ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

14.08.09 N 756


Про затвердження Порядку застосування автоматизованої системи аналiзу та управлiння ризиками пiд час митного контролю та митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї

     Вiдповiдно до стандартних правил 6.3 та 6.4 Мiжнародної конвенцiї про спрощення та гармонiзацiю митних процедур (зi змiнами), Концепцiї створення, упровадження i розвитку системи аналiзу та керування ризиками та Положення про систему аналiзу й селекцiї факторiв ризику при визначеннi окремих форм митного контролю, затверджених наказом Держмитслужби України вiд 27.05.05 N 435, Порядку здiйснення митного контролю й митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 20.04.05 N 314 (зi змiнами) i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 27.04.05 за N 439/10719, i з метою впорядкування практичного застосування системи аналiзу та управлiння ризиками пiд час здiйснення митного контролю та митного оформлення, наказую:

     1. Затвердити Порядок застосування автоматизованої системи аналiзу та управлiння ризиками пiд час митного контролю та митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї (далi - Порядок), що додається.

     2. Начальникам регiональних митниць, митниць:

     2.1. Забезпечити виконання вимог Порядку.

     2.2. Визначити перелiк посадових осiб, уповноважених приймати рiшення про потребу проведення додаткових митних процедур вiдповiдно до п. 2.4 Порядку, iз зазначенням перелiку можливих додаткових митних процедур по кожнiй посадовiй особi.

     2.3. Визначити перелiк посадових осiб, вiдповiдальних за передання до Департаменту аналiтичної роботи, управлiння ризиками та аудиту зворотної iнформацiї про оцiнку ризику за ВМД, результати проведення митних процедур та причини незавершення митного оформлення вiдповiдно до п. 3.1 Порядку.

     2.4. Забезпечити, за наявностi технiчних можливостей, органiзацiю доступу посадових осiб митного органу, до компетенцiї яких вiдноситься виконання митних процедур, до баз даних пiдроздiлiв митного оформлення ПIК "Iнспектор-2006" та бази даних митного органу ПIК "Iнспектор-2006".

     3. Регiональнiй iнформацiйнiй митницi (Копосов С.А.) доопрацювати програмно-iнформацiйний комплекс "Iнспектор-2006", у тому числi модуль автоматизованої системи аналiзу та управлiння ризиками, для забезпечення реалiзацiї вимог Порядку.

     4. Установити, що цей наказ набирає чинностi через 30 днiв пiсля пiдписання.

     5. Загальну координацiю дiй, пов'язаних iз виконанням цього наказу, покласти на начальника Департаменту аналiтичної роботи, управлiння ризиками та аудиту Руденка О.В.

     6. Начальникам структурних пiдроздiлiв Державної митної служби України повiдомляти Департамент аналiтичної роботи, управлiння ризиками та аудиту про пiдготовку змiн до нормативних актiв, що регулюють здiйснення митних процедур за напрямками дiяльностi, з метою внесення змiн до Порядку в частинi занесення результатiв виконання митних процедур.

     7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Пашка П.В.

Голова Державної митної служби України А.В.Макаренко
ПОГОДЖЕНО:
Мiнiстерство фiнансiв України

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної митної служби України
вiд 14 серпня 2009 р. N 756

ПОРЯДОК
застосування автоматизованої системи аналiзу та управлiння ризиками пiд час митного контролю та митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї

1. Загальнi положення

     1.1. Цей Порядок розроблено з метою:

     практичної реалiзацiї положень стандартних правил 6.3 та 6.4 Мiжнародної конвенцiї про спрощення та гармонiзацiю митних процедур (зi змiнами), Концепцiї створення, упровадження i розвитку системи аналiзу та керування ризиками та Положення про систему аналiзу й селекцiї факторiв ризику при визначеннi окремих форм митного контролю, затверджених наказом Держмитслужби вiд 27.05.2005 N 435, Порядку здiйснення митного контролю й митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 20.04.2005 N 314 (зi змiнами) i зареєстрованого у Мiнiстерствi юстицiї України 27.04.2005 за N 439/10719;

     пiдвищення ефективностi роботи митних органiв пiд час митного контролю та митного оформлення за рахунок упровадження методiв управлiння ризиками, у тому числi аналiзу ризикiв iз використанням iнформацiйних технологiй;

     врегулювання порядку практичного застосування в митних органах автоматизованої системи аналiзу та управлiння ризиками;

     унiфiкацiї окремих форм митного контролю для можливостi їх автоматизованого використання i аналiзу результативностi їх застосування.

     1.2. Цей Порядок визначає особливостi дiй посадових осiб пiдроздiлiв митного оформлення (далi - ПМО) регiональних митниць, митниць, якi здiйснюють митний контроль та митне оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї (далi - посадовi особи ПМО), та iнших посадових осiб регiональних митниць, митниць пiд час застосування автоматизованої системи аналiзу та управлiння ризиками (далi - АСАУР), що iмплементована до програмно-iнформацiйного комплексу "Iнспектор-2006" (далi - ПIК).

     1.3. У цьому Порядку термiни вживаються у значеннях, що визначенi Митним кодексом України, законами України, Концепцiєю створення, упровадження i розвитку системи аналiзу та керування ризиками та Положенням про систему аналiзу й селекцiї факторiв ризику при визначеннi окремих форм митного контролю, затвердженими наказом Держмитслужби вiд 27.05.2005 N 435, Порядком розроблення профiлiв ризику, затвердженим наказом Держмитслужби вiд 14.08.2009 N 753, Порядком здiйснення митного контролю й митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї, затвердженим наказом Держмитслужби вiд 20.04.2005 N 314 (зi змiнами) i зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 27.04.2005 за N 439/10719.

     1.4. Оцiнка ризику за вантажною митною декларацiєю (далi - ВМД) i формування перелiку митних процедур за допомогою модуля АСАУР здiйснюються пiсля внесення електронної копiї ВМД (далi - ЕК ВМД) до бази даних (далi - БД) ПМО митного органу.

     1.5. Оцiнка ризику за ВМД за допомогою модуля АСАУР не звiльняє посадових осiб ПМО вiд вiдповiдальностi за здiйснення митного контролю товарiв вiдповiдно до вимог нормативно-правових актiв.

2. Порядок дiй посадових осiб ПМО та iнших посадових осiб регiональних митниць, митниць пiд час застосування АСАУР

     2.1. Пiсля занесення ЕК ВМД з допомогою ПIК до БД ПМО митного органу посадова особа ПМО переглядає сформований в електронному виглядi модулем АСАУР перелiк митних процедур (далi - МП) згiдно з Класифiкатором окремих форм митного контролю, що наведений у додатку 1 до цього Порядку (далi - Класифiкатор форм контролю).

     2.2. У разi участi в митному контролi та митному оформленнi iнших посадових осiб ПМО чи посадових осiб iнших пiдроздiлiв, цi посадовi особи в обов'язковому порядку переглядають сформований перелiк МП для визначення МП, виконання яких належить до їх компетенцiї.

     За вiдсутностi у пiдроздiлiв митного органу, до компетенцiї яких належить виконання окремих МП, можливостi в постiйному режимi переглядати сформованi перелiки МП за ВМД, такi пiдроздiли службовою запискою iнформують про це пiдроздiли митного оформлення (форма службової записки наведена у додатку 2 до цього Порядку). За наявностi такої iнформацiї, ПМО невiдкладно повiдомляє вiдповiднi пiдроздiли (рекомендовано - засобами телефонного зв'язку) про кожний випадок формування перелiку МП, який мiстить МП, виконання якої належить до компетенцiї посадових осiб вiдповiдних пiдроздiлiв митного органу (крiм випадкiв, коли вiдповiдно до цього Порядку прийнято рiшення не проводити таку МП або залучати до її проведення вiдповiдних уповноважених посадових осiб ПМО) - для самостiйного перегляду сформованого перелiку МП цими пiдроздiлами.

     При цьому, якщо пiдроздiл митного органу, до компетенцiї якого належить виконання окремих МП, не має можливостi налаштування доступу до БД ПМО митного органу ПIК, то пiдроздiл додатково зазначає про це у службовiй записцi до ПМО. Тодi ПМО повiдомляє такий пiдроздiл про випадки формування перелiку МП службовою запискою (за пiдписом посадової особи ПМО або керiвництва ПМО), яку направляє засобами електронної пошти чи факсимiльного зв'язку (форма службової записки наведена у додатку 3 до цього Порядку).

     Пiдроздiли митного органу, до компетенцiї яких вiдноситься виконання МП, що можуть бути здiйсненi пiсля завершення митного оформлення, анулювання вантажної митної декларацiї чи вiдмови в митному оформленнi, регулярно (не рiдше, нiж раз на тиждень) переглядають сформованi перелiки МП з використанням доступу до БД митного органу ПIК (що мiстить iнформацiю з усiх БД ПМО митного органу). Положення абзацiв другого та третього цього пункту до таких МП не застосовуються.

     2.3. Перелiк МП мiстить:

     1) код та назву МП згiдно з Класифiкатором форм контролю;

     2) вид МП (обов'язкова, обов'язкова за умови, у разi необхiдностi);

     3) iнструктивне повiдомлення до МП (мiстить уточнення, вказiвки чи пояснення, якi стосуються застосування МП, за потреби - вказiвку про товари чи iншi умови, за яких застосування МП є обов'язковим).

     Перелiк МП може також мiстити лише iнструктивне повiдомлення, без зазначення МП згiдно з Класифiкатором форм контролю - для надання додаткової iнформацiї посадовiй особi ПМО. У такому разi в перелiку МП використовуються позначення: для коду МП - "000", для назви МП - "Iнформацiйне повiдомлення", для виду МП - "обов'язкова".

     2.4. У межах компетенцiї вiдповiдно до положень нормативних актiв з питань митної справи, посадова особа ПМО та/або iнша посадова особа митного органу, уповноважена наказом митного органу приймати вiдповiдне рiшення, додатково до МП, визначених за допомогою модуля АСАУР, може самостiйно прийняти рiшення про необхiднiсть застосування додаткових МП (крiм МП за кодами 123, 124, 213).

     Таке рiшення може бути прийняте в будь-який момент до завершення митного оформлення.

     У цьому разi посадова особа митного органу, яка прийняла таке рiшення, повинна занести за допомогою ПIК данi про додатковi МП (код МП, вид МП, iнструктивне повiдомлення до МП - з обов'язковим зазначенням товарiв, до яких слiд застосувати МП) до перелiку МП.

     2.5. Виконання МП, визначених за допомогою модуля АСАУР, та МП, визначених додатково посадовою особою митного органу, здiйснюється вiдповiдно до нормативно-правових актiв, що регулюють порядок проведення митного контролю та митного оформлення товарiв.

     2.6. Визначенi модулем АСАУР вказiвки, що мiстяться в перелiку МП, є обов'язковими до виконання, з урахуванням виду МП та iнструктивного повiдомлення до МП.

     МП виду "обов'язкова" повиннi бути здiйсненi в обов'язковому порядку, крiм випадкiв, визначених пунктом 2.7 цього Порядку.

     Рiшення про необхiднiсть виконання МП виду "обов'язкова за умови" посадова особа ПМО та/або iнша посадова особа митного органу, яка виконує МП, приймає, керуючись iнструктивним повiдомленням до МП, що повинно мiстити вказiвки щодо умов дiї профiлю ризику, за яких застосування МП є обов'язковим.

     Рiшення про необхiднiсть виконання МП виду "у разi необхiдностi" посадова особа ПМО та/або iнша посадова особа митного органу, яка виконує МП, приймає, керуючись iнструктивним повiдомленням до МП, що може мiстити вказiвки чи рекомендацiї щодо виконання МП, а також вимогами вiдповiдних нормативно-правових актiв.

     2.7. В окремих випадках для окремих МП, визначених згiдно з Класифiкатором результатiв виконання митних процедур та Таблицею пiдтвердження результатiв виконання митних процедур, що наведенi вiдповiдно у додатках 4, 5 до цього Порядку, за рiшенням керiвника митного органу, заступника керiвника митного органу вiдповiдно до компетенцiї, начальника митного поста або особи, що його замiщує, виконання МП виду "обов'язкова" може не здiйснюватися, якщо її виконання неможливе (в залежностi вiд виду чи характеристики товару, вiд наявностi вiдповiдних технiчних засобiв тощо) або недоцiльне (очiкуваний ефект вiд виконання МП не перевищує затрат ресурсiв митних органiв на виконання МП або виконання МП може привести до значної необґрунтованої затримки митного оформлення).

     У такому разi слiд протягом того ж дня iнформувати листом про цей факт Департамент аналiтичної роботи, управлiння ризиками та аудиту (далi - ДАРУРА) (форма листа наведена у додатку 6 до цього Порядку) та занести з допомогою ПIК вiдповiднi результати виконання МП.

     2.8. У разi, якщо перелiк МП сформовано для тимчасової, неповної декларацiї, то МП повиннi бути здiйсненi вiдповiдно до пунктiв 2.6, 2.7 цього Порядку пiд час пред'явлення товарiв до митного контролю.

     У такому випадку обмеження щодо завершення митного оформлення, встановленi пунктом 2.12 цього Порядку, застосовуються лише до МП роздiлу 2 "Митний огляд" Класифiкатора форм контролю та МП з метою перевiрки правильностi визначення митної вартостi товарiв (за кодом 122, 123, 124 згiдно з Класифiкатором форм контролю). До iнших МП такi обмеження не застосовуються, митне оформлення тимчасової, неповної декларацiї може бути завершене до виконання МП, результати виконання таких МП слiд зазначити при митному оформленнi ВМД, заповненої у звичайному порядку.

     У разi, якщо перелiк МП сформовано для перiодичної, загальної декларацiї, то МП повиннi бути здiйсненi вiдповiдно до пунктiв 2.6, 2.7 цього Порядку пiд час пред'явлення товарiв до митного контролю (у тому числi - пiсля оформлення таких декларацiй).

     У такому випадку обмеження щодо завершення митного оформлення, встановленi пунктом 2.12 цього Порядку, застосовуються лише до МП з метою перевiрки правильностi визначення митної вартостi товарiв (за кодом 122, 123, 124 згiдно з Класифiкатором форм контролю). До iнших МП такi обмеження не застосовуються, митне оформлення перiодичної, загальної декларацiї може бути завершене до виконання МП, результати виконання таких МП слiд зазначити при митному оформленнi ВМД, заповненої у звичайному порядку.

     2.9. Пiсля проведення МП, визначених модулем АСАУР, та МП, визначених додатково посадовою особою митного органу, слiд занести данi про результати проведення таких МП до БД ПМО митного органу (крiм МП, якi можуть бути здiйсненi пiсля завершення митного оформлення, анулювання вантажної митної декларацiї чи вiдмови в митному оформленнi).

     Такi данi заносить:

     - посадова особа ПМО чи iншого пiдроздiлу митного органу, яка здiйснила МП;

     - посадова особа ПМО - один iз виконавцiв МП - для МП з роздiлу 2 "Митний огляд" Класифiкатора форм контролю, виконання яких здiйснюється кiлькома посадовими особами митного органу;

     - посадова особа ПМО - для МП, виконання яких належить до компетенцiї посадових осiб iншого пiдроздiлу митного органу, що не має можливостi налаштування вiдповiдного доступу до БД ПМО митного органу ПIК (про що ПМО було повiдомлено вiдповiдно до абзацу третього пункту 2.2 цього Порядку). При цьому посадова особа iншого пiдроздiлу, яка здiйснила МП, невiдкладно повiдомляє ПМО про результати виконання МП службовою запискою (за пiдписом посадової особи - виконавця МП або керiвництва пiдроздiлу), яку направляє засобами електронної пошти чи факсимiльного зв'язку (форма службової записки наведена у додатку 7 до цього Порядку).

     2.10. За кожною МП (крiм МП, якi можуть бути здiйсненi пiсля завершення митного оформлення, анулювання вантажної митної декларацiї чи вiдмови в митному оформленнi) необхiдно вносити:

     2.10.1. Результат виконання МП (графа модуля АСАУР "Результат виконання МП") згiдно з Класифiкатором результатiв виконання митних процедур та Таблицею пiдтвердження результатiв виконання митних процедур. При цьому для кожної МП може бути зазначено один результат iз перелiку, визначеного Таблицею пiдтвердження результатiв виконання митних процедур. Для так званого "Iнформацiйного повiдомлення", про яке зазначено у пунктi 2.3 цього Порядку, слiд зазначити результат за кодом "111" ("МП здiйснено"), що буде пiдтверджувати ознайомлення посадової особи з цим iнформацiйним повiдомленням.

     2.10.2. Дату фактичного виконання МП (графа "Дата виконання МП") - у разi, якщо у графi "Результат виконання МП" зазначено, що МП виконано.

     2.10.3. Прiзвище, iнiцiали посадової особи, яка здiйснила МП (графа "Iнспектор") - у разi, якщо у графi "Результат виконання МП" зазначено, що МП виконано.

     2.10.4. Додаткову iнформацiю про результати виконання МП, яку посадова особа вважає за доцiльне повiдомити (детальнiше описати результат, вказати на проблемнi питання при застосуваннi МП тощо) (графа "Примiтки") - зазначається, як правило, за потреби, однак заповнення цiєї графи може бути визначено обов'язковим згiдно з Класифiкатором результатiв виконання митних процедур та Таблицею пiдтвердження результатiв виконання митних процедур.

     2.10.5. Iнформацiю про посадову особу, пiдроздiл чи орган, якi є iнiцiаторами проведення додаткової МП, згiдно з Класифiкатором iнiцiаторiв проведення МП, що наведений у додатку 8 до цього Порядку (графа "Iнiцiатор проведення додаткової МП"), - для МП, визначених додатково посадовою особою митного органу.

     2.10.6. Реквiзити пiдтверджуючих документiв - у разi, якщо такi передбаченi згiдно з Класифiкатором результатiв виконання митних процедур та Таблицею пiдтвердження результатiв виконання митних процедур.

     При занесеннi даних про такi документи до БД ПМО митного органу посадовiй особi необхiдно зазначити:

     - код документа (графа "Код документа") згiдно з Класифiкатором документiв, затвердженим наказом Держмитслужби вiд 12.12.2007 N 1048 (зi змiнами);

     - дату та номер документа (графи вiдповiдно "Дата документа" та "N документа");

     - додаткову iнформацiю про документ, яку посадова особа вважає за доцiльне повiдомити (уточнити назву, данi про видавця документа тощо) (графа "Примiтки до документа") - зазначається за потреби.

     2.11. Особливостi пiдтвердження результатiв виконання МП з використанням модуля АСАУР, а також форматно-логiчного контролю за їх внесенням визначенi Класифiкатором результатiв виконання митних процедур. Перелiк можливих результатiв виконання для кожної МП визначено Таблицею пiдтвердження результатiв виконання митних процедур.

     2.12. Завершення митного оформлення ВМД може бути здiйснене пiсля виконання МП i внесення з допомогою ПIК вiдповiдно до пунктiв 2.10, 2.11 цього Порядку вiдомостей про результати їх виконання, крiм МП, якi здiйснюються пiсля завершення митного оформлення (згiдно з Класифiкатором форм контролю), i випадкiв митного оформлення тимчасової, неповної, перiодичної, чи загальної декларацiй, визначених пунктом 2.8 цього Порядку.

     2.13. Якщо за результатами виконання МП (вказаних модулем АСАУР чи визначених додатково) виявлено порушення чи iншi причини, якi не дають можливостi завершити митне оформлення за конкретною ВМД (тобто складено Картку вiдмови в митному оформленнi чи пропуску товарiв i транспортних засобiв через митний кордон України вiдповiдно до пункту 6.6 Порядку здiйснення митного контролю й митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 20.04.2005 N 314 (зi змiнами) i зареєстрованого у Мiнiстерствi юстицiї України 27.04.2005 за N 439/10719), або складено протокол про ПМП), то посадова особа ПМО повинна внести з допомогою ПIК до БД митного органу вiдомостi про причини незавершення митного оформлення за конкретною ВМД, також згiдно з пунктом 2.9 цього Порядку слiд внести - для фактично виконаних МП - вiдомостi про результати виконання МП вiдповiдно до пунктiв 2.10, 2.11 цього Порядку.

     Причини незавершення митного оформлення зазначаються посадовою особою згiдно з Класифiкатором причин незавершення митного оформлення, якi враховуються при формуваннi негативної iсторiї профiлю ризику (додаток 3 до Порядку розроблення профiлiв ризику).

3. Визначення результативностi застосування АСАУР

     3.1. Iнформацiя про результати оцiнки ризику за ВМД модулем АСАУР, а також данi про результати виконання МП та причини незавершення митного оформлення, внесенi вiдповiдно до пунктiв 2.10, 2.11, 2.13 цього Порядку (далi - зворотна iнформацiя), щоденно передається регiональними митницями, митницями з допомогою вiдповiдного програмного забезпечення до ДАРУРА.

     Також здiйснюється передання зворотної iнформацiї вiд БД ПМО митного органу, в яких установлено окремий сервер БД ПIК, до БД митного органу.

     3.2. Для оцiнки результативностi застосування профiлiв ризику, усунення недолiкiв в органiзацiї митного контролю, заснованого на аналiзi ризикiв, ДАРУРА постiйно здiйснює опрацювання зворотної iнформацiї та за запитом надає таку iнформацiю для аналiзу в межах компетенцiї iншим структурним пiдроздiлам Держмитслужби.

     3.3. Посадова особа ПМО чи iншого пiдроздiлу митного органу, яка здiйснює МП, може внести до БД ПМО митного органу (у графi "Примiтки") свої зауваження щодо роботи модуля АСАУР при оцiнцi ризику за ВМД чи щодо проведення МП - для подальшого опрацювання ДАРУРА.

     3.4. Посадова особа ПМО чи iншого пiдроздiлу митного органу, яка здiйснює МП, має можливiсть за допомогою ПIК ознайомитися з додатковою iнформацiєю про результати оцiнки ризику за ВМД з допомогою модуля АСАУР, а саме: переглянути данi про номери профiлiв ризику, якi спрацювали за ВМД, сфери ризику за цими профiлями ризику та контактну iнформацiю про посадову особу, до якої можна звернутися для з'ясування робочих питань, що виникають пiд час застосування профiлю ризику.

     3.5. Митнi органи можуть надсилати конкретизованi та/або узагальненi зауваження, проблемнi питання i пропозицiї з питань застосування АСАУР до ДАРУРА, який здiйснює розроблення та монiторинг застосування профiлiв ризику та координацiю дiй митних органiв, спецiалiзованих митних установ, органiзацiй iз застосування АСАУР.

     3.6. Регiональнi митницi, митницi раз на мiсяць до 10-го числа мiсяця, наступного за звiтним, надсилають до ДАРУРА звiт про результативнiсть застосування МП за результатами оцiнки ризику за формою, наведеною в додатку 9 до цього Порядку.

4. Прикiнцевi положення

     4.1. ПIК повинен давати можливiсть:

     - автоматичного вiдображення в електронному виглядi ознаки наявностi за ВМД сформованого перелiку митних процедур - з метою полегшення аналiзу даних при формуваннi звiтностi про результативнiсть застосування МП за результатами роботи АСАУР;

     - автоматичної фiксацiї даних про користувачiв ПIК - посадових осiб, що внесли (змiнили) iнформацiю про результати виконання МП, а також про додатково визначенi МП;

     - перегляду реєстру ВМД зi сформованими перелiками МП (з можливiстю зазначення таких параметрiв перегляду, як: перiод, пiдроздiл митного органу, коди МП, джерела формування перелiку МП (АСАУР, додатково визначенi МП) та коди iнiцiаторiв проведення МП, стан ВМД (до митного оформлення, оформленi, в оформленнi яких вiдмовлено, анульованi);

     - перегляду цього Порядку та додаткiв до нього;

     - формування заготовок документiв на основi форм, наведених у додатках 3, 6 до цього Порядку.

     4.2. Пiдроздiл митного органу, який здiйснює загальне адмiнiстрування ПIК в митному органi, разом iз посадовими особами, вiдповiдальними за передання зворотної iнформацiї, перiодично перевiряють повноту надходження зворотної iнформацiї, вiдповiдно до абзацу другого пункту 3.1 цього Порядку, вiд БД ПМО митного органу до БД митного органу i здiйснюють заходи з метою усунення недолiкiв в органiзацiї передання iнформацiї у разi виявлення таких.

Начальник Департаменту аналiтичної роботи, управлiння ризиками та аудиту О. В. Руденко

 

Додаток 1
до Порядку застосування автоматизованої системи аналiзу та управлiння ризиками пiд час митного контролю та митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї

Класифiкатор окремих форм митного контролю

     Загальнi положення щодо використання Класифiкатора:

     1. Код митної процедури формується за наступним принципом:

     1-а цифра - код форми контролю:

     1- перевiрка документiв та вiдомостей,

     2 - митний огляд,

     3 - облiк товарiв i транспортних засобiв,

     4 - усне опитування,

     5 - перевiрка системи звiтностi та облiку товарiв,

     6 - огляд територiй та примiщень,

     7 - iншi форми контролю та способи їх реалiзацiї;

     2-а цифра - код напрямку виконання митної процедури:

     1 - в напрямку iдентифiкацiї товарiв i транспортних засобiв,

     2 - в напрямку контролю правильностi визначення митної вартостi товарiв,

     3 - в напрямку контролю правильностi класифiкацiї та кодування товарiв,

     4 - в напрямку контролю правильностi визначення країни походження товарiв,

     5 - в напрямку контролю правильностi нарахування податкiв i зборiв за вантажною митною декларацiєю та застосування пiльг у їх сплатi,

     6 - в напрямку контролю дотримання вимог до товарiв, щодо перемiщення яких через митний кордон України встановлено обмеження чи iншi види контролю,

     7 - в напрямку контролю перемiщення товарiв, що мiстять об'єкти права iнтелектуальної власностi;

     3-а цифра - порядковий номер митної процедури в межах коду форми контролю та коду напрямку виконання митної процедури.

Код митної процедури Назва митної процедури Особливостi здiйснення митної процедури. Нормативний документ, яким передбачено здiйснення чи визначено порядок здiйснення митної процедури
1 2 3
1. Перевiрка документiв та вiдомостей
122 Перевiрка правильностi визначення митної вартостi товарiв посадовою особою, яка здiйснює контроль за правильнiстю визначення митної вартостi та уповноважена на прийняття рiшень про визначення митної вартостi Процедура вiдповiдно до пiдпункту 26 пункту 3 Порядку здiйснення митного контролю й митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 20.04.2005 N 314 (зi змiнами) i зареєстрованого у Мiнiстерствi юстицiї України 27.04.2005 за N 439/10719.
123 Перевiрка правильностi визначення митної вартостi товарiв з прийняттям рiшення про визначення митної вартостi товару начальником пiдроздiлу контролю митної вартостi або особою, яка його замiщує Процедура вiдповiдно до пiдпункту 26 пункту 3 Порядку здiйснення митного контролю й митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 20.04.2005 N 314 (зi змiнами) i зареєстрованого у Мiнiстерствi юстицiї України 27.04.2005 за N 439/10719.
Необхiднiсть прийняття рiшення про визначення митної вартостi товару начальником спецiалiзованого пiдроздiлу або особою, яка його замiщує, визначається згiдно з iнструктивним повiдомленням до митної процедури.
124 Перевiрка правильностi визначення митної вартостi товарiв з прийняттям рiшення про визначення митної вартостi товару начальником пiдроздiлу контролю митної вартостi або особою, яка його замiщує, за погодженням (у письмовому виглядi) iз заступником керiвника митного органу, до посадових обов'язкiв якого входить координацiя роботи пiдроздiлу контролю митної вартостi, або з особою, яка його замiщує Процедура вiдповiдно до пiдпункту 26 пункту 3 Порядку здiйснення митного контролю й митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 20.04.2005 N 314 (зi змiнами) i зареєстрованого у Мiнiстерствi юстицiї України 27.04.2005 за N 439/10719.
Необхiднiсть письмового погодження прийнятого рiшення про визначення митної вартостi товару iз заступником керiвника митного органу, до посадових обов'язкiв якого входить координацiя роботи пiдроздiлу контролю митної вартостi, або особою, яка його замiщує, визначається згiдно з iнструктивним повiдомленням до митної процедури.
131 Перевiрка правильностi класифiкацiї та кодування товарiв посадовою особою, яка здiйснює в ПМО контроль за правильнiстю класифiкацiї товарiв Процедура вiдповiдно до пiдпункту 17 пункту 3 Порядку здiйснення митного контролю й митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 20.04.2005 N 314 (зi змiнами) i зареєстрованого у Мiнiстерствi юстицiї України 27.04.2005 за N 439/10719, вимог Порядку роботи вiддiлу номенклатури та класифiкацiї товарiв регiональної митницi, митницi, вiддiлу контролю митної вартостi та номенклатури регiональної митницi, митницi при вирiшеннi питань класифiкацiї товарiв, що перемiщуються через митний кордон України, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 07.08.2007 N 667.
132 Перевiрка правильностi класифiкацiї та кодування товарiв посадовою особою пiдроздiлу контролю правильностi класифiкацiї митного органу, уповноваженою на прийняття рiшень про визначення коду товару Процедура вiдповiдно до пiдпункту 26 пункту 3 Порядку здiйснення митного контролю й митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 20.04.2005 N 314 (зi змiнами) i зареєстрованого у Мiнiстерствi юстицiї України 27.04.2005 за N 439/10719, вимог Порядку роботи вiддiлу номенклатури та класифiкацiї товарiв регiональної митницi, митницi, вiддiлу контролю митної вартостi та номенклатури регiональної митницi, митницi при вирiшеннi питань класифiкацiї товарiв, що перемiщуються через митний кордон України, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 07.08.2007 N 667.
141 Перевiрка правильностi визначення країни походження товарiв посадовою особою, яка здiйснює в ПМО контроль правильностi визначення країни походження товарiв Процедура вiдповiдно до пiдпункту 20 пункту 3 Порядку здiйснення митного контролю й митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 20.04.2005 N 314 (зi змiнами) i зареєстрованого у Мiнiстерствi юстицiї України 27.04.2005 за N 439/10719.
142 Перевiрка правильностi визначення країни походження товарiв посадовою особою пiдроздiлу контролю правильностi визначення країни походження митного органу, уповноваженою на прийняття рiшень про визначення країни походження товарiв Процедура вiдповiдно до пiдпункту 26 пункту 3 Порядку здiйснення митного контролю й митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 20.04.2005 N 314 (зi змiнами) i зареєстрованого у Мiнiстерствi юстицiї України 27.04.2005 за N 439/10719.
151 Перевiрка правильностi нарахування податкiв i зборiв за вантажною митною декларацiєю та застосування пiльг у їх сплатi посадовою особою пiдроздiлу контролю за правильнiстю нарахування митних та iнших платежiв митного органу Процедура вiдповiдно до пiдпункту 21 пункту 3 Порядку здiйснення митного контролю й митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 20.04.2005 N 314 (зi змiнами) i зареєстрованого у Мiнiстерствi юстицiї України 27.04.2005 за N 439/10719.
161 Перевiрка наявностi документiв, що видаються вповноваженими органами державної влади на окремi товари, щодо перемiщення яких через митний кордон України встановлено обмеження, посадовою особою ПМО Процедура вiдповiдно до пiдпункту 8 пункту 3 Порядку здiйснення митного контролю й митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 20.04.2005 N 314 (зi змiнами) i зареєстрованого у Мiнiстерствi юстицiї України 27.04.2005 за N 439/10719.
Для цiєї митної процедури у iнструктивному повiдомленнi зазначаються вимоги чи обмеження, щодо яких слiд перевiрити наявнiсть вiдповiдних документiв.
171 Перевiрка документiв на предмет наявностi задекларованих товарiв у реєстрi товарiв, що мiстять об'єкти права iнтелектуальної власностi, посадовою особою ПМО Процедура вiдповiдно до пiдпункту 16 пункту 3 Порядку здiйснення митного контролю й митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 20.04.2005 N 314 (зi змiнами) i зареєстрованого у Мiнiстерствi юстицiї України 27.04.2005 за N 439/10719.
172 Перевiрка документiв на предмет наявностi задекларованих товарiв у реєстрi товарiв, що мiстять об'єкти права iнтелектуальної власностi, посадовою особою ПМО, уповноваженою з питань захисту прав iнтелектуальної власностi, або посадовою особою пiдроздiлу з питань захисту прав iнтелектуальної власностi митного органу Процедура вiдповiдно до пiдпункту 16 пункту 3 Порядку здiйснення митного контролю й митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 20.04.2005 N 314 (зi змiнами) i зареєстрованого у Мiнiстерствi юстицiї України 27.04.2005 за N 439/10719.
2. Митний огляд
211 Перевiрка вiдповiдностi кiлькостi та опису товарiв i транспортних засобiв даним, зазначеним у товаросупровiдних документах з проведенням митного огляду посадовою особою ПМО Процедура вiдповiдно до пiдпункту 25 пункту 3 Порядку здiйснення митного контролю й митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 20.04.2005 N 314 (зi змiнами) i зареєстрованого у Мiнiстерствi юстицiї України 27.04.2005 за N 439/10719.
У разi надання вказiвок щодо виконання митної процедури автоматизованою системою аналiзу та управлiння ризиками, митна процедура здiйснюється зi складанням акту митного огляду вiдповiдно до пiдпункту 25 пункту 3 Порядку здiйснення митного контролю й митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 20.04.2005 N 314 (зi змiнами) i зареєстрованого у Мiнiстерствi юстицiї України 27.04.2005 за N 439/10719.
212 Перевiрка вiдповiдностi кiлькостi та опису товарiв i транспортних засобiв даним, зазначеним у товаросупровiдних документах, з проведенням митного огляду iз залученням посадових осiб пiдроздiлу органiзацiї боротьби з порушеннями митного законодавства Процедура вiдповiдно до пiдпункту 25 пункту 3 Порядку здiйснення митного контролю й митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 20.04.2005 N 314 (зi змiнами) i зареєстрованого у Мiнiстерствi юстицiї України 27.04.2005 за N 439/10719.
У разi надання вказiвок щодо виконання митної процедури автоматизованою системою аналiзу та управлiння ризиками, митна процедура здiйснюється зi складанням акту митного огляду вiдповiдно до пiдпункту 25 пункту 3 Порядку здiйснення митного контролю й митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 20.04.2005 N 314 (зi змiнами) i зареєстрованого у Мiнiстерствi юстицiї України 27.04.2005 за N 439/10719. В актi повиннi бути зазначенi вiдомостi про залучену посадову особу (осiб) пiдроздiлу органiзацiї боротьби з порушеннями митного законодавства.
213 Перевiрка вiдповiдностi кiлькостi та опису товарiв i транспортних засобiв даним, зазначеним у товаросупровiдних документах, з проведенням митного огляду iз залученням керiвника ПМО або особи, яка його замiщує Процедура вiдповiдно до пiдпункту 25 пункту 3 Порядку здiйснення митного контролю й митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 20.04.2005 N 314 (зi змiнами) i зареєстрованого у Мiнiстерствi юстицiї України 27.04.2005 за N 439/10719.
Необхiднiсть залучення керiвника пiдроздiлу митного оформлення або особи, яка його замiщує, визначається згiдно з iнструктивним повiдомленням до митної процедури.
Митна процедура здiйснюється зi складанням акту митного огляду вiдповiдно до пiдпункту 25 пункту 3 Порядку здiйснення митного контролю й митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 20.04.2005 N 314 (зi змiнами) i зареєстрованого у Мiнiстерствi юстицiї України 27.04.2005 за N 439/10719. В актi повиннi бути зазначенi вiдомостi про залучену посадову особу митного органу.
221 Перевiрка вiдповiдностi опису товарiв, характеристик, визначальних для митної вартостi, даним, зазначеним у товаросупровiдних документах, з проведенням митного огляду посадовою особою ПМО, уповноваженою щодо контролю за правильнiстю визначення митної вартостi товарiв, або iз залученням посадової особи пiдроздiлу контролю митної вартостi митного органу Процедура вiдповiдно до пiдпункту 25 пункту 3 Порядку здiйснення митного контролю й митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 20.04.2005 N 314 (зi змiнами) i зареєстрованого у Мiнiстерствi юстицiї України 27.04.2005 за N 439/10719.
У разi надання вказiвок щодо виконання митної процедури автоматизованою системою аналiзу та управлiння ризиками, митна процедура здiйснюється зi складанням акту митного огляду вiдповiдно до пiдпункту 25 пункту 3 Порядку здiйснення митного контролю й митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 20.04.2005 N 314 (зi змiнами) i зареєстрованого у Мiнiстерствi юстицiї України 27.04.2005 за N 439/10719. В актi повиннi бути зазначенi вiдомостi про залучену посадову особу митного органу (у разi залучення).
231 Перевiрка вiдповiдностi опису товарiв, характеристик, визначальних для класифiкацiї, даним, зазначеним у товаросупровiдних документах, з проведенням митного огляду посадовою особою ПМО, уповноваженою щодо контролю за правильнiстю класифiкацiї товарiв, або iз залученням посадової особи пiдроздiлу контролю правильностi класифiкацiї митного органу Процедура вiдповiдно до пiдпункту 25 пункту 3 Порядку здiйснення митного контролю й митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 20.04.2005 N 314 (зi змiнами) i зареєстрованого у Мiнiстерствi юстицiї України 27.04.2005 за N 439/10719.
У разi надання вказiвок щодо виконання митної процедури автоматизованою системою аналiзу та управлiння ризиками, митна процедура здiйснюється зi складанням акту митного огляду вiдповiдно до пiдпункту 25 пункту 3 Порядку здiйснення митного контролю й митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 20.04.2005 N 314 (зi змiнами) i зареєстрованого у Мiнiстерствi юстицiї України 27.04.2005 за N 439/10719. В актi повиннi бути зазначенi вiдомостi про залучену посадову особу митного органу (у разi залучення).
241 Перевiрка вiдповiдностi зазначених на упаковцi, маркуваннi даних про походження товару даним, зазначеним у товаросупровiдних документах, з проведенням митного огляду посадовою особою ПМО, уповноваженою щодо контролю правильностi визначення країни походження товарiв, або iз залученням посадової особи пiдроздiлу контролю правильностi визначення країни походження митного органу Процедура вiдповiдно до пiдпункту 25 пункту 3 Порядку здiйснення митного контролю й митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 20.04.2005 N 314 (зi змiнами) i зареєстрованого у Мiнiстерствi юстицiї України 27.04.2005 за N 439/10719.
У разi надання вказiвок щодо виконання митної процедури автоматизованою системою аналiзу та управлiння ризиками, митна процедура здiйснюється зi складанням акту митного огляду вiдповiдно до пiдпункту 25 пункту 3 Порядку здiйснення митного контролю й митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 20.04.2005 N 314 (зi змiнами) i зареєстрованого у Мiнiстерствi юстицiї України 27.04.2005 за N 439/10719. В актi повиннi бути зазначенi вiдомостi про залучену посадову особу митного органу (у разi залучення).
271 Контроль за товарами, що мiстять об'єкти права iнтелектуальної власностi, з проведенням митного огляду посадовою особою ПМО, уповноваженою з питань захисту прав iнтелектуальної власностi, або iз залученням посадової особи пiдроздiлу з питань захисту прав iнтелектуальної власностi митного органу Процедура вiдповiдно до пiдпункту 25 пункту 3 Порядку здiйснення митного контролю й митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 20.04.2005 N 314 (зi змiнами) i зареєстрованого у Мiнiстерствi юстицiї України 27.04.2005 за N 439/10719.
У разi надання вказiвок щодо виконання митної процедури автоматизованою системою аналiзу та управлiння ризиками, митна процедура здiйснюється зi складанням акту митного огляду вiдповiдно до пiдпункту 25 пункту 3 Порядку здiйснення митного контролю й митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 20.04.2005 N 314 (зi змiнами) i зареєстрованого у Мiнiстерствi юстицiї України 27.04.2005 за N 439/10719. В актi повиннi бути зазначенi вiдомостi про залучену посадову особу митного органу (у разi залучення).
5. Перевiрка системи звiтностi та облiку товарiв
511 Перевiрка системи звiтностi та облiку товарiв на пiдприємствах - учасниках зовнiшньоекономiчної дiяльностi посадовими особами митного органу Процедура передбачає оцiнку зовнiшньоекономiчної операцiї пiдроздiлом митного органу з питань органiзацiї проведення перевiрок суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi на предмет необхiдностi проведення перевiрки суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi вiдповiдно до Порядку проведення митними органами на пiдприємствах перевiрок системи звiтностi та облiку товарiв i транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.12.2004 N 1730.
Процедура може здiйснюватись пiсля завершення митного оформлення, анулювання вантажної митної декларацiї чи вiдмови в митному оформленнi.
7. Iншi форми контролю та способи їх реалiзацiї
711 Iдентифiкацiя товарiв i транспортних засобiв шляхом здiйснення цифрової фотозйомки (реєстрацiйний номер, митне забезпечення на транспортному засобi, характернi особливостi товару, маркування) Процедура застосовується вiдповiдно до Порядку використання, забезпечення та облiку технiчних засобiв митного контролю в регiональних митницях, митницях, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 20.09.2007 N 780 (зi змiнами), за наявностi вiдповiдних технiчних засобiв.
Фотознiмки зберiгаються разом з пакетом документiв за вантажною митною декларацiєю, зi зворотного боку засвiдчуються особистою номерною печаткою посадової особи ПМО з посиланням на вiдповiдний реєстрацiйний номер вантажної митної декларацiї.
712 Застосування технiчних засобiв митного контролю Процедура застосовується вiдповiдно до Порядку використання, забезпечення та облiку технiчних засобiв митного контролю в регiональних митницях, митницях, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 20.09.2007 N 780 (зi змiнами), за наявностi вiдповiдних технiчних засобiв.
Для цiєї митної процедури у iнструктивному повiдомленнi зазначається орiєнтовний перелiк технiчних засобiв митного контролю та/або цiль їх застосування.
713 Застосування ваговимiрювальних пристроїв Процедура застосовується вiдповiдно до Порядку використання, забезпечення та облiку технiчних засобiв митного контролю в регiональних митницях, митницях, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 20.09.2007 N 780 (зi змiнами), за наявностi вiдповiдних технiчних засобiв.
714 Застосування рентгенапаратури Процедура застосовується вiдповiдно до Порядку використання, забезпечення та облiку технiчних засобiв митного контролю в регiональних митницях, митницях, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 20.09.2007 N 780 (зi змiнами), за наявностi вiдповiдних технiчних засобiв.
715 Iдентифiкацiя товарiв шляхом залучення фахiвцiв експертних пiдроздiлiв митної служби Процедура здiйснюється вiдповiдно до вимог Порядку взяття (надання) проб i зразкiв товарiв, проведення дослiджень (аналiзу, експертизи) з метою їх митного оформлення, а також розпорядження зразками, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.12.2002 N 1862, Порядку взаємодiї митних органiв iз Центральним митним управлiнням лабораторних дослiджень та експертної роботи при проведеннi митного контролю та митного оформлення товарiв i транспортних засобiв, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 14.01.2009 N 19 i зареєстрованого у Мiнiстерствi юстицiї України 06.02.2009 за N 112/16128.
Необхiднiсть проведення митної процедури визначається посадовою особою ПМО, у тому числi згiдно з iнструктивним повiдомленням до митної процедури.
721 Перевiрка правильностi визначення митної вартостi товару шляхом порiвняння її рiвня з рiвнем митної вартостi таких (iдентичних) товарiв, що оформлювалися митницею облiку суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi, посадовою особою, яка здiйснює в ПМО контроль за правильнiстю визначення митної вартостi товарiв Процедура вiдповiдно до пункту 1.1 наказу Держмитслужби вiд 18.04.2008 N 403 "Про забезпечення єдиних пiдходiв до формування бази оподаткування".
731 Перевiрка правильностi класифiкацiї та кодування товарiв iз залученням фахiвцiв експертних пiдроздiлiв митної служби Процедура здiйснюється вiдповiдно до вимог Порядку роботи вiддiлу номенклатури та класифiкацiї товарiв регiональної митницi, митницi, вiддiлу контролю митної вартостi та номенклатури регiональної митницi, митницi при вирiшеннi питань класифiкацiї товарiв, що перемiщуються через митний кордон України, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 07.08.2007 N 667, Порядку взяття (надання) проб i зразкiв товарiв, проведення дослiджень (аналiзу, експертизи) з метою їх митного оформлення, а також розпорядження зразками, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.12.2002 N 1862, Порядку взаємодiї митних органiв iз Центральним митним управлiнням лабораторних дослiджень та експертної роботи при проведеннi митного контролю та митного оформлення товарiв i транспортних засобiв, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 14.01.2009 N 19 i зареєстрованого у Мiнiстерствi юстицiї України 06.02.2009 за N 112/16128.
Необхiднiсть проведення митної процедури визначається посадовою особою ПМО, уповноваженою щодо контролю за правильнiстю класифiкацiї товарiв, або посадовою особою пiдроздiлу контролю правильностi класифiкацiї митного органу, у тому числi згiдно з iнструктивним повiдомленням до митної процедури.
 
Начальник Департаменту аналiтичної роботи, управлiння ризиками та аудиту
О. В. Руденко

 

Додаток 2
до Порядку застосування автоматизованої системи аналiзу та управлiння ризиками пiд час митного контролю та митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї

Варiант 1 (за наявностi доступу до БД ПМО ПIК "Iнспектор-2006")

  митниця
 
(назва пiдроздiлу)
Начальнику
 
 
(назва пiдроздiлу митного оформлення)

Щодо потреби iнформування про випадки
формування перелiку митних процедур
пiд час застосування АСАУР

СЛУЖБОВА ЗАПИСКА

     Вiдповiдно до п. 2.2 Порядку застосування автоматизованої системи аналiзу та управлiння ризиками пiд час митного контролю та митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї, затвердженого наказом Держмитслужби вiд __.__.__ N _________ (далi - Порядок застосування АСАУР), повiдомляю Вам, що у вiддiлi ________________________________________________ (далi - Пiдроздiл) вiдсутня можливiсть переглядати у постiйному режимi сформованi перелiки митних процедур (далi - МП) для визначення МП, виконання яких належить до компетенцiї Пiдроздiлу.

     У зв'язку з цим, прошу повiдомляти Пiдроздiл, вiдповiдно до абзацу другого п. 2.2 Порядку застосування АСАУР, про випадки формування модулем АСАУР перелiку МП, що мiстять МП за кодами _______________ згiдно з Класифiкатором окремих форм митного контролю - для подальшого самостiйного перегляду Пiдроздiлом сформованого перелiку МП.

_________________________
(назва посади)
________________________________
(iнiцiали, прiзвище)
"___" ____________ 20__ р.

 

Варiант 2 (за вiдсутностi доступу до БД ПМО ПIК "Iнспектор-2006")

  митниця
 
(назва пiдроздiлу)
Начальнику
 
 
(назва пiдроздiлу митного оформлення)

Щодо потреби iнформування про випадки
формування перелiку митних процедур
пiд час застосування АСАУР

СЛУЖБОВА ЗАПИСКА

     Вiдповiдно до п. 2.2 Порядку застосування автоматизованої системи аналiзу та управлiння ризиками пiд час митного контролю та митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї, затвердженого наказом Держмитслужби вiд __.__.__ N _________ (далi - Порядок застосування АСАУР), повiдомляю Вам, що у вiддiлi ________________________________________________ (далi - Пiдроздiл) вiдсутня можливiсть переглядати у постiйному режимi сформованi перелiки митних процедур (далi - МП) для визначення МП, виконання яких належить до компетенцiї Пiдроздiлу.

     Також вiдсутня можливiсть налаштування доступу до БД ПIК "Iнспектор-2006" пiдпорядкованого Вам пiдроздiлу.

     У зв'язку з цим, прошу повiдомляти Пiдроздiл вiдповiдно до абзацу третього п. 2.2 Порядку застосування АСАУР, про випадки формування модулем АСАУР перелiку МП, що мiстять МП за кодами ________________ згiдно з Класифiкатором окремих форм митного контролю.

     Також прошу в подальшому за зверненням Пiдроздiлу вносити, вiдповiдно до п.2.9 Порядку застосування АСАУР, результати виконання МП, виконання яких належить до компетенцiї Пiдроздiлу.

_________________________
(назва посади)
________________________________
(iнiцiали, прiзвище)
"___" ____________ 20__ р.
 
Начальник Департаменту аналiтичної роботи, управлiння ризиками та аудиту
О. В. Руденко

 

Додаток 3
до Порядку застосування автоматизованої системи аналiзу та управлiння ризиками пiд час митного контролю та митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї
  митниця
 
(назва пiдроздiлу митного оформлення)
Начальнику
 
 
(назва пiдроздiлу)

Щодо формування перелiку митних
процедур пiд час застосування АСАУР

СЛУЖБОВА ЗАПИСКА

     Вiдповiдно до п. 2.2 Порядку застосування автоматизованої системи аналiзу та управлiння ризиками пiд час митного контролю та митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї, затвердженого наказом Держмитслужби вiд __.__.__ N _________, повiдомляю Вас про формування модулем АСАУР перелiку митних процедур (далi - МП) за ВМД N ____________________ (прийнята до оформлення __.__.__):

Код МП Назва МП Вид МП Iнструктивне повiдомлення
... ... ... ...
       
       
_________________________
(назва посади)
________________________________
(iнiцiали, прiзвище)
"___" ____________ 20__ р.
 
Начальник Департаменту аналiтичної роботи, управлiння ризиками та аудиту
О. В. Руденко

 

Додаток 4
до Порядку застосування автоматизованої системи аналiзу та управлiння ризиками пiд час митного контролю та митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї

Класифiкатор результатiв виконання митних процедур

     Загальнi положення щодо пiдтвердження результатiв виконання МП з використанням модуля АСАУР:

     1. За наявностi, крiм обов'язкових, може бути зазначено iншi пiдтверджуючi документи, зокрема, протокол про порушення митних правил.

     2. Для зазначених пiдтверджуючих документiв програмно здiйснюється форматно-логiчний контроль за внесенням номера i дати документа вiдповiдно до вимог нормативних актiв, а також контроль наявностi електронної копiї зазначеного документу в базi даних митного органу (для документiв, щодо яких передбачено зберiгання їх електронних копiй).

     3. Для МП, що передбачають проведення митного огляду, визначених додатково посадовою особою митного органу, акт про проведення митного огляду товарiв (код 1701) як пiдтверджуючий документ вказується тiльки за наявностi.

     4. Код результату виконання МП формується за наступним принципом:

     1-а цифра - код групи результату виконання:

     0 - МП не здiйснено,

     1 - МП здiйснено. Порушень не виявлено,

     2 - МП здiйснено. Виявлено порушення;

     2-а цифра - код напрямку виконання МП:

     1 - в напрямку iдентифiкацiї товарiв i транспортних засобiв,

     2 - в напрямку контролю правильностi визначення митної вартостi товарiв,

     3 - в напрямку контролю правильностi класифiкацiї та кодування товарiв,

     4 - в напрямку контролю правильностi визначення країни походження товарiв,

     5 - в напрямку контролю правильностi нарахування податкiв i зборiв за вантажною митною декларацiєю та застосування пiльг у їх сплатi,

     6 - в напрямку контролю дотримання вимог до товарiв, щодо перемiщення яких через митний кордон України встановлено обмеження чи iншi види контролю,

     7 - в напрямку контролю перемiщення товарiв, що мiстять об'єкти права iнтелектуальної власностi;

     3-я цифра - порядковий номер результату виконання МП в межах коду групи результату виконання МП та коду напрямку виконання МП.

Код результату виконання митної процедури Назва результату виконання митної процедури Особливостi пiдтвердження результату виконання митної процедури з використанням модуля АСАУР
1 2 3
0. Для МП будь-якого напрямку контролю
000 МП не здiйснено Цей результат може бути зазначено тiльки для МП виду "обов'язкова за умови" та "у разi необхiдностi" вiдповiдно до пункту 2.6 цього Порядку.
Пiдтверджуючi документи: не передбачено.
У графi "Примiтки" слiд обов'язково зазначити причини невиконання МП.
001 МП не здiйснено за рiшенням керiвництва митного органу (митного поста) Цей результат може бути зазначено тiльки у випадках, передбачених пунктом 2.7 цього Порядку.
Пiдтверджуючi документи: не передбачено.
У графi "Примiтки" слiд обов'язково зазначити причини невиконання МП.
У графах "N листа", "Дата листа" слiд зазначити реквiзити листа, яким керiвництвом митного органу (митного поста) було поiнформовано Департамент аналiтичної роботи, управлiння ризиками та аудиту про причини невиконання МП.
101 МП здiйснено. Направлено запит до спецiалiзованого пiдроздiлу Цей результат передбачає, що вiдповiдне рiшення щодо контролю правильностi визначення коду товару, країни походження прийняте спецiалiзованим пiдроздiлом митного органу (пiсля отримання вiд ПМО вiдповiдного запиту).
При зазначеннi цього результату для МП 131, 141 у перелiку МП повинно бути зазначено МП вiдповiдно 132, 142. Якщо такi МП не сформовано модулем АСАУР, то їх слiд додати до перелiку.
Пiдтверджуючi документи:
направлений запит вiдповiдно до пiдпункту 26 пункту 3 Порядку здiйснення митного контролю й митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 20.04.2005 N 314 (зi змiнами) i зареєстрованого у Мiнiстерствi юстицiї України 27.04.2005 за N 439/10719 (код документа згiдно Класифiкатора документiв, затвердженого наказом Державної митної служби України вiд 12.12.2007 N 1048 зi змiнами (далi - код) 1100 - некласифiкований документ).
102 МП здiйснено посадовою особою, яка здiйснює в ПМО вiдповiдний контроль, з урахуванням ранiше прийнятого рiшення/висновку Рiшення про зазначення такого результату може бути прийняте посадовою особою, яка здiйснює в ПМО вiдповiдний контроль (для МП 122, 132, 142, 731 - вiдповiдною уповноваженою посадовою особою ПМО або направленою до ПМО посадовою особою вiдповiдного спецiалiзованого пiдроздiлу митного органу), за умови, що вiдповiдно до нормативних актiв з питань митної справи митний орган має пiдстави враховувати ранiше прийняте рiшення (про визначення митної вартостi товарiв, коду товарiв, країни походження товарiв) чи висновок за результатами дослiдження експертного пiдроздiлу Центрального митного управлiння лабораторних дослiджень та експертної роботи (далi - ЦМУЛДЕР), а також якщо в iнструктивному повiдомленнi до МП не зазначено про обмеження щодо посилання на ранiше прийняте рiшення/висновок.
Пiдтверджуючi документи:
для МП 122 - рiшення про визначення митної вартостi товару (код 1501),
для МП 132 - рiшення про визначення коду товару (код 1503),
для МП 142 - рiшення про визначення країни походження товару (код 1502),
для МП 715, 731 - висновок за результатами дослiдження експертного пiдроздiлу ЦМУЛДЕР (код 1505).
103 МП здiйснено. Зразки вiдiбрано Пiдтверджуючi документи:
акт про взяття проб i зразкiв товарiв (код 9107),
висновок за результатами дослiдження експертного пiдроздiлу ЦМУЛДЕР (код 1505) - вказується за наявностi.
При зазначеннi цього результату для МП 731 передбачається, що зразки вiдiбрано для перевiрки правильностi класифiкацiї та кодування товарiв, тому в перелiку МП повинно бути зазначено МП 131 або 132. Якщо такi МП не сформовано модулем АСАУР, то їх слiд додати до перелiку.
1. Для МП в напрямку iдентифiкацiї товарiв i транспортних засобiв
111 МП здiйснено Пiдтверджуючi документи: не передбачено.
112 МП здiйснено. Кiлькiсть та опис товару пiдтверджено Пiдтверджуючi документи: акт про проведення митного огляду товарiв (код 1701).
113 МП здiйснено. Не виявлено невiдповiдностi заявленим даним Пiдтверджуючi документи: акт про проведення митного огляду товарiв (код 1701) - вказується за наявностi.
Зазначення цього результату для МП 711, 712, 713, 714 передбачає наявнiсть вiдповiдних записiв у журналi облiку використання технiчних засобiв при здiйсненнi митного контролю, що ведеться вiдповiдно до Порядку використання, забезпечення та облiку технiчних засобiв митного контролю в регiональних митницях, митницях, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 20.09.2007 N 780 (зi змiнами).
Для МП 712 у графi "Примiтки" слiд зазначити, якi технiчнi засоби було застосовано.
211 МП здiйснено. Кiлькiсть товару не пiдтверджено Пiдтверджуючi документи:
акт про проведення митного огляду товарiв (код 1701),
протокол про порушення митних правил (код 1702) - вказується за наявностi.
У графi "Примiтки" слiд зазначити iнформацiю про деталi невiдповiдностi.
212 МП здiйснено. Опис товару не пiдтверджено Пiдтверджуючi документи:
акт про проведення митного огляду товарiв (код 1701),
протокол про порушення митних правил (код 1702) - вказується за наявностi.
У графi "Примiтки" слiд зазначити iнформацiю про деталi невiдповiдностi.
213 МП здiйснено. Кiлькiсть та опис товару не пiдтверджено Пiдтверджуючi документи:
акт про проведення митного огляду товарiв (код 1701),
протокол про порушення митних правил (код 1702) - вказується за наявностi.
У графi "Примiтки" слiд зазначити iнформацiю про деталi невiдповiдностi.
214 МП здiйснено. Виявлено неточностi в товаросупровiдних документах Зазначення цього результату передбачає, що кiлькiсть та опис товару пiдтверджено (вiдповiдно до заявлених у графi 31 ВМД даних), однак є невiдповiдностi мiж даними про опис/кiлькiсть товару, зазначеними у графi 31 ВМД, та в iнших графах ВМД чи iнших товаросупровiдних документах.
Пiдтверджуючi документи: акт про проведення митного огляду товарiв (код 1701).
У графi "Примiтки" слiд зазначити iнформацiю про деталi невiдповiдностi.
215 МП здiйснено. Виявлено невiдповiднiсть заявленим даним Пiдтверджуючi документи:
акт про проведення митного огляду товарiв (код 1701) - вказується за наявностi,
протокол про порушення митних правил (код 1702) - вказується за наявностi.
Зазначення цього результату для МП 711, 712, 713, 714 передбачає наявнiсть вiдповiдних записiв у журналi облiку використання технiчних засобiв при здiйсненнi митного контролю, що ведеться вiдповiдно до Порядку використання, забезпечення та облiку технiчних засобiв митного контролю в регiональних митницях, митницях, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 20.09.2007 N 780 (зi змiнами).
У графi "Примiтки" слiд зазначити iнформацiю про деталi невiдповiдностi.
Для МП 712 у графi "Примiтки" слiд зазначити, якi технiчнi засоби було застосовано.
2. Для МП в напрямку контролю правильностi визначення митної вартостi товарiв
121 МП здiйснено. Митну вартiсть визнано на пiдставi поданих документiв Пiдтверджуючi документи: направлений до пiдроздiлу контролю митної вартостi запит вiдповiдно до пiдпункту 26 пункту 3 Порядку здiйснення митного контролю й митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 20.04.2005 N 314 (зi змiнами) i зареєстрованого у Мiнiстерствi юстицiї України 27.04.2005 за N 439/10719 (код 1100 - некласифiкований документ) - вказується за наявностi.
122 МП здiйснено. Митну вартiсть визнано пiсля подання додаткових документiв Пiдтверджуючi документи: направлений до пiдроздiлу контролю митної вартостi запит вiдповiдно до пiдпункту 26 пункту 3 Порядку здiйснення митного контролю й митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 20.04.2005 N 314 (зi змiнами) i зареєстрованого у Мiнiстерствi юстицiї України 27.04.2005 за N 439/10719 (код 1100 - некласифiкований документ) - вказується за наявностi.
У графi "Примiтки" слiд зазначити, якi саме додатковi документи були поданi.
123 МП здiйснено. Митну вартiсть пiдтверджено шляхом прийняття рiшення про визначення митної вартостi товару Пiдтверджуючi документи: рiшення про визначення митної вартостi товару (код 1501).
Для МП 124 цей результат передбачає наявнiсть вiдповiдного письмового погодження рiшення, а також наявнiсть в електроннiй копiї рiшення про визначення митної вартостi товару службової вiдмiтки про вiдповiдне письмове погодження.
124 МП здiйснено. Опис товару / характеристики, визначальнi для митної вартостi, пiдтверджено Пiдтверджуючi документи: акт про проведення митного огляду товарiв (код 1701).
125 МП здiйснено. Рiвень митної вартостi вищий або дорiвнює рiвню в митницi облiку Пiдтверджуючi документи: не передбачено.
126 МП здiйснено. Рiвень митної вартостi нижчий рiвня в митницi облiку Пiдтверджуючi документи: не передбачено.
221 МП здiйснено. Митну вартiсть скориговано Пiдтверджуючi документи: рiшення про визначення митної вартостi товару (код 1501).
Результат зазначається за вiдсутностi у графах 47 ВМД способу платежу, що передбачає випуск пiд гарантiйнi зобов'язання.
222 МП здiйснено. Митну вартiсть скориговано, випуск пiд гарантiйнi зобов'язання Пiдтверджуючi документи: рiшення про визначення митної вартостi товару (код 1501).
Результат зазначається за наявностi у графах 47 ВМД способу платежу, що передбачає випуск пiд гарантiйнi зобов'язання.
223 МП здiйснено. Опис товару / характеристики, визначальнi для митної вартостi, не пiдтверджено Пiдтверджуючi документи: акт про проведення митного огляду товарiв (код 1701).
У графi "Примiтки" слiд зазначити iнформацiю про деталi невiдповiдностi.
3. Для МП в напрямку контролю правильностi класифiкацiї та кодування товарiв
131 МП здiйснено. Код i опис товару пiдтверджено на пiдставi поданих документiв Пiдтверджуючi документи:
для МП 131 - не передбачено,
для МП 132 - рiшення про визначення коду товару (код 1503).
132 МП здiйснено. Код i опис товару пiдтверджено пiсля подання додаткових документiв Пiдтверджуючi документи:
для МП 131 - не передбачено,
для МП 132 - рiшення про визначення коду товару (код 1503).
Для МП 131 у графi "Примiтки" слiд зазначити, якi саме додатковi документи були поданi.
133 МП здiйснено. Опис товару / характеристики, визначальнi для класифiкацiї, пiдтверджено Пiдтверджуючi документи: акт про проведення митного огляду товарiв (код 1701).
231 МП здiйснено. Код товару скориговано Пiдтверджуючi документи: рiшення про визначення коду товару (код 1503).
232 МП здiйснено. Опис товару скориговано Пiдтверджуючi документи: рiшення про визначення коду товару (код 1503).
233 МП здiйснено. Код та опис товару скориговано Пiдтверджуючi документи: рiшення про визначення коду товару (код 1503).
234 МП здiйснено. Опис товару / характеристики, визначальнi для класифiкацiї, не пiдтверджено Пiдтверджуючi документи: акт про проведення митного огляду товарiв (код 1701).
У графi "Примiтки" слiд зазначити iнформацiю про деталi невiдповiдностi.
4. Для МП в напрямку контролю правильностi визначення країни походження товарiв
141 МП здiйснено. Данi про походження товару пiдтверджено на пiдставi поданих документiв Пiдтверджуючi документи: рiшення про визначення країни походження товару (код 1502) - вказується за наявностi.
142 МП здiйснено. Данi про походження товару пiдтверджено пiсля подання додаткових документiв Пiдтверджуючi документи: рiшення про визначення країни походження товару (код 1502) - вказується за наявностi.
У графi "Примiтки" слiд зазначити, якi саме додатковi документи були поданi.
143 МП здiйснено. Маркування товару вiдповiдає заявленiй країнi походження Пiдтверджуючi документи: акт про проведення митного огляду товарiв (код 1701).
241 МП здiйснено. Данi про походження товару не пiдтверджено Пiдтверджуючi документи: рiшення про визначення країни походження товару (код 1502).
242 МП здiйснено. Маркування товару не вiдповiдає заявленiй країнi походження Пiдтверджуючi документи: акт про проведення митного огляду товарiв (код 1701).
У графi "Примiтки" слiд зазначити iнформацiю про деталi невiдповiдностi.
5. Для МП в напрямку контролю правильностi нарахування податкiв i зборiв за ВМД та застосування пiльг у їх сплатi
151 МП здiйснено. Правильнiсть застосування пiльг пiдтверджено на пiдставi поданих документiв Пiдтверджуючi документи: не передбачено.
У графi "Примiтки" слiд зазначити, якi саме з поданих i заявлених у графi 44 ВМД документiв є вiдповiдними документами, що стосуються надання пiльг. Достатньо зазначити коди документiв. Якщо з коду документа неможливо визначити його назву, видавника тощо (наприклад, у класифiкаторi такому коду вiдповiдає некласифiкований документ), то слiд зазначити i назву документа.
152 МП здiйснено. Правильнiсть застосування пiльг пiдтверджено пiсля подання додаткових документiв Пiдтверджуючi документи: не передбачено.
У графi "Примiтки" слiд зазначити, якi саме додатковi документи були поданi.
251 МП здiйснено. Правильнiсть застосування пiльг не пiдтверджено Пiдтверджуючi документи: не передбачено.
У графi "Примiтки" слiд зазначити, якi саме пiльги не було пiдтверджено.
6. Для МП в напрямку контролю дотримання вимог до товарiв, щодо перемiщення яких через митний кордон України встановлено обмеження чи iншi види контролю
161 МП здiйснено. Товар пiдпадає пiд встановленi обмеження. Наявнi дозвiльнi документи Пiдтверджуючi документи: не передбачено.
У графi "Примiтки" слiд зазначити, якi саме з поданих i заявлених у графi 44 ВМД документiв є вiдповiдними дозвiльними документами. Достатньо зазначити коди документiв. Якщо з коду документа неможливо визначити його назву, видавника тощо (наприклад, у класифiкаторi такому коду вiдповiдає некласифiкований документ), то слiд зазначити i назву документа.
162 МП здiйснено. Товар пiдпадає пiд встановленi обмеження. Дозвiльнi документи були поданi додатково на вимогу митного органу Пiдтверджуючi документи: не передбачено.
У графi "Примiтки" слiд зазначити, якi саме дозвiльнi документи були поданi додатково на вимогу митного органу.
163 МП здiйснено. Товар не пiдпадає пiд встановленi обмеження Пiдтверджуючi документи: не передбачено.
У графi "Примiтки" слiд зазначити, за наявностi, якi саме з поданих i заявлених у графi 44 ВМД документiв (або поданих додатково на вимогу митного органу) є вiдповiдними документами, якi пiдтверджують, що товар не пiдпадає пiд встановленi обмеження. Якщо iнформацiя про цi документи наявна у графi 44 ВМД, то достатньо зазначити коди вiдповiдних дозвiльних документiв. Якщо з коду документа неможливо визначити його назву, видавника тощо (наприклад, у класифiкаторi такому коду вiдповiдає некласифiкований документ), то слiд зазначити i назву документа.
261 МП здiйснено. Товар пiдпадає пiд встановленi обмеження. Дозвiльних документiв не подано Пiдтверджуючi документи: не передбачено.
7. Для МП в напрямку контролю перемiщення товарiв, що мiстять об'єкти права iнтелектуальної власностi (далi - ОПIВ)
171 МП здiйснено. Задекларованi товари вiдсутнi у реєстрi товарiв, що мiстять ОПIВ Пiдтверджуючi документи: не передбачено.
172 МП здiйснено. Залучено посадову особу з питань захисту прав iнтелектуальної власностi Пiдтверджуючi документи: не передбачено.
При зазначеннi цього результату для МП 171 у перелiку МП повинно бути зазначено МП 172. Якщо таку МП не сформовано модулем АСАУР, то її слiд додати до перелiку.
173 МП здiйснено. Порушень прав iнтелектуальної власностi не виявлено Пiдтверджуючi документи:
для МП 172 - не передбачено,
для МП 271 - акт про проведення митного огляду товарiв (код 1701).
271 МП здiйснено. Виявлено порушення прав iнтелектуальної власностi Пiдтверджуючi документи:
для МП 172 - не передбачено,
для МП 271 - акт про проведення митного огляду товарiв (код 1701).
У графi "Примiтки" слiд зазначити суть виявленого порушення.
 
Начальник Департаменту аналiтичної роботи, управлiння ризиками та аудиту
О. В. Руденко

 

Додаток 5
до Порядку застосування автоматизованої системи аналiзу та управлiння ризиками пiд час митного контролю та митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї

Таблиця пiдтвердження результатiв виконання митних процедур

Код митної процедури Код результату виконання митної процедури
1 2
122 000
001
102
121
122
221
222
123 000
123
221
222
124 000
123
221
222
131 000
131
132
101
132 000
001
102
131
132
231
232
233
141 000
141
142
101
241
142 000
001
102
141
142
241
151 000
151
152
251
161 000
161
162
163
261
171 000
171
172
172 000
171
173
271
211 000
001
112
211
212
213
214
212 000
001
112
211
212
213
214
213 000
001
112
211
212
213
214
221 000
001
124
223
231 000
001
133
234
241 000
001
143
242
271 000
001
173
271
711 000
001
113
215
712 000
001
113
215
713 000
001
113
215
714 000
001
113
215
715 000
001
102
103
721 000
125
126
731 000
001
102
103
 
Начальник Департаменту аналiтичної роботи, управлiння ризиками та аудиту
О. В. Руденко

 

Додаток 6
до Порядку застосування автоматизованої системи аналiзу та управлiння ризиками пiд час митного контролю та митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї

(Реквiзити електронного бланка листа митного органу (митного поста))

Начальнику Департаменту аналiтичної роботи, управлiння ризиками та аудиту
_______________________

Щодо невиконання митних процедур,
сформованих модулем АСАУР

     Вiдповiдно до п. 2.7 Порядку застосування автоматизованої системи аналiзу та управлiння ризиками пiд час митного контролю та митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї, затвердженого наказом Держмитслужби вiд __.__.__ N _________, повiдомляю Вас про прийняття рiшення щодо невиконання митних процедур (далi - МП) виду "обов'язкова", сформованих модулем АСАУР за ВМД N ____________________ (прийнята до оформлення __.__.__):

Код МП Назва МП Iнструктивне повiдомлення
(початок iнструктивного повiдомлення, якщо воно дуже довге)
Причини невиконання МП
... ... ... ...
       
_________________________
(назва посади)
____________ _____________________________
(iнiцiали, прiзвище)
 
Начальник Департаменту аналiтичної роботи, управлiння ризиками та аудиту
О. В. Руденко

 

Додаток 7
до Порядку застосування автоматизованої системи аналiзу та управлiння ризиками пiд час митного контролю та митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї
  митниця
 
(назва пiдроздiлу)
Начальнику
 
 
(назва пiдроздiлу митного оформлення)

Щодо внесення результатiв виконання митних
процедур пiд час застосування АСАУР

СЛУЖБОВА ЗАПИСКА

     Вiдповiдно до п.2.9 Порядку застосування автоматизованої системи аналiзу та управлiння ризиками пiд час митного контролю та митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї, затвердженого наказом Держмитслужби вiд __.__.__ N _________, повiдомляю Вас про результати виконання митних процедур (далi - МП), виконання яких належить до компетенцiї пiдроздiлу, за ВМД N ____________________ (прийнята до оформлення __.__.__):

Код МП Результат виконання МП Дата виконання МП Iнспектор Примiтки Реквiзити пiдтверджуючих документiв
Код документа N документа Дата документа Примiтки до документа
... ... ... ... ... ... ... ... ...

     У зв'язку з вiдсутнiстю можливостi налаштування доступу до бази даних пiдпорядкованого Вам пiдроздiлу ПIК "Iнспектор-2006", прошу занести цi результати до зазначеного ПIК.

_________________________
(назва посади)
________________________________
(iнiцiали, прiзвище)
"___" ____________ 20__ р.
 
Начальник Департаменту аналiтичної роботи, управлiння ризиками та аудиту
О. В. Руденко

 

Додаток 8
до Порядку застосування автоматизованої системи аналiзу та управлiння ризиками пiд час митного контролю та митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї

Класифiкатор iнiцiаторiв проведення МП

Код Назва
11 Посадова особа ПМО, яка здiйснює митний контроль та митне оформлення
12 Керiвник пiдроздiлу митного оформлення
21 Пiдроздiл боротьби з порушеннями митного законодавства
22 Пiдроздiл з питань органiзацiї проведення перевiрок суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi
23 Пiдроздiл контролю митної вартостi
24 Пiдроздiл митних платежiв
25 Пiдроздiл контролю класифiкацiї
26 Пiдроздiл боротьби з незаконним перемiщенням наркотикiв та зброї
27 Група аналiзу попередньої iнформацiї
28 Структурний пiдроздiл Держмитслужби
29 Департамент аналiтичної роботи, управлiння ризиками та аудиту
31 Служба безпеки України
32 Державна податкова адмiнiстрацiя України
33 Мiнiстерство внутрiшнiх справ України
34 Генеральна прокуратура України
35 Державна прикордонна служба України
36 Iнший державний орган
 
Начальник Департаменту аналiтичної роботи, управлiння ризиками та аудиту
О. В. Руденко

 

Додаток 9
до Порядку застосування автоматизованої системи аналiзу та управлiння ризиками пiд час митного контролю та митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї

Звiт _______________________________ митницi
про результативнiсть застосування митних процедур за результатами роботи автоматизованої системи аналiзу та управлiння ризиками
 ____________ мiсяць ____ року 

I. Класифiкацiя товару
  Кiлькiсть рiшень про визначення коду товару Кiлькiсть класифiкованих товарiв Кiлькiсть класифiкованих товарiв, iз змiною коду чи опису товару, що привели до збiльшення митних платежiв   Сума збiльшення митних платежiв (мито, акциз, ПДВ), тис. грн.  
Всього            
В тому числi, за результатами проведення МП, визначених модулем АСАУР            
Виконавець            
Тел.            
II. Визначення країни походження товару
  Кiлькiсть прийнятих рiшень щодо визначення країни походження товарiв Кiлькiсть прийнятих рiшень щодо визначення країни походження товарiв, що привели до збiльшення митних платежiв   Сума збiльшення митних платежiв (мито, акциз, ПДВ), тис. грн. Сума збiльшення митних платежiв (мито, акциз, ПДВ) за попереднi перiоди, яку повернуто у звiтному перiодi, тис. грн.  
Всього            
В тому числi, за результатами проведення МП, визначених модулем АСАУР            
Виконавець            
Тел.            
III. Порушення митних правил
  Кiлькiсть справ про порушення митних правил, заведених митницею Загальна вартiсть (сума попередньої оцiнки) предметiв правопорушень у справах про ПМП, якi були фактично вилученi або щодо яких можливе застосування конфiскацiї, грн. Сума штрафу, накладеного митницею чи за рiшенням суду, грн.   Кiлькiсть порушених кримiнальних справ про контрабанду  
За справами, заведеними у звiтному перiодi За справами, заведеними у попереднi перiоди (не включенi до попереднiх звiтiв) За порушеннями, виявленими у звiтному перiодi За порушеннями, виявленими у попереднi перiоди (не включенi до попереднiх звiтiв)
Всього за статтями 330, 331, 336, 337, 340, 341, 345, 346, 351, 352, 354, 355 МКУ            
В тому числi, за результатами проведення МП, визначених модулем АСАУР            
Виконавець            
Тел.            

     Керiвник митного органу

     Виконавець
     Тел.

Рекомендацiї iз заповнення звiту

     Звiтний перiод - календарний мiсяць.

     Звiт надсилається у форматi xls електронною поштою до Департаменту аналiтичної роботи та iнформацiйного монiторингу. Кожний роздiл розмiщується на окремому листi Excel; поля з даними не повиннi мiстити об'єднань.

     Для графи "В тому числi, за результатами проведення МП, визначених модулем АСАУР" враховуються тi випадки, коли за ВМД модулем АСАУР було сформовано перелiк МП.

Начальник Департаменту аналiтичної роботи, управлiння ризиками та аудиту О. В. Руденко