МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 14 лютого 2011 року N 135


Про тимчасове зупинення дiї спецiальної санкцiї, застосованої до дочiрнього пiдприємства "Р" ТОВ "Будiндустрiя, ЛТД" (Запорiзька область)

     Вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, та враховуючи вжиття дочiрнiм пiдприємством "Р" ТОВ "Будiндустрiя, ЛТД" практичних заходiв, що гарантують виконання Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" i пов'язаних з ним законiв України (лист-звернення дочiрнього пiдприємства "Р" ТОВ "Будiндустрiя, ЛТД" вих. вiд 01.02.2011 N 01/02/11-1, вх. вiд 08.02.2011 N 12/17219-11, ухвала господарського суду м. Мiнська (Республiка Бiлорусь) вiд 29.12.2010 у справi N 24-22их/2010, наказ господарського суду м. Мiнська вiд 17.01.2011 у справi 24-22их/2010, довiдка публiчного акцiонерного товариства "Ерсте Банк" вiд 02.02.2011 N 16.4.0-29/7), наказую:

     1. Тимчасово, до 06.06.2011, зупинити дiю спецiальної санкцiї - iндивiдуального режиму лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi, застосованої до дочiрнього пiдприємства "Р" ТОВ "Будiндустрiя, ЛТД" (69057, м. Запорiжжя, просп. Ленiна, буд. 158, код згiдно з ЄДРПОУ 32372553).

     2. Дочiрньому пiдприємству "Р" ТОВ "Будiндустрiя, ЛТД" вiдповiдно до статтi 9 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" до 10.05.2011 поiнформувати Мiнiстерство економiки про хiд виконавчого провадження щодо стягнення простроченої заборгованостi з ЗАТ "Рециклинг" (Республiка Бiлорусь) та стан повернення валютних цiнностей на територiю України.

     3. Департаменту державного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Богданов В. С.):

     в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, управлiння зовнiшнiх зносин та зовнiшньоекономiчної дiяльностi Запорiзької обласної державної адмiнiстрацiї;

     забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.

     4. Управлiнню зовнiшнiх зносин та зовнiшньоекономiчної дiяльностi Запорiзької обласної державної адмiнiстрацiї (Мiщанин В. В.) довести цей наказ до вiдома суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України.

     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Мармазова В. Є.

Голова комiсiї з проведення реорганiзацiї Мiнiстерства економiки України А. А. Максюта