ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

02.03.09 N 11/1-10.19/1787-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць, митниць


Щодо порядку заповнення ДКПТ

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
листами Державної митної служби України
вiд 30 квiтня 2010 року N 11/3-10.10/4081-ЕП,
вiд 6 жовтня 2010 року N 11/11-10.19/11437-ЕП,
вiд 23 серпня 2011 року N 11.1/2-12.4/11771-ЕП

(iз змiнами i доповненнями, внесеними
 листом Державної митної служби України
вiд 23 вересня 2011 року N 11.1/2-12.4/13415-ЕП)

     У зв'язку з вiдкликанням ряду листiв Держмитслужби України та набуттям чинностi наказу Держмитслужби України вiд 16.12.08 N 1414 "Про внесення змiн до деяких наказiв Держмитслужби", до остаточного нормативного врегулювання порядку оформлення документiв контролю за перемiщенням товарiв слiд використовувати наступний порядок:

     1. Попередня митна декларацiя та внутрiшнiй транзитний документ заповнюються на зброшурованих у комплекти бланках єдиного адмiнiстративного документа форми МД-2 (далi - форми МД-2), додаткових аркушiв до нього форми МД-3 (далi - форми МД-3) та, у разi необхiдностi, доповнення форми МД-6 i подається декларантом разом з електронною копiєю.

     2. Попереднє повiдомлення виготовляється й заповнюється за допомогою друкувального пристрою ПЕОМ на аркушах паперу формату А4 у формi, яка вiдповiдає лицьовому боку аркуша з позначенням 1/6 форми МД-2, МД-3 та, у разi необхiдностi, доповнення форми МД-6, i подається декларантом у двох примiрниках разом з електронною копiєю.

     3. Примiрники документiв контролю за перемiщенням товарiв пiсля їх митного оформлення розподiляються наступним чином:

     3.1. Перший примiрник оформленого попереднього повiдомлення зберiгається у справах ВКПТ, другий повертається особi, яка його подавала;

     3.2. Аркуш iз позначенням 1/6 форми МД-2, МД-3 та примiрники форми МД-6 (у разi використання) оформленої попередньої митної декларацiї зберiгається в справах митницi оформлення. Аркуш з позначенням 3/8 форми МД-2, МД-3 та примiрники форми МД-6 (у разi їх використання) разом з товаросупровiдними документами повертається особi, яка його подавала.

     3.3. Аркуш iз позначенням 1/6 форми МД-2, МД-3 та примiрники форми МД-6 (у разi їх використання) оформленого внутрiшнього транзитного документа зберiгається в справах митницi вiдправлення. Аркушi з позначенням 2/7, 3/8 форми МД-2, МД-3 та примiрники форми МД-6 (у разi їх використання) повертається особi, яка його подавала, а аркуш з позначенням 4/5 форми МД-2, МД-3 та примiрники форми МД-6 (у разi їх використання) оформленого внутрiшнього транзитного документа разом з товаросупровiдними документами передається перевiзнику для доставки у митницю призначення.

     4. Заповнення попереднього повiдомлення, попередньої митної декларацiї чи внутрiшнього транзитного документа:

     Декларантом заповнюються такi графи попереднього повiдомлення, попередньої митної декларацiї чи внутрiшнього транзитного документа: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 14, 15а, 19, 22, 23, 26, 31, 32, 33, 35, 42, 49, 54.

     При оформленнi попереднього повiдомлення додатково декларантом заповнюються графи: 25, 29.

     При оформленнi попередньої митної декларацiї додатково декларантом заповнюються графи: 9, 12, 25, 29, 34, 41, 44, 45, 47, В, 52.

     При оформленнi внутрiшнього транзитного документа додатково декларантом заповнюються графи: 18, 40, 44, 50, 53. У разi застосування заходiв гарантування доставки товарiв заповнюються також графи: 9, 12, 41, 45, 47, В, 52.

     При доставцi товарiв до митницi призначення автомобiльним транспортом у попередньому повiдомленнi, попереднiй митнiй декларацiї та внутрiшньому транзитному документi декларантом додатково заповнюється графа 30.

(пункт 4 доповнено абзацом згiдно з листом Державної митної служби України вiд 23.08.2011р. N 11.1/2-12.4/11771-ЕП)

     5. Iншi графи декларантом не заповнюються.

     6. Порядок (опис) заповнення граф попереднього повiдомлення, попередньої митної декларацiї або внутрiшнього транзитного документа додається.

     7. Графи D/J, A заповнюються посадовими особами митного органу наступним чином:

     7.1. Пiд час прийняття попереднього повiдомлення або попередньої митної декларацiї до оформлення пiсля присвоєння реєстрацiйного номера (графа A) в полi "Печатка" графи D/J примiрникiв попереднього повiдомлення або попередньої митної декларацiї проставляється вiдбиток штампа "Пiд митним контролем". На додаткових аркушах форми МД-3 вiдбиток штампа проставляється внизу аркуша на незаповненому полi графи 47. Якщо всi поля графи 47 заповненi, вiдбиток штампа "Пiд митним контролем" проставляється над графою C.

     7.2. Завершення оформлення попереднього повiдомлення або попередньої митної декларацiї здiйснюється шляхом проставлення в полi "Печатка" графи D/J пiд ранiше проставленим вiдбитком штампа "Пiд митним контролем" усiх примiрникiв цього документа вiдбитка особистої номерної печатки. На додаткових аркушах форми МД-3 вiдбиток особистої номерної печатки проставляється внизу аркуша на незаповненому полi графи 47. Якщо всi поля графи 47 заповненi, вiдбиток особистої номерної печатки проставляється у графi С.

     7.3. Пiд час прийняття внутрiшнього транзитного документа до оформлення пiсля присвоєння реєстрацiйного номера (графа А) в полi "Печатка" графи D/J усiх примiрникiв внутрiшнього транзитного документа проставляється вiдбиток штампа "Пiд митним контролем".

     7.4. Посадова особа митницi вiдправлення у полi "Строк доставки (дата)" графи D/J зазначає дату, до якої товари мають бути доставленi до митницi призначення.

     7.5. Завершення оформлення внутрiшнього транзитного документа здiйснюється шляхом проставлення вiдбитку особистої номерної печатки в полi "Печатка" графи D/J обох примiрникiв цього документа пiд ранiше проставленим вiдбитком штампа "Пiд митним контролем".

     Про зазначене вище прошу невiдкладно поiнформувати суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, взятих на облiк у ваших митницях, а також розробникiв вiдповiдного програмного забезпечення.

Голова Служби А.В.Макаренко

 

Додаток
до листа Держмитслужби України
вiд 02.03.2009р. N 11/1-10.19/1787-ЕП

ПОРЯДОК (ОПИС)
заповнення граф попереднього повiдомлення, попередньої митної декларацiї або внутрiшнього транзитного документа

Графа 1 "Декларацiя"

     У першому пiдроздiлi зазначається 2-значний лiтерний код "ТР".

     Другий пiдроздiл не заповнюється.

     У третьому пiдроздiлi зазначається код виду документа контролю за перемiщенням товарiв:

     ПП - попереднє повiдомлення;

     ПД - попередня митна декларацiя;

     ВН - внутрiшнiй транзитний документ;

     ЗТ - внутрiшнiй транзитний документ для ввезення товарiв залiзничним транспортом.

Графа 2 "Вiдправник/Експортер"

     У графi зазначаються вiдомостi про вiдправника товарiв.

     Якщо вiдповiдно до умов зовнiшньоекономiчного договору (контракту) або iншого документа, що використовується в мiжнароднiй практицi замiсть договору (контракту), нерезидент - сторона зовнiшньоекономiчного договору (контракту) не є вiдправником, у графi зазначаються вiдомостi про вiдправника i вчиняється запис "Див. доп.", а в доповненнi наводяться вiдомостi про нерезидента - сторону зовнiшньоекономiчного договору (контракту) або iншого документа, що використовується в мiжнароднiй практицi замiсть договору (контракту).

     При декларуваннi гуманiтарної допомоги зазначаються вiдомостi про донора гуманiтарної допомоги. Якщо донор гуманiтарної допомоги доручає пiдприємству - виробнику або iншiй юридичнiй чи фiзичнiй особi вiдправити за його дорученням вантаж на митну територiю України, то в графi зазначаються вiдомостi про вiдправника i вчиняється запис "Див. доп.", а в доповненнi наводяться вiдомостi про донора гуманiтарної допомоги.

     При декларуваннi консолiдованого вантажу в митний режим митного складу, якщо в товарно-транспортному документi вiдправником указаний iноземний експедитор, у графу вносяться вiдомостi про такого експедитора.

     При декларуваннi товарiв, що перемiщуються через митний кордон України громадянами, графа не заповнюється.

     У додаткових аркушах ВМД форми МД-3 графа не заповнюється.

Графа 3 "Форми"

     У першому пiдроздiлi графи зазначається порядковий номер аркуша, в другому - загальна кiлькiсть аркушiв форми МД-2, МД-3.

     Наприклад, якщо використовуються аркуш форми МД-2 та два аркушi форми МД-3, то в аркушi форми МД-2 зазначається 1/3, у першому додатковому аркушi - 2/3, у другому додатковому аркушi - 3/3.

Графа 4 "Вiдвантажувальнi специфiкацiї"

     У графi зазначається загальна кiлькiсть доданих до попереднього повiдомлення, попередньої митної декларацiї чи внутрiшнього транзитного документа доповнень МД-6, складених декларантом, та через знак "/" зазначається "0".

     Якщо доповнення форми МД-6 не використовуються, то зазначається 0/0.

Графа 5 "Всього товарiв"

     Зазначається загальна кiлькiсть заявлених у повiдомленнi про намiр увезення товарiв, попереднiй митнiй декларацiї чи внутрiшньому транзитному документi товарiв, що повинна вiдповiдати кiлькостi граф 31 документа, що заповнюються.

Графа 7 "Довiдковий номер"

     За бажанням декларанта зазначається наданий ним порядковий номер документа контролю за перемiщенням товарiв. Пiдтверджувати такий номер непотрiбно.

Графа 8 "Одержувач"

     У графi зазначаються вiдомостi про одержувача товарiв.

     При декларуваннi консолiдованого вантажу у митний режим митного складу у графу вносяться вiдомостi про резидента - транспортну (транспортно-експедицiйну) органiзацiю, що перемiщує цей консолiдований вантаж.

     При ввезеннi (пересиланнi) товарiв громадянами зазначаються вiдомостi про одержувача (при пересиланнi) або громадянина, який безпосередньо ввозить їх на митну територiю України.

     Вiдомостi про осiб наводяться в графi згiдно з додатком 2 до Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї. Формування iдентифiкацiйного номера особи, що зазначається в лiвому нижньому кутку графи, здiйснюється вiдповiдно до положень додаткiв 3 - 5 до цiєї Iнструкцiї.

     У разi перемiщення товарiв за внутрiшнiм транзитним документом для ввезення товарiв залiзничним транспортом в графi наводяться данi, наявнi в товаросупровiдних документах, поданих до митного оформлення.

     У додаткових аркушах ВМД форми МД-3 графа не заповнюється.

Графа 9 "Особа, вiдповiдальна за фiнансове врегулювання"

     У разi застосування заходiв гарантування доставки товарiв, передбачених статтею 161 Митного кодексу України, у графi зазначаються вiдомостi про особу, яка надає митним органам України гарантiї щодо обов'язкової доставки товарiв.

     У разi застосування заходiв гарантування у виглядi надання незалежними фiнансовими посередниками фiнансових гарантiй митним органам, у графi зазначаються вiдомостi про вiдповiдного незалежного фiнансового посередника, вчиняється запис "Див. доп.", а в доповненнi наводяться вiдомостi про резидента, що уклав зовнiшньоекономiчний договiр (контракт) або iнший документ, що використовується в мiжнароднiй практицi замiсть договору (контракту).

     Вiдомостi про осiб зазначаються у такому порядку:

     у правому верхньому кутку - лiтерний код альфа-2 країни мiсцезнаходження (мiсця проживання) вiдповiдно до Класифiкацiї держав свiту, далi, через знак "/", iндивiдуальний податковий номер платника податкiв (у разi наявностi);

     найменування, зазначене у свiдоцтвi про державну реєстрацiю юридичної особи (допускається наведення скороченої iнформацiї про органiзацiйно-правову форму господарювання), або прiзвище, iм'я та по батьковi суб'єкта пiдприємницької дiяльностi - фiзичної особи;

     мiсцезнаходження юридичної особи, зазначене у свiдоцтвi про державну реєстрацiю юридичної особи, мiсце проживання суб'єкта пiдприємницької дiяльностi - фiзичної особи.

     у лiвому нижньому кутку графи:

     для осiб, що перебувають на облiку в митних органах, - iдентифiкацiйний номер, що формується за схемою, наведеною в додатку 3 до цiєї Iнструкцiї;

     для осiб, що не перебувають на облiку в митних органах, iдентифiкацiйний номер формується за такою схемою:

     для юридичних осiб:

     0000000-00/00ХХХХХХХХ,

     де ХХХХХХХХ - 8-значний iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ, що ведеться органами державної статистики;

     для фiзичних осiб - пiдприємцiв (без створення юридичної особи):

     0091000-00/ ХХХХХХХХХХ,

     де ХХХХХХХХХХ - для фiзичних осiб - пiдприємцiв (без створення юридичної особи) - 10-значний iдентифiкацiйний номер за ДРФО;

     для фiзичних осiб - пiдприємцiв (без створення юридичної особи), якi через свої релiгiйнi або iншi переконання вiдмовилися вiд прийняття iдентифiкацiйного номера за ДРФО - 6-значний номер паспорта фiзичної особи, доповнений на початку чотирма нулями.

     Графа не заповнюється:

     якщо заходи гарантування доставки товарiв не застосовуються;

     при застосуваннi охорони й супроводження товарiв митними органами;

     при перевезеннi товарiв на умовах Митної конвенцiї про мiжнародне перевезення вантажiв iз застосуванням книжки МДП 1975 року;

     при перевезеннi товарiв iз застосуванням книжок (карнетiв) А.Т.А.

Графа 12 "Вiдомостi про вартiсть"

     У графi зазначається сума наведених у графах 45 митних вартостей заявлених товарiв у валютi України.

Графа 14 "Декларант/Представник"

     У графi наводяться вiдомостi про декларанта товарiв:

     у правому верхньому кутку - лiтерний код альфа-2 країни мiсцезнаходження (мiсця проживання) вiдповiдно до Класифiкацiї держав свiту, далi, через знак "/", iндивiдуальний податковий номер платника податкiв (у разi наявностi);

     найменування, зазначене у свiдоцтвi про державну реєстрацiю юридичної особи (допускається наведення скороченої iнформацiї про органiзацiйно-правову форму господарювання), або прiзвище, iм'я та по батьковi суб'єкта пiдприємницької дiяльностi - фiзичної особи;

     iдентифiкацiйний номер (у лiвому нижньому кутку графи), що формується за схемою, наведеною в додатку 3 до цiєї Iнструкцiї.

     Для митного брокера (пiдприємства, що здiйснює декларування на пiдставi договору) додатково зазначаються номер i дата видачi лiцензiї на провадження посередницької дiяльностi митного брокера (свiдоцтва про визнання пiдприємства декларантом).

Графа 15а "Код країни вiдправлення/експорту"

     У графi зазначається лiтерний код альфа-2 вiдповiдно до Класифiкацiї держав свiту країни (адмiнiстративно-територiального утворення в складi країни, що має власний лiтерний код за Класифiкацiєю), з якої товари згiдно з товаросупровiдними документами направляються в Україну.

Графа 18 "Iдентифiкацiя i країна реєстрацiї транспортного засобу при вiдправленнi/прибуттi"

     У графi зазначаються вiдомостi про транспортний засiб (транспортнi засоби), на якому (яких) безпосередньо перебувають товари при пред'явленнi митницi вiдправлення.

     У лiвому пiдроздiлi графи зазначаються iдентифiкацiйнi вiдомостi про транспортний засiб.

     Залежно вiд виду транспорту в графi мають зазначатися такi iдентифiкацiйнi вiдомостi:

     морський та рiчковий транспорт - назва судна;

     повiтряний транспорт - номер i дата рейсу;

     автомобiльний транспорт - реєстрацiйний номер автомобiля та в разi наявностi причепа (напiвпричепа);

     залiзничний транспорт - номери залiзничних вагонiв або платформ.

     У правому пiдроздiлi проставляється лiтерний код альфа-2 вiдповiдно до Класифiкацiї держав свiту країни реєстрацiї транспортного засобу або транспортного засобу, що приводить до руху або перевозить розмiщенi на ньому iншi транспортнi засоби, якщо перевезення товарiв здiйснюється комбiнацiєю з декiлькох транспортних засобiв.

     При перевезеннi товарiв автомобiльним транспортом, якщо автомобiль та причiп (напiвпричiп) мають рiзнi країни реєстрацiї, то зазначаються коди країн реєстрацiї автомобiля та причепа (напiвпричепа).

     При перевезеннi товарiв залiзничним транспортом код країни реєстрацiї не зазначається.

Графа 19 "Контейнер"

     У графi зазначається iнформацiя щодо способу ввезення товарiв.

     Проставляються:

     "1", якщо товари прямують у контейнерi;

     "0", якщо товари прямують не в контейнерi або в разi вiдсутностi вiдомостей про спосiб перевезення товарiв.

Графа 22 "Валюта та загальна сума за рахунком"

     У лiвому пiдроздiлi наводиться вiдповiдно до Класифiкацiї валют лiтерний код валюти, у якiй складено рахунки-фактури (iнвойси).

     Якщо розрахунки за товар не передбачаються, то в лiвому пiдроздiлi графи наводиться лiтерний код валюти, зазначеної в рахунку-проформi або iнших товаросупровiдних документах.

     У правому пiдроздiлi графи зазначається цифрами загальна фактурна вартiсть товарiв у валютi України, одержана як сума вартостей, наведених у графi 42 аркушiв форми МД-2 та МД-3.

Графа 23 "Курс валюти"

     У графi зазначається офiцiйний курс гривнi до iноземної валюти, зазначеної в лiвому пiдроздiлi графи 22 ВМД, установлений Нацiональним банком України на дату прийняття митним органом декларацiї до оформлення.

     Якщо в лiвому пiдроздiлi графи 22 ВМД зазначено код валюти України, то в графi проставляється "1".

Графа 25 "Вид транспорту на кордонi"

     У лiвому пiдроздiлi графи згiдно з Класифiкатором видiв транспорту, що затверджується Держмитслужбою, проставляється код транспортного засобу з урахуванням передбачених Класифiкатором видiв транспорту випадкiв, у яких визначення коду виду транспорту пов'язане з перемiщенням активним транспортним засобом iншого транспортного засобу, яким товари ввозитимуться на митну територiю України.

     При перемiщеннi товарiв у контейнерi на залiзничнiй платформi (у залiзничному вагонi), у ручнiй поклажi, мiжнародних поштових i експрес-вiдправленнях чи при перемiщеннi транспортного засобу своїм ходом проставляється код виду транспорту згiдно з Класифiкатором видiв транспорту.

Графа 26 "Вид транспорту в межах країни"

     У лiвому пiдроздiлi графи проставляється код вiдповiдно до Класифiкатора видiв транспорту, що затверджується Держмитслужбою, транспортного засобу з урахуванням передбачених Класифiкатором видiв транспорту випадкiв, у яких визначення коду виду транспорту пов'язане з перемiщенням активним транспортним засобом iншого транспортного засобу, яким товари перемiщуватимуться митною територiєю України.

     При перемiщеннi товарiв у ручнiй поклажi, мiжнародних поштових i експрес-вiдправленнях чи при перемiщеннi транспортного засобу своїм ходом проставляється код виду транспорту згiдно з Класифiкатором видiв транспорту.

Графа 29 "Митний орган виїзду/в'їзду"

     У графi зазначаються згiдно з Класифiкатором митних органiв найменування i код митного органу (регiональної митницi, митницi), через який товари ввозитимуться в Україну.

Графа 30 "Мiсцезнаходження товарiв"

     При перемiщеннi товарiв автомобiльним транспортом у графi зазначається код мiсця прибуття згiдно з Класифiкатором мiсць прибуття, затвердженим наказом Держмитслужби України вiд 17.05.2011 N 395 "Про затвердження Класифiкатора мiсць прибуття" (зi змiнами).

     У випадку, коли мiсцем доставки товарiв i транспортних засобiв є територiя пункту пропуску митницi призначення, то зазначається згiдно з Класифiкатором митних органiв та їх структурних пiдроздiлiв, спецiалiзованих митних установ та органiзацiй, затвердженим наказом Держмитслужби вiд 26.04.2006 N 335 (зi змiнами) дев'ятизначний код пункту пропуску, у якому закiнчуватиметься перемiщення товарiв.

Графа 31 "Вантажнi мiсця та опис товарiв"

     "Маркування та кiлькiсть - Номери контейнерiв - Кiлькiсть та розпiзнавальнi особливостi"

     У разi оформлення попередньої митної декларацiї або внутрiшнього транзитного документа зазначаються точнi данi про товар.

     Кожен вид вiдомостей починається з нового рядка iз зазначенням порядкового номера.

     Пiд номером 1 зазначається точний опис товарiв, що декларуються митному органу: повне найменування (торговельне, комерцiйне, фiрмове або iнше найменування); основнi (головнi), властивi цьому товару, якiснi та кiлькiснi параметри, технiчнi та комерцiйнi характеристики, що є в наявностi (фiрма-виробник, торговельна марка /допускається зазначення однiєю з європейських мов мiжнародного спiлкування/, комерцiйна та фiрмова назви, сорт, тип, марка, модель, артикул, розмiр, кiлькiсний та якiсний склад, стандарт, ТУ, комплектнiсть, розфасування, маркування тощо); опис окремих товарiв має мiстити додаткову iнформацiю вiдповiдно до Класифiкатора додаткової iнформацiї, яка вноситься до графи 31, необхiдної для iдентифiкацiї товарiв при їх класифiкацiї згiдно з УКТЗЕД, що затверджується Держмитслужбою.

     Вiдомостi про товари мають мiстити достатнiй перелiк iнформацiї для їх розпiзнання та однозначного вiднесення до коду згiдно з УКТЗЕД у кiлькостi знакiв, визначенiй правилами заповнення графи 33 для вiдповiдного митного режиму та особливостей перемiщення, згiдно з Основними правилами iнтерпретацiї УКТЗЕД. Опис товарiв має наводитися без перенесення в графу непiдтвердженого опису класифiкацiйних групувань УКТЗЕД, що вiдповiдають коду товару.

     Якщо код задекларованих товарiв згiдно з УКТЗЕД збiгається з кодом товару, що пiдлягає експортному контролю, але товари за своїм описом або характеристиками не вiдповiдають товаровi, щодо якого цей контроль застосовується, то опис товарiв має однозначно пiдтверджувати таку невiдповiднiсть. При цьому в обов'язковому порядку зазначаються характеристики товарiв, якi вiдрiзняють його вiд товару, що пiдлягає експортному контролю.

     Якщо товари з однаковими кодами за УКТЗЕД мають рiзнi данi (країну походження, ознаки та характеристики, що впливають на рiвень оподаткування, тощо), то вiдомостi про такi товари зазначаються в окремих графах 31.

     При перемiщеннi товарiв за кодами товарних позицiй 8701, 8702, 8703, 8704, 8705, 8711, 8716 згiдно з УКТЗЕД, що ввозяться в Україну та пiдлягають реєстрацiї в реєстрацiйних державних органах, у кожнiй графi 31 зазначаються вiдомостi лише про один такий товар.

     У разi оформлення попереднього повiдомлення в графi зазначаються вказуються лише данi про товар, потрiбнi для його iдентифiкацiї за заявленим у графi 33 товарним кодом згiдно з УКТЗЕД.

     Якщо код заявленого товару згiдно з УКТЗЕД збiгається з кодом товару, до якого вiдповiдно до законодавства України слiд застосовувати заходи гарантування доставки цих товарiв у митницi призначення, але товар за своїми описом або характеристиками не вiдповiдає товаровi, щодо якого цi заходи повиннi застосовуватися, то в графi наводиться опис товару, який повинен однозначно пiдтверджувати таку невiдповiднiсть.

     Якщо код задекларованих товарiв згiдно з УКТЗЕД збiгається з кодом товару, що пiдлягає експортному контролю, але товари за своїм описом або характеристиками не вiдповiдають товаровi, щодо якого цей контроль застосовується, то опис товарiв має однозначно пiдтверджувати таку невiдповiднiсть. При цьому в обов'язковому порядку зазначаються характеристики товарiв, якi вiдрiзняють його вiд товару, що пiдлягає експортному контролю.

     Якщо в графi 19 ДКПТ зазначено "1", то пiд номером 3 зазначаються вiдомостi про контейнери в такому порядку: спочатку проставляються загальна кiлькiсть контейнерiв, далi через знак "/" зазначаються вiдомостi про номери контейнерiв.

Графа 32 "Товар N"

     У графi проставляється порядковий номер товару, що зазначається в графi 31.

Графа 33 "Код товару"

     При оформленнi внутрiшнього транзитного документа iз застосуванням заходiв гарантування попередньої митної декларацiї у графi зазначається 10-значний код товару згiдно з УКТЗЕД.

     При оформленнi внутрiшнього транзитного документа у тому числi при ввезеннi товарiв залiзничним транспортом, попереднього повiдомлення у першому пiдроздiлi графи зазначаються першi 4 знаки коду товару згiдно з УКТЗЕД. Iншi пiдроздiли графи не заповнюються.

Графа 34 "Код країни походження"

     У лiвому пiдроздiлi "а" графи зазначається вiдповiдно до Класифiкацiї держав свiту лiтерний код альфа-2 країни походження товару, описаного в графi 31 ВМД та класифiкованого згiдно з УКТЗЕД у графi 33 ВМД.

     Якщо представленi документи не вказують на конкретну країну походження товару, а мiстять iнформацiю про походження товару з країн Європейського спiвтовариства, то в графi зазначається "EU".

     Якщо країна походження невiдома, то в графi зазначається "00".

Графа 35 "Вага брутто (кг)"

     У графi зазначається вага брутто (у кiлограмах) товару, описаного в графi 31 ВМД.

     Якщо загальна вага брутто товару складає менше одного кiлограма, то значення наводиться у виглядi десяткового дробу.

Графа 40 "Загальна декларацiя / Попереднiй документ"

     Графа заповнюється, якщо заявленому за ВТД напрямку перемiщення товарiв передував режим митного складу.

     У графi проставляється код вiдповiдно до Класифiкатора документiв попереднього документа. Через знак "/" проставляється номер i дата цього документа. Пiсля дати через знак "/" зазначається номер товару у ВМД.

Графа 41 "Додатковi одиницi вимiру"

     Якщо для класифiкацiйної позицiї за УКТЗЕД товару, опис якого наведено в графi 31, передбачено додаткову одиницю вимiру, то в графi зазначаються код цiєї одиницi вимiру згiдно iз загальнодержавним Класифiкатором системи позначень одиниць вимiрювання та облiку, через знак "/" - кiлькiсть цього товару в додатковiй одиницi вимiру.

     Графа не заповнюється, якщо для товару, заявленого в графi 31, застосовується основна одиниця вимiру або в графi 33 зазначається код товару на рiвнi менше 10 знакiв за УКТЗЕД.

Графа 42 "Цiна товару"

     У графi наводиться фактурна вартiсть товару у валютi України за курсом, установленим Нацiональним банком України на день прийняття повiдомлення про намiр увезення, попередньої декларацiї або внутрiшнього транзитного документа до оформлення.

Графа 44 "Додаткова iнформацiя / Поданi документи / Сертифiкати i дозволи"

     У графi зазначаються коди згiдно з Класифiкатором документiв i реквiзити документiв, поданих при оформленнi попередньої декларацiї або внутрiшнього транзитного документа, а також документiв, що пiдтверджують застосування одного iз заходiв гарантування доставки товарiв у митний орган призначення, згiдно з Класифiкатором документiв та реквiзити документiв. Вiдомостi щодо кожного документа починаються з нового рядка за схемою:

     код документа згiдно з Класифiкатором документiв;

     номер документа, дата й за наявностi даних - кiнцевий термiн його дiї.

     Якщо документу вiдповiдає код некласифiкованого документа, то перед номером документа зазначається його назва.

     Якщо поданий декларантом документ вiдсутнiй у вiдповiдному роздiлi Класифiкатора документiв, то в декларацiї зазначається код некласифiкованого документа вiдповiдного роздiлу.

     У разi застосування такого заходу забезпечення доставки товару в митний орган призначення, як перевезення на умовах Конвенцiї МДП, обов'язковим є внесення вiдомостей про цю книжку МДП (її серiю та номер) до вiдповiдного роздiлу графи.

     За вiдсутностi на момент оформлення попередньої митної декларацiї у митному органi призначення такої iнформацiї про книжку МДП до вiдповiдного роздiлу графи вноситься запис "Книжка МДП" без зазначення її серiї та номера.

     У разi використання при декларуваннi додаткових аркушiв форми МД-3 реквiзити документiв, якi поданi при декларуваннi та стосуються всiх товарiв, наводяться в цiй графi тiльки в основному аркушi i в додаткових аркушах не дублюються. При цьому пiсля коду кожного документа, який стосується всiх задекларованих товарiв, проставляється символ "*".

Графа 45 "Коригування"

     У графi зазначається у валютi України заявлена декларантом митна вартiсть товару.

Графа 47 "Нарахування платежiв"

     У цiй графi основного й додаткових аркушiв у разi застосування заходiв гарантування доставки товарiв вiдповiдно до статтi 161 Митного кодексу України наводяться вiдомостi про нарахування податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв), що пiдлягали б сплатi при оформленнi цих товарiв вiдповiдно до митного режиму iмпорту. При цьому сума податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв) обчислюється, виходячи з чотиризначного (або десятизначного) коду товару згiдно УКТЗЕД (у разi обчислення суми податкiв i зборiв, виходячи з чотиризначного коду - з розрахунку максимальних ставок мита та акцизного збору, якi дiйснi для даної товарної пiдгрупи).

     У першiй колонцi "Вид" зазначається код виду податку або збору вiдповiдно до Класифiкатора видiв податкiв i зборiв.

     У другiй колонцi "Основа нарахування" зазначаються:

     1. При нарахуваннi мита:

     1.1. Митна вартiсть товару, зазначена в графi 45, - при нарахуваннi за адвалерною ставкою мита.

     1.2. Кiлькiсть товару у вiдповiдних одиницях вимiру та облiку, - при нарахуваннi за специфiчною ставкою мита, якщо мито нараховується на одиницю товарiв, вiдмiнну вiд основної або додаткової одиницi за УКТЗЕД.

     2. При нарахуваннi акцизного збору:

     2.1. Якщо ставку акцизного збору встановлено в процентах до обороту продажу товару, - вартiсть товару за встановленою iмпортером максимальною роздрiбною цiною на товар без урахування податку на додану вартiсть i акцизного збору (але не менше митної вартостi таких товарiв з урахуванням сум увiзного мита без податку на додану вартiсть i акцизного збору).

     2.2. Якщо ставку акцизного збору встановлено у твердих сумах з одиницi реалiзованого товару, - кiлькiсть товару у вiдповiдних одиницях вимiру й облiку.

     2.3. Якщо акцизний збiр нараховується умовно, - митна вартiсть товару, зазначена в графi 45, збiльшена на суму умовно нарахованого мита.

     3. При нарахуваннi податку на додану вартiсть:

     3.1. Митна вартiсть товару, зазначена в графi 45, збiльшена на суму мита (для товарiв, що пiдлягають обкладенню митом) та акцизного збору (для товарiв, що пiдлягають обкладенню акцизним збором).

     У третiй колонцi "Ставка" зазначаються:

     1. При нарахуваннi мита - установлений законодавством розмiр ставки мита.

     2. При нарахуваннi акцизного збору - установлений законодавством розмiр ставки акцизного збору.

     3. При нарахуваннi податку на додану вартiсть - установлений законодавством розмiр ставки податку на додану вартiсть.

     У четвертiй колонцi "Сума" зазначається нарахована сума вiдповiдного податку або збору.

     У п'ятiй колонцi "Спосiб платежу" зазначається код способу розрахунку вiдповiдно до Класифiкатора способiв розрахунку.

     При використаннi комплектiв додаткових аркушiв форми МД-3 права нижня частина графи 47 аркушiв МД-3 не заповнюється.

Графа В "Подробицi розрахункiв"

     Графа заповнюється при оформленнi попередньої митної декларацiї та внутрiшнього транзитного документа у разi застосування заходiв гарантування доставки товарiв.

     У графi зазначаються:

     код виду податку або збору вiдповiдно до Класифiкатора видiв податкiв та зборiв;

     загальна сума податкiв i зборiв за цим кодом, що включає в себе суми податкiв i зборiв за основним i кожним додатковим;

     iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ платника - юридичної особи або iдентифiкацiйний номер за ДРФО (за наявностi) платника - фiзичної особи, а в разi, якщо митним органом не вiдкрито картку - особовий рахунок платника податкiв, - реквiзити платiжного документа (номер, дата сплати).

     Якщо при вiдсутностi на вiдповiдних рахунках митного органу коштiв суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi у сумi, необхiднiй для сплати нарахованих податкiв або зборiв у повному обсязi, сплата податку або збору здiйснюється частково за рахунок коштiв декларанта, то вiдповiдний рядок прокреслюється. При цьому декларантом вiд руки окремими рядками зазначаються вiдкоригованi вiдомостi про сплату податкiв або зборiв, якi засвiдчуються його печаткою. Зазначенi вiдомостi заносяться посадовою особою митного органу до електронної копiї попередньої митної декларацiї або внутрiшнього транзитного документа.

Графа 49 "Реквiзити складу"

     Якщо товари пiсля ввезення планується розмiстити на склад тимчасового зберiгання (далi - СТЗ) або митний лiцензiйний склад (далi - МЛС), то в графi зазначається номер дозволу митного органу на використання складського примiщення, резервуара, майданчика як складу тимчасового зберiгання або номер дозвiльного документа на право вiдкриття та експлуатацiї митного лiцензiйного складу.

     Якщо планується розмiщення в митний режим митного складу, то у графi зазначається номер дозвiльного документа на право вiдкриття та експлуатацiї митного лiцензiйного складу.

     Якщо при цьому товар попередньо розмiщувався на склад тимчасового зберiгання (при оформленнi внутрiшнього транзитного документа), то зазначається також номер дозволу митного органу на використання складського примiщення, резервуара, майданчика як складу тимчасового зберiгання.

     Якщо товар, перебуваючи в режимi митного складу, попередньо розмiщувався на iншому митному лiцензiйному складi, то в графi пiсля номера дозвiльного документа на право вiдкриття та експлуатацiї митного лiцензiйного складу, на який розмiщується цей товар, зазначається номер дозвiльного документа на право вiдкриття та експлуатацiї iншого митного лiцензiйного складу.

     Вiдомостi зазначаються з нового рядка за такою схемою:

А/Б,

     де А - код типу складу, магазину безмитної торгiвлi, а саме:

     1 - митний лiцензiйний склад вiдкритого типу;

     2 - митний лiцензiйний склад закритого типу;

     3 - склад тимчасового зберiгання вiдкритого типу;

     4 - склад тимчасового зберiгання закритого типу;

     Б - номер дозвiльного документа на право вiдкриття та експлуатацiї митного лiцензiйного складу, номер дозволу митного органу на використання складського примiщення, резервуара, майданчика як складу тимчасового зберiгання.

Графа 50 "Принципал"

     Графа заповнюється при оформленнi внутрiшнього транзитного документа.

     У графi наводяться вiдомостi (лiтерний код альфа-2 країни мiсцезнаходження вiдповiдно до Класифiкацiї держав свiту, найменування, мiсцезнаходження, iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ або iдентифiкацiйний номер за ДРФО (за наявностi), номер телефону) про перевiзника (або експедитора) та персональнi данi особи, що приймає задекларованi товари до перевезення та бере зобов'язання щодо доставки цих товарiв у митницю призначення (на основi пред'явленого паспорта), крiм випадкiв виконання перевезень залiзничним транспортом. У доповненнi наводиться письмове зобов'язання цiєї особи про доставку товарiв у митницю призначення у визначений митним органом строк:

"Я,   ,
(прiзвище, iм'я та по батьковi; номер i серiя паспорта)
ознайомлений зi змiстом статей 330, 331, 332, 336, 337, 338, 349, 350 Митного кодексу України й зобов'язуюся доставити задекларованi товари у ________________ митницю в термiн до "___" ____20__ р.".

     Це зобов'язання засвiдчується особистим пiдписом особи, що приймає задекларованi товари до перевезення та бере зобов'язання щодо доставки цих товарiв у митницю призначення, на кожному аркушi доповнення форми МД-6 та особистою номерною печаткою посадової особи митного органу.

     При залiзничних перевезеннях зазначається назва залiзницi, що приймає товари до перевезення.

Графа 52 "Гарантiя не дiйсна для"

     У лiвому пiдроздiлi графи зазначається розмiр гарантiйної суми, що не пiдлягає поверненню (або пiдлягає сплатi), якщо товари не доставлено у митницю призначення. Далi через знак "/" зазначається номер гарантiйного документа (за наявностi).

     У правому пiдроздiлi графи проставляється цифровий код типу гарантiї, яку обрав власник товарiв чи вповноважена ним особа, а саме:

     "01" - гарантiя фiнансової установи;

     "02" - грошова застава;

     "03" - перевезення митним перевiзником;

     "04" - охорона й супроводження товарiв митними органами (при цьому графа 9 не заповнюється);

     "05" - гарантiя вiдповiдно до Митної конвенцiї про мiжнародне перевезення вантажiв iз застосуванням книжки МДП вiд 14.11.75 (при цьому графа 9 не заповнюється);

     "06" - фiнансова гарантiя незалежного фiнансового посередника;

     "07" - гарантiя вiдповiдно до Конвенцiї про тимчасове ввезення iз застосуванням книжок (карнетiв) А.Т.А. (при цьому графа 9 не заповнюється);

     "00" - гарантiя не потрiбна.

Графа 53 "Митниця в країнi призначення"

     У графi зазначаються згiдно з Класифiкатором митних органiв найменування i код митного органу (регiональної митницi, митницi), в який направляються товари, заявленi у внутрiшньому транзитному документi.

Графа 54 "Мiсце i дата"

     У графi зазначаються мiсцезнаходження (мiсце проживання) декларанта, зазначеного в графi 14, прiзвище, iнiцiали працiвника пiдприємства, уповноваженого на декларування, який склав попереднє повiдомлення, попередню митну декларацiю чи внутрiшнiй транзитний документ, його особистий пiдпис, а також наводяться номер телефону декларанта, номер Квалiфiкацiйного свiдоцтва особи, уповноваженої на декларування (у разi видачi його митницею).

     Цi вiдомостi завiряються печаткою декларанта (для суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi - фiзичних осiб - за наявностi), яка мiстить iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ або (за наявностi) iдентифiкацiйний номер за ДРФО.

     Ця печатка також проставляється у лiвому нижньому кутку пiд графами на бланках форми МД-3.

     У попередньому повiдомленнi, попереднiй митнiй декларацiї, поданих у формi електронного документа, додатково зазначається запис "Електронне декларування".

Графи, якi заповнюються посадовою особою митного органу

Графа А "Митний орган вiдправлення/експорту/призначення"

     У першому рядку графи посадовою особою митного органу, що прийняла ВМД (або iнший ДКД) до оформлення, проставляється реєстрацiйний номер ВМД за такою схемою:

ххххххххх / хxxx / хххххх , де
1 2 3

     1 - дев'ятизначний код пiдроздiлу митного оформлення, у якому проводиться митне оформлення, згiдно з Класифiкатором митних органiв;

     2 - чотири цифри поточного року;

     3 - порядковий номер митної декларацiї в журналi облiку ВМД у порядку зростання протягом поточного року, починаючи з одиницi.

     Пiд реєстрацiйним номером посадовою особою митного органу, що прийняла ВМД до оформлення, також проставляються час прийняття декларацiї, посада, прiзвище та пiдпис.

     Реєстрацiйний номер ВМД проставляється також у правому верхньому кутку кожного аркуша доповнення та специфiкацiї.

     Дев'ятизначний код пiдроздiлу митного оформлення, у якому проводиться митне оформлення, та остання цифра поточного року можуть зазначатися декларантом.

Графа I "Контроль митного органу призначення"

     Графа заповнюється в аркушах з позначенням "4/5" ВМД посадовою особою митницi призначення, що здiйснює митне оформлення, при закiнченнi перемiщення товарiв митною територiєю України.

     Зазначається дата прибуття, стан пломб, вписуються iншi примiтки та результати митного контролю.

     Якщо зобов'язання про транзит не виконано, то зазначеною посадовою особою вчиняється запис "Зобов'язання про транзит перевiзником не виконано", зазначається номер протоколу про порушення митних правил i проставляються посада, прiзвище та пiдпис посадової особи, якою складено зазначений протокол, що засвiдчується особистою номерною печаткою.

(Порядок iз змiнами, внесеними згiдно з листами Державної митної служби України вiд 30.04.2010р. N 11/3-10.10/4081-ЕП, вiд 06.10.2010р. N 11/11-10.19/11437-ЕП, вiд 23.08.2011р. N 11.1/2-12.4/11771-ЕП (iз змiнами i доповненнями, внесеними листом Державної митної служби України вiд 23 вересня 2011 року N 11.1/2-12.4/13415-ЕП))
 
Начальник Управлiння контролю за перемiщенням вантажiв
В.Луговець