ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

17.09.09 N 11/3-10.15/8972-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


     У Державну митну службу України надходять запити митних органiв щодо необхiдностi надання митному органу виданого уповноваженим державним органом племiнного свiдоцтва (сертифiкату), яке використовується при визначеннi цiнностi племiнних (генетичних) ресурсiв, при здiйсненнi митного оформлення iз звiльненням вiд обкладення податком на додану вартiсть племiнних чистопородних тварин великої рогатої худоби або генетичного матерiалу, що ввозяться суб'єктами спецiального режиму оподаткування, встановленого статтею 81 Закону України "Про податок на додану вартiсть".

     Iнформуємо, що вiдповiдно до пункту 11.46 статтi 11 Закону України "Про податок на додану вартiсть" у перiод з 1 сiчня 2009 до 1 сiчня 2012 року племiннi чистопороднi тварини великої рогатої худоби або генетичний матерiал (коди УКТ ЗЕД 0102 10 10 00, 0102 10 30 00, 0102 10 90 00, 0511 10 00 00, 0511 99 90 10) при ввезеннi суб'єктами спецiального режиму оподаткування, встановленого статтею 81 зазначеного Закону України, звiльняються вiд обкладення ПДВ.

     Згiдно з пунктом 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України "Про затвердження перелiку видiв дiяльностi, на якi поширюються норми статтi 81 Закону України "Про податок на додану вартiсть" вiд 21.01.09 N 23 роз'яснення з питань застосування перелiку, затвердженого цiєю постановою, надаються Мiнiстерством аграрної полiтики, Державним комiтетом статистики та Державною податковою адмiнiстрацiєю.

     Згiдно з роз'ясненнями, викладеними у листi Мiнiстерства аграрної полiтики України вiд 14.09.09 N 37-14-1-7/16554, вiдповiдно до пункту 1.6 Положення про племiнне свiдоцтво (сертифiкат), затвердженого наказом зазначеного мiнiстерства вiд 29.12.2002 N 416, наявнiсть свiдоцтва на племiннi (генетичнi) ресурси обов'язкова при їх реалiзацiї для вiдтворення на внутрiшньому i зовнiшньому ринках.

     Зазначена норма розповсюджується на племiннi (генетичнi) ресурси, якi використовуються на територiї України або вивозяться за її межi.

     При цьому, пунктом 1.7 зазначеного Положення передбачено, що при iмпортi племiнних (генетичних) ресурсiв племiнне свiдоцтво (сертифiкат) заповнюється на основi перекладу документiв племiнного облiку, виданих країною - iмпортером. Точнiсть та правильнiсть перекладiв цих документiв перевiряється органiзацiями (установами) визначеними Мiнiстерством аграрної полiтики України. Ця норма дiє в разi використання племiнних (генетичних) ресурсiв на територiї України, що iмпортованi вiдповiдно до пункту 1.6 Положення.

     При цьому слiд зазначити, що перемiщення племiнних (генетичних) ресурсiв через митний кордон України при iмпортi проводиться на пiдставi документiв племiнного облiку, виданих країною, з якої iмпортуються товари, а не племiнних свiдоцтв (сертифiкатiв), виданих вiдповiдними органами України.

     Враховуючи вищевикладене, до внесення вiдповiдних змiн до наказу Держмитслужби "Про затвердження Порядку подання документiв, якi пiдтверджують право суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi на користування встановленими законодавством податковими пiльгами пiд час митного оформлення товарiв, що ввозяться на митну територiю України або вивозяться з митної територiї України" вiд 22.06.06 N 514, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 07.07.06 за N 816/12690, митне оформлення вищезгаданих товарiв iз застосуванням пiльги в обкладеннi ПДВ слiд здiйснювати на пiдставi свiдоцтва про реєстрацiю сiльськогосподарського пiдприємства як суб'єкта спецiального режиму оподаткування, висновку Мiнiстерства аграрної полiтики України, що зазначенi товари є племiнними чистопородними тваринами великої рогатої худоби та документiв племiнного облiку, виданих країною, з якої iмпортуються товари.

Перший заступник Голови Служби I.О.Пiковський