ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

16.09.09 N 11/1-10.9/8877-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць, митниць


Про митне оформлення товарiв i транспортних засобiв що тимчасово ввозяться в Україну для офiцiйного (службового) користування дипломатичними представництвами, консульськими установами, представництвами мiжнародних органiзацiй, а також особистого користування їх персоналом та членами їх сiмей

     На виконання доручення Кабiнету Мiнiстрiв України вiл 29.08.09 N 46957/1/1-09 до листа МЗС України вiд 21.08.09 N 202/13-149/1-1785 про ускладнення умов функцiонування в Українi iноземних дипломатичних установ, пов'язаних з визначенням митними органами термiну тимчасового ввезення в Україну цими установами та їх персоналом товарiв i транспортних засобiв - до одного року, що призводить, зокрема, до необхiдностi щорiчної перереєстрацiї таких транспортних засобiв у органах ДАI МВС, повiдомляємо.

     Положеннями Вiденської конвенцiї про дипломатичнi зносини (1961 р.), Вiденської конвенцiї про консульськi зносини (1963 р.), Вiденської конвенцiї про представництво держав у їх вiдношеннях з мiжнародними органiзацiями унiверсального характеру (1975 р.) передбачено, що пiльги та iмунiтети надаються для забезпечення ефективного здiйснення функцiй дипломатичних представництв та консульських установ як органiв, що представляють iноземнi держави в Українi, а також органiзацiї належної роботи представництв мiжнародних органiзацiй.

     Зокрема, згiдно зi статтею 25 Вiденської конвенцiї про дипломатичнi зносини, статтею 28 Вiденської конвенцiї про консульськi зносини, статтею 20 Вiденської конвенцiї про представництво держав у їх вiдношеннях з мiжнародними органiзацiями унiверсального характеру держава перебування має надавати усi можливостi для виконання функцiй дипломатичних представництв, консульських установ та представництв мiжнародних органiзацiй.

     Водночас, згiдно зi статтею 39 цiєї Вiденської конвенцiї про дипломатичнi зносини, положеннями Вiденської конвенцiї про консульськi зносини, статтею 38 Вiденської конвенцiї про представництво держав у їх вiдношеннях з мiжнародними органiзацiями унiверсального характеру кожна особа, що має право на пiльги та iмунiтети, користується ними пiд час виконання нею своїх функцiй, зокрема з моменту в'їзду на територiю держави перебування до моменту, коли вона залишає таку територiю.

     При цьому, статтею 296 Митного кодексу України (далi - Кодекс) передбачено, що надання митних пiльг, визначених у статтях 287 - 290, 292 - 294 цього Кодексу, посадовим особам представництв iноземних держав та мiжнародних органiзацiй припиняється пiсля залишення ними митної територiї України.

     Статтею 205 Кодексу визначено, що однiєю з умов застосування митного режиму тимчасового ввезення є надання митному органу, що здiйснює митне оформлення товарiв, якi тимчасово ввозяться, зобов'язання про їх зворотне вивезення у строки, що обумовленi метою тимчасового ввезення, але не перевищують строкiв, встановлених цим Кодексом.

     Згiдно зi статтею 208 Кодексу загальний строк тимчасового ввезення товарiв становить один рiк з дня ввезення на митну територiю України. З урахуванням мети ввезення товарiв та iнших обставин строк, зазначений у частинi першiй цiєї статтi, може бути продовжений вiдповiдним митним органом.

     При цьому, слiд врахувати, що роздiлом IV Положення про акредитацiю спiвробiтникiв дипломатичних i консульських установ iноземних держав, мiжнародних органiзацiй та їхнiх представництв, iнших iноземних органiзацiй, затвердженого наказом МЗС вiд 13.01.03 N 11 i зареєстрованого в Мiн'юстi 28.01.03 за N 62/7383 визначено термiни акредитацiї персоналу дипломатичних представництв, консульських установ та представництв мiжнародних органiзацiй. Зокрема, первинний термiн акредитацiї дипломатичних агентiв складає до 4 рокiв. Як правило, при тимчасовому ввезеннi зазначеною категорiєю осiб транспортних засобiв, на метi мається особисте користування i експлуатацiя цих транспортних засобiв на митнiй територiї України термiном понад 1 рiк.

     З огляду на викладене вище, у разi декларування товарiв i транспортних засобiв, призначених для офiцiйного (службового) користування дипломатичними представництвами, консульськими установами, представництвами мiжнародних органiзацiй або особистого користування їх персоналом (членами їх сiмей), якi користуються на територiї України привiлеями та iмунiтетами, в режимi тимчасового ввезення (вiдповiдно до положень статтi 186 Кодексу), визначення кiнцевого термiну зворотного вивезення таких товарiв чи транспортних засобiв можливо здiйснювати з врахуванням одночасного продовження цього термiну на строк, що перевищує один рiк, i вiдповiдає метi їх ввезення та строку виконання цими представництвами, установами та їх спiвробiтниками своїх функцiй, приймаючи до уваги принцип взаємностi стосовно кожної окремої держави (для представництв iноземних держав та консульських установ) або положення вiдповiдної мiжнародної угоди, укладеної у встановленому законом порядку (для представництв мiжнародних органiзацiй).

     Таке рiшення може бути прийняте митним органом у процесi митного контролю та митного оформлення цих товарiв i транспортних засобiв в режимi тимчасового ввезення на пiдставi листа представництва iноземної держави, консульської установи, представництва мiжнародної органiзацiї, їх персоналу (членiв їх сiмей), якi користуються на територiї України привiлеями й iмунiтетами, та документiв, що пiдтверджують термiн перебування (знаходження) згаданих представництв, установ i осiб на митнiй територiї України понад 1 рiк.

     У цьому листi, зокрема, мають мiститися:

     iнформацiя щодо намiру тимчасового ввезення товарiв i транспортних засобiв;

     вiдомостi про граничну дату зворотного вивезення товарiв i транспортних засобiв, до якої необхiдно продовжити термiн тимчасового ввезення;

     зобов'язання про їх зворотне вивезення до закiнчення строку тимчасового ввезення, визначеного митним органом, або розмiщення в iнший митний режим, що допускається до таких товарiв i транспортних засобiв.

     При здiйсненнi митного контролю та митного оформлення таких товарiв i транспортних засобiв у графi D/J вантажної митної декларацiї, митнiй декларацiї, форма якої затверджена постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.07.97 N 748, Посвiдченнi на реєстрацiю транспортного засобу, зобов'язаннi про зворотне вивезення вiдповiдно, зазначається кiнцева дата зворотного вивезення з урахуванням продовження строку тимчасового ввезення товарiв i транспортних засобiв.

     Прошу довести зазначену iнформацiю до всiх зацiкавлених представництв, установ та осiб.

     Лист Держмитслужби вiд 08.09.09 N 11/1-10.9/8623-ЕП вважати вiдкликаним.

Голова Служби А.В.Макаренко