ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

14.08.09 N 753


Про затвердження Порядку розроблення профiлiв ризику

     Вiдповiдно до наказу Державної митної служби України вiд 27.05.05 N 435 "Про затвердження Концепцiї створення, упровадження i розвитку системи аналiзу та керування ризиками та Положення про систему аналiзу й селекцiї факторiв ризику при визначеннi окремих форм митного контролю" i з метою органiзацiї практичного застосування системи аналiзу та управлiння ризиками, наказую:

     1. Затвердити Порядок розроблення профiлiв ризику (далi - Порядок), що додається.

     2. Начальнику Департаменту аналiтичної роботи, управлiння ризиками та аудиту Руденку О.В., начальнику Регiональної iнформацiйної митницi Копосову С.А. забезпечити дотримання Порядку.

     3. Загальну координацiю дiй, пов'язаних iз виконанням цього наказу, покласти на начальника Департаменту аналiтичної роботи, управлiння ризиками та аудиту Руденка О.В.

     4. Установити, що цей наказ набирає чинностi через 30 днiв пiсля пiдписання.

     5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Пашка П.В.

Голова Служби А.В.Макаренко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної митної служби України
вiд 14 серпня 2009 р. N 753

ПОРЯДОК
розроблення профiлiв ризику

1. Загальнi положення

     1.1. Цей Порядок регулює дiяльнiсть митної служби з розроблення профiлiв ризику в частинi створення органiзацiйних умов формування, формалiзацiї та затвердження профiлю ризику.

     1.2. У цьому Порядку термiни вживаються в таких значеннях:

     1.2.1. Автоматизована система аналiзу та управлiння ризиками Державної митної служби України (далi - АСАУР) - сукупнiсть програмно-iнформацiйних комплексiв, якi забезпечують функцiонування системи аналiзу та управлiння ризиками Державної митної служби України (далi - САУР).

     1.2.2. Модуль АСАУР - модуль, що входить до складу автоматизованої системи митного оформлення товарiв та iнших предметiв (далi - АСМО) i забезпечує роботу АСАУР пiд час митного оформлення товарiв.

     1.2.3. Митна безпека України - стан захищеностi нацiональних iнтересiв України в галузi митної справи, який дає можливiсть у рiзних зовнiшнiх i внутрiшнiх умовах незалежно вiд будь-яких загроз забезпечити:

     а) перемiщення через митний кордон України товарiв i транспортних засобiв;

     б) здiйснення митного регулювання, пов'язаного з установленням розмiрiв податкiв i зборiв та повнотою їх справляння;

     в) застосування митних процедур, заходiв митно-тарифного й нетарифного регулювання;

     г) проведення робiт, направлених на боротьбу з контрабандою та порушеннями митних правил;

     ґ) виконання iнших покладених на митнi органи завдань шляхом ефективної реалiзацiї митної справи.

     1.2.4. Митна небезпека - об'єктивно iснуюча можливiсть негативного впливу на стан митної безпеки.

     1.2.5. Митна загроза - конкретна чи безпосередня форма митної небезпеки на стадiї переходу її з можливостi в реальнiсть як результат протирiч, що мають мiсце i формуються в самому суспiльствi, в зовнiшньоекономiчних сферах i видах полiтичних та економiчних вiдносин, у сферi управлiння митною службою, в регiонах, у природних та iнших явищах тощо, та конкретизується вiдповiдною формою прояву й способом впливу, наслiдки якої можуть заподiяти будь-якої митної шкоди.

     1.2.6. Митний виклик - критична точка прояву митної загрози, що потребує вiдповiдного реагування з метою попередження або зменшення можливої митної шкоди.

     1.2.7. Митна шкода - оцiненi наслiдки дiйсних, фактичних або можливих небажаних негативних економiчних i соцiальних втрат, що виникають у результатi митних викликiв у галузi митної справи та можуть мати як вартiсну, так i загальну ситуацiйну експертну оцiнку втрат, збитку, проведених заходiв або робiт з лiквiдацiї небажаних негативних наслiдкiв та додаткових витрат для їх попередження i т.п.

     1.2.8. Митний вплив - залежнiсть мiж величиною дiї митного виклику на об'єкт, що розглядається, i митною шкодою вiд його дiї.

     1.2.9. Митний ризик - кiлькiсна величина митного виклику у виглядi визначеної оцiнки або ймовiрностi реалiзацiї дiючої або потенцiйної митної загрози в зовнiшньоекономiчнiй дiяльностi, митних спiввiдношеннях та в галузi митної справи з погляду усвiдомленої можливостi виникнення митної шкоди.

     1.2.10. Забезпечення митної безпеки - здатнiсть управлiнських рiшень протидiяти можливим небезпекам у галузi митної справи. Головна мета забезпечення митної безпеки - досягти необхiдного рiвня надiйностi митної системи.

     1.2.11. Надiйнiсть митної системи - її властивостi зберiгати за часом i встановленими межами значення усiх показникiв, якi характеризують здатнiсть митних органiв та митної системи в цiлому виконувати потрiбнi функцiї цiлодобово з ефективним використанням потенцiалу митної безпекоспроможностi в iснуючих економiчних умовах, кадровому потенцiалi, матерiальному та технiчному забезпеченнi.

     1.2.12. Ступiнь ризику - числове значення, яке показує ймовiрнiсть порушення законодавства з питань митної справи в конкретному випадку та визначає адекватнi цьому ризиковi форми контролю.

     1.2.13. Форми контролю - митнi процедури (далi - МП), якi потрiбно здiйснити посадовiй особi митного органу (далi - iнспектор) для перевiрки вiдповiдностi проведення конкретної зовнiшньоекономiчної операцiї вимогам законодавства з питань митної справи. Перелiк МП згiдно з Класифiкатором окремих форм митного контролю, що затверджується наказом Державної митної служби України (далi - Держмитслужба) (далi - Класифiкатор форм контролю), видається iнспекторовi у формалiзованому виглядi.

     1.2.14. Селективнiсть профiлю ризику - показник профiлю ризику (далi - ПР), який кiлькiсно характеризує його вибiркову здатнiсть (числове значення вiд 0 до 100, що показує вiдсоток митних оформлень, який ПР дає можливiсть вiдбирати iз загальної кiлькостi митних оформлень).

     1.2.15. Негативна iсторiя ПР - числове значення (у межах вiд 0 до максимально допустимого значення для цiєї iсторiї), яке враховується при визначеннi ступеня ризику за ПР (у бiк пiдвищення ступеня ризику) i характеризує наявнiсть у певний перiод порушень митного законодавства, описаних у ПР.

     1.2.16. Позитивна iсторiя ПР - числове значення (у межах вiд 0 до максимально допустимого значення для цiєї iсторiї), яке враховується при визначеннi ступеня ризику за ПР (у бiк зниження ступеня ризику) i характеризує наявнiсть у певний перiод фактiв митного оформлення, якi пiдтвердили вiдсутнiсть порушень митного законодавства, описаних у ПР.

     1.2.17. Iншi термiни вживаються в значеннях, що визначенi Митним кодексом України, законами України, Концепцiєю створення, упровадження i розвитку системи аналiзу та керування ризиками, затвердженою наказом Держмитслужби вiд 27.05.2005 N 435 "Про затвердження Концепцiї створення, упровадження i розвитку системи аналiзу та керування ризиками та Положення про систему аналiзу й селекцiї факторiв ризику при визначеннi окремих форм митного контролю" (зi змiнами), та iншими нормативно-правовими актами України.

2. Профiль ризику

     2.1. Митнi органи реалiзують САУР за допомогою ПР, якi є елементами САУР i можуть використовуватися в документальному (далi - документальний ПР) та електронному (далi - електронний ПР) виглядi. При цьому документальний ПР доводиться до митних органiв у паперовому виглядi (у виглядi документа), а електронний ПР розробляється й iмплементується до модуля АСАУР у разi можливостi здiйснення перевiрки iндикаторiв ризику за допомогою модуля АСАУР i на пiдставi документiв, данi з яких заносяться до АСМО.

     2.2. ПР застосовуються пiд час проведення митного контролю та митного оформлення товарiв i транспортних засобiв, якi перемiщуються через митний кордон України, i мають на метi попередити iнспектора про можливу наявнiсть ризику порушення митного законодавства пiд час здiйснення конкретної зовнiшньоекономiчної операцiї та дати iнспекторовi вказiвку щодо застосування певних форм контролю. Кiнцева мета ПР - забезпечення митної безпеки шляхом прийняття управлiнських рiшень.

     2.3. ПР носить обов'язковий характер у частинi, що мiстить вказiвки щодо застосування певних форм контролю.

     2.4. ПР повинен бути представлений у таких формах: паспорта ПР (додаток 1 до цього Порядку) i програмного коду ПР.

     2.4.1. Паспорт ПР формується для документальних та електронних ПР i використовується для документального опису ПР.

     Паспорт електронного ПР є документом для службового користування з наданням йому грифа "Для службового користування".

     2.4.2. Програмний код ПР формується тiльки для електронних ПР, використовується для їх програмної реалiзацiї й iмплементується до модуля АСАУР. Програмний код ПР формується вiдповiдним пiдроздiлом Регiональної iнформацiйної митницi (далi - РIМ) на пiдставi паспорта ПР, наданого Департаментом аналiтичної роботи, управлiння ризиками та аудиту (далi - ДАРУРА).

     Програмний код ПР є власнiстю Держмитслужби. Доступ до читання чи модифiкацiї програмного коду ПР можуть мати тiльки особи, яким надано доступ вiдповiдного рiвня до роботи з цим програмним кодом ПР.

     2.5. До ПР формується також аналiтична довiдка (форму наведено в додатку 2 до цього Порядку) з метою опису розглянутих у ПР сфер ризику, визначення можливих заходiв для подальшої мiнiмiзацiї ризику, вдосконалення митної справи.

3. Розроблення ПР

     3.1. Вiдповiдно до глави 8 Концепцiї створення, упровадження i розвитку системи аналiзу та керування ризиками та глави 5 Положення про систему аналiзу й селекцiї факторiв ризику при визначеннi окремих форм митного контролю, затверджених наказом Держмитслужби вiд 27.05.2005 N 435 (зi змiнами), ДАРУРА здiйснює розроблення й монiторинг ПР, в тому числi за результатами опрацювання пропозицiй щодо розроблення профiлiв ризику, якi митнi органи, спецiалiзованi митнi установи i органiзацiї подають ДАРУРА в порядку, визначеному окремим наказом Держмитслужби.

     3.2. Розроблення ПР передбачає виконання таких дiй:

     1) визначення iндикаторiв ризику;

     2) оцiнка селективностi ПР, перегляд ПР при великих значеннях його селективностi. Значення показника, яке вiдповiдає великому чи малому значенню селективностi електронного ПР, визначається Експертною комiсiєю iз застосування системи аналiзу та управлiння ризиками (далi - Експертна комiсiя), яка дiє згiдно з Положенням, що затверджується окремим наказом Держмитслужби. Для ПР, якi характеризуються великим значенням селективностi, може визначатись окремий порядок застосування залежно вiд особливостей конкретного ПР;

     3) оцiнка значимостi цього ПР для наповнення Держбюджету, митної безпеки України чи для безпеки населення; оцiнка можливої митної шкоди в разi виникнення ризикiв, описаних у ПР;

     4) визначення впливу негативної iсторiї ПР на ступiнь ризику (здiйснюється для електронних ПР). При цьому для кожної причини, наведеної в Класифiкаторi причин незавершення митного оформлення, якi враховуються при формуваннi негативної iсторiї профiлю ризику (додаток 3 до цього Порядку), Експертною комiсiєю визначається коефiцiєнт значимостi цiєї причини для конкретного ПР;

     5) визначення порядку обчислення ступеня ризику за ПР та визначення залежно вiд ступеня ризику адекватних цьому ризику форм контролю.

4. Формалiзацiя ПР

     4.1. Формалiзацiя ПР передбачає формування паспорта ПР, програмного коду ПР i аналiтичної довiдки до ПР.

     4.2. Поля паспорта ПР мають такi особливостi заповнення:

     4.2.1. У полi "Дата затвердження ПР" зазначається дата документа, яким затверджено цей ПР.

     4.2.2. У полi "Дата затвердження редакцiї ПР" зазначається дата документа, яким затверджено внесення змiн до цього ПР, тобто затверджено поточну редакцiю ПР.

     4.2.3. У полi "ПР дiє з" зазначається дата, з якої ПР слiд застосовувати пiд час митного контролю та митного оформлення.

     4.2.4. У полi "Редакцiя ПР дiє з" зазначається дата, з якої поточну редакцiю ПР слiд застосовувати пiд час митного контролю та митного оформлення.

     4.2.5. У полi "ПР дiє до" зазначається дата (включно), до якої ПР слiд застосовувати пiд час митного контролю та митного оформлення.

     4.2.6. У полi "Профiль ризику N " зазначається номер ПР, який має таку структуру:

WW/XX/YYYY/ZZZZZ-VV,

     де:

     WW - лiтерно-цифровий код групи критерiїв ризику згiдно з главою 3 Положення про систему аналiзу й селекцiї факторiв ризику при визначеннi окремих форм митного контролю, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 27.05.2005 N 435 "Про затвердження Концепцiї створення, упровадження i розвитку системи аналiзу та керування ризиками та Положення про систему аналiзу й селекцiї факторiв ризику при визначеннi окремих форм митного контролю" (зi змiнами);

     XX - код структурного пiдроздiлу, який є iнiцiатором розроблення ПР, згiдно з Класифiкатором структурних пiдроздiлiв, задiяних у розробленнi профiлiв ризику (додаток 4 до цього Порядку);

     YYYY - рiк розроблення ПР;

     ZZZZZ - порядковий номер ПР, який присвоюється пiсля того, як було прийнято рiшення про застосування ПР;

     VV - порядковий номер редакцiї ПР, який присвоюється пiсля того, як було прийнято рiшення про застосування ПР чи внесення змiн до ПР.

     4.2.7. У полi "Назва ПР" зазначається коротка (до 100 символiв) унiкальна назва ПР.

     4.2.8. У полi "Сфери ризику" зазначаються сфери ризику (код i назва) згiдно з Класифiкатором сфер ризику (додаток 5 до цього Порядку).

     4.2.9. Поле "Iндикатори ризику" подiляється на два пiдполя: "Назва iндикатора" i "Значення iндикатора". Кожен iндикатор ризику може мати кiлька значень чи певний дiапазон значень. У цьому самому полi зазначаються за наявностi винятки з iндикаторiв ризику - уточнення, за яких обставин цi iндикатори не враховуються.

     4.2.10. У полi "Оцiнка ступеня ризику. Опис алгоритму обчислення" описується порядок розрахунку ступеня ризику за наявностi описаних вище iндикаторiв ризику. У ПР може бути передбачено перiодичне внесення змiн до значень iндикаторiв ризику, з описом алгоритму проведення вiдповiдних розрахункiв, їх перiодичностi (за потреби) та зазначенням вiдповiдальних пiдроздiлiв за внесення змiн до значень iндикаторiв ризику i їх доведення до пiдроздiлу, що здiйснює оновлення програмного коду профiлю ризику. Для електронного ПР обов'язково наводиться текст повiдомлення, яке буде видане АСМО iнспекторовi як коментар до МП у разi спрацювання ПР. (Для документального ПР у цьому полi зазначаються особливостi перевiрки iндикаторiв ризику та визначення ступеня ризику.)

     4.2.11. У полi "Форми контролю" зазначається перелiк МП i заповнюються три пiдполя для кожної МП: "Код митної процедури" (згiдно з Класифiкатором форм контролю), "Вид митної процедури" (обов'язкова, обов'язкова за умови, у разi необхiдностi) i "Порiг ступеня ризику" (мiнiмальне значення ступеня ризику, при якому застосовуватиметься конкретна МП).

     4.2.12. У полi "Максимальне значення негативної iсторiї ПР" наводиться максимально допустиме значення негативної iсторiї ПР, що може бути враховане при визначеннi ступеня ризику за ПР. Для документальних ПР не заповнюється.

     4.2.13. У полi "Максимальне значення позитивної iсторiї ПР" наводиться максимально допустиме значення позитивної iсторiї ПР, що може бути враховане при визначеннi ступеня ризику за ПР. Для документальних ПР не заповнюється.

     4.2.14. Поле "Причини незавершення митного оформлення, якi враховуються при розрахунку негативної iсторiї ПР" подiляється на два пiдполя: "Код причини" (мiстить код причини вiдмови в митному оформленнi згiдно з графою 3 Класифiкатора причин незавершення митного оформлення, якi враховуються при формуваннi негативної iсторiї профiлю ризику) i "Коефiцiєнт значимостi" (зазначається коефiцiєнт значимостi цiєї причини для ПР). Для документальних ПР це поле не заповнюється.

     4.2.15. У полi "Контактна особа" зазначається прiзвище, iм'я, по батьковi, посада посадової особи ДАРУРА (та, за необхiдностi, iншого структурного пiдроздiлу), уповноваженої надавати iнспектору роз'яснення щодо дiї ПР.

     4.2.16. У полi "Телефон" зазначається номер службового телефону контактної особи.

     4.2.17. У полi "Факс" зазначається номер факсу контактної особи.

     4.2.18. У полi "Особиста поштова скринька в системi електронної пошти Держмитслужби" зазначається назва особистої поштової скриньки контактної особи в системi електронної пошти Держмитслужби.

     4.3. Аналiтична довiдка до ПР мiстить вiдомостi з питання, яке описує ПР (загальнi, статистичнi данi, пояснення щодо стану справ), i має таку структуру:

     4.3.1. У полi "Митна загроза. Суть проблеми" розкривається суть проблеми: описується сама проблема та її поточний стан, наводяться данi про митнi виклики, при потребi уточнюється опис iндикаторiв ризику. Наводяться за наявностi статистичнi, аналiтичнi матерiали з цього питання.

     4.3.2. У полi "Документи/пiдстави розроблення профiлю ризику" зазначаються за наявностi данi про документи, якими було подано пропозицiї та/або надано розпорядження щодо розроблення профiлю ризику, а також iншi документи, що стали пiдставою розробки профiлю ризику.

     4.3.3. У полi "Протирiччя. Причини виникнення ризику" перелiчуються чинники, що спричинюють виникнення проблеми (наприклад, конкретнi колiзiї в законодавствi; заходи тарифного та нетарифного регулювання, що застосовуються до конкретних товарiв: висока ставка мита, заборони чи обмеження тощо; iншi обставини).

     4.3.4. У полi "Митна шкода. Оцiнка наслiдкiв ризику" наводиться оцiнка описаного ризику: який вплив може мати ця проблема на наповнення Держбюджету, на стан митної безпеки України чи безпеки населення; якi можливi наслiдки виникнення ризику. Оцiнюється можлива митна шкода. Оцiнка по можливостi пiдтверджується аналiтичними розрахунками.

     4.3.5. У полi "Уникнення митної загрози. Пропонованi заходи мiнiмiзацiї ризику" наводяться пропозицiї щодо можливих заходiв, ужиття яких зможе зменшити описаний ризик, усунути причини його виникнення чи мiнiмiзувати можливу митну шкоду (можливе внесення змiн до нормативно-правових актiв, якi регулюють порядок митного контролю та митного оформлення, чи нормативно-правових актiв з iншої галузi регулювання економiки тощо).

5. Тестування ПР

     5.1. Пiсля формування ПР ДАРУРА проводить його тестування.

     5.2. Тестування ПР може бути реалiзоване кiлькома методами. Основнi з них:

     1) тестування ПР шляхом вибiрки даних iз баз даних Єдиної автоматизованої iнформацiйної системи Держмитслужби (далi - ЄАIС) вiдповiдно до заданих у ПР iндикаторiв ризику - з допомогою програмно-iнформацiйних комплексiв ЄАIС чи з допомогою iнших програмних засобiв;

     2) тестування програмного коду ПР шляхом перевiрки реакцiї АСМО на цей програмний код при введеннi декларацiї iз заданими значеннями граф.

     5.3. Результатом тестування може бути рiшення ДАРУРА про:

     1) необхiднiсть доопрацювання ПР;

     2) можливiсть унесення ПР на розгляд Експертної комiсiї.

6. Затвердження ПР

     6.1. Пiсля тестування ПР, якщо ДАРУРА прийняв рiшення про можливiсть унесення ПР на розгляд Експертної комiсiї, здiйснюються такi дiї:

     1) ПР разом iз обґрунтованою iнформацiєю про нього вноситься на розгляд Експертної комiсiї;

     2) Експертна комiсiя своїм рiшенням затверджує ПР або повертає його на доопрацювання.

     6.2. У разi затвердження ПР йому присвоюється номер згiдно з пунктом 4.2.6 цього Порядку.

7. Облiк справ за ПР

     7.1. ДАРУРА здiйснює облiк справ ПР.

     7.2. Кожний ПР зберiгається в справi за номером ПР. До справи пiдшиваються також супровiднi документи, пов'язанi з конкретним ПР: рiшення Експертної комiсiї, аналiтичнi матерiали, узагальнена iнформацiя, листування тощо.

     7.3. Ведення справи здiйснюється в електронному (за можливостi) та паперовому виглядi. В електронному виглядi облiк ПР здiйснюється за допомогою спецiального програмного забезпечення.

     7.4. Справа в паперовiй формi зберiгається в ДАРУРА протягом дiї ПР, але не менше 3 рокiв пiсля припинення його дiї. Облiк, зберiгання й використання справи у паперовому виглядi для електронних ПР здiйснюються згiдно з Iнструкцiєю про порядок облiку, зберiгання i використання документiв, справ, видань та iнших матерiальних носiїв iнформацiї, якi мiстять конфiденцiйну iнформацiю, що є власнiстю держави, затвердженою постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.11.98 N 1893 (зi змiнами).

     7.5. В електронному виглядi справа зберiгається в ДАРУРА постiйно з дати занесення ПР до бази даних ПР i протягом дiї ПР, але не менше 3 рокiв пiсля припинення його дiї.

     Доступ до справи в електронному виглядi здiйснюється лише за правилами розмежування доступу до бази даних ПР, установленими ДАРУРА, i надається тiльки iдентифiкованим та автентифiкованим користувачам.

     Пiд час обробки справи в електронному виглядi повинен забезпечуватися захист її даних вiд несанкцiонованого та неконтрольованого доступу (ознайомлення, модифiкацiї, знищення, копiювання, поширення).

8. Упровадження ПР

     8.1. Iмплементацiю електронних ПР до модуля АСАУР здiйснює вiдповiдний пiдроздiл РIМ.

     Електроннi ПР доводяться до регiональних митниць, митниць у виглядi поновлень АСМО. Пiсля iмплементацiї ПР РIМ повiдомляє регiональнi митницi, митницi про необхiднiсть поновлення АСМО.

     Пiсля iмплементацiї ПР використовується модулем АСАУР для оцiнки ризику за конкретною вантажною митною декларацiєю (далi - ВМД) i для формування перелiку форм контролю.

     8.2. Документальнi ПР доводяться до регiональних митниць, митниць листом Держмитслужби.

9. Контроль ефективностi ПР

     9.1. На пiдставi iнформацiї про результати застосування ПР, а також iнших даних, пов'язаних iз дiєю ПР, ДАРУРА здiйснює контроль ефективностi ПР.

     9.2. Пiд час розроблення ПР установлюються термiни проведення заходiв щодо визначення ефективностi ПР. Визначаючи термiн здiйснення контролю ефективностi ПР, слiд брати до уваги термiн дiї ПР та його селективнiсть: чим частiше спрацьовуватиме ПР, тим меншим повинен бути iнтервал до першого здiйснення контролю ефективностi ПР.

     9.3. Метою проведення контролю ефективностi ПР є насамперед з'ясування таких питань:

     1) чи сприяло застосування ПР отриманню очiкуваних результатiв?

     ДАРУРА здiйснює обробку даних про результати оцiнки ризику за ВМД i про результати застосування форм контролю пiд кутом зору обсягу заходiв, яких було вжито, та результатiв, яких досягнуто;

     2) чи можна визнати досягнутi результати задовiльними?

     Якщо ДАРУРА виявив, що застосування ПР дало очiкуванi результати, то здiйснюється перевiрка: чи iснує ризик i надалi; чи слiд уживати заходiв у тому самому обсязi; чи слiд розширити коло заходiв;

     3) чи можна вважати досягнутi результати незадовiльними?

     Якщо застосування ПР не дало очiкуваних результатiв, то слiд проаналiзувати причини цього, перевiрити особливо ретельно: чи не були наданi вказiвки щодо застосування форм контролю неадекватними iндикаторам ризику; чи контрольнi пiдроздiли змогли застосувати форми контролю на практицi; чи не занадто неточним виявився ПР; чи не надто коротким був термiн його дiї. Пiсля проведення аналiзу слiд прийняти рiшення про застосування певних форм контролю чи про вiдмову вiд них.

     9.4. Пiсля здiйснення контролю ефективностi ПР ДАРУРА повинен унести цей ПР на розгляд Експертної комiсiї зi своїми пропозицiями:

     1) залишити ПР чинним без змiн;

     2) унести змiни до ПР;

     3) припинити дiю ПР.

     9.5. Якщо ПР залишається чинним без змiн або до нього вносяться змiни, то слiд призначити новий термiн здiйснення контролю ефективностi ПР.

10. Внесення змiн до ПР

     10.1. Рiшення про внесення змiн чи припинення дiї ПР приймає Експертна комiсiя.

     У разi внесення змiн до ПР його номер змiнюється з урахуванням номера редакцiї ПР, згiдно з пунктом 4.2.6 цього Порядку.

     10.2. Рiшення про внесення уточнень до паспорта впровадженого ПР може бути прийнято ДАРУРА, а саме якщо такi уточнення пов'язанi:

     1) з виявленням та необхiднiстю виправлення технiчних помилок у паспортi ПР (якщо виправлення таких помилок не веде до змiни змiсту iндикаторiв ризику);

     2) зi змiнами нормативних документiв, положення яких враховано при розробленнi ПР (якщо такi змiни не ведуть до змiни змiсту iндикаторiв ризику);

     3) зi змiнами даних про контактну особу з питань дiї ПР.

     10.3. Рiшення про призупинення дiї ПР може бути прийнято ДАРУРА, а саме у разi:

     1) внесення змiн до нормативних документiв, положення яких враховано при розробленнi ПР, коли такi змiни ведуть до змiни змiсту iндикаторiв ризику;

     2) скасування, втрати чинностi нормативних документiв, положення яких враховано при розробленнi ПР;

     3) виявлення проблемних питань пiд час застосування ПР (що не можуть бути знятi шляхом внесення уточнень вiдповiдно до пункту 10.2 цього Порядку) i необхiдностi їх термiнового вирiшення.

     10.4. ДАРУРА, за результатами аналiзу iнформацiї про результати застосування ПР, обґрунтованих звернень митних органiв, а також iнших даних, пов'язаних iз дiєю ПР, може приймати рiшення вiдповiдно до пунктiв 10.2, 10.3 цього Порядку.

     У такому разi ДАРУРА надсилає iнформацiю про вiдповiднi рiшення до РIМ та повiдомляє про це Експертну комiсiю.

     РIМ здiйснює iмплементацiю вiдповiдних змiн ПР згiдно з пунктом 8.1 цього Порядку.

     ДАРУРА звiтує про прийнятi рiшення на найближчому засiданнi Експертної комiсiї та вносить пропозицiї щодо потреби внесення змiн до ПР чи припинення його дiї.

Начальник Департаменту аналiтичної роботи, управлiння ризиками та аудиту О. В. Руденко

 

Додаток 1
до Порядку розроблення профiлiв ризику

Форма паспорта профiлю ризику

Департамент аналiтичної роботи, управлiння ризиками та аудиту

Дата затвердження ПР:
_________________

Дата затвердження
редакцiї ПР:
_________________

САУР

IНФО

ПР дiє з:
___________

ПР дiє до:
___________

Редакцiя ПР дiє з:
___________
 

Для службового користування

Профiль ризику N WW/XX/YYYY/ZZZZZ-VV

Назва ПР:  
Сфери ризику:  
 
 
Iндикатори ризику: Назва iндикатора: Значення iндикатора:
   
   
 
  
   
   
 
Оцiнка ступеня ризику. Опис алгоритму обчислення:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Форми контролю:
Код митної процедури: Вид митної процедури: Порiг ступеня ризику:
     
     
Максимальне значення негативної iсторiї ПР:  
Максимальне значення позитивної iсторiї ПР:  
Причини незавершення митного оформлення, якi враховуються при розрахунку негативної iсторiї ПР:
Код причини: Коефiцiєнт значимостi:
   
   
   
   
Департамент аналiтичної роботи, управлiння ризиками та аудиту
Контактна особа:  
Телефон:  
Факс:  
Особиста поштова скринька в системi електронної пошти Держмитслужби:  
 
 
Начальник Департаменту аналiтичної роботи, управлiння ризиками та аудиту
О. В. Руденко

 

Додаток 2
до Порядку розроблення профiлiв ризику

Форма

Аналiтична довiдка до профiлю ризику

Опис ПР:
Митна загроза. Суть проблеми:  
 
 
 
 
 
 
 
Документи/пiдстави розроблення профiлю ризику:  
 
 
 
 
 
Протирiччя. Причини виникнення ризику:  
 
 
 
 
 
 
Митна шкода. Оцiнка наслiдкiв ризику:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уникнення митної загрози. Пропонованi заходи мiнiмiзацiї ризику:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Начальник Департаменту аналiтичної роботи, управлiння ризиками та аудиту
О. В. Руденко

 

Додаток 3
до Порядку розроблення профiлiв ризику

КЛАСИФIКАТОР
причин незавершення митного оформлення, якi враховуються при формуваннi негативної iсторiї профiлю ризику

Група причин незавершення митного оформлення Вид причини незавершення митного оформлення
Код Назва Код Опис
1 2 3 4
1 Технiчнi аспекти 0101 Неправильно вказано вiдомостi у графах ВМД (технiчна помилка декларанта/брокера)
1 Технiчнi аспекти 0102 Не подано всi необхiднi документи
1 Технiчнi аспекти 0103 Вiдсутнiсть попередньої оплати
1 Технiчнi аспекти 0104 Вiдсутнiсть дозволу / заборона здiйснення певної операцiї
1 Технiчнi аспекти 0105 Затримки у зв'язку з потребою проведення додаткової перевiрки
1 Технiчнi аспекти 0106 Звернення суб'єкта ЗЕД з метою оформлення тимчасової/неповної декларацiї
1 Технiчнi аспекти 0107 Звернення суб'єкта ЗЕД: вiдмова вiд комерцiйної операцiї
1 Технiчнi аспекти 0108 Звернення суб'єкта ЗЕД: пошкодження/втрата вантажу, документiв
2 Неправильнi данi про вартiснi показники товару 0201 Заниження вартiсних показникiв товару при iмпортi
2 Неправильнi данi про вартiснi показники товару 0202 Завищення вартiсних показникiв товару при експортi
2 Неправильнi данi про вартiснi показники товару 0203 Завищення вартiсних показникiв товару при iмпортi
2 Неправильнi данi про вартiснi показники товару 0204 Заниження вартiсних показникiв товару при експортi
3 Неправильна класифiкацiя 0301 Не могла призвести до зменшення платежiв
3 Неправильна класифiкацiя 0302 Могла призвести до зменшення платежiв
3 Неправильна класифiкацiя 0303 Могла призвести до ухилення вiд застосування заходiв нетарифного регулювання
4 Невiдповiднiсть кiлькостi товарiв заявленим даним 0402 Могла призвести до зменшення платежiв
4 Невiдповiднiсть кiлькостi товарiв заявленим даним 0403 Могла призвести до ухилення вiд застосування заходiв нетарифного регулювання
5 Невiдповiднiсть опису товарiв заявленим даним 0501 Не могла призвести до зменшення платежiв
5 Невiдповiднiсть опису товарiв заявленим даним 0502 Могла призвести до зменшення платежiв
5 Невiдповiднiсть опису товарiв заявленим даним 0503 Могла призвести до ухилення вiд застосування заходiв нетарифного регулювання
6 Недекларування товарiв 0602 Могло призвести до зменшення платежiв
6 Недекларування товарiв 0603 Могло призвести до ухилення вiд застосування заходiв нетарифного регулювання
7 Неправильнi данi про країну походження товарiв 0701 Не могли призвести до зменшення платежiв
7 Неправильнi данi про країну походження товарiв 0702 Могли призвести до зменшення платежiв
7 Неправильнi данi про країну походження товарiв 0703 Могли призвести до ухилення вiд застосування заходiв нетарифного регулювання
8 Незаконне перемiщення 0801 Наркотичних засобiв, психотропних речовин
8 Незаконне перемiщення 0802 Зброї та боєприпасiв
8 Незаконне перемiщення 0803 Отруйних, радiоактивних або вибухових речовин
8 Незаконне перемiщення 0804 Iсторичних i культурних цiнностей
9 Порушення прав iнтелектуальної власностi 0901 Порушення порядку перемiщення об'єктiв iнтелектуальної власностi
10 Неправильнi данi про дозвiльнi документи уповноважених державних органiв, що пiдтверджують проведення iнших видiв контролю 1001 Могли призвести до ухилення вiд iнших видiв контролю
11 Неправильнi данi про пiдстави надання пiльг зi сплати митних платежiв (крiм пов'язаних з походженням товару) 1101 Могли призвести до зменшення платежiв
12 Неправильнi данi про документи вповноважених органiв на окремi товари, щодо перемiщення яких через митний кордон України встановлено обмеження 1201 Могли призвести до ухилення вiд застосування заходiв нетарифного регулювання
13 Iншi порушення митних правил 1301 Складено протокол про порушення митних правил (крiм порушень, описаних у групах причин 2 - 12)
 
Начальник Департаменту аналiтичної роботи, управлiння ризиками та аудиту
О. В. Руденко

 

Додаток 4
до Порядку розроблення профiлiв ризику

КЛАСИФIКАТОР
структурних пiдроздiлiв, задiяних у розробленнi профiлiв ризику

Цифровий код Найменування структурного пiдроздiлу
1 Департамент аналiтичної роботи, управлiння ризиками та аудиту
2 Регiональна iнформацiйна митниця
3 Департамент митної статистики
4 Департамент митних платежiв
5 Департамент митно-тарифного регулювання
6 Департамент митної вартостi
7 Управлiння заходiв торговельної полiтики
8 Центральне митне управлiння лабораторних дослiджень та експертної роботи
9 Департамент органiзацiї митного контролю
10 Департамент декларування та митних режимiв
11 Управлiння контролю за перемiщенням вантажiв
12 Юридичний департамент
13 Департамент органiзацiї боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил
14 Департамент органiзацiйно-iнспекцiйної дiяльностi митних органiв
15 Управлiння внутрiшньої безпеки
26 Регiональнi митницi, митницi
27 Iнший пiдроздiл Держмитслужби
 
Начальник Департаменту аналiтичної роботи, управлiння ризиками та аудиту
О. В. Руденко

 

Додаток 5
до Порядку розроблення профiлiв ризику

Класифiкатор сфер ризику

Роздiл Код Назва сфери ризику
1. Митний режим 101 Iмпорт
102 Реiмпорт
103 Експорт
104 Реекспорт
105 Транзит
106 Тимчасове ввезення (вивезення)
107 Митний склад
108 Спецiальна митна зона
109 Магазин безмитної торгiвлi
110 Переробка на митнiй територiї України
111 Переробка за межами митної територiї України
112 Знищення або руйнування
113 Вiдмова на користь держави
2. Можливий характер порушення 201 Неправильна класифiкацiя товару
202 Неправдивi данi про походження товару
203 Заниження/завищення митної вартостi товару
204 Недекларування товару
205 Контрабанда/приховування вiд митного контролю
206 Неправильнi данi про пiдстави надання пiльг зi сплати митних платежiв
207 Неправильнi данi про характеристики/властивостi товару
208 Декларування товару не своїм найменуванням
3. Можлива мета порушення 301 Ухилення вiд сплати/зменшення розмiру ввiзного мита
302 Ухилення вiд сплати/зменшення розмiру вивiзного мита
303 Ухилення вiд сплати/зменшення розмiру особливого виду мита (антидемпiнгового, спецiального, компенсацiйного)
304 Вiдшкодування ПДВ
305 Ухилення вiд сплати/зменшення розмiру акцизного збору
306 Використання митних пiльг
307 Ухилення вiд нетарифних обмежень
4. Вид товару, стосовно якого може бути вчинене порушення 401 Товари сiльськогосподарського виробництва
402 Метали та брухт
403 Товари, якi мiстять об'єкти права iнтелектуальної власностi
404 Отруйнi, радiоактивнi, вибуховi речовини, небезпечнi вiдходи
405 Наркотичнi засоби, психотропнi речовини
406 Зброя та боєприпаси
407 Iсторичнi та культурнi цiнностi
408 Мiжнародна торгiвля дикими видами тварин та рослин, що перебувають пiд загрозою зникнення
 
Начальник Департаменту аналiтичної роботи, управлiння ризиками та аудиту
О. В. Руденко