску "Львiв-аеропорт"

     2.1. З метою здiйснення митних процедур щодо товарiв та транспортних засобiв, громадян, якi перемiщуються через митний кордон України, проведення заходiв, пов'язаних з виявленням, запобiганням i припиненням контрабанди та порушень митних правил, в пунктi пропуску "Львiв-аеропорт" створюється зона митного контролю:

     2.1.1. В залах митного огляду мiжнародних секторiв N 1 та N 2 центрального корпусу аеровокзалу та секторi N 3:

     - при здiйсненнi митного оформлення пасажирiв "на вiдлiт" - з початку реєстрацiї пасажирiв i до вiдправлення їх на борт повiтряного судна;

     - при здiйсненнi митного оформлення пасажирiв "на прилiт" - з моменту посадки повiтряного судна i до закiнчення митного оформлення товарiв пасажирiв.

     2.1.2. На борту повiтряного судна, на визначеному мiсцi стоянки повiтряного судна або на частинi територiї перону на вiдстанi 10 метрiв по периметру повiтряного судна:

     - при здiйсненнi митного оформлення повiтряного судна "на вiдлiт" - з початку митного оформлення i до вiдправлення;

     - при здiйсненнi митного оформлення повiтряного судна "на прилiт" - з моменту посадки повiтряного судна i до закiнчення митного оформлення повiтряного судна.

     2.1.3. В примiщеннях безмитного магазину у робочий час.

     2.1.4. В примiщеннi складу тимчасового зберiгання ДП "Мiжнародний аеропорт "Львiв"

     2.1.5. В залi оформлення офiцiйних делегацiй:

     - при здiйсненнi митного оформлення пасажирiв "на вiдлiт" - з початку реєстрацiї пасажирiв i до вiдправлення їх на борт повiтряного судна;

     - при здiйсненнi митного оформлення пасажирiв "на прилiт" - з моменту посадки повiтряного судна i до закiнчення митного оформлення товарiв пасажирiв.

     2.2. В зонi митного контролю розмiщуються тiльки споруди та об'єкти прикордонних i митних органiв, якi необхiднi для технологiчного процесу. За погодженням з органом прикордонного контролю митниця здiйснює iнженерно-технiчнi заходи щодо облаштування зони митного контролю.

     2.3. На територiї та в примiщеннях пiдприємств, що зберiгають товари та iншi предмети пiд митним контролем, можуть встановлюватися тимчасовi зони митного контролю.

     Режим тимчасових зон митного контролю доводиться до осiб, якi безпосередньо присутнi пiд час проведення контролю.

     2.4. Контроль за перемiщенням товарiв, транспортних засобiв та громадян через зони митного контролю здiйснюється митницею.

     2.5. Межi зон митного контролю в пунктi пропуску "Львiв-аеропорт" визначаються згiдно схем.

3. Режим зони митного контролю в мiжнародному пунктi пропуску "Львiв-аеропорт"

     3.1. Режим зони митного контролю встановлений з метою заборони доступу осiб, не причетних до здiйснення митного контролю, створення умов для роботи та захисту особового складу i майна митницi.

     Режимнi правила у зонi митного контролю розробленi митницею i є обов'язковими для виконання спiвробiтниками державних прикордонних, контрольних органiв i осiб, що проходять митний контроль.

     3.2. Доступ у зони митного контролю дозволяється тiльки посадовим особам митних органiв, якi безпосередньо беруть участь у здiйсненнi митних процедур.

     3.3. Проведення господарських робiт у зонi митного контролю, перемiщення через межi та в межах цiєї зони товарiв, транспортних засобiв i громадян, у тому числi посадових осiб органiв державної влади (облдержадмiнiстрацiї, мiсцевого самоврядування, правоохоронних та iнших державних органiв), якi не перетинають митний кордон України, допускається тiльки з дозволу начальника Львiвської митницi або його заступникiв за погодженням з Державною прикордонною службою i пiд контролем посадових осiб цього органу, крiм випадкiв передбачених законом.

     3.4. Доступ в зону митного контролю дозволений:

     - пасажирам, що перетинають кордон, тiльки у разi наявностi документiв, якi дають право на перетин кордону (загальногромадянський, закордонний або дипломатичний паспорт, авiаквиток);

     - спiвробiтникам, якi виконують свої службовi обов'язки в режимнiй зонi (представникам митницi, прикордонникам, спiвробiтникам фiтосанiтарної, ветеринарної, служби органiзацiї перевезень та iнших служб), при наявностi службових посвiдчень i тiльки в робочi години згiдно з графiком роботи.

     3.5. Посадовi особи митницi та працiвники сумiжних служб, якi мають право доступу до зони митного контролю, можуть перебувати в нiй тiльки в межах, необхiдних для виконання своїх безпосереднiх службових обов'язкiв за наявностi представницьких карток. У них не повинно бути при собi цiнностей та предметiв, вивезення або ввезення яких на митну територiю України заборонено чи обмежено митними правилами.

     3.6. Доступ до зони митного контролю у випадках, не передбачених вище може бути дозволений начальником митницi або його заступниками.

     3.7. Товари перебувають пiд митним контролем в зонi митного контролю з моменту їх ввозу на територiю цiєї зони до моменту їх пропуску через митний кордон України або за межi зони.

     3.8 Забороняється знаходження в зонах митного контролю товарiв та транспортних засобiв, щодо яких здiйсненi митнi процедури та надано дозвiл митного органу на пропуск їх через митний кордон України вiдповiдно до заявленої мети перемiщення.

     3.9. Контроль та вiдповiдальнiсть за дотриманням режиму в зонi митного контролю, визначеної пунктами 2.1.1., 2.1.3., 2.1.4., 2.3., 2.4., покладається на старших змiн - головних iнспекторiв митного поста "Львiв-аеропорт".

4. Обов'язки i права працiвникiв митного поста "Львiв-аеропорт" по пiдтриманню режиму в зонi митного контролю

     4.1. Головними обов'язками працiвникiв митного поста по пiдтриманню режиму в зонi митного контролю є:

     - забезпечення пропускного режиму до зон митного контролю;

     - охорона мiсця проведення митного контролю з метою гарантування безпеки службових осiб митницi, якi його проводять, та громадян, якi його проходять, а також майна митницi, громадян та органiзацiй;

     - вжиття заходiв по локалiзацiї та нейтралiзацiї негативних проявiв у мiсцях проведення митного контролю, в необхiдних випадках - у взаємодiї з службовими особами Державної прикордонної служби та органiв внутрiшнiх справ;

     - надання необхiдної допомоги спецiальним пiдроздiлам по боротьбi з органiзованою злочиннiстю при проведеннi оперативно-розшукових заходiв у зонi митного контролю.

     4.2. Працiвники митного поста "Львiв-аеропорт" мають право:

     - перевiряти документи на право доступу до зон митного контролю;

     - перевiряти речi, предмети, валюту та цiнностi, що перемiщуються через межi таких зон;

     - вимагати вiд органiзацiй, пiдприємств, установ, громадян та службових осiб сумiжних служб додержання вимог режиму зон митного контролю.

     4.3. Митнi органи мають право встановлювати додатковi режимнi правила в зонi митного контролю.

5. Вiдповiдальнiсть за порушення режиму у зонi митного контролю

     Особи, виннi в порушеннi режиму в зонах митного контролю, у тому числi вимог щодо перемiщення через межi зон товарiв та транспортних засобiв, несуть вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством України.

Заст. начальника митного поста "Львiв-аеропорт" А. Л. Коваль