ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ХАРКIВСЬКА МИТНИЦЯ

ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший заступник начальника Харкiвської митницi
О. Г. Даниленко
14 квiтня 2009 р.

ПЕРЕЛIК
товарiв груп "ризику" та "прикриття", що пiдлягають обов'язковому експертно-дослiдному супроводженню
(чинний з 16.04.2009)

N
з/п
Група, позицiя та код товару згiдно з УКТЗЕД Коротка назва товару Пiдстава для обов'язкової перевiрки товару Визначальнi показники Спецiальнi заходи
1 2 3 4 5 6
1 0802 Iншi горiхи, свiжi або сушенi, очищенi вiд шкаралупи або не очищенi, з шкiркою або без шкiрки Можливiсть класифiкацiї за iншим кодом у межах цiєї позицiї Ступiнь обробки, визначення виду Захiд 2
2 0910 91 90 00 Сумiшi прянощiв Можливiсть класифiкацiї у межах позицiї або позицiї 2103 Хiмiчний склад, властивостi Захiд 2
3 1517 90 99 11,
1517 90 99 19
Сумiшi олiй для виробництва харчових продуктiв Можливiсть класифiкацiї за кодом 1517 90 99 99 Жирно-кислотний склад, наявнiсть молочного жиру, емульгатору, ароматизаторiв Захiд 2
4 2009 Соки фруктовi (включаючи виноградне сусло) або соки овочевi незбродженi, без додання спирту, з доданням або без додання цукру чи iнших речовин Можливiсть класифiкацiї за iншим кодом у межах цiєї позицiї УКТЗЕД Визначення виду сировини, густина, склад Захiд 2
5 2106 90 98 90 Харчовi продукти, в iншому мiсцi не зазначенi Можливiсть класифiкацiї у межах цiєї позицiї або у позицiї 2103 Хiмiчний склад, вмiст молочних жирiв, цукрiв, крохмалю, спецiй Захiд 2
6 2204 30 10,
2204 30 92,
220430 94,
2204 30 96,
2204 30 98
Виноградне сусло в процесi бродiння або бродiння якого зупинено Можливiсть класифiкацiї за кодом УКТЗЕД - 2204 29 65 00, 2204 29 75 00 Густина, масова частка цукру, фактична частка етилового спирту за об'ємом Захiд 2
7 2520 Гiпс; ангiдрит; гiпсовi в'яжучi Можливiсть класифiкацiї у товарнiй позицiї 3214 УКТЗЕД Склад, умiст наповнювачiв ( %), наявнiсть добавок та їх функцiональне призначення, форма виготовлення Захiд 1
Захiд 2
8 2710 11 41,
2710 11 45,
2710 11 49 99
Нафтопродукти, легкi дистиляти, бензини моторнi, iз вмiстом свинцю 0,013 г/л або менше Можливiсть класифiкацiї у межах цiєї пiдпозицiї УКТЗЕД Фракцiйний склад, вмiст ароматичних складових, вмiст високооктанової кисневмiсної добавки або етил-трет-бутилового ефiру або їх сумiшi Захiд 2
9 2710 19 31 - 2710 19 49 Нафтопродукти, важкi дистиляти, газойлi (дизельне пальне) Можливiсть класифiкацiї у межах цiєї пiдпозицiї УКТЗЕД Фракцiйний склад, кiлькiсний вмiст сiрки Захiд 2
10 3208 (крiм
3208 10 10 98,
3208 10 90 90,
3208 20 90 90)
Фарби та лаки (включаючи емалi та полiтури) на основi синтетичних полiмерiв або хiмiчно модифiкованих природних полiмерiв, диспергованi або розчиненi у неводному середовищi; розчини, зазначенi у примiтцi 4 до цiєї групи Можливiсть класифiкацiї у межах цiєї позицiї, або в iнших позицiях УКТЗЕД Хiмiчний склад Захiд 2
11 3211 00 00 10 Готовi сикативи Можливiсть класифiкацiї у межах цiєї товарної категорiї Хiмiчний склад Захiд 2
12 3212 90 38 00 Пiгменти, диспергованi у неводному середовищi Можливiсть класифiкацiї за iншим кодом у межах гр. 32 УКТЗЕД Хiмiчний склад, властивостi Захiд 2
13 3506 91 00 90 Готовi клеї та iншi готовi клеїльнi препарати (адгезиви)… Можливiсть класифiкацiї у межах товарних позицiй групи 39 УКТЗЕД Хiмiчний склад, наявнiсть наповнювачiв та добавок, їх призначення Захiд 1
Захiд 2
14 3808 Iнсектициди, родентициди, фунгiциди, гербiциди, засоби, що запобiгають проростанню паросткiв, та аналогiчнi речовини Можливiсть класифiкацiї в межах позицiї або групi 29 УКТЗЕД Хiмiчний склад Захiд 2
15 3822 Реагенти дiагностичнi або лабораторнi Можливiсть класифiкацiї в товарнiй позицiї 3002 УКТЗЕД Хiмiчний склад Захiд 2
16 3824 90 99 00 Хiмiчна продукцiя та препарати хiмiчної або сумiжних iз нею галузей промисловостi Можливiсть класифiкацiї за iншими кодами в межах товарної групи 38 УКТЗЕД Хiмiчний склад Захiд 2
17 3903 Полiмери стиролу у первинних формах Можливiсть класифiкацiї у межах цiєї позицiї, або у гр. 39 УКТЗЕД Хiмiчний склад, (крiм мас. % сополiмерiв) Захiд 2
18 3912 Целюлоза та її хiмiчнi похiднi, у первинних формах, не включенi до iнших товарних позицiй Можливiсть класифiкацiї у межах цiєї позицiї, або у гр. 39 УКТЗЕД Хiмiчний склад Захiд 2
19 3926 90 99 90 Iншi вироби з пластмаси … Можливiсть класифiкацiї в межах товарної позицiї 3926 або 3925 УКТЗЕД Характеристики товару (ступiнь обробки), призначення Захiд 1
20 5208,
5209,
5210,
5211,
5212
Тканини бавовнянi Можливiсть класифiкацiї у межах груп 52, 59 або 60 Вид обробки, вид переплетення, поверхнева щiльнiсть Захiд 2
21 5407 71 00 00
5407 83 00 10
5407 91 00 00
Тканини з синтетичних комплексних ниток Можливiсть класифiкацiї в iншiй товарнiй категорiї або в групах 58, 59, 60 Хiмiчний склад, наявнiсть покриття, ворсу, спосiб виготовлення (тканина, трикотаж) Захiд 2
22 5516 11 - 5516 14 Тканини з штучних штапельних волокон з вмiстом 85 мас. % або бiльше штучних штапельних волокон Можливiсть класифiкацiї за кодом 5408 31 00 00, 5408 33 00 00, 5508 34 00 00 Вид ниток, тип ниток, вид обробки, вмiст штучних ниток в тканинi Захiд 2
23 5702 42,
5702 49
Килими та iншi текстильнi покриття для пiдлоги Можливiсть класифiкацiї в межах товарних позицiй 5702 або 5703 УКТЗЕД Склад, вид обробки, призначення Захiд 1
Захiд 2
24 5703 Килими та iншi текстильнi покриття для пiдлоги, тафтинговi Можливiсть класифiкацiї в межах товарних позицiй 5703 або 5702 УКТЗЕД Хiмiчний склад, будова товару, спосiб закрiплення ворсу, вiднесення до готового виробу Захiд 1
Захiд 2
25 6001 Полотна трикотажнi ворсовi, включаючи довговорсовi полотна та полотна махровi Можливiсть класифiкацiї у товарнiй позицiї 4304 00 00 00 Спосiб закрiплення ворсу, хiмiчний склад Захiд 2
26 6002 90 00 00 Полотна трикотажнi завширшки не бiльш як 30 см Можливiсть класифiкацiї за кодом 6002 40 00 00 Вмiст гумових або еластомiрних ниток в трикотажних полотнах Захiд 2
27 6005 Полотна основов'язанi Можливiсть класифiкацiї у межах цiєї або iншiй позицiї УКТЗЕД Тип переплетення, хiмiчний склад Захiд 2
28 6006 Iншi полотна трикотажнi Можливiсть класифiкацiї у межах цiєї або iншiй позицiї УКТЗЕД Тип переплетення, хiмiчний склад Захiд 2
29 6907 Плитка та плити керамiчнi неглазурованi Можливiсть класифiкацiї за iншим кодом у межах цiєї або iншiй позицiї УКТЗЕД Вид матерiалу з якого виготовлено, хiмiчний склад, наявнiсть покриття Захiд 2
30 7202 Феросплави Можливiсть класифiкацiї за iншим кодом у межах цiєї або iншiй позицiї УКТЗЕД Хiмiчний склад, зовнiшнiй вигляд, Захiд 2
31 8403 Котли та їх частини Можлива класифiкацiя у товарнiй позицiї 8403 або 8404 УКТЗЕД Призначення, технiчнi характеристики Захiд 1
32 8419 50 90 00 Теплообмiнники Можлива класифiкацiя у товарнiй позицiї 8403 УКТЗЕД Технiчнi характеристики, призначення Захiд 1
33 8422 40 00 90 Обладнання для пакування та загортання товарiв Можлива класифiкацiя за кодом 8422 30 УКТЗЕД Технiчнi характеристики, призначення Захiд 1
34 8479 Машини та механiчнi пристрої спецiального призначення, в iншому мiсцi не зазначенi; частини Можливiсть класифiкацiї в межах груп 84 або 85 Технiчнi характеристики та галузь застосування Захiд 1
35 8701 Трактори Можливiсть класифiкацiї рiзними кодами в межах товарної позицiї 8701 УКТЗЕД Технiчнi характеристики, призначення Захiд 1
36 1302 - 9405 Лiкарськi засоби та вироби медичного призначення Тiльки зареєстрованi та допущенi до застосування в Українi лiкарськi засоби та вироби медичного призначення, що звiльненi вiд оподаткування в незалежностi вiд країни походження Захiд 1

     Примiтка. До спецiальних заходiв контролю вiдносяться:

     Захiд 1 - обов'язкове залучення ВНКТ;

     Захiд 2 - обов'язкове залучення ХСзЕЗМО.

Начальник ВНКТ О. В. Будко