МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 14 лютого 2011 року N 136


Про скасування спецiальної санкцiї, що застосована до iноземного суб'єкта господарської дiяльностi

     Згiдно з Положенням про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженим наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, на пiдставi матерiалiв "P.P.H.U "Adapol" (Польща) вих. вiд 08.02.2011 N 1, вх. вiд 08.02.2011 N 13/16922-11 наказую:

     1. Скасувати дiю спецiальної санкцiї, що застосована до iноземного суб'єкта господарської дiяльностi, зазначеного в додатку до цього наказу.

     2. Департаменту державного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Богданов В. С.):

     в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй;

     забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.

     3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Мармазова В. Є.

Голова комiсiї з проведення реорганiзацiї Мiнiстерства економiки України А. А. Максюта

 

Додаток
до наказу Мiнiстерства економiки України
14.02.2011 N 136

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких скасовано дiю спецiальних санкцiй

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код згiдно з ЄДРПОУ Причина скасування N наказу, яким була заст. спецсанкцiя Пiдстава
1 "P.P.H.U "ADAPOL" ПОЛЬЩА, 05-200, WOLOMIN, UL. KAZIMIERZOWSKA, 10. BANK PEKAO S.A. NR.401240633511110000513 53766. 5,10 Злотий ВАТ "КАМIНЬ-
КАШИРСЬКА "РОДЮЧIСТЬ"
ВОЛИНСЬКА М. КАМIНЬ-
КАШИРСЬКИЙ, ВУЛ. 1 ТРАВНЯ, 12
0005487716 1 Наказ N 1059 вiд 21.08.2010 р. Матерiали "P.P.H.U "ADAPOL" (ПОЛЬЩА) вих. вiд 08.02.2011 N 1 вх. вiд 08.02.2011 N 13/16922-11 (SWIFT-повiдомлення ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" вiд 04.02.2011, акт ДПАУ Камiнь-Каширська мiдрайонна ДПI вiд 04.02.2011 N 45/22-05487716)

     Тлумачення причин скасування: 1 - Заборгованiсть погашена у повному обсязi. 2 - Винесено рiшення суду на користь iноземного пiдприємства. 3 - Неможливiсть (безперспективнiсть) застосування практичних заходiв.

Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi О. I. Семирга