ПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

вiд 24 липня 2008 року N 213


Про затвердження Змiн до Правил реєстрацiї кореспондентських рахункiв банкiв Нацiональним банком України

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
9 вересня 2008 р. за N 820/15511


     Вiдповiдно до статтi 55 Закону України "Про Нацiональний банк України" та з метою вдосконалення порядку реєстрацiї Нацiональним банком України кореспондентських рахункiв банкiв Правлiння Нацiонального банку України постановляє:

     1. Затвердити Змiни до Правил реєстрацiї кореспондентських рахункiв банкiв Нацiональним банком України, затверджених постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 15.08.2001 N 343, зареєстрованих у Мiнiстерствi юстицiї України 04.09.2001 за N 780/5971 (зi змiнами), що додаються.

     2. Департаменту нормативно-методологiчного забезпечення банкiвського регулювання та нагляду (Н. В. Iваненко) пiсля державної реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України довести змiст цiєї постанови до вiдома структурних пiдроздiлiв центрального апарату i територiальних управлiнь Нацiонального банку України, а також банкiв України для використання в роботi.

     3. Контроль за виконанням цiєї постанови покласти на заступника Голови В. Л. Кротюка, виконавчого директора - директора Дирекцiї з банкiвського регулювання та нагляду О. I. Кiрєєва i керiвникiв територiальних управлiнь Нацiонального банку України.

     4. Постанова набирає чинностi через 10 днiв пiсля державної реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України.

В. о. Голови А. В. Шаповалов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Правлiння Нацiонального банку України
вiд 24 липня 2008 р. N 213
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
9 вересня 2008 р. за N 820/15511

Змiни
до Правил реєстрацiї кореспондентських рахункiв банкiв Нацiональним банком України

     1. Пункт 5 викласти в такiй редакцiї:

     "5. Для реєстрацiї кореспондентських рахункiв установи подають до територiальних управлiнь Нацiонального банку такi документи:

     клопотання про реєстрацiю вiдкритого кореспондентського рахунку, у якому зазначається мета вiдкриття кореспондентського рахунку, види операцiй, якi проводитимуться за цим рахунком, засоби зв'язку, що використовуватимуться для обслуговування кореспондентського рахунку;

     копiю договору про встановлення кореспондентських вiдносин;

     копiю документа, виданого банком-кореспондентом про вiдкриття кореспондентського рахунку, що мiстить номер рахунку, назви валют i дату вiдкриття рахунку;

     довiдку (додаток 1) про кореспондентський рахунок, у якiй викладено загальну iнформацiю про кореспондентський рахунок;

     копiю лiцензiї кореспондента - банку-нерезидента (крiм банкiв країн групи А) або аналогiчного офiцiйного документа, який надає право здiйснювати банкiвську дiяльнiсть у країнi реєстрацiї, що засвiдчена вiдбитком печатки банку;

     копiю документа на переказ, що пiдтверджує сплату коштiв за реєстрацiю кореспондентського рахунку (кореспондентських рахункiв) вiдповiдно до тарифiв, визначених нормативно-правовими актами Нацiонального банку.

     Копiї документiв мають бути обов'язково засвiдченi вiдбитком печатки установи, яка подає пакет документiв на реєстрацiю кореспондентського рахунку. До документiв, складених iноземною мовою, має додаватися переклад, засвiдчений пiдписом та вiдбитком печатки (за наявностi) особи, яка здiйснила переклад".

     2. Пiсля пункту 6 доповнити новими пунктами 7, 8 такого змiсту:

     "7. Якщо банк-кореспондент (нерезидент) не включений до довiдника "The Bankers' Almanac" (Великобританiя) або розташований на територiї чи пiд юрисдикцiєю країни, яка входить до перелiку офшорних зон, або країни, яка не приєдналася до мiжнародних угод з питань запобiгання та протидiї легалiзацiї злочинних доходiв та фiнансуванню тероризму, а також щодо фiнансового сектору якої iснують негативнi висновки мiжнародних органiзацiй, якi здiйснюють оцiнку країн та/або їх фiнансових секторiв щодо вiдповiдностi основним мiжнародним стандартам у цiй сферi, то банк має надати таку додаткову iнформацiю та матерiали:

     копiю аудиторського висновку про достовiрнiсть фiнансової звiтностi банку-кореспондента разом з копiями балансу i звiту про прибутки та збитки банку за останнiй фiнансовий рiк, засвiдченi вiдповiдно до законодавства країни розташування;

     документи, що пiдтверджують наявнiсть у банку-кореспондента постiйного офiсу за мiсцем його реєстрацiї.

     8. Територiальне управлiння Нацiонального банку може звернутися до установи за додатковою iнформацiєю щодо реєстрацiйних даних, лiцензiї, статутних документiв та рейтингової оцiнки кореспондента-нерезидента, яка необхiдна для iдентифiкацiї його як банкiвської установи".

     У зв'язку з цим пункти 7 - 17 уважати вiдповiдно пунктами 9 - 19.

     3. Перше речення пункту 9 пiсля слова "отримання" доповнити словами "повного пакета".

     4. Пункт 10 викласти в такiй редакцiї:

     "10. Територiальне управлiння Нацiонального банку пiд час проведення реєстрацiї кореспондентських рахункiв надсилає запит до Департаменту нормативно-методологiчного забезпечення банкiвського регулювання та нагляду для перевiрки наявностi в довiднику "The Bankers' Almanac" (Великобританiя) вiдомостей про кореспондента-нерезидента як банкiвської установи".

     5. Пункт 11 виключити.

     У зв'язку з цим пункти 12 - 19 уважати вiдповiдно пунктами 11 - 18.

     6. У пунктi 12 слова "Департаменту методологiї банкiвського регулювання та нагляду" замiнити словами "Департаменту нормативно-методологiчного забезпечення банкiвського регулювання та нагляду".

     7. У пунктi 15:

     в абзацi першому слово "п'яти" замiнити словом "десяти";

     в абзацi шiстнадцятому слова "платiжного документа про внесення плати" замiнити словами "документа на переказ, що пiдтверджує сплату коштiв";

     пiсля абзацу шiстнадцятого доповнити пункт новим абзацом такого змiсту:

     "Територiальне управлiння Нацiонального банку видає новий реєстрацiйний номер та вносить змiни до реєстрацiйного номера протягом десяти робочих днiв пiсля отримання iнформацiї про змiни даних щодо кореспондентських вiдносин".

     У зв'язку з цим абзац сiмнадцятий уважати абзацом вiсiмнадцятим.

     8. Пункт 16 викласти в такiй редакцiї:

     "16. На територiальне управлiння Нацiонального банку покладається вiдповiдальнiсть за дотримання порядку реєстрацiї вiдкритих кореспондентських рахункiв".

     9. В абзацi першому пункту 17 слова "в триденний строк" i "Департамент методологiї банкiвського регулювання та нагляду" замiнити вiдповiдно словами "протягом трьох робочих днiв" та "Департамент нормативно-методологiчного забезпечення банкiвського регулювання та нагляду".

Директор Департаменту нормативно-методологiчного забезпечення банкiвського регулювання та нагляду Н. В. Iваненко