ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

04 листопада 2009 р. N 1062


Про органiзацiю перереєстрацiї митних лiцензiйних складiв на 2010 рiк

     Вiдповiдно до вимог постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.08.96 N 954 "Про впорядкування дiяльностi митних лiцензiйних складiв" i умов Положення про порядок здiйснення перереєстрацiї митних лiцензiйних складiв на територiї України, затвердженого наказом Держмиткому вiд 05.11.96 N 510 i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 12.12.96 за N 709/1734, з метою впорядкування порядку проведення перереєстрацiї митних лiцензiйних складiв (далi - МЛС) на 2010 рiк, наказую:

     1. Регiональним митницям, митницям:

     забезпечити iнформування суб'єктiв ЗЕД про строки та порядок проведення перереєстрацiї, а також про те, що з 16.11.2009 та до закiнчення перереєстрацiї видача нових та переоформлення дiючих лiцензiй на право вiдкриття та експлуатацiї митного лiцензiйного складу (далi - Лiцензiя) Держмитслужбою за заявами пiдприємств не здiйснюються;

     пiд час проведення перереєстрацiї Лiцензiй призупинити прийняття заяв про отримання нових i переоформлення дiючих Лiцензiй;

     створити робочi групи з посадових осiб митницi й доручити їм здiйснення перевiрок дiяльностi, обладнання та примiщень МЛС зi складанням акта перевiрки, у якому мають бути вiдображенi висновки щодо можливостi перереєстрацiї складу;

     врахувати, що перереєстрацiї зi сплатою збору згiдно з пунктом 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.12.96 N 1446 пiдлягають склади, власники яких отримали Лiцензiї до 01.01.09, а також тi, якi згiдно з пунктом 10.4 Положення про вiдкриття та експлуатацiю митних лiцензiйних складiв (далi - Положення), затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 31.12.96 N 592, у зв'язку з простим розширенням або зменшенням площi складу, змiною органiзацiйно-правової форми пiдприємства переоформили Лiцензiю в поточному роцi. Склади суб'єктiв господарської дiяльностi, якi в 2009 роцi вперше отримали Лiцензiю або отримали її згiдно з пунктом 10.3 Положення (тобто зi сплатою збору в поточному роцi), пiдлягають перереєстрацiї без сплати збору.

     2. Регiональним митницям, митницям до 18.12.09 направити засобами фельдзв'язку матерiали перевiрок та узагальненi перелiки 1 i 2 за формою, затвердженою наказом Держмитслужби вiд 05.11.96 N 510, до Департаменту органiзацiї митного контролю Держмитслужби України.

     3. Керiвникам регiональних митниць, митниць взяти пiд особистий контроль виконання вимог цього наказу.

     4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Федорова О.О.

Голова Служби А.В.Макаренко