МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 15 грудня 2010 року N 1568


Про тимчасове зупинення дiї спецiальної санкцiї, застосованої до ВАТ "Iвано-Франкiвський завод "Промприлад" (Iвано-Франкiвська область)

     Вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, та враховуючи вжиття ВАТ "Iвано-Франкiвський завод "Промприлад" практичних заходiв, що гарантують виконання Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" i пов'язаних з ним законiв України (лист-звернення ВАТ "Iвано-Франкiвський завод "Промприлад" вих. вiд 26.11.2010 N 76-700, вх. вiд 30.11.2010 N 12/89109-10, лист Мiнiстерства юстицiї Республiки Узбекистан вiд 02.09.2010 N 16-32-433/7, лист Департаменту виконання судових рiшень, матерiально-технiчного та фiнансового забезпечення дiяльностi судiв (Республiка Узбекистан) вiд 28.08.2010 N 20-01-3120/2, лист ВАТ "Iвано-Франкiвський завод "Промприлад" вiд 25.11.2010 N 76-697 на адресу Мiнiстерства юстицiї Республiки Узбекистан, довiдки фiлiї "Вiддiлення Промiнвестбанку в м. Iвано-Франкiвську" вiд 24.11.2010 N 06-1/2-267, Iвано-Франкiвської фiлiї публiчного акцiонерного товариства "ПриватБанк" вiд 23.11.2010 N 35.0.0.0/3557, публiчного акцiонерного товариства "Фольксбанк" вiд 24.11.2010 N 45-0/955), наказую:

     1. Тимчасово, до 26.03.2011, зупинити дiю спецiальної санкцiї - iндивiдуального режиму лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi, застосованої до ВАТ "Iвано-Франкiвський завод "Промприлад" (76018, м. Iвано-Франкiвськ, вул. Академiка Сахарова, буд. 23, код згiдно з ЄДРПОУ 5782912).

     2. ВАТ "Iвано-Франкiвський завод "Промприлад" вiдповiдно до статтi 9 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" до 01.03.2011 поiнформувати Мiнiстерство економiки про хiд виконавчого провадження щодо стягнення заборгованостi з приватної фiрми "Чирчикгазсервiс" (Республiка Узбекистан), заходи щодо конвертацiї стягнутої виконавчими органами суми заборгованостi та стан повернення валютних цiнностей на територiю України.

     3. Департаменту державного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Богданов В. С.):

     в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, Головного управлiння з питань туризму, євроiнтеграцiї, зовнiшнiх зв'язкiв та iнвестицiй Iвано-Франкiвської обласної державної адмiнiстрацiї;

     забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.

     4. Головному управлiнню з питань туризму, євроiнтеграцiї, зовнiшнiх зв'язкiв та iнвестицiй Iвано-Франкiвської обласної державної адмiнiстрацiї (Семкiв В. П.) довести цей наказ до вiдома суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України.

     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Мармазова В. Є.

Голова комiсiї з реорганiзацiї Мiнiстерства, перший заступник Мiнiстра економiки України А. А. Максюта