ПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

вiд 25 липня 2008 року N 214


Про затвердження Змiн до Iнструкцiї про порядок видачi iндивiдуальних лiцензiй на здiйснення iнвестицiй за кордон

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
21 серпня 2008 р. за N 777/15468


     Вiдповiдно до статей 7, 30 i 44 Закону України "Про Нацiональний банк України", пункту 1 статтi 11 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання i валютного контролю", з метою вдосконалення порядку видачi Нацiональним банком України iндивiдуальних лiцензiй на здiйснення iнвестицiй за кордон Правлiння Нацiонального банку України постановляє:

     1. Затвердити Змiни до Iнструкцiї про порядок видачi iндивiдуальних лiцензiй на здiйснення iнвестицiй за кордон, затвердженої постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 16.03.99 N 122, зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 26.04.99 за N 259/3552 (зi змiнами), що додаються.

     2. Департаменту валютного регулювання (О. А. Щербакова) пiсля державної реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України довести змiст цiєї постанови до вiдома Операцiйного та територiальних управлiнь Нацiонального банку України, банкiв України для використання в роботi.

     3. Контроль за виконанням цiєї постанови покласти на Департамент валютного контролю та лiцензування (О. Г. Бiланенко), Департамент валютного регулювання (О. А. Щербакова) i територiальнi управлiння Нацiонального банку України.

     4. Постанова набирає чинностi через 10 днiв пiсля її державної реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України.

В. о. Голови А. В. Шаповалов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Правлiння Нацiонального банку України
вiд 25 липня 2008 р. N 214
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
21 серпня 2008 р. за N 777/15468

Змiни до Iнструкцiї про порядок видачi iндивiдуальних лiцензiй на здiйснення iнвестицiй за кордон

     1. У главi 1:

     у текстi глави слово "господарська" в усiх вiдмiнках замiнити словом "валютна" у вiдповiдних вiдмiнках;

     пункт 1.11 виключити.

     2. У главi 2:

     У пунктi 2.1:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "2.1. Для одержання лiцензiї резидент зобов'язаний подати до Нацiонального банку України такi документи";

     пiдпункти 1 i 2 пункту 2.1 викласти в такiй редакцiї:

     "1) заяву про видачу лiцензiї згiдно з додатком 1 до цiєї Iнструкцiї;

     2) оригiнали або нотарiально засвiдченi копiї договорiв (угод) та/або iнших документiв (рiшення засновника, протокол загальних зборiв акцiонерiв тощо), що є пiдставою для здiйснення резидентом iнвестицiї за кордон";

     пiдпункти 3 та 4 виключити.

     У зв'язку з цим пiдпункти 5 - 7 уважати вiдповiдно пiдпунктами 3 - 5;

     у пiдпунктi 3 слова "легалiзовану копiю" замiнити словами "оригiнали або нотарiально засвiдченi копiї";

     пiдпункти 4 та 5 виключити;

     пункт 2.2 виключити.

     У зв'язку з цим пункти 2.3 - 2.6 уважати вiдповiдно пунктами 2.2 - 2.5;

     пункт 2.2 викласти в такiй редакцiї:

     "2.2. Уповноважений банк, крiм документiв, перелiчених у пунктi 2.1 цiєї глави, зобов'язаний також подати до Нацiонального банку України копiю протоколу рiшення компетентного органу уповноваженого банку про здiйснення банком iнвестицiї";

     пункт 2.3 виключити.

     У зв'язку з цим пункти 2.4 та 2.5 уважати вiдповiдно пунктами 2.3 та 2.4;

     у пунктi 2.3:

     у першому реченнi слова "легалiзованим документом" замiнити словами "витягом iз законодавства країни iнвестицiї", а цифру "5" замiнити цифрою "3".

     3. Главу 3 викласти в такiй редакцiї:

     "3. Порядок видачi лiцензiй, унесення змiн i доповнень до лiцензiй

     3.1. Строк розгляду Нацiональним банком України пакета документiв для видачi лiцензiї, визначеного в главi 2 цiєї Iнструкцiї, не повинен перевищувати 25 робочих днiв з дати його надходження.

     3.2. Документи, якi складенi iноземною мовою, мають бути перекладенi на українську мову (вiрнiсть перекладу засвiдчується нотарiально).

     Не перекладаються на українську мову документи, що складенi росiйською мовою, а також тi, що складенi iноземною мовою з одночасним наведенням їх тексту українською (росiйською) мовою.

     3.3. Не приймаються до розгляду документи, що мають пiдчищення або дописування, закресленi слова або iншi виправлення, а також документи, текст яких неможливо прочитати.

     3.4. Протягом п'яти робочих днiв з дати реєстрацiї документiв Нацiональний банк України надсилає копiю заяви про надання лiцензiї спецiальним державним органам по боротьбi з органiзованою злочиннiстю.

     3.5. Рiшення про видачу Нацiональним банком України лiцензiї приймається з урахуванням висновкiв спецiальних державних органiв по боротьбi з органiзованою злочиннiстю, якщо вони надiйшли протягом строку розгляду документiв заявника, установленого в пунктi 3.1 цiєї глави.

     3.6. Лiцензiя, змiни та доповнення до лiцензiї оформляються в двох примiрниках за формою, установленою у додатку 2 або 3 вiдповiдно. Оригiнал лiцензiї (змiн i доповнень до лiцензiї) надсилається власниковi лiцензiї (видається пiд розпис власниковi лiцензiї або його довiренiй особi) пiсля здiйснення оплати за надання лiцензiї (змiн i доповнень до лiцензiї) у розмiрi, установленому нормативно-правовими актами Нацiонального банку України. Другий примiрник лiцензiї (змiн i доповнень до лiцензiї) зберiгається в Нацiональному банку України.

     3.7. Власник лiцензiї особисто пред'являє оригiнал лiцензiї уповноваженому банку, через який має переказуватися iноземна валюта за межi України (у разi здiйснення iнвестицiї за кордон у безготiвковiй формi). Уповноважений банк на цiй лiцензiї робить вiдмiтку, що має мiстити суму та дату переказування iноземної валюти за межi України, i зберiгає її копiю з вiдмiтками в установленому Нацiональним банком України порядку.

     3.8. Лiцензiя видається резиденту на строк, що необхiдний для здiйснення iнвестицiї.

     3.9. Власник лiцензiї зобов'язаний у двотижневий строк пiсля кожного перерахування коштiв на пiдставi лiцензiї надiслати до Нацiонального банку України повiдомлення про фактично здiйснену iнвестицiю згiдно з додатком 4 або додатком 5 до цiєї Iнструкцiї залежно вiд форми здiйснення iнвестицiї.

     3.10. У разi потреби внесення змiн i доповнень до лiцензiї (крiм збiльшення суми iнвестицiї) власник лiцензiї зобов'язаний подати протягом строку дiї цiєї лiцензiї до Нацiонального банку України клопотання та документи, що пiдтверджують потребу у внесеннi таких змiн i доповнень.

     Нацiональний банк України вносить змiни та доповнення до лiцензiї у строк не бiльше нiж 20 робочих днiв з дати реєстрацiї документiв, зазначених в абзацi першому цього пункту, за вiдсутностi пiдстав для вiдмови або вiдкликання лiцензiї, наведених у пунктах 4.1 та 4.2 глави 4 цiєї Iнструкцiї.

     3.11. З метою збiльшення суми iнвестицiї, передбаченої лiцензiєю, її власник має звернутися до Нацiонального банку України в порядку, установленому цiєю Iнструкцiєю для отримання нової лiцензiї.

     3.12. Документи i копiї документiв, на пiдставi яких була видана лiцензiя (внесенi змiни та доповнення до лiцензiї), не можуть бути пiдставою для видачi резиденту iншої лiцензiї".

     4. У главi 4:

     у назвi та текстi глави слово "анулювання" у всiх вiдмiнках замiнити словом "вiдкликання" у вiдповiдних вiдмiнках;

     у пунктi 4.1:

     у пiдпунктi "а" слово та цифру "главi 2" замiнити словом i цифрами "главах 2, 3";

     у пiдпунктi "д" слова "вiдповiдного територiального пiдроздiлу по боротьбi з органiзованою злочиннiстю Мiнiстерства внутрiшнiх справ України та (або) вiдповiдного територiального пiдроздiлу по боротьбi з корупцiєю та органiзованою злочиннiстю Служби безпеки України" замiнити словами "спецiальних державних органiв по боротьбi з органiзованою злочиннiстю";

     пiдпункт 4.2.1 пункту 4.2 викласти в такiй редакцiї:

     "4.2.1. У разi вiдкликання виданої лiцензiї її власник повинен припинити iнвестицiю за кордоном, яку вiн проводив (здiйснював) на пiдставi цiєї лiцензiї, та повернути в Україну в строки, визначенi Нацiональним банком України, усi кошти, отриманi внаслiдок припинення власником лiцензiї iнвестицiйної дiяльностi, а також доходи (прибутки), отриманi вiд здiйснення цiєї iнвестицiї за кордон".

     5. Додатки 1, 2 до цiєї Iнструкцiї викласти в редакцiї, що додається.

     6. У додатках 3, 4, 5 до цiєї Iнструкцiї слова "Назва та мiсцезнаходження територiального управлiння НБУ" та "Назва та мiсцезнаходження уповноваженого банку, який обслуговуватиме iнвестицiю" виключити.

Директор Департаменту валютного регулювання О. А. Щербакова
Заступник директора Департаменту - начальник управлiння регулювання валютних операцiй, пов'язаних з експортом i iмпортом капiталу Г. Ю. Нiколаєва

 

Додаток 1
до Iнструкцiї про порядок видачi iндивiдуальних лiцензiй на здiйснення iнвестицiй за кордон
Нацiональний банк України

Заява
про видачу iндивiдуальної лiцензiї Нацiонального банку України на здiйснення iнвестицiї за кордон

На пiдставi пiдпункту "е" пункту 4 статтi 5 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання i валютного контролю"
 
[повна назва, мiсцезнаходження, iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ (для юридичної особи);
 
прiзвище, iм'я, по батьковi, мiсце проживання, iдентифiкацiйний номер за ДРФО (для фiзичної особи)]
 
звертається до Нацiонального банку України з проханням видати йому iндивiдуальну лiцензiю на здiйснення iнвестицiї за кордон на таких умовах:
1. Обсяг та вид валютних цiнностей (цифрами та словами), якi iнвестуються за кордон, строки розрахункiв
 
 
(мають вiдповiдати документам, що додаються до цiєї заяви)
  .
2. Форма здiйснення iнвестицiї (готiвкова/безготiвкова)   .
3. Назва та мiсцезнаходження уповноваженого банку України (його фiлiї), реквiзити рахунку заявника, з якого переказуватиметься iноземна валюта за межi України,
 
(заповнюється в разi здiйснення iнвестицiї в
  .
безготiвковiй формi)
4. Назва, мiсцезнаходження iноземного банку (його фiлiї, вiддiлення) i реквiзити рахунку (у т. ч. його власник), на який iнвестуються кошти,
 
  .
5. Мета iнвестицiї за кордон:
5.1. Придбання основних фондiв, нематерiальних активiв, корпоративних прав
 
[зазначаються назва та адреса об'єкта iнвестицiї (iноземною та українською
  .
або росiйською мовою), частка участi в капiталi]
5.2. Придбання цiнних паперiв, виражених в iноземнiй валютi,  
 
[зазначаються вид, назва емiтента (iноземною та українською або росiйською мовою), номiнал,
  .
кiлькiсть на загальну суму, частка участi в капiталi]
6. Вiдомостi про факт реєстрацiї/вiдсутнiсть реєстрацiї об'єкта iнвестицiї за кордоном
 
  .
7. Додаткова iнформацiя   .
(заповнюється за потреби)
З Iнструкцiєю про порядок видачi iндивiдуальних лiцензiй на здiйснення iнвестицiй за кордон, затвердженою постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 16.03.99 N 122, зареєстрованою в Мiнiстерствi юстицiї України 26.04.99 за N 259/3552, ознайомлений. Зобов'язуюсь дотримуватися вимог законодавства України та умов iндивiдуальної лiцензiї.
Виконавець   .
(прiзвище та iнiцiали, номер телефону)
До заяви додаються:  
 
  .
(перелiк документiв, кiлькiсть сторiнок додаткiв)
_________________
(дата)
__________________________________________
(пiдпис заявника або уповноваженої особи заявника)

М. П.
(за наявностi)

 

Додаток 2
до Iнструкцiї про порядок видачi iндивiдуальних лiцензiй на здiйснення iнвестицiй за кордон

Iндивiдуальна лiцензiя N ___
на здiйснення iнвестицiї за кордон

Нацiональний банк України вiдповiдно до пiдпункту "е" пункту 4 статтi 5 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання i валютного контролю" дозволяє здiйснити iнвестицiю за кордон:
1. Резиденту  
[повна назва, мiсцезнаходження, iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ (для юридичної особи);
 
прiзвище, iм'я, по батьковi, мiсце проживання, iдентифiкацiйний номер за ДРФО (для фiзичної особи)]
2. З рахунку  
[назва та мiсцезнаходження уповноваженого банку (фiлiї), реквiзити рахунку]
 
(заповнюється в разi здiйснення iнвестицiї в безготiвковiй формi)
3. На рахунок  
[назва, мiсцезнаходження iноземного банку (фiлiї, вiддiлення)
 
i реквiзити рахунку (у т. ч. його власник), на який iнвестуються кошти]
4. Обсяг i вид валютних цiнностей, що iнвестуються,  
(у т. ч. сума цифрами
 
та словами)
5. Мета iнвестицiї  
(у т. ч. з повною назвою та характеристиками об'єкта iнвестицiї)
 
6. Проведення розрахункiв на пiдставi цiєї лiцензiї дозволяється у строк до   .
7. Оригiнали або засвiдченi в нотарiальному порядку копiї документа про реєстрацiю об'єкта iнвестицiї за кордоном та його установчих документiв необхiдно подати до Нацiонального банку України у строк до
 
(заповнюється у випадку, визначеному пунктом 2.3 глави 2 цiєї Iнструкцiї)
(документи, якi складенi iноземною мовою, мають вiдповiдати вимогам пункту 3.2 глави 3 Iнструкцiї про порядок видачi iндивiдуальних лiцензiй на здiйснення iнвестицiй за кордон, затвердженої постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 16.03.99 N 122, зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 26.04.99 за N 259/3552).
8. Власник лiцензiї зобов'язаний у двотижневий строк пiсля кожного перерахування коштiв на пiдставi цiєї лiцензiї надiслати до Нацiонального банку України повiдомлення про фактично здiйснену iнвестицiю вiдповiдно до вимог пункту 3.9 глави 3 Iнструкцiї про порядок видачi iндивiдуальних лiцензiй на здiйснення iнвестицiй за кордон, затвердженої постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 16.03.99 N 122, зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 26.04.99 за N 259/3552.
Без права передавання третiм особам.
Голова або уповноважена ним особа _____________________________
(пiдпис, iнiцiали, прiзвище)
М. П.