ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
КРИМСЬКА МИТНИЦЯ

НАКАЗ

вiд 24 грудня 2008 року N 564


Про затвердження Технологiчної схеми органiзацiї здiйснення в пунктi пропуску "Феодосiйський морський торговельний порт" митного контролю i митного оформлення суден закордонного плавання та товарiв, що перемiщуються ними через митний кордон України

Зареєстровано
в Головному управлiннi юстицiї Мiнiстерства юстицiї України в Автономнiй Республiцi Крим
3 лютого 2009 р. за N 1/566


     Вiдповiдно до Порядку здiйснення митного контролю водних транспортних засобiв перевiзникiв i товарiв, що перемiщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.12.2003 N 1989, та Iнструкцiї про органiзацiю митного контролю та митного оформлення суден i товарiв, що перемiщуються ними, затвердженої наказом Державної митної служби України вiд 17.09.2004 N 678 (реєстрацiя в Мiнiстерствi юстицiї України 08.10.2004 за N 1286/9885), наказую:

     1. Затвердити Технологiчну схему органiзацiї здiйснення в пунктi пропуску "Феодосiйський морський торговельний порт" митного контролю i митного оформлення суден закордонного плавання та товарiв, що перемiщуються ними через митний кордон України (додається).

     2. Керiвництву митного поста "Феодосiя" забезпечити:

     - внесення змiн до посадових iнструкцiй пiдлеглого особового складу, необхiдних для виконання положень вказаної у пунктi 1 цього наказу Технологiчної схеми;

     - чiтке розмежування повноважень посадових осiб митного поста, з метою органiзацiї належного виконання вказаної у пунктi 1 цього наказу Технологiчної схеми та запобiганню випадкам дублювання та/або невиконання функцiй зi здiйснення процедур митного контролю й митного оформлення.

     3. Наказ набуває чинностi в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

     4. Загальному вiддiлу забезпечити тиражування цього наказу серед вiдповiдних структурних пiдроздiлiв митницi.

     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника начальника митницi, який вiдповiдає за питання органiзацiї митного контролю.

Т. в. о. начальника Кримської митницi С. В. Павлов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Кримської митницi
вiд 24 грудня 2008 р. N 564
Зареєстровано
в Головному управлiннi юстицiї Мiнiстерства юстицiї України в Автономнiй Республiцi Крим
3 лютого 2009 р. за N 1/566

ТЕХНОЛОГIЧНА СХЕМА
органiзацiї здiйснення в пунктi пропуску "Феодосiйський морський торговельний порт" митного контролю i митного оформлення суден закордонного плавання та товарiв, що перемiщуються ними через митний кордон України

1. Загальнi положення

     1.1. Дана Технологiчна схема розроблена вiдповiдно до вимог Митного кодексу України вiд 11.07.2002 N 92-IV, Порядку здiйснення митного контролю водних транспортних засобiв перевiзникiв i товарiв, що перемiщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.12.2003 N 1989 (далi - Порядок), Iнструкцiї про органiзацiю митного контролю i митного оформлення суден i товарiв, що перемiщаються ними (далi - Iнструкцiя), затвердженої наказом Держмитслужби України вiд 17.09.2004 N 678 (реєстрацiя в Мiнiстерствi юстицiї України 08.10.2004 за N 1286/9885), та iнших вiдповiдних нормативно-правових актiв України з питань митної справи з метою визначення послiдовностi дiй посадових осiб митного поста "Феодосiя" Кримської митницi (далi - митного поста) при здiйсненнi у пунктi пропуску через державний кордон України "Феодосiйський морський торговельний порт" (далi - пункт пропуску) митного контролю та митного оформлення суден закордонного плавання i товарiв, що перемiщуються ними.

     1.2. У випадку змiни митного законодавства України, що регламентує порядок митного контролю та митного оформлення суден закордонного плавання (далi - судна), i товарiв, що перемiщуються ними (далi - товари), дана схема застосовується в частинi, що не суперечить дiючим нормативно-правовим актам до внесення в неї необхiдних змiн.

     1.3. Митний контроль та митне оформлення суден i товарiв здiйснюється у визначених згiдно з встановленим порядком на територiї пункту пропуску зонах митного контролю силами посадових осiб митного поста (далi - посадовi особи), якi вiдповiдно до своїх посадових iнструкцiй уповноваженi на роботу в пунктi пропуску та входять до складу оперативних змiн митного поста (далi - оперативнi змiни).

     1.4. Процедури митного контролю та митного оформлення суден здiйснюються в пунктi пропуску цiлодобово в порядку їх прибуття (вибуття).

     Час, що витрачається на проведення процедур митного контролю, повинен вiдповiдати встановленим чинним законодавством України часовим нормативам.

     Робота посадових осiб в пунктi пропуску повинна бути органiзована керiвництвом митного поста за принципом "єдиного офiсу" та "єдиного вiкна".

     1.5. Митний контроль та митне оформлення суден i товарiв здiйснюється митним постом на пiдставi аналiзу ризикiв, iз застосуванням вiдповiдних технiчних засобiв митного контролю та у взаємодiї з органами державної влади, на якi законодавством покладено функцiї з проведення iнших видiв контролю з метою забезпечення дотримання норм законодавства України з питань митної справи.

     1.6. Робота оперативних змiн органiзується за графiком, що затверджується начальником або заступником начальника митного поста.

     Посадовi особи оперативної змiни, якi включенi до складу комiсiй по контролю суден, повиннi дотримуватися встановлених правил роботи таких комiсiй та, особливо, правил з охорони працi та технiки безпеки.

     1.7. Старший змiни уповноважений на:

     - координацiю взаємодiї оперативної змiни з iншими контрольними органами в пунктi пропуску;

     - органiзацiю роботи митного наряду в складi комiсiї;

     - органiзацiю роботи оперативної змiни та iнших контролюючих державних органiв за принципом "єдиного офiсу";

     - погодження мiсця стоянки судна пiд час проведення митного контролю та митного оформлення, вивантаження або навантаження, а також посадки й висадки пасажирiв;

     - узгодження мiсць швартування суден лоцманської служби порту;

     - прийняття рiшення щодо необхiдностi проведення митного контролю стосовно суден лоцманської служби порту та осiб, що на них знаходяться;

     - надання дозволу на причалювання плавучих засобiв до судна, яке перебуває пiд митним контролем;

     - узгодження питання проведення огляду судна контрольними органами;

     - погодження мiсця митного контролю та митного оформлення товарiв, що перемiщуються членами екiпажiв та пасажирами суден;

     - прийняття рiшення про необхiднiсть проведення митного огляду суден i товарiв;

     - визначення мiсць зберiгання в пунктi пропуску товарiв, що перебувають пiд митним контролем;

     - виконання iнших дiй в межах повноважень, визначених керiвництвом митного поста.

     1.8. Перед початком роботи оперативної змiни старший змiни:

     - перевiряє готовнiсть особового складу оперативної змiни до виконання посадових обов'язкiв, дотримання правил носiння форменого одягу;

     - проводить серед особового складу оперативної змiни необхiднi iнструктажi;

     - збирає у особового складу митного наряду, з заповненням вiдповiдного журналу, та помiщає у окремий сейф - засоби зв'язку (крiм службових) й готiвковi кошти у iноземнiй валютi та у нацiональнiй валютi, сума яких перевищує установлену норму;

     - видає особовому складу оперативної змiни представницькi картки;

     - доводить до особового складу оперативної змiни план роботи на час змiни;

     - здiйснює розподiл особового складу оперативної змiни з фiксацiєю цього в Робочому журналi оперативної змiни.

     Протягом роботи оперативної змiни старший змiни контролює дiяльнiсть особового складу змiни, здiйснює при необхiдностi додатковий розподiл особового складу, вживає iнших заходiв iз забезпечення належного виконання оперативною змiною покладених на неї функцiй.

     1.9. Фiксацiя процедури прийому-передачi оперативних змiн здiйснюється за Робочим журналом оперативної змiни, який нумерується, прошивається та скрiплюється печаткою "Загальний вiддiл" Кримської митницi. Пiсля закiнчення зазначений журнал зберiгається в справах митного поста протягом одного року, пiсля чого передається в архiв Кримської митницi.

     До вказаного журналу вноситься також iнформацiя про попереднiй розподiл особового складу на виконання завдань протягом роботи оперативної змiни, про стан оперативної обстановки в пунктi пропуску пiд час роботи оперативної змiни, про проблемнi питання, що виникали в оперативнiй змiнi, про осiб, якi вiдвiдували пункт пропуску, в тому числi про спiвробiтникiв правоохоронних органiв i посадових осiб iнших пiдроздiлiв митницi, про товари, якi перебувають в зонi митного контролю пункту пропуску, та про iншi важливi данi.

     Контроль за внесенням зазначеної iнформацiї до Робочого журналу оперативної змiни здiйснюється старшим змiни.

     1.10. Заявки на здiйснення митного контролю суден приймаються старшим змiни або черговим по оперативнiй змiнi.

     Факт прийняття заявки реєструється в Робочому журналi оперативної змiни, iз занесенням до нього iнформацiї про дату i час надходження заявки, особу, яка її подала, та назву судна.

     До початку митного контролю судна заявки зберiгаються в окремiй тецi "Заявки на контролi", а пiсля закiнчення оформлення судна додається до вiдповiдної суднової справи.

     1.11. Митне оформлення й оподаткування товарiв, в тому числi з використанням митних декларацiй та вантажних митних декларацiй, здiйснюється згiдно з вимогами чинного законодавства України та вiдповiдно до iснуючих в митницi технологiй.

     1.12. При митному контролi та митному оформленнi нафтопродуктiв, що перемiщуються через пункт пропуску з перевалкою на територiї Феодосiйського пiдприємства по забезпеченню нафтопродуктами (далi - ФПЗНП), посадовi особи митного поста можуть використовувати наявнi на ФПЗНП засоби облiку та контролю.

     1.13. З числа посадових осiб визначаються вiдповiдальнi за здiйснення контролю виконання зобов'язань про зворотне ввезення (вивезення) суден, передбаченi Порядком та/або Iнструкцiєю.

     Зобов'язання про зворотне ввезення (вивезення) суден, форма яких встановлена Держмитслужбою України, зберiгаються в окремiй тецi "Зобов'язання про зворотне ввезення (вивезення) на контролi". Пiсля зняття з контролю таких зобов'язань вони пiдшиваються до iншої теки "Зобов'язання про зворотне ввезення (вивезення), що знятi з контролю" й зберiгаються аналогiчно зберiганню суднових справ.

     Контроль за виконанням цих зобов'язань здiйснюється вiдповiдальними посадовими особами шляхом реєстрацiї зобов'язань у Журналi облiку зобов'язань про зворотне ввезення (вивезення), який ведеться в електронному виглядi з використанням програмно-iнформацiйного комплексу "Контроль за зворотним вивезенням судна закордонного плавання за межi митної територiї України (увезенням на митну територiю України)" Єдиної автоматизованої iнформацiйної системи Держмитслужби України (далi - ПIК), обмiну iнформацiєю мiж митними органами та вжиття, при виявленнi правопорушень, передбачених чинним законодавством заходiв.

     1.14. Рiшення про продовження строку, зазначеного у Зобов'язаннi про зворотне вивезення за межi митної територiї України (увезення на митну територiю України) судна закордонного плавання, приймається начальником або заступником начальника митного поста у вiдповiдностi до вимог Iнструкцiї. Змiст рiшення вiдображається шляхом зазначення вiдповiдної резолюцiї на заявi про продовження строку тимчасового ввезення (вивезення), з подальшим внесенням необхiдної iнформацiї до ПIК.

     Заява про продовження строку тимчасового ввезення (вивезення) реєструється безпосередньо на митному посту згiдно з вимогами Iнструкцiї з дiловодства в митнiй службi України, затвердженiй наказом Держмитслужби України вiд 28.12.2002 N 747, силами посадових осiб, якi згiдно з посадовими обов'язками вiдповiдають за ведення дiловодства.

     1.15. Посадовi особи служби митної варти та органiзацiї боротьби з порушеннями митного законодавства Кримської митницi у встановленому порядку можуть брати участь в здiйсненнi митного контролю щодо товарiв i транспортних засобiв на будь-якому його етапi.

2. Митний контроль i митне оформлення суден

2.1. Пiдготовка до митного контролю i митного оформлення суден

     2.1.1. Старший змiни:

     - перевiряє наявнiсть оперативної iнформацiї, орiєнтувань на судно, останнiй порт заходження та вантаж, який воно перевозить;

     - призначає старшого наряду для здiйснення митного контролю та митного оформлення судна або особисто очолює митний наряд й визначає склад цього наряду;

     - ставить перед старшим наряду завдання з митного контролю та митного оформлення судна, доводить до його вiдома потрiбнi орiєнтування.

     2.1.2. Старший наряду:

     - перевiряє готовнiсть митного наряду до здiйснення митного контролю та митного оформлення судна, наявнiсть необхiдного митного забезпечення та технiчних засобiв контролю, що застосовуються при здiйсненнi митного контролю та митного оформлення судна;

     - доводить до митного наряду наявнi орiєнтування та ставить загальне завдання з огляду, виходячи з отриманої оперативної iнформацiї.

2.2. Порядок митного контролю та митного оформлення судна, що прибуває на митну територiю України

     2.2.1. По прибуттi судна в пункт пропуску та пiсля завершення санiтарного контролю митний наряд пiдiймається на борт судна.

     2.2.2. Старший наряду пiсля прибуття на борт судна:

     - установлює радiозв'язок зi старшим змiни або черговим по оперативнiй змiнi;

     - установлює порядок взаємодiї з представниками iнших контрольних органiв;

     - узгоджує з адмiнiстрацiєю судна кандидатури членiв екiпажу, що супроводжуватимуть посадових осiб митного наряду при проведеннi митного огляду судна;

     - розподiляє посадових осiб митного наряду на проведення необхiдних процедур митного контролю (митне оформлення документiв, митний огляд судна тощо) iз заповненням при цьому Наряду на оформлення судна (Додаток 1), який пiсля закiнчення оформлення судна додається до вiдповiдної суднової справи.

     2.2.3. Посадова особа, призначена старшим наряду вiдповiдальною за здiйснення митного оформлення документiв:

     - перевiряє комплектнiсть поданих уповноваженою особою адмiнiстрацiї судна належним чином засвiдчених документiв, передбачених пунктом 14 Порядку з урахуванням при цьому вимог Iнструкцiї;

     - проводить звiрення вiдомостей взаємопов'язаних документiв (наприклад, вiдомостей декларацiї про вантаж та вiдомостей манiфесту або коносамента тощо), про що робить вiдповiднi вiдмiтки в перевiрених документах;

     - за вiдсутностi зауважень завiряє поданi документи вiдбитком особистої номерної печатки, за винятком коносамента, манiфесту, зобов'язання капiтана судна, яке плаває пiд Державним Прапором України, про те, що закупленi за кордоном судновi припаси, зокрема запаси споживання, не будуть винесенi iз судна, та Зобов'язання (про зворотне вивезення за межi митної територiї України судна, яке плаває пiд iноземним прапором);

     - на коносаментi, манiфестi, зобов'язаннi капiтана судна, яке плаває пiд Державним Прапором України, про те, що закупленi за кордоном судновi припаси, зокрема запаси споживання, не будуть винесенi iз судна, та Зобов'язаннi (про зворотне вивезення за межi митної територiї України судна, яке плаває пiд iноземним прапором) проставляє вiдбиток штампа "Пiд митним контролем";

     - якщо до митного оформлення подається бiльше одного примiрника документа, то на примiрнику, який залишається у справах митного поста, робиться запис про кiлькiсть оформлених примiрникiв цього документа.

     2.2.4. Посадова особа, уповноважена старшим наряду на огляд судна:

     - проводить, при необхiдностi, митний огляд судна з метою перевiрки вiдомостей, заявлених у поданих адмiнiстрацiєю судна документах;

     - накладає митне забезпечення на примiщення, у яких знаходяться товари, що не пiдлягають пропуску через митний кордон України, при цьому контролює складання уповноваженою особою адмiнiстрацiї судна у довiльнiй формi в двох примiрниках акта прийняття-передавання товарiв на зберiгання пiд митним контролем в опломбованих примiщеннях (спецiально обладнаних мiсцях);

     - ознайомлює зi змiстом статей 331, 332, 336, 337, 338 Митного кодексу України уповноважену особу адмiнiстрацiї судна та контролює вчинення нею на лицьовому боцi обох примiрникiв акта прийняття-передавання товарiв на зберiгання пiд митним контролем в опломбованих примiщеннях (спецiально обладнаних мiсцях) запису щодо попередження про вiдповiдальнiсть за порушення митних правил за встановленою Iнструкцiєю формою;

     - засвiдчує вiдбитком штампа "Пiд митним контролем" акт прийняття-передавання товарiв на зберiгання пiд митним контролем в опломбованих примiщеннях (спецiально обладнаних мiсцях), що є пiдтвердженням прийняття адмiнiстрацiєю судна на зберiгання пiд митним контролем товарiв в опломбованих примiщеннях (спецiально обладнаних мiсцях);

     - передає один примiрник акта адмiнiстрацiї судна, а другий - залишає для передачi в суднову справу.

     2.2.5. Посадова особа, призначена старшим наряду вiдповiдальною за здiйснення митного оформлення документiв:

     - залишає для формування суднової справи по одному примiрнику документiв, передбачених Iнструкцiєю, та iнших документiв, оформлених пiд час роботи комiсiї та пiдлягаючих зберiганню у судновiй справi;

     - повертає адмiнiстрацiї судна передбаченi Iнструкцiєю документи;

     - передає документи, необхiднi для формування суднової справи, посадовiй особi, вiдповiдальнiй за формування суднових справ;

     - передає зобов'язання про зворотне ввезення (вивезення) судна посадовiй особi, вiдповiдальнiй за здiйснення контролю виконання таких зобов'язань.

     2.2.6. По завершенню митного оформлення судна старший наряду:

     - повiдомляє старшому змiни про завершення митного оформлення судна з наданням при цьому iнформацiї про стан оперативної обстановки пiд час роботи наряду;

     - у вiдповiдностi до вимог Порядку й Iнструкцiї, за усним узгодженням iз старшим змiни, приймає рiшення щодо можливостi вивантаження товарiв iз судна.

2.3. Порядок митного контролю та митного оформлення судна, що вибуває за межi митної територiї України

     2.3.1. Пiсля прибуття на судно старший наряду виконує дiї, передбаченi пунктом 2.2.2 даної технологiчної схеми.

     2.3.2. Посадова особа, призначена старшим наряду вiдповiдальною за здiйснення митного оформлення документiв:

     - перевiряє комплектнiсть поданих уповноваженою особою адмiнiстрацiї судна належним чином засвiдчених документiв, передбачених пунктом 14 Порядку з урахуванням при цьому вимог Iнструкцiї;

     - проводить звiрення вiдомостей взаємопов'язаних документiв (наприклад, вiдомостей декларацiї про вантаж i вiдомостей манiфесту та/або коносамента), про що робить вiдповiднi вiдмiтки в перевiрених документах i проставляє вiдбиток штампа "Пiд митним контролем" на коносаментi, манiфестi та Зобов'язаннi (про зворотне ввезення на митну територiю України судна, яке плаває пiд Державним Прапором України), а старший митного наряду оголошує особi, яка подала документи, про початок митного огляду судна.

     2.3.3. Уповноважена старшим наряду посадова особа на огляд судна перевiряє:

     - вiдомостi, що заявленi в документах, поданих уповноваженою особою адмiнiстрацiї судна;

     - наявнiсть та цiлiснiсть митного забезпечення, накладеного на судновi примiщення або iншi спецiально обладнаннi для цього мiсця;

     - використання валюти iз суднової каси судна, яке плаває пiд iноземним прапором;

     - вiдповiднiсть вiдомостей, заявлених у декларацiї про судновi припаси, фактичнiй їх наявностi на борту судна;

     - повiдомляє про результати своєї роботи старшому наряду та посадовiй особi, вiдповiдальнiй за оформлення документiв.

     2.3.4. Посадова особа, призначена старшим наряду вiдповiдальною за здiйснення митного оформлення документiв:

     - при вiдсутностi зауважень за результатами митного огляду проставляє вiдбиток особистої номерної печатки на поданих документах, крiм Зобов'язання (про зворотне ввезення на митну територiю України судна, яке плаває пiд Державним Прапором України);

     - залишає для формування суднової справи по одному примiрнику документiв, передбачених Iнструкцiєю, та iнших документiв, оформлених пiд час роботи комiсiї та пiдлягаючих зберiганню у судновiй справi;

     - повертає адмiнiстрацiї судна передбаченi Iнструкцiєю документи;

     - передає документи, необхiднi для формування суднової справи, посадовiй особi, вiдповiдальнiй за формування суднових справ;

     - передає зобов'язання про зворотне ввезення (вивезення) судна посадовiй особi, вiдповiдальнiй за здiйснення контролю виконання таких зобов'язань.

2.4. Порядок формування та реєстрацiї суднової справи

     2.4.1. З числа посадових осiб визначаються вiдповiдальнi за формування та реєстрацiю суднових справ.

     Сформована суднова справа судна, митний контроль якого завершено, зберiгається у справах митницi вiдповiдно до Iнструкцiї з дiловодства в митнiй службi України, затвердженої наказом Держмитслужби України вiд 28.12.2002 N 747.

     2.4.2. Посадова особа, вiдповiдальна за формування суднових справ, пiсля завершення митного контролю та митного оформлення судна:

     - формує в суднову справу документи, згiдно з якими було здiйснено митний контроль та митне оформлення судна по прибуттi його в пункт пропуску, i документiв, згiдно з якими були здiйсненi митний контроль i митне оформлення цього судна при вибуттi за межi пункту пропуску, та документи, передбаченi цiєю технологiчною схемою;

     - реєструє суднову справу в Журналi реєстрацiї суднових справ, який ведеться в електронному виглядi;

     - забезпечує передачу суднової справи до справ митного поста для зберiгання протягом встановленого законодавством України строку.

3. Митний контроль та митне оформлення товарiв, якi перемiщуються на суднах

3.1. При ввезеннi iз-за кордону

     3.1.1. Посадова особа, уповноважена на здiйснення контролю за вивантаженням товарiв iз судна, при наявностi дозволу старшого наряду на вивантаження товарiв iз судна:

     - узгоджує зi старшим наряду або старшим змiни мiсце вивантаження товарiв;

     - контролює процес вивантаження товарiв;

     - у вiдповiдностi до Iнструкцiї робить написи iз застереженнями, якi забороняють або регулюють процес вивантаження;

     - отримує вiд адмiнiстрацiї порту або уповноваженої нею особи документи (наряди, тальманська розписка тощо), якi вiдображають результати вивантаження товарiв у зону митного контролю або транспортнi засоби, що перебувають у зонi митного контролю (по одному примiрнику кожного з оформлених документiв залишається в справах митного поста);

     - у випадках виявлення розбiжностi наявної кiлькостi товарiв з даними, зазначеними у вантажних документах, або при виявленнi в процесi вивантаження судна пошкоджених (пiдмочених, зi слiдами розпакування) вантажних мiсць контролює складання Акта-повiдомлення, занесення необхiдних вiдмiток до Генерального акта (один примiрник Генерального акта залишається в справах митного поста), а також складання Акта про невiдповiднiсть товарiв вiдомостям, зазначеним у необхiдних для здiйснення митного оформлення документах, форма якого визначена Держмитслужбою України;

     - усно доповiдає старшому змiни про час закiнчення та результати вивантаження товарiв iз судна;

     - по закiнченнi розвантаження судна залишає для формування суднової справи вантажнi та iншi документи щодо вивантаження товарiв iз судна;

     - реєструє товари, що надiйшли на митну територiю України. в електронному Журналi облiку товарiв, що надходять на митну територiю України на суднах закордонного плавання та вивозяться за межi зони митного контролю й пункту пропуску;

     - передає документи, необхiднi для формування суднової справи, посадовiй особi, вiдповiдальнiй за формування суднових справ.

     3.1.2. Для цiлей митного оформлення вивантажених з судна товарiв або їхнього направлення до iншого митного органу уповноважена посадова особа:

     - застосовує передбаченi Митним кодексом України форми митного контролю;

     - здiйснює, у передбачених законодавством України випадках, попереднiй документальний контроль та/або перевiряє наявнiсть дозволiв iнших контролюючих органiв;

     - перевiряє наявнiсть оформлених на товар митних документiв (документiв контролю доставки, митних декларацiй тощо);

     - контролює процес завантаження товарiв до автомобiльного або залiзничного транспортного засобу й накладає, у передбачених законодавством випадках, митне забезпечення на вантажнi вiдсiки цих транспортних засобiв;

     - вiдповiдно до встановленого Держмитслужбою України порядку заносить необхiдну iнформацiю про пропуск товарiв через митний кордон України до Єдиної автоматизованої iнформацiйної системи Держмитслужби України (далi - ЄАIС ДМСУ);

     - усно доповiдає старшому змiни про результати проведеної роботи;

     - залишає у вiдповiдних справах митного поста документи, що були пiдставою для пропуску товарiв через митний кордон України.

     3.1.3. При вивезеннi товарiв, у встановлених Iнструкцiєю випадках, за межi зони митного контролю й пункту пропуску уповноважена старшим змiни посадова особа вносить про такi товари необхiдну iнформацiю до електронного Журналу облiку товарiв, що надходять на митну територiю України на суднах закордонного плавання та вивозяться за межi зони митного контролю й пункту пропуску.

     3.1.4. Старший змiни органiзує здiйснення контролю за схороннiстю товарiв, вивантажених iз судна та не оформлених в митному вiдношеннi, а також контролю за дотриманням строку декларування товарiв вiдповiдно до Митного кодексу України.

3.2. При вивезеннi за кордон

     3.2.1. Уповноважена старшим змiни посадова особа:

     - приймає вiд вантажовласника чи уповноваженої ним особи товаросупровiднi документи та документи, що є пiдставою для надходження товарiв до зони митного контролю пункту пропуску й вивезення товарiв за межi митної територiї України;

     - перевiряє правильнiсть оформлення цих документiв та їх вiдповiднiсть вимогам чинного законодавства України;

     - у встановленому Держмитслужбою України порядку здiйснює пiдтвердження надходження до пункту пропуску товарiв, на якi оформленнi митнi документи iншим митним органом (пiдроздiлом КМ);

     - узгоджує зi старшим змiни мiсце розмiщення товарiв в зонi митного контролю пункту пропуску та повiдомляє про це вантажовласнику та уповноваженiй особi власника пункту пропуску.

     3.2.2. Для цiлей надання дозволу на навантаження товарiв на судно уповноважена старшим змiни посадова особа:

     - отримує вiд вантажовласника доручення на навантаження, товаросупровiднi документи, вiдповiднi митнi документи та iншi передбаченi Iнструкцiєю документи;

     - перевiряє вiдповiднiсть даних, зазначених у дорученнях на навантаження, даним вищевказаних документiв;

     - за вiдсутностi зауважень проставляє в дорученнi на навантаження вiдбиток особистої номерної печатки, що є пiдставою для навантаження зазначених у ньому товарiв на судно;

     - на пiдставi доручень на навантаження здiйснює облiк товарiв у журналi облiку товарiв, що вивозяться за межi митної територiї України на суднах, який ведеться в електронному виглядi.

     3.2.3. При навантаженнi судна уповноважена старшим змiни посадова особа:

     - перевiряє наявнiсть оформленого належним чином доручення на навантаження;

     - здiйснює контроль за навантаженням товарiв до судна iз проведенням при цьому перевiрки вiдповiдностi даних про товари, що зазначенi у дорученнi на навантаження та у митних документах, з даними про товар, який фактично навантажується до судна;

     - при вiдсутностi зауважень на зворотному боцi доручення на навантаження та на зворотному боцi митного документа (вантажної митної декларацiї тощо) вчиняє запис про кiлькiсть завантаженого до судна товару у вiдповiдних одиницях вимiру, який засвiдчує особистим пiдписом й вiдбитком штампу "пiд митним контролем".

     3.2.4. Пiсля закiнчення навантаження судна, для здiйснення процедури пропуску товарiв через митний кордон України, уповноважена старшим змiни посадова особа:

     - отримує вiд вантажовласника або уповноваженої ним особи коносаменти й манiфести;

     - звiряє данi, зазначенi у дорученнi на навантаження та у митних документах, з даними, зазначеними у коносаментах й манiфестах;

     - перевiряє наявнiсть на зворотному боцi доручення на навантаження та митного документа вiдповiдного запису посадової особи митного поста, що пiдтверджує факт навантаження товарiв до судна та вiдповiднiсть даним про цей товар, наведеним у документах;

     - за вiдсутностi зауважень проставляє на манiфестах вiдбитки штампу "Пiд митним контролем" та особистої номерної печатки;

     - у встановленому Держмитслужбою України порядку проставляє у митному документi, що є пiдставою для вивезення товарiв за межi України, необхiднi вiдмiтки, та передає до ЄАIС ДМСУ iнформацiю про пропуск товару;

     - залишає в справах митного поста необхiднi документи, що були пiдставою для пропуску товарiв через митний кордон України (товаросупровiднi документи, митнi документи тощо);

     - усно доповiдає про виконану роботу старшому наряду або старшому змiни.

4. Особливостi митного контролю та митного оформлення суден i товарiв, що перемiщуються ними

4.1. Порядок митного контролю та митного оформлення суден каботажного плавання

     4.1.1. Посадова особа, призначена старшим змiни, при оформленнi вибуття судна, що плаває пiд Державним Прапором України, у каботажне плавання:

     - отримує вiд уповноваженої особи адмiнiстрацiї судна каботажного плавання документи, передбаченi Iнструкцiєю;

     - здiйснює митний контроль судна та за вiдсутностi зауважень зазначає на генеральнiй декларацiї вiдомостi про наявнiсть i кiлькiсть товарiв, що перебувають пiд митним контролем на борту судна, та накладене митне забезпечення (у разi складання акта прийняття-передання товарiв на зберiгання пiд митним контролем в опломбованих примiщеннях (спецiально обладнаних мiсцях) зазначає реквiзити акта);

     - учиняє на генеральнiй декларацiї запис "Вiдхiд судна в порт (назва порту) дозволено. Капiтану вручено: 1. Генеральну декларацiю, 2. Декларацiю про вантаж, 3. Декларацiю про судновi припаси, 4. Iншi документи (у разi потреби)" та зазначає кiлькiсть аркушiв вручених документiв i завiряє зробленi записи вiдбитком особистої номерної печатки;

     - оформляє у випадках, передбачених законодавством, вiдповiднi документи контролю доставки на товари, що перебувають пiд митним контролем;

     - передає уповноваженiй особi адмiнiстрацiї судна передбаченi Iнструкцiєю документи;

     - залишає другий примiрник генеральної декларацiї та документiв в справах митного поста, якi є пiдставою для зняття суднової справи з контролю;

     - усно iнформує старшого змiни або старшого наряду про виконану роботу.

     4.1.2. Посадова особа, призначена старшим змiни, при оформленнi прибуття судна, що плаває пiд Державним Прапором України, з каботажного плавання:

     - отримує вiд уповноваженої особи адмiнiстрацiї судна каботажного плавання передбаченi Iнструкцiєю документи з вiдмiткою митного органу вiдправлення;

     - за вiдсутностi зауважень вчиняє на генеральнiй декларацiї, оформленiй митницею вiдправлення, запис "Прибуття до порту (назва порту), дата, час" i засвiдчує його вiдбитком особистої номерної печатки;

     - усно iнформує старшого змiни або старшого митного наряду про виконану роботу.

     4.1.3. Митний контроль i митне оформлення судна каботажного плавання, що плаває пiд iноземним прапором, здiйснюється вiдповiдно до глав 2 i 4 Iнструкцiї та пункту 2 цiєї Технологiчної схеми.

4.2. Порядок митного контролю суден лоцманської та iнших служб порту

     4.2.1. Старший змiни при одержаннi iнформацiї про перемiщення суден лоцманської служби порту:

     - виходячи з оперативної обстановки, приймає рiшення про необхiднiсть здiйснення митного контролю стосовно судна лоцманської служби порту, та у разi наявностi такої необхiдностi, призначає посадову особу на здiйснення процедур митного контролю;

     - вносить до Робочого журналу оперативної змiни iнформацiю про вiдхiд судна лоцманської служби порту та органiзує здiйснення контролю за поверненням такого судна до порту iз внесенням про це iнформацiї до Робочого журналу оперативної змiни.

4.3. Особливостi митного контролю та митного оформлення тимчасового ввезення (вивезення) суден

     4.3.1. Митний контроль та митне оформлення суден, що тимчасово ввозяться на митну територiю України або тимчасово вивозяться за межi цiєї територiї, здiйснюється у вiдповiдностi до Порядку, Iнструкцiї, цiєї Технологiчної схеми та з врахуванням положень Порядку пропуску яхт через державний кордон, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.08.2002 N 1274.

     4.3.2. Контроль виконання зобов'язань про зворотне ввезення (вивезення) суден здiйснюється у вiдповiдностi до Порядку, Iнструкцiї та пункту 1.13 цiєї Технологiчної схеми.

5. Вiдповiдальнiсть посадових осiб митницi, що здiйснюють митний контроль та митне оформлення суден i товарiв

     5.1. Посадовi особи структурних пiдроздiлiв митницi, якi порушили положення цiєї технологiчної схеми, несуть вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством України.

Заступник начальника вiддiлу органiзацiї митного контролю Є. Є. Воронов

 

Додаток 1
до Технологiчної схеми органiзацiї здiйснення в пунктi пропуску "Феодосiйський морський торговельний порт" митного контролю i митного оформлення суден закордонного плавання та товарiв, що перемiщуються ними через митний кордон України, затвердженої наказом Кримської митницi
вiд 24 грудня 2008 р. N 564
Пункт пропуску   ПМО  
(назва) (назва пiдроздiлу митного оформлення)

НАРЯД

на оформлення судна   прапор   ,
(назва судна)
що прибуло з/вибуває в   "___" ___________ 200  р.
(непотрiбне закреслити) (країна, порт)
Склад митного наряду:
 
(прiзвища та iнiцiали, посади осiб, якi входять до складу митного наряду, вказується старший наряду)
Склад комiсiї:
 
(прiзвища та iнiцiали, посади осiб, якi входять до складу комiсiї, за виключенням посадових осiб митного наряду)
 

Робота митного наряду:

Загальнi вiдомостi*
Мiсце оформлення судна
(причал N, рейд)
  Екiпаж
(кiлькiсть осiб)
  Початок огляду
(дата, час)
 
Спосiб доставки комiсiї
(на судно/iз судна)
  Пасажири (кiлькiсть осiб)   Кiнець огляду (дата, час)  
           
           
Розподiл обов'язкiв*
Вiдповiдальнi за видами робiт: Прiзвища та iнiцiали посадових осiб
Оформлення суднових документiв  
Огляд судна  
Розвантаження/навантаження судна  
Оформлення суднової справи  
Заповнення журналiв  
Робота в оглядовому залi  
Чергування по зонi митного контролю дата, час: з __ по __
дата, час: з __ по __
дата, час: з __ по __
   
Старший митного наряду  
(пiдпис, дата)

____________
     * За рiшенням старшого наряду допускається занесення iншої необхiдної iнформацiї.

_________________________________________________________
Зберiгається у судновiй справi