ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

26.11.08 N 1334


Про затвердження тимчасового Порядку дiяльностi митних брокерiв та їх представникiв

     Вiдповiдно до пунктiв 8.1 - 8.7 стандартних правил роздiлу 8 "Вiдносини мiж митною службою та третiми сторонами" Додатка II до Мiжнародної конвенцiї про спрощення та гармонiзацiю митних процедур вiд 18.05.73, до якої Україна приєдналась згiдно iз Законом України вiд 05.10.2006 N 227-V, статей 15, 16 та 19 Закону України вiд 29.06.2004 N 1906-IV "Про мiжнароднi договори України" та з метою забезпечення дiяльностi митних брокерiв i їх представникiв, наказую:

     1. Затвердити тимчасовий Порядок дiяльностi митних брокерiв та їх представникiв (додається).

     2. Скасувати наказ Держмитслужби вiд 22.07.97 N 340 "Про затвердження Положення про дiяльнiсть пiдприємств, що здiйснюють декларування на пiдставi договору".

     3. Регiональнiй iнформацiйнiй митницi (Копосов С.А.) пiсля пiдписання цього наказу, до набрання ним чинностi, доопрацювати програмно-iнформацiйний комплекс "Ведення облiку осiб, що здiйснюють декларування на пiдставi квалiфiкацiйного свiдоцтва особи, уповноваженої на декларування", уведений в дослiдну експлуатацiю наказом Держмитслужби України 29.09.2004 N 711, з урахуванням вимог цього наказу.

     4. Установити, що цей наказ набирає чинностi з 08.12.2008 i дiє до 01.01.2009.

     5. Начальникам регiональних митниць, митниць iнформувати про вимоги цього наказу суб'єктiв господарської дiяльностi.

     6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Служби Онопенка П.В.

Голова Державної митної служби України В.I.Хорошковський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держмитслужби України
26.11.08 N 1334

Тимчасовий Порядок
дiяльностi митних брокерiв та їх представникiв

I. Загальнi положення

     1.1. Цим тимчасовим Порядком визначаються права й обов'язки митних брокерiв та їх представникiв, вимоги до отримання, строк прийняття рiшення про видачу або вiдмову у видачi, вичерпний перелiк пiдстав для вiдмови у видачi, вичерпний перелiк пiдстав для анулювання, строк дiї, умови для переоформлення, видачi дублiката свiдоцтва на право здiйснення митної брокерської дiяльностi та квалiфiкацiйного посвiдчення представника митного брокера.

     1.2. Термiни в цьому Порядку вживаються в такому значеннi:

     митний брокер - пiдприємство, що здiйснює декларування товарiв, якi перемiщуються через митний кордон України, має свiдоцтво на право здiйснення митної брокерської дiяльностi (далi - свiдоцтво), видане спецiально вповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузi митної справи;

     представник митного брокера - фiзична особа, що перебуває в трудових вiдносинах з митним брокером i безпосередньо виконує в iнтересах особи, яку представляє митний брокер, дiї, пов'язанi з пред'явленням митному органу товарiв, а також документiв, потрiбних для їх митного контролю та оформлення, i має квалiфiкацiйне посвiдчення представника митного брокера (далi - посвiдчення), видане навчальним закладом митної служби України.

     Iншi термiни вживаються в значеннi вiдповiдно до Митного кодексу України.

     1.3. Митним брокером може бути тiльки пiдприємство-резидент.

     1.4. Свiдоцтво та посвiдчення:

     видаються на безоплатнiй основi;

     надають право на здiйснення декларування товарiв у будь-якому митному органi України.

     1.5. Прийняття навчальними закладами митної служби України iспитiв у осiб, якi бажають стати представником митного брокера, здiйснюється на безоплатнiй основi. Прийняття перiодичних квалiфiкацiйних iспитiв та/або залiкiв у представникiв митних брокерiв здiйснюється на безоплатнiй основi.

     1.6. Строк дiї свiдоцтва становить п'ять рокiв вiд дати видачi.

     1.7. Посвiдчення дiє безстроково за умови пiдтвердження представником митного брокера рiвня знань та навикiв у галузi митної справи шляхом складання в навчальному закладi митної служби України перiодичного квалiфiкацiйного iспиту.

     1.8. Для здiйснення декларування товарiв митний брокер повинен:

     отримати в Держмитслужбi оригiнал свiдоцтва;

     бути внесеним до реєстру митних брокерiв;

     мати у своєму штатi представника митного брокера або укласти з ним вiдповiдну трудову угоду;

     укласти письмовий договiр про надання послуг з декларування товарiв з особою, iнтереси якої вiн представляє у взаємовiдносинах з митним органом.

     1.9. Фiзична особа - пiдприємець може бути одночасно митним брокером i представником митного брокера й здiйснювати декларування товарiв за умови:

     отримання оригiналу свiдоцтва;

     отримання оригiналу посвiдчення;

     унесення до реєстрiв митних брокерiв i представникiв митних брокерiв;

     укладення письмового договору про надання послуг з декларування товарiв з особою, iнтереси якої вона представляє у взаємовiдносинах з митним органом.

     1.10. Представник митного брокера може розпочати свою дiяльнiсть за умови:

     отримання оригiналу посвiдчення;

     унесення до реєстру представникiв митних брокерiв;

     перебування з митним брокером у трудових вiдносинах (зарахування до штату пiдприємства або укладення з його керiвником вiдповiдної трудової угоди).

     1.11. Особа, яка вповноважила митного брокера на представлення її iнтересiв перед митними органами, повинна надавати митному брокеру доручення на виконання його функцiй лише в цiлому. Надання повноважень на декларування товарiв одного й того самого обсягу декiльком митним брокерам одночасно або обмеження повноважень митного брокера виконанням тiльки частини функцiй з декларування товарiв (або виконанням операцiй у межах однiєї функцiї) не дозволяється.

     1.12. Держмитслужба веде реєстри митних брокерiв i представникiв митних брокерiв i забезпечує їх оприлюднення не рiдше одного разу на три мiсяцi. Реєстри ведуться на умовах, визначених у роздiлi VI цього Порядку.

II. Права й обов'язки митних брокерiв та їх представникiв

     2.1. Пiд час здiйснення декларування товарiв митним органам митний брокер i його представник мають тi самi права, що й особа, яка вповноважує їх представляти свої iнтереси у взаємовiдносинах з митними органами.

     2.2. Митний брокер i його представник мають право вимагати вiд особи, яку представляє митний брокер, надання документiв, вiдомостей, а також iнформацiї з ознаками конфiденцiйностi вiдностно особи або товарiв, що ним декларуються, лише в межах, необхiдних для забезпечення дотримання вимог Митного кодексу України.

     2.3. Митний брокер, крiм обов'язкiв, установлених Митним кодексом України для декларанта, зобов'язаний:

     перед декларуванням товарiв, що перемiщуються через митний кордон України, перевiряти повноваження особи, iнтереси якої вiн представляє перед митними органами, щодо наявностi в неї документiв, якi пiдтверджують її право на вчинення вiдносно товарiв дiй, пов'язаних з їх розпорядженням/володiнням або користуванням;

     сприяти в разi потреби проведенню ветеринарного, фiтосанiтарного та iнших видiв державного контролю товарiв, якi пiдлягають цим видам державного контролю;

     забезпечувати дотримання заборон i обмежень щодо користування та розпорядження товарами, митне оформлення яких не завершено;

     подавати для ознайомлення суб'єктам зовнiшньоекономiчної дiяльностi на їх вимогу свiдоцтво;

     вести реєстр договорiв про надання послуг з декларування товарiв, що перемiщуються через митний кордон України, i надавати вiдповiдному митному органу на його вимогу iнформацiю про умови цих договорiв;

     перед декларуванням товарiв укласти з представником митного брокера вiдповiдну трудову угоду або мати зарахованих до штату представникiв митного брокера.

     2.4. Представник митного брокера виконує свої обов'язки вiдповiдно до укладеного митним брокером договору, у порядку та в обсязi, передбачених Митним кодексом України та iншими актами законодавства України.

     Крiм наведеного, представник митного брокера зобов'язаний:

     на вимогу митного органу пред'явити товари i транспортнi засоби для митного контролю i митного оформлення;

     подавати посадовим особам митного органу документи, що мiстять вiдомостi, потрiбнi для здiйснення митного контролю та митного оформлення товарiв, прийнятих ним вiдповiдно до укладеного митним брокером договору;

     пiд час прийняття вiдповiдно до укладеного договору товарiв для їх декларування, перевiряти наявнiсть усiх необхiдних документiв на цi товари;

     забезпечувати своєчасне iнформування особи, яка передала йому товари та транспортнi засоби для пред'явлення митному органу, та посадових осiб митного органу про виявленi пошкодження тари та упаковки, а також про невiдповiднiсть цих товарiв, транспортних засобiв вiдомостям про них, зазначеним у комерцiйних, транспортних та iнших супровiдних документах;

     на звернення посадових осiб митного органу сприяти в органiзацiї навантаження, вивантаження, перевантаження, визначення кiлькостi товарiв, що пiдлягають митному оформленню, вiдкриття упаковки, пакування чи перепакування товарiв, а також вiдкриття примiщень та iнших мiсць, де можуть бути товари, якi пiдлягають контролю з боку митних органiв;

     сприяти в разi потреби проведенню ветеринарного, фiтосанiтарного та iнших видiв державного контролю товарiв, якi пiдлягають цим видам державного контролю;

     дотримуватись встановлених заборон i обмежень щодо користування та розпорядження товарами, митне оформлення яких не завершено.

     2.5. Обов'язки й вiдповiдальнiсть митного брокера та представника митного брокера перед митними органами не можуть бути обмеженi договором митного брокера з особою, яку вiн представляє.

     Обов'язки й вiдповiдальнiсть представника митного брокера перед митними органами не можуть бути обмеженi умовами трудового договору, укладеного ним з митним брокером.

     2.7. Пiд час здiйснення декларування товарiв митний брокер та його представник зобов'язанi дотримуватись та не порушувати вимоги Митного кодексу України, постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, iнших законодавчих i нормативно-правових актiв, якi регулюють питання митної справи.

     2.6. При здiйсненнi декларування товарiв митний брокер та його представник несуть вiдповiдальнiсть, установлену Митним кодексом України, iншими законами України та нормативно-правовими актами України.

     2.8. Митний брокер повинен зберiгати всю документацiю, пов'язану зi здiйсненням своєї дiяльностi, протягом 3 рокiв, починаючи з календарного року, наступного пiсля року митного оформлення товару.

III. Свiдоцтво на право здiйснення митної брокерської дiяльностi

     3.1. Для отримання свiдоцтва особа подає до регiональної митницi, митницi, у зонi дiяльностi якої проведено її державну реєстрацiю, такi документи:

     3.1.1. Заяву на iм'я Голови Держмитслужби про видачу свiдоцтва, в якiй зазначається:

     а) найменування (для юридичної особи) або прiзвище, iм'я та по батьковi, паспортнi данi (серiя, номер паспорта, ким i коли виданий, поштова адреса), iдентифiкацiйний номер фiзичної особи - платника податкiв та iнших обов'язкових платежiв - для фiзичної особи - пiдприємця;

     б) мiсце проведення державної реєстрацiї;

     в) мiсцезнаходження юридичної особи або мiсце проживання фiзичної особи - пiдприємця;

     г) наявнiсть рахункiв у нацiональнiй та iноземнiй валютi;

     ґ) iнформацiя про наявнiсть електронно-обчислювальної, копiювальної технiки та вiдповiдного програмного забезпечення, якi гарантують забезпечення сумiсностi програмних продуктiв i засобiв автоматичної обробки iнформацiї, використовуваних митним брокером, iз програмними продуктами та засобами автоматизованої обробки iнформацiї, що використовуються митними органами України.

     3.1.2. Заяву на iм'я начальника регiональної митницi, митницi про погодження видачi Держмитслужбою свiдоцтва.

     3.1.3. Копiї установчих i реєстрацiйних документiв: статуту, засновницького договору (в установчих документах має зазначатись вид господарської дiяльностi - митний брокер); свiдоцтва про державну реєстрацiю; довiдки органiв державної статистики з Єдиного державного реєстру пiдприємств та органiзацiй України/довiдки органiв державної статистики про фiзичну особу - пiдприємця.

     3.1.4. Довiдку банкiвського закладу про наявнiсть рахункiв.

     3.1.5. Копiї документiв, якi свiдчать про наявнiсть у штатi митного брокера одного i бiльше представника митного брокера або про укладення митним брокером з одним i бiльше представником митного брокера вiдповiдної трудової угоди, умовами якої передбачено виконання представником митного брокера дiй, пов'язаних з пред'явленням митному органу товарiв, а також документiв, потрiбних для їх митного контролю та оформлення, безпосередньо вiд iменi митного брокера та в iнтересах особи, яку представляє митний брокер.

     3.1.6. Копiї квалiфiкацiйних посвiдчень представника (-iв) митного брокера.

     3.2. Рiшення про погодження видачi Держмитслужбою свiдоцтва або про вiдмову в його видачi приймається регiональною митницею, митницею в строк, що не перевищує 10 робочих днiв з дати надходження заяви про видачу свiдоцтва, а також доданих до неї документiв. При цьому митний орган перевiряє вiдомостi, зазначенi в поданих документах. Якщо данi заявника виявляються неповними, то строк розгляду заяви може бути продовжено до 15 робочих днiв.

     3.3. При перевiрцi документiв (у разi виникнення лише обґрунтованих пiдстав) регiональна митниця, митниця має право звертатись до органiв, уповноважених пiдтверджувати достовiрнiсть даних, зазначених у наданих документах. Про пiдстави та дату здiйснення вiдповiдного запиту заявник повiдомляється протягом двох робочих днiв. При цьому строк розгляду документiв призупиняється до моменту отримання вiдповiдi на запит та вiдновлюється пiсля її отримання.

     3.4. Пiдставою для прийняття регiональною митницею, митницею рiшення про вiдмову в погодженнi видачi Держмитслужбою свiдоцтва є неповнi або недостовiрнi данi, що мiстяться в документах, поданих заявником для отримання свiдоцтва. Про вiдмову в погодженнi видачi Держмитслужбою свiдоцтва заявник повiдомляється в письмовiй формi iз зазначенням причин вiдмови.

     3.5. У разi вiдмови регiональною митницею, митницею в погодженнi видачi Держмитслужбою заявнику свiдоцтва заявник має право самостiйно звернутися до Держмитслужби з документами, визначеними в пунктi 3.1 цього Порядку. До заяви та документiв додається лист митного органу, яким йому вiдмовлено в погодженнi.

     3.6. Пiсля завершення перевiрки документiв i прийняття рiшення про їх направлення до Держмитслужби регiональною митницею, митницею готується лист про погодження доцiльностi видачi Держмитслужбою такого свiдоцтва.

     3.7. Документи, визначенi в пунктi 3.1 цього Порядку, разом iз супровiдним листом направляються до Держмитслужби, а їх копiї залишаються в регiональнiй митницi, митницi.

     3.8. Справа про видачу свiдоцтва розглядається Держмитслужбою протягом 30 календарних днiв з моменту її надходження. Пiд час розгляду документiв Держмитслужбою можуть вчинятися дiї, передбаченi в пунктi 3.3 цього Порядку.

     3.9. Пiдставами для прийняття Держмитслужбою рiшення про вiдмову у видачi свiдоцтва є пiдстави, визначенi в пунктi 3.4 цього Порядку. Про вiдмову у видачi Держмитслужбою свiдоцтва регiональна митниця, митниця повiдомляється в письмовiй формi iз зазначенням причин вiдмови.

     Рiшення про вiдмову у видачi свiдоцтва може бути оскаржено в порядку, визначеному законодавством.

     3.10. Свiдоцтво видається на пiдставi наказу Держмитслужби та виготовляється i заповнюється за допомогою друкувального пристрою персональної електронно-обчислювальної машини на аркушах паперу формату А4 за формою, наведеною в додатку 1 до цього Порядку.

     На бланку свiдоцтва друкується iнформацiя, яка попередньо вносилася посадовою особою Держмитслужби до реєстру митних брокерiв, що ведеться в Єдинiй автоматизованiй iнформацiйнiй системi Держмитслужби. Свiдоцтво виготовляється пiсля реєстрацiї наказу Держмитслужби про видачу такого свiдоцтва.

     Свiдоцтво пiдписується заступником Голови Держмитслужби, який має вiдповiднi повноваження згiдно з розподiлом функцiональних обов'язкiв мiж Головою Служби та його заступниками, i засвiдчується гербовою печаткою. Датою видачi свiдоцтва є дата реєстрацiї наказу Держмитслужби.

     3.11. Номер свiдоцтва складається з восьми цифр i формується за такою схемою:

А/В, де

     А (цифри 1 - 6) - порядковий номер свiдоцтва;

     В (цифри 7 - 8) - вiдображають iсторiю свiдоцтва.

     Порядковi номери виданим свiдоцтвам присвоюються у порядку зростання, починаючи з одиницi.

     Цифри 7 - 8 номера свiдоцтва формуються таким чином:

     у разi отримання пiдприємством свiдоцтва в перший раз зазначається "00", у разi повторної видачi свiдоцтва при змiнах, якi потребують переоформлення свiдоцтва, - "01", при переоформленнi свiдоцтва в другий раз - "02" i т.д.

     3.12. Свiдоцтво не може бути передане iншiй особi.

     3.13. Митний брокер може розпочати декларування товарiв з наступного дня пiсля дати отримання у Держмитслужбi оформленого свiдоцтва. Свiдоцтво може отримуватись особою, яку вповноважено вчиняти вiдповiднi дiї установчими документами пiдприємства, шляхом надання нею розписки про отримання свiдоцтва, завiреної печаткою пiдприємства або iншою уповноваженою пiдприємством особою, на пiдставi належним чином оформленого доручення. Факт отримання свiдоцтва фiксується в окремому журналi (ведеться в довiльнiй формi). У Держмитслужбi зберiгаються копiї виданих свiдоцтв i документи, на пiдставi яких вони були отриманi (розписки, доручення).

     3.14. Свiдоцтво може бути анульовано Держмитслужбою в разi:

     1) надходження заяви пiдприємства, якому видано свiдоцтво, про необхiднiсть такого анулювання;

     2) неотримання пiдприємством бланка свiдоцтва протягом одного року з дати реєстрацiї наказу Держмитслужби;

     3) отримання iнформацiї, яка пiдтверджує недостовiрнiсть документiв або їх пiдроблення, якi були пiдставою для видачi свiдоцтва;

     4) систематичного невиконання (двiчi й бiльше разiв) митним брокером/представником митного брокера протягом календарного року обов'язкiв, визначених у пунктi 2.3 цього Порядку. За календарний рiк уважати промiжок часу, починаючи з першого сiчня до тридцять першого грудня;

     5) виявлення Держмитслужбою або регiональною митницею, митницею протягом календарного року систематичного (двiчi й бiльше разiв) недотримання, порушення митним брокером/представником митного брокера вимог законодавчих, нормативно-правових актiв України, якi регулюють питання митної справи;

     6) повторного вчинення представником митного брокера порушення митних правил, якщо з дня закiнчення виконання адмiнiстративного стягнення за попереднє порушення не минуло року;

     7) набрання законної сили вироком суду в кримiнальнiй справi, порушенiй у зв'язку з учиненням представником митного брокера злочину в сферi господарської або службової дiяльностi, який перебуває або перебував з митним брокером у трудових вiдносинах на момент учинення злочину;

     8) набрання законної сили вироком суду, що передбачає покарання у виглядi позбавлення права займатися цим видом господарської дiяльнiстi;

     9) скасування державної реєстрацiї суб'єкта господарювання;

     10) неподання митним брокером у встановлений строк заяви про змiну даних, зазначених в установчих та/або реєстрацiйних документах, що додавалися до заяви про видачу свiдоцтва, iнформацiю з яких зазначено в свiдоцтвi;

     11) винесення судом рiшення про визнання фiзичної особи, яка є пiдприємцем, недiєздатною або про обмеження її цивiльної дiєздатностi.

     3.15. Фiксування систематичного невиконання митним брокером/представником митного брокера своїх обов'язкiв або недотримання, порушення вимог Митного кодексу України, постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, iнших законодавчих i нормативно-правових актiв, якi регулюють питання митної справи (пiдпункти 4, 5 пункту 3.14 цього Порядку), здiйснюється в Актi систематичного невиконання, недотримання, порушення представником митного брокера законодавчих i нормативно-правових актiв України (далi - Акт). Форма Акта наведена в додатку 5 до цього Порядку. Акт складається в двох примiрниках, перший видається представнику митного брокера, другий залишається у справах митного органу разом з копiями матерiалiв, на пiдставi яких вiн був складений. Нумерацiя Актiв здiйснюється митними органами з початку кожного календарного року.

     Акти можуть складатись як посадовими особами Держмитслужби, так i посадовими особами регiональних митниць, митниць.

     Факт складання Акта фiксується в окремому журналi (ведеться в довiльнiй формi). Акт дiйсний лише за наявностi пiдпису представника митного брокера та посадової особи митного органу. У разi вiдмови представника митного брокера вiд пiдпису Акта, вiн пiдписується не менш як двома понятими i також є дiйсним. Як понятi запрошуються особи не заiнтересованi у результатах митного контролю та митного оформлення товарiв, якi декларуються представником митного брокера. Посадовi особи митних органiв не можуть бути понятими.

     До Акту додаються копiї документiв та матерiалiв, на пiдставi яких вiн був складений i якi є обґрунтованими та достатнiми для складання Акта.

     Завiренi в установленому порядку копiя Акта та доданi до нього документи не пiзнiше наступного робочого дня направляються на адресу Держмитслужби для розгляду питання по анулюванню свiдоцтва.

     3.16. Свiдоцтво анулюється наказом Держмитслужби. Номер анульованого свiдоцтва не може бути присвоєний iншому свiдоцтву.

     3.17. Матерiали, якi направляються до Держмитслужби регiональними митницями, митницями щодо анулювання свiдоцтва, повиннi бути обґрунтованими та достатнiми для анулювання свiдоцтва.

     Крiм цього, копiї документiв повиннi бути завiренi митним органом, а в разi наявностi пiдстав для анулювання свiдоцтва за вчинення представником митного брокера порушень митних правил, свiдчить про повне виконання постанов митних органiв чи судiв, винесених у справах про порушення митних правил, на пiдставi яких можна прийняти тiльки однозначне рiшення. У поданнi митного органу повинна в обов'язковому порядку мiститись iнформацiя про вiдсутнiсть оскаржень винесених постанов.

     У разi встановлення Держмитслужбою, що надiсланi матерiали є недостатнiми або необґрунтованими, вони повертаються регiональнiй митницi, митницi на доопрацювання з вимогою про повторне їх направлення до Держмитслужби у визначений строк або регiональна митниця, митниця повiдомляється про необхiднiсть направлення у визначений строк додаткових матерiалiв.

     3.18. Заява пiдприємства, якому ранiше було анульовано свiдоцтво, про видачу нового свiдоцтва може бути розглянута не ранiше нiж через шiсть мiсяцiв з дня анулювання попереднього свiдоцтва.

     3.19. Оскарження рiшення Держмитслужби про анулювання такого свiдоцтва здiйснюється у порядку, визначеному законодавством.

IV. Квалiфiкацiйне посвiдчення представника митного брокера

     4.1. Для отримання посвiдчення фiзична особа подає до навчального закладу митної служби України вiдповiдну заяву з проханням прийняти у неї iспит, в якiй вона зазначає свою вiдповiднiсть визначеним квалiфiкацiйним вимогам.

     До заяви додаються:

     копiя паспорта громадянина України (копiя сторiнок паспорта, якi мiстять iнформацiю щодо особи: фотографiя, данi про видачу паспорта, мiсце реєстрацiї);

     документ про отримання вищої освiти (за наявностi);

     документ про iдентифiкацiйний номер особи (у разi присвоєння такого номера);

     за наявностi, документи, якi пiдтверджують володiння особою спецiальними знаннями, умiннями та навиками в галузi митної справи.

     4.2. Строк розгляду заяви та доданих до неї документiв у навчальному закладi митної служби України не може перевищувати 30 календарних днiв.

     4.3. Особа, яка бажає отримати посвiдчення, повинна вiдповiдати таким квалiфiкацiйним вимогам:

     мати або здобувати вищу освiту;

     володiти знаннями з основ митного законодавства;

     мати навички роботи з комп'ютерною технiкою та програмними комплексами, що використовуються при митному оформленнi товарiв;

     не бути визнаною в установленому законодавством порядку винною у вчиненнi контрабанди, злочинiв проти власностi, у сферах господарської та службової дiяльностi, а також не бути визнаною в установленому законодавством порядку винною в порушеннi митних правил протягом року, що передує року подачi заяви з проханням про прийняття iспиту.

     Навчальнi заклади митної служби України в разi виникнення лише обґрунтованих пiдстав мають право перевiряти достовiрнiсть доданих до заяви документiв або iнформацiї, яка в них мiститься, шляхом здiйнення вiдповiдних запитiв до органiв, уповноважених пiдтверджувати данi, зазначенi в наданих документах. Про пiдстави та дату здiйснення вiдповiдного запиту заявник повiдомляється протягом двох робочих днiв. При цьому строк розгляду документiв призупиняється до моменту отримання вiдповiдi на запит i вiдновлюється пiсля її отримання.

     4.4. Пiдставою для прийняття рiшення про вiдмову особi в прийняттi у неї iспиту є неповнi або недостовiрнi данi, що мiстяться в документах, поданих особою для отримання квалiфiкацiйного посвiдчення. Про вiдмову в прийняттi iспиту особа повiдомляється письмово протягом п'яти робочих днiв з дня прийняття вiдповiдного рiшення, iз зазначенням обґрунтованих причин вiдмови.

     4.5. Посвiдчення за формою, наведеною у додатку 2 цього Порядку, видається особi навчальним закладом митної служби України за умови пiдтвердження нею вiдповiдного рiвня спецiальних знань, умiнь та навикiв у галузi митної справи в обсязi, визначеному Держмитслужбою, шляхом складання iспиту в цьому навчальному закладi. Спецiальнi знання, умiння та навики в галузi митної справи особа може здобувати в навчальних закладах (за очною, дистанцiйною чи iншою формою навчання) або шляхом самостiйної пiдготовки.

     Про дату проведення iспиту заявник повiдомляється за десять днiв до його проведення.

     За рiшенням керiвника навчального закладу митної служби України iспити можуть прийматись виїзними комiсiями навчальних закладiв митної служби України безпосередньо у регiональних митницях, митницях.

     У разi складання фiзичною особою iспиту безпосередньо у регiональнiй митницi, митницi виїзнiй комiсiї навчального закладу митної служби України заява та доданi до неї документи можуть надсилатись на адресу навчального закладу митної служби України засобами поштового зв'язку. У заявi про прийняття iспиту особа повiдомляє навчальний заклад митної служби України про те, яким чином бажає отримати оригiнал оформленого посвiдчення (за умови успiшного складання iспиту), - засобами поштового зв'язку, безпосередньо чи через уповноважену нею особу. У разi бажання представника митного брокера отримати посвiдчення засобами поштового зв'язку у заявi додатково повiдомляється адреса, на яку необхiдно надiслати оригiнал оформленого посвiдчення.

     Навчальнi заклади митної служби України розробляють єдинi правила, програму та порядок проведення iспитiв, якi погоджуються Держмитслужбою з навчальним закладом, якому надано вищий рiвень акредитацiї у системi вищої освiти серед iснуючих навчальних закладiв митної служби України.

     Навчальнi заклади митної служби України несуть вiдповiдальнiсть за органiзацiю i проведення iспитiв згiдно з вимогами, установленими законодавчими, нормативно-правовими актами України та наказами Держмитслужби.

     4.6. Рiшення про видачу посвiдчення приймається в строк, що не перевищує п'яти робочих днiв з дати складання iспиту.

     Про вiдмову у видачi посвiдчення заявник повiдомляється в письмовiй формi протягом п'яти робочих днiв з дати прийняття рiшення, iз зазначенням причин вiдмови.

     Дане рiшення може бути оскаржене особою у порядку, визначеному законодавством.

     4.7. Посвiдчення видається на пiдставi наказу навчального закладу митної служби України та протоколу проведення iспиту, виготовляється i заповнюється за допомогою друкувального пристрою персональної електронно-обчислювальної машини на аркушах паперу формату А4.

     На бланку посвiдчення друкується iнформацiя, яка попередньо вносилась працiвником навчального закладу митної служби України до реєстру представникiв митних брокерiв, що ведеться в Єдинiй автоматизованiй iнформацiйнiй системi Держмитслужби. Посвiдчення виготовляється пiсля реєстрацiї наказу навчального закладу митної служби України про видачу такого посвiдчення.

     Посвiдчення пiдписується керiвником навчального закладу митної служби України (особою, що його замiщує) та засвiдчується гербовою печаткою навчального закладу. Датою видачi посвiдчення є дата реєстрацiї наказу навчального закладу митної служби України.

     4.8. Номер посвiдчення складається з десяти цифр i формується за такою схемою:

А/В/С, де

     А (цифри 1 - 6) - порядковий номер посвiдчення;

     В (цифри 7 - 8) - вiдображають iсторiю посвiдчення;

     С (цифри 9 - 10) - вказують на визначальну вiдмiннiсть навчального закладу митної служби України, яким видано посвiдчення.

     Порядковi номери виданим посвiдченням присвоюються у порядку зростання, починаючи з одиницi. Кожний навчальний заклад митної служби України веде окрему нумерацiю виданих ним квалiфiкацiйних посвiдчень.

     Цифри 7 - 8 номера посвiдчення формуються таким чином:

     у разi отримання особою посвiдчення в перший раз зазначається "00", у разi повторної видачi посвiдчення при змiнах, якi потребують його переоформлення, - "01", при переоформленнi посвiдчення у другий раз - "02" i т.д.

     Цифри 9 - 10 вказують на визначальну вiдмiннiсть навчального закладу митної служби України, яким видано посвiдчення, i розшифровуються таким чином:

     01 - Академiя митної служби України;

     02 - Хмельницький центр пiдвищення квалiфiкацiї та перепiдготовки кадрiв Держмитслужби України.

     У разi створення або лiквiдацiї iснуючих навчальних закладiв митної служби України цифри, якi вказують на визначальну вiдмiннiсть навчального закладу митної служби України, за рiшенням Держмитслужби можуть бути змiненi.

     4.9. Представник митного брокера може розпочати декларування товарiв вiд iменi митного брокера та в iнтересах особи, яку представляє митний брокер перед митними органами, з наступного дня пiсля дати отримання в навчальному закладi митної служби України оформленого посвiдчення. Посвiдчення представник митного брокера отримує самостiйно або на пiдставi належним чином оформленого доручення його отримує iнша вповноважена ним особа або воно надсилається представнику митного брокера засобами поштового зв'язку. Факт отримання або надiслання посвiдчення фiксується в окремому журналi (ведеться в довiльнiй формi). У навчальному закладi митної служби України зберiгаються копiї виданих посвiдчень та документи, на пiдставi яких вони були отриманi (заяви, доручення тощо). Отримане представником митного брокера посвiдчення не може використовуватись iншою особою.

     4.10. Представник митного брокера зобов'язаний кожнi три роки, починаючи з року одержання посвiдчення, складати перiодичний квалiфiкацiйний iспит у навчальному закладi митної служби України за програмою пiдвищення квалiфiкацiї.

     Програма пiдвищення квалiфiкацiї представникiв митного брокера, порядок i правила проведення перiодичних квалiфiкацiйних iспитiв розробляються навчальними закладами митної служби України та погоджуються Держмитслужбою з навчальним закладом, якому надано вищий рiвень акредитацiї у системi вищої освiти серед iснуючих навчальних закладiв митної служби України.

     Перiодичний квалiфiкацiйний iспит складається в навчальному закладi митної служби України, в якому представник митного брокера отримував посвiдчення.

     У разi лiквiдацiї навчального закладу митної служби України складання представниками митного брокера перiодичного квалiфiкацiйного iспиту здiйснюється в навчальному закладi митної служби України, який визначено Держмитслужбою.

     4.11. Посвiдчення може бути анульовано Держмитслужбою, регiональною митницею, митницею або навчальним закладом митної служби України в разi:

     1) надходження заяви особи, якiй видано посвiдчення, про необхiднiсть такого анулювання;

     2) неотримання особою посвiдчення протягом одного року з дати реєстрацiї наказу навчального закладу митної служби України;

     3) отримання iнформацiї, яка пiдтверджує недостовiрнiсть документiв або їх пiдроблення, якi були пiдставою для видачi посвiдчення;

     4) систематичного невиконання (двiчi й бiльше разiв) представником митного брокера протягом календарного року вимог пункту 2.4 цього Порядку;

     5) виявлення Держмитслужбою, регiональною митницею, митницею протягом календарного року систематичного (двiчi й бiльше разiв) недотримання, порушення представником митного брокера вимог законодавчих, нормативно-правових актiв України, якi регулюють питання митної справи;

     6) повторного вчинення представником митного брокера порушення митних правил, якщо з дня закiнчення виконання адмiнiстративного стягнення за попереднє порушення не минуло року;

     7) набрання законної сили вироком суду, що передбачає покарання у виглядi позбавлення права займатися цим видом дiяльнiстi;

     8) набрання законної сили вироком суду в кримiнальнiй справi, порушенiй у зв'язку з учиненням представником митного брокера злочину в сферi господарської або службової дiяльностi, який перебуває або перебував з митним брокером у трудових вiдносинах на момент учинення злочину;

     9) непiдтвердження представником митного брокера рiвня спецiальних знань, умiнь та навикiв у галузi митної справи в навчальному закладi митної служби України при iстотних змiнах правового регулювання митної справи;

     10) порушення вимоги про перiодичне складання квалiфiкацiйного iспиту або незадовiльного складання такого iспиту;

     11) неподання представником митного брокера в установлений строк повiдомлення про змiну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу посвiдчення, iнформацiя з яких зазначається на бланку посвiдчення;

     12) смертi фiзичної особи;

     13) винесення судом рiшення про визнання фiзичної особи, яка є представником митного брокера, недiєздатною або про обмеження її цивiльної дiєздатностi.

     Навчальним закладом митної служби України, на пiдставi його наказу, можуть бути анульованi лише виданi ним посвiдчення на пiдставi пунктiв 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 цього пункту Порядку.

     Посвiдчення також може бути анульоване наказом Держмитслужби, регiональної митницi, митницi. Номер анульованого посвiдчення не може бути присвоєний iншому посвiдченню.

     4.12. Фiксування систематичного невиконання представником митного брокера своїх обов'язкiв або недотримання, порушення вимог Митного кодексу України, постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, iнших законодавчих i нормативно-правових актiв, якi регулюють питання митної справи (пiдпункти 4, 5 пункту 4.11 цього Порядку), здiйснюється в Актi. Акт складається в двох примiрниках, перший видається представнику митного брокера, другий - залишається у справах митного органу разом з копiями матерiалiв, на пiдставi яких вiн був складений. Нумерацiя Актiв здiйснюється митними органами з початку кожного календарного року.

     Акти можуть складатись як посадовими особами Держмитслужби, так i посадовими особами регiональних митниць, митниць.

     Факт складання Акта фiксується в окремому журналi (ведеться в довiльнiй формi). Акт дiйсний лише за наявностi пiдпису представника митного брокера та посадової особи митного органу. У разi вiдмови представника митного брокера вiд пiдпису Акта, вiн пiдписується не менш як двома понятими i також є дiйсним. Як понятi запрошуються особи не заiнтересованi у результатах митного контролю та митного оформлення товарiв, якi декларуються представником митного брокера. Посадовi особи митних органiв не можуть бути понятими.

     До Акту додаються копiї документiв та матерiалiв на пiдставi яких вiн був складений i якi є обґрунтованими та достатнiми для складання Акта.

     4.13. Оскарження рiшення Держмитслужби, навчального закладу митної служби України, регiональної митницi, митницi про анулювання посвiдчення здiйснюється у порядку, визначеному законодавством.

     4.14. Представник митного брокера має право оскаржити рiшення регiональної митницi, митницi, навчального закладу митної служби України про анулювання посвiдчення до Держмитслужби.

     За результатом розгляду скарги представника митного брокера Держмитслужбою приймається одне з таких рiшень:

     залишити наказ регiональної митницi, митницi, навчального закладу митної служби України без змiн, а звернення без задоволення;

     зобов'язати регiональну митницю, митницю, навчальний заклад митної служби України скасувати прийнятий наказ i проiнформувати про це Держмитслужбу.

     4.15. Заява особи, якiй ранiше було анульовано посвiдчення, про видачу нового посвiдчення може бути розглянута навчальним закладом митної служби України через шiсть мiсяцiв з дня анулювання попереднього посвiдчення.

     4.16. Якщо в правовому регулюваннi митної справи сталися iстотнi змiни, представник митного брокера повинен у строк i в порядку, визначеними наказом Держмитслужби, пiдтвердити вiдповiднiсть своїх знань новим вимогам шляхом складання залiку в навчальному закладi митної служби України. Рiшення про наявнiсть iстотних змiн у правовому регулюваннi митної справи, строки та порядок такого пiдтвердження приймається Держмитслужбою.

     4.17. У разi лiквiдацiї навчального закладу митної служби України виданi ним посвiдчення пiдлягають переоформленню.

     Переоформлення посвiдчення (дублiката посвiдчення) здiйснюється на пiдставi письмової заяви представника митного брокера, поданої до навчального закладу митної служби України, визначеного Держмитслужбою, без додаткового складання iспиту. Строк подання представником митного брокера заяви та строк переоформлення посвiдчення (дублiката посвiдчення) визначаються Держмитслужбою. Не переоформленi у визначений строк посвiдчення (дублiкати посвiдчень) вважаються такими, що втратили чиннiсть.

V. Переоформлення, видача дублiката свiдоцтва на право здiйснення митної брокерської дiяльностi або квалiфiкацiйного посвiдчення представника митного брокера

     5.1. Пiдставами для переоформлення свiдоцтва або посвiдчення є:

     змiна найменування юридичної особи або прiзвища, iм'я, по батьковi фiзичної особи - пiдприємця;

     змiна мiсцезнаходження юридичної особи або мiсця проживання фiзичної особи - пiдприємця;

     змiна даних, зазначених в установчих (для юридичних осiб) та/або реєстрацiйних документах, що додавалися до заяви про видачу свiдоцтва, або в документах, якi додавались до заяви про видачу посвiдчення, iнформацiя з яких зазначається в свiдоцтвi/посвiдченнi;

     лiквiдацiя навчального закладу митної служби України (пункт 4.17 цього Порядку).

     5.2. У разi виникнення пiдстав для переоформлення свiдоцтва/посвiдчення особа зобов'язана протягом десяти робочих днiв з дати їх виникнення подати до регiональної митницi (митницi або навчального закладу митної служби України) документи, зазначенi в пунктi 3.1 або пунктi 4.1 цього Порядку, та оригiнал або дублiкат свiдоцтва (посвiдчення), що пiдлягає переоформленню. Переоформлення свiдоцтва/посвiдчення здiйснюється у тому самому порядку, що i їх видача. При цьому переоформлення посвiдчення здiйснюється без додаткового складання iспиту.

     На зворотному боцi оригiналу (дублiката) свiдоцтва, яке пiдлягає переоформленню та направленню до Держмитслужби, регiональною митницею, митницею вчиняється напис: "Свiдоцтво направлено на переоформлення до Держмитслужби", який завiряється пiдписом керiвника (особи, що його замiщує) та печаткою регiональної митницi, митницi. Митному брокеру видається копiя цього свiдоцтва, яка є чинною до дати видання Держмитслужбою вiдповiдного наказу.

     На зворотному боцi оригiналу (дублiката) посвiдчення, яке пiдлягає переоформленню та здане до навчального закладу митної служби України, цим навчальним закладом учиняється напис: "Посвiдчення здано на переоформлення до (найменування навчального закладу митної служби України)", який завiряється пiдписом керiвника (особи, що його замiщує) i печаткою цього навчального закладу митної служби України. Представнику митного брокера видається копiя посвiдчення, яка є чинною до дати видання навчальним закладом митної служби України вiдповiдного наказу.

     Про прийняття оригiналу свiдоцтва/посвiдчення на переоформлення посадова особа регiональної митницi, митницi (працiвник навчального закладу митної служби України) робить вiдповiдну вiдмiтку в реєстрi митних брокерiв або представникiв митних брокерiв, який ведеться Держмитслужбою в Єдинiй автоматизованiй iнформацiйнiй системi Держмитслужби.

     Пiд час переоформлення свiдоцтва/посвiдчення їх дiя не призупиняється.

     5.3. Строк дiї переоформленого свiдоцтва не може перевищувати строку дiї, зазначеного у свiдоцтвi, що переоформлялось. Пiсля закiнчення зазначеного вище строку свiдоцтво вважається недiйсним. Якщо пiдприємство має намiр здiйснювати дiяльнiсть митного брокера пiсля закiнчення строку дiї свiдоцтва, то воно повинно отримати нове свiдоцтво на умовах, визначених у роздiлi 3 цього Порядку.

     5.4. Одночасно з видачею переоформленого свiдоцтва/посвiдчення Держмитслужбою/навчальним закладом митної служби України приймається рiшення про визнання попереднього свiдоцтва/посвiдчення недiйсним.

     5.5. Не переоформлене в установлений строк свiдоцтво (посвiдчення) є недiйсним i не дає права на провадження визначеного в ньому виду дiяльностi.

     5.6. Пiдставами для видачi дублiката свiдоцтва (посвiдчення) є його втрата або пошкодження.

     5.7. Строк дiї дублiката свiдоцтва не може перевищувати строку дiї, який зазначався у втраченому або пошкодженому свiдоцтвi.

     5.8. Якщо свiдоцтво/посвiдчення непридатне для користування внаслiдок його пошкодження, то особа подає до регiональної митницi (митницi або навчального закладу митної служби України) документи, зазначенi в пунктi 3.1 або пунктi 4.1 цього Порядку, та непридатне для користування свiдоцтво/посвiдчення. Видача дублiката свiдоцтва/посвiдчення здiйснюється у тому самому порядку, що i видача їх оригiналiв. Дублiкату свiдоцтва/посвiдчення присвоюється номер оригiналу, замiсть якого вiн виданий. Форми дублiкатiв свiдоцтв/посвiдчень наведенi в додатках 3 та 4 до цього Порядку.

     На зворотному боцi пошкодженого свiдоцтва/посвiдчення (по змозi) регiональною митницею, митницею/навчальним закладом митної служби України вчиняється напис: "Пошкоджене свiдоцтво здано до Держмитслужби для видачi дублiката" або "Пошкоджене посвiдчення здано до навчального закладу митної служби України (найменування навчального закладу митної служби України) для видачi дублiката". Напис завiряється пiдписом керiвника (особи, що його замiщує) регiональної митницi, митницi/навчального закладу митної служби України та печаткою установи.

     Про прийняття пошкодженого оригiналу свiдоцтва/посвiдчення для видачi дублiката посадова особа регiональної митницi, митницi/працiвник навчального закладу митної служби України робить вiдповiдну вiдмiтку в реєстрi митних брокерiв/представникiв митних брокерiв, який ведеться Держмитслужбою в Єдинiй автоматизованiй iнформацiйнiй системi Держмитслужби.

     Пiд час видачi дублiката свiдоцтва/посвiдчення їх дiя не призупиняється.

     5.9. Разом з видачею дублiката свiдоцтва/посвiдчення Держмитслужбою/навчальним закладом митної служби України приймається рiшення про визнання втраченого або пошкодженого оригiналу свiдоцтва/посвiдчення недiйсним.

     5.10. У дублiкатах свiдоцтв/посвiдчень зазначаються тi данi, якi наводилися в їх оригiналах. У разi змiни керiвника, який пiдписував оригiнал свiдоцтва/посвiдчення, дублiкат пiдписується iншим керiвником, що має право такого пiдпису.

     5.11. Переоформлювати або видавати дублiкати посвiдчення має право лише навчальний заклад митної служби України, який видав його оригiнал, за винятком випадку, зазначеного в пунктi 4.17 цього Порядку.

     5.12. Факт отримання переоформленого (виданого дублiката) свiдоцтва/посвiдчення фiксується в журналi (ведеться в довiльнiй формi). У Держмитслужбi, навчальному закладi митної служби України зберiгаються копiї переоформлених, виданих дублiкатiв свiдоцтв/посвiдчень i документи, на пiдставi яких вони були виданi та отриманi (розписки, доручення).

VI. Ведення реєстрiв митних брокерiв i представникiв митних брокерiв

     6.1. Реєстри митних брокерiв i представникiв митних брокерiв ведуться Держмитслужбою в Єдинiй автоматизованiй iнформацiйнiй системi Держмитслужби. Iнформацiя до реєстру вноситься посадовими особами Держмитслужби, регiональної митницi, митницi та працiвниками навчального закладу митної служби України.

     Кожен з навчальних закладiв митної служби України веде свою частину реєстру представникiв митного брокера, до якої лише ним може вноситись вiдповiдна iнформацiя, за винятком випадкiв:

     анулювання посвiдчення Держмитслужбою, регiональною митницею, митницею;

     лiквiдацiї навчального закладу митної служби України (пункт 4.17 цього Порядку).

     6.1.1. Реєстр митних брокерiв складається з таких полiв:

     номер за порядком;

     номер свiдоцтва;

     дата видачi свiдоцтва;

     дата закiнчення строку дiї свiдоцтва;

     найменування (для юридичної особи) або прiзвище, iм'я та по батьковi для фiзичної особи пiдприємця;

     iдентифiкацiйний код юридичної особи або iдентифiкацiйний номер фiзичної особи - платника податкiв та iнших обов'язкових платежiв;

     адреса мiсцезнаходження юридичної особи або мiсце проживання фiзичної особи - пiдприємця (паспортнi данi: серiя, номер паспорта, ким i коли виданий, мiсце проживання, поштова адреса);

     дата, номер наказу Держмитслужби про видачу свiдоцтва;

     анулювання свiдоцтва;

     дата, номер наказу Держмитслужби про анулювання свiдоцтва;

     причини анулювання свiдоцтва;

     переоформлення свiдоцтва;

     направлення документiв на переоформлення свiдоцтва;

     дата, номер наказу Держмитслужби про переоформлення свiдоцтва;

     причини переоформлення свiдоцтва;

     дублiкат свiдоцтва;

     направлення документiв на видачу дублiката свiдоцтва;

     дата, номер наказу Держмитслужби про видачу дублiката свiдоцтва;

     причини видачi дублiката свiдоцтва.

     6.1.2. Реєстр представникiв митних брокерiв повинен вiдображати iнформацiю як за всiма, так i за окремо обраним навчальним закладом митної служби України i складатися з таких полiв:

     загальний номер за порядком;

     навчальний заклад митної служби України;

     номер за порядком навчального закладу митної служби України;

     номер посвiдчення;

     дата видачi посвiдчення;

     складання представником митного брокера перiодичного квалiфiкацiйного iспиту (дата складання, результат);

     складання представником митного брокера залiку (дата складання, результат);

     прiзвище, iм'я та по батьковi представника митного брокера;

     адреса мiсця проживання представника митного брокера;

     паспортнi данi представника митного брокера;

     дата та номер наказу навчального закладу митної служби України про видачу посвiдчення;

     анулювання посвiдчення (назва митного органу, який анулював посвiдчення);

     дата та номер наказу митного органу або навчального закладу митної служби України про анулювання посвiдчення;

     причини анулювання посвiдчення;

     переоформлення посвiдчення;

     направлення документiв на переоформлення посвiдчення;

     дата та номер наказу навчального закладу митної служби України про переоформлення посвiдчення;

     причини переоформлення посвiдчення;

     дублiкат посвiдчення;

     направлення документiв на видачу дублiката посвiдчення;

     дата та номер наказу навчального закладу митної служби України про видачу дублiката посвiдчення;

     причини видачi дублiката посвiдчення.

     6.2. Пiсля видачi (анулювання, переоформлення) свiдоцтва або його дублiката посадовою особою Держмитслужби, а у випадку направлення регiональною митницею, митницею свiдоцтва до Держмитслужби на переоформлення/видачу дублiката, посадовою особою регiональної митницi, митницi до реєстру митних брокерiв, розмiщеного в Єдинiй автоматизованiй iнформацiйнiй системi Держмитслужби, вноситься необхiдна iнформацiя, а саме:

     номер свiдоцтва;

     дата видачi свiдоцтва;

     дата закiнчення строку дiї свiдоцтва;

     найменування (для юридичної особи) або прiзвище, iм'я та по батьковi (для фiзичної особи - пiдприємця);

     iдентифiкацiйний код юридичної особи або iдентифiкацiйний номер фiзичної особи - платника податкiв та iнших обов'язкових платежiв;

     адреса мiсцезнаходження юридичної особи або мiсце проживання фiзичної особи - пiдприємця (паспортнi данi: серiя, номер паспорта, ким i коли виданий, мiсце проживання, поштова адреса);

     дата та номер наказу Держмитслужби, на пiдставi якого видано свiдоцтво;

     дата та номер наказу Держмитслужби, на пiдставi якого анульовано свiдоцтво (заповнюється у разi анулювання);

     причини анулювання свiдоцтва (заповнюється у разi анулювання);

     вiдмiтка про направлення свiдоцтва до Держмитслужби на переоформлення або видачу дублiката свiдоцтва (заповнюється посадовою особою регiональної митницi, митницi у разi переоформлення або видачi дублiката свiдоцтва. Вносяться реквiзити листа регiональної митницi, митницi);

     iнформацiя про видачу дублiката або переоформлення свiдоцтва (дата та номер наказу Держмитслужби, на пiдставi якого видано дублiкат або переоформлено свiдоцтво) (заповнюється у разi переоформлення або видачi дублiката свiдоцтва);

     причини видачi дублiката або переоформлення свiдоцтва (заповнюється у разi переоформлення або видачi дублiката свiдоцтва).

     6.3. Посвiдчення:

     видаються - навчальними закладами митної служби України;

     анулюються - Держмитслужбою, регiональною митницею, митницею, навчальним закладом митної служби України;

     переоформлюються та видаються дублiкати - навчальними закладами митної служби України.

     Пiсля видачi (анулювання, переоформлення) посвiдчення або його дублiката, а також пiсля складання представником митного брокера перiодичного квалiфiкацiйного iспиту, залiку, до реєстру представникiв митних брокерiв, який розмiщується в Єдинiй автоматизованiй iнформацiйнiй системi Держмитслужби, уноситься необхiдна iнформацiя, а саме:

     навчальний заклад митної служби України;

     номер посвiдчення (вноситься працiвниками навчальних закладiв митної служби України);

     дата видачi посвiдчення (вноситься працiвниками навчальних закладiв митної служби України);

     iнформацiя про складання представником митного брокера перiодичного квалiфiкацiйного iспиту (дата складання, результат) (вноситься працiвниками навчальних закладiв митної служби України);

     iнформацiя про складання представником митного брокера залiку (дата складання, результат) (вноситься працiвниками навчальних закладiв митної служби України);

     прiзвище, iм'я та по батьковi представника митного брокера (вноситься працiвниками навчальних закладiв митної служби України);

     адреса мiсця проживання представника митного брокера, яка зазначена в паспортi (вноситься працiвниками навчальних закладiв митної служби України);

     паспортнi данi представника митного брокера: серiя, номер паспорта, ким i коли виданий (вноситься працiвниками навчальних закладiв митної служби України);

     дата та номер наказу навчального закладу митної служби України, на пiдставi якого видано посвiдчення (вноситься працiвниками навчальних закладiв митної служби України);

     дата та номер наказу, на пiдставi якого анульовано посвiдчення (вноситься посадовими особами Держмитслужби, регiональної митницi, митницi, працiвниками навчальних закладiв митної служби України залежно вiд органу, яким прийнято рiшення щодо такого анулювання);

     причини анулювання посвiдчення (вносяться посадовими особами Держмитслужби, регiональної митницi, митницi, працiвниками навчальних закладiв митної служби України залежно вiд органу, яким прийнято рiшення щодо такого анулювання);

     вiдмiтка про прийняття заяви та доданих до неї документiв на переоформлення або видачу дублiката посвiдчення (заповнюється посадовою особою навчального закладу митної служби України. Вносяться реквiзити вхiдного реєстрацiйного номера проставленого навчальним закладом митної служби України на заявi представника митного брокера);

     iнформацiя про видачу дублiката або переоформлення посвiдчення (дата, номер наказу навчального закладу митної служби України, на пiдставi якого видано дублiкат або переоформлено посвiдчення) (вноситься працiвниками навчальних закладiв митної служби України);

     причини видачi дублiката або переоформлення посвiдчення (вноситься працiвниками навчальних закладiв митної служби України).

     6.4. Iнформацiя до реєстрiв митних брокерiв i представникiв митних брокерiв уноситься до Єдиної автоматизованої iнформацiйної системи Держмитслужби протягом доби пiсля видачi, анулювання, переоформлення, видачi дублiката свiдоцтва/посвiдчення або пiсля прийняття рiшення за результатами складання представником митного брокера перiодичного квалiфiкацiйного iспиту, або пiсля прийняття рiшення за результатами складання представником митного брокера залiку.

     6.5. Iнформацiя, яка мiститься в реєстрi митних брокерiв (представникiв митних брокерiв) i розмiщена в Єдинiй автоматизованiй iнформацiйнiй системi Держмитслужби, є доступною для перегляду посадовими особами Держмитслужби, регiональної митницi, митницi, працiвниками навчальних закладiв митної служби України в межах їх компетенцiї вiдповiдно до вимог цього наказу.

Директор Департаменту органiзацiї та контролю за дiяльнiстю пiдприємств, що надають митнi послуги В.П.Мелюх

 

Додаток 1
до Порядку дiяльностi митних брокерiв та їх представникiв

ГЕБР УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Свiдоцтво N ____________
на право здiйснення митної брокерської дiяльностi

видано

 
 
 
 
Iдентифiкацiйний код юридичної особи
або iдентифiкацiйний номер фiзичної
особи - платника податкiв та iнших
обов'язкових платежiв
_________________
Мiсцезнаходження юридичної особи
або мiсце проживання фiзичної особи -
пiдприємця
 
 
 
 
Вiдповiдно до наказу Державної митної служби України
вiд "   "   20   року N   суб'єкт господарювання
занесений до реєстру митних брокерiв пiд N  
Строк дiї свiдоцтва з   до  

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ ДЕРЖАВНОЇ
МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

 

Додаток 2
до Порядку дiяльностi митних брокерiв та їх представникiв

ГЕРБ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Квалiфiкацiйне посвiдчення
представника митного брокера N __________

видано

 
 
iдентифiкацiйний номер  
 
(адреса мiсця проживання)
 
паспорт (серiя, номер, ким i коли виданий)  
 
 
Вiдповiдно до наказу (назва навчального закладу митної служби України)
вiд "   "   20   року N  
фiзична особа занесена до реєстру представникiв митних брокерiв пiд N  

КЕРIВНИК НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

 

Додаток 3
до Порядку дiяльностi митних брокерiв та їх представникiв

ГЕБР УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

"ДУБЛIКАТ"

Свiдоцтво N ____________
на право здiйснення митної брокерської дiяльностi

видано

 
 
 
 
Iдентифiкацiйний код юридичної особи
або iдентифiкацiйний номер фiзичної
особи - платника податкiв та iнших
обов'язкових платежiв
_________________
Мiсцезнаходження юридичної особи
або мiсце проживання фiзичної особи -
пiдприємця
 
 
 
 
Вiдповiдно до наказу Державної митної служби України
вiд "   "   20   року N   суб'єкт господарювання
занесений до реєстру митних брокерiв пiд N  
Строк дiї свiдоцтва з   до  

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ ДЕРЖАВНОЇ
МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Дублiкат видано наказом Державної митної служби України

вiд "   "   20   року N  

 

Додаток 4
до Порядку дiяльностi митних брокерiв та їх представникiв

ГЕРБ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

"ДУБЛIКАТ"

Квалiфiкацiйне посвiдчення
представника митного брокера N __________

видано

 
 
iдентифiкацiйний номер  
 
(адреса мiсця проживання)
 
паспорт (серiя, номер, ким i коли виданий)  
 
 
Вiдповiдно до наказу (назва навчального закладу митної служби України)
вiд "   "   20   року N  
фiзична особа занесена до реєстру представникiв митних брокерiв пiд N  

КЕРIВНИК НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Дублiкат видано наказом (назва навчального закладу митної служби України)

вiд "   "   20   року N  

 

Додаток 5
до Порядку дiяльностi митних брокерiв та їх представникiв

Акт
систематичного невиконання, недотримання або порушення представником митного брокера законодавчих i нормативно-правових актiв України

"___" ____________ 20__ р. ___________________
(мiсце складення Акта)
Я,   ,
(посада, митний орган, прiзвище, iм'я та по батьковi особи, що склала Акт)
 
у присутностi представника митного брокера, вiдносно якого складається Акт,
 
 
(вiдомостi про особу: день, мiсяць i рiк народження, громадянство, прiзвище, iм'я по батьковi,
 
мiсце проживання, мiсце роботи, данi про документ, що засвiдчує особу)
 
свiдкiв (якщо вони є):
1.  
(прiзвища, iм'я по батьковi, адреса проживання свiдкiв, пiдпис)
2.  
склав(ла) цей Акт у зв'язку з установленням та пiдтвердженням факту (iв) (недотримання, невиконання, порушення - непотрiбне закреслити) представником митного брокера вимог Митного кодексу України, Закону України, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України, iнших нормативно-правових актiв України, якi регулюють питання митної справи (чiтко вказуються, якi вимоги законодавчих та нормативно-правових актiв України недотримано, невиконано, порушено iз зазначенням їх абзацiв, частин, пiдпунктiв, пунктiв, статей, глав, роздiлiв, назв, дат та номерiв):
 
 
 
 
 
Прiзвище, iм'я, по батьковi, пiдпис представника митного брокера (за вiдмови у пiдписi, пiдписи понятих)
 
Прiзвище, iм'я, по батьковi, пiдпис посадової особи митного органу