МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 13 жовтня 2011 року N 132


Про переведення iноземного суб'єкта господарської дiяльностi на iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

     Вiдповiдно до частини шостої статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", на пiдставi подання Державної податкової служби вих. вiд 05.10.2011 N 973/5/22-3316, вх. вiд 10.10.2011 N 07/96635-11 наказую:

     1. За порушення пов'язаних iз Законом України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" законiв України, що встановлюють порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi, а саме статтi 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", починаючи з 19.10.2011 перевести iноземного суб'єкта господарської дiяльностi, зазначеного в додатку до цього наказу, на iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi, зупинивши дiю наказу Мiнiстерства економiки вiд 04.07.2011 N 548 у частинi застосування спецiальної санкцiї - тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до цього iноземного суб'єкта господарської дiяльностi.

     2. Вiдновити дiю наказiв Мiнiстерства економiки вiд 26.02.2010 N 188 i вiд 16.05.2011 N 421 в частинi застосування спецiальної санкцiї - iндивiдуального режиму лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземного суб'єкта господарської дiяльностi, зазначеного в додатку до цього наказу.

     3. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi за участю iноземного суб'єкта господарської дiяльностi, зазначеного в додатку до цього наказу, починаючи з 19.10.2011 здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 47.

     4. Департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Кравченко В. В.):

     в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової служби, Нацiонального банку, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй;

     забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономрозвитку в роздiлi спецiальних санкцiй.

     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi Кравченка В. В.

Заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України - керiвник апарату В. П. Павленко

 

Додаток
до наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України
13.10.2011 N 132

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, яких переведено на iндивiдуальний режим лiцензування

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код згiдно з ЄДРПОУ Тип порушення N наказу, яким була заст. спецсанкцiя
1 "OP EXIMENERGO LIMITED" КIПР, AISOPOU 2. AGIOS NIKOLAOS, P.C. 3100, LIMASSOL. IBAN CY21 0050 0240 0002 4007. 4390 9301 WITH HELLENIC BANK LTD., LIMASSOL. ДИРЕКТОР - ШАТКОВСЬКИЙ С. А. (КОНТРАКТИ: ВIД 16.06.2010 N НК 160610. ВIД 01.07.2010 N НК 010710. ВIД 06.07.2010 N НК 060710) 3000,00 Долар США ТОВ "АТIК-М" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. САГАЙДАЧНОГО, 25, ЛIТ. Е 0031140197 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"  
18442,00 Долар США ТОВ "АСТIКА" М. КИЇВ 01033, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 57-Б 0021631450 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"  
2624,64 Долар США ТОВ "ХIМIЧНА КОМПАНIЯ "УКРХIМПРОМ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 57-Б 0032163042 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Наказ N 548 вiд 04.07.2011 р.

 

Директор департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi В. В. Кравченко