ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

03.08.09 N 11/5-10.10/7381-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць, митниць


Щодо митного оформлення товарiв у спрощеному порядку

     Держмитслужбою розглянуто звернення Рiвненської митницi вiд 10.07.09 N 01/51-06-3120-ЕП щодо особливостей справляння плати за митне оформлення товарiв поза мiсцем розташування митного органу або поза робочим часом, установленим для митного органу, у разi, коли митне оформлення таких товарiв здiйснюється вiдповiдно до Положення про спрощений порядок митного оформлення деяких видiв товарiв, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 24.12.03 N 908 (далi - Положення). У зв'язку з цим повiдомляємо.

     Вiдповiдно до пункту 14 статтi 1 Митного кодексу України (далi - Кодекс) митне оформлення - виконання митним органом дiй (процедур), якi пов'язанi iз закрiпленням результатiв митного контролю товарiв i транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України, i мають юридичне значення для подальшого використання цих товарiв i транспортних засобiв.

     Частиною першою статтi 79 Кодексу визначено перелiк товарiв, митне оформлення яких здiйснюється першочергово у спрощеному порядку.

     Спрощений порядок митного оформлення застосовується до товарiв за умов, установлених пунктом 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.12.02 N 1985 "Деякi питання митного оформлення товарiв".

     Згiдно з пiдпунктом 1.4 пункту 1 Порядку прийняття рiшення про здiйснення митного оформлення товарiв i транспортних засобiв поза мiсцем розташування митного органу або поза робочим часом, установленим для митного органу, а також нарахування й унесення плати за таке митне оформлення, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 04.12.03 N 833, зареєстрованого у Мiнiстерствi юстицiї України 22.12.03 за N 1200/8521, у разi проведення операцiй з митного оформлення товарiв i транспортних засобiв, якi не передбачають заповнення ВМД плата справляється за унiфiкованою митною квитанцiєю МД-1.

     Враховуючи вищевикладене, при здiйсненнi випуску товарiв на пiдставi заяви та товаросупровiдних документiв, наданих пiдприємством, як це передбачено Положенням, у разi коли митне оформлення здiйснюється поза мiсцем розташування митного органу або поза робочим часом, установленим для митного органу, справляння плати за таке оформлення необхiдно здiйснювати за унiфiкованою митною квитанцiєю МД-1.

Заступник Голови Служби П.В.Пашко