ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

17.12.09 N 1212


Про проведення експерименту в автомобiльних пунктах пропуску з контролю за виконанням перевiзниками попереднiх зобов'язань про доставку товарiв до митницi призначення

     Вiдповiдно до пункту 6 статтi 11 Митного кодексу України, з метою удосконалення контролю за перемiщенням автомобiльного транспорту в частинi дотримання перевiзником попереднього зобов'язання про обов'язкову доставку товару до митницi призначення, наказую:

     1. Провести в перiод з 25.01.2010 до 25.02.2010 в усiх пунктах пропуску через державний кордон України, де здiйснюється митне оформлення автомобiльного транспорту, експеримент з контролю за виконанням перевiзниками попереднiх зобов'язань про доставку товарiв до митницi призначення.

     2. Затвердити Тимчасову технологiю контролю за виконанням перевiзниками попереднiх зобов'язань про доставку товарiв до митницi призначення, що додається (далi - Технологiя).

     3. Начальникам регiональних митниць, митниць:

     3.1. Довести цей наказ до вiдома особового складу та забезпечити його неухильне виконання.

     3.2. У 5-денний строк пiсля закiнчення експерименту надати до Управлiння контролю за перемiщенням вантажiв зауваження та пропозицiї щодо вдосконалення Технологiї та ефективностi її застосування.

     4. Управлiнню контролю за перемiщенням вантажiв (Луговець В.А.) протягом 20 робочих днiв пiсля закiнчення експерименту узагальнити отриманi зауваження та пропозицiї i пiдготувати обґрунтований висновок щодо подальшого використання Технологiї.

     5. Регiональнiй iнформацiйної митницi (Копосов С.А.) доопрацювати програмно-iнформацiйний комплекс "Контроль за доставкою товарiв" та функцiональний модуль "Диспетчер зони митного контролю" програмно-iнформацiйного комплексу "Iнспектор - 2006" вiдповiдно до затвердженої Технологiї.

     6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Федорова О.О.

Голова Служби А.В.Макаренко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної служби України
17.12.2009 N 1212

Тимчасова технологiя
контролю за виконанням перевiзниками попереднiх зобов'язань про доставку товарiв до митницi призначення

1. Загальнi положення

     Ця Технологiя визначає дiї посадових осiб митних органiв пiд час митного контролю в автомобiльних пунктах пропуску через державний кордон автотранспортних засобiв (з товаром/без товару), якi прямують на виїзд за межi митної територiї України, i передбачає перевiрку за допомогою Єдиної автоматизованої iнформацiйної системи Держмитслужби України (далi - ЄАIС) виконання перевiзниками попередньо взятих зобов'язань за документами контролю за перемiщенням товарiв типу ПП, ПД, ПДГ про обов'язкову доставку товарiв до митниць призначення (далi - зобов'язання).

     Зобов'язання вважається виконаним у разi наявностi в ЄАIС вiдмiтки про умовне завершення перемiщення.

2. Особливостi здiйснення прикордонного та митного контролю

     2.1. Пiд час перевiрки та вивчення документiв, визначених пунктом 3.1 роздiлу III Технологiї прикордонного та митного контролю, затвердженої спiльним наказом Адмiнiстрацiї Державної прикордонної служби України, Державної митної служби України вiд 11.06.2008 N 505/642, посадова особа митного органу заносить до функцiонального модуля "Диспетчер зони митного контролю" програмно-iнформацiйного комплексу "Iнспектор - 2006" необхiднi вiдомостi про перемiщення та робить вiдповiдний запит стосовно наявностi та виконання перевiзником зобов'язань.

     2.2. Запит здiйснюється за реєстрацiйним номером транспортного засобу (у тому числi причепу), який виїжджає за межi митної територiї України.

     2.3. Результат запиту мiстить:

     унiкальний цифровий iдентифiкатор запиту;

     дату запиту;

     номер посвiдчення посадової особи, що здiйснила запит;

     iнформацiю про реєстрацiйний номер транспортного засобу (у тому числi причепу);

     iнформацiю стосовно виконання перевiзником ранiше взятих зобов'язань.

     2.4. Отримана в результатi запиту iнформацiя зберiгається в ЄАIС та вiдображається в електронному Журналi облiку транспортних засобiв.

     2.5. У разi наявностi iнформацiї про невиконання перевiзником зобов'язання, а також вiдсутностi вiдомостей про складання у зв'язку з цим протоколу про порушення митних правил, посадова особа, яка виявила цей факт,

     вживає заходiв з метою перевiрки причин вiдсутностi протоколу про порушення митних правил в митницi вiдправлення, якiй було надане вiдповiдне зобов'язання, та митницi призначення;

     за результатами перевiрки та за наявностi ознак порушення митних правил, вживає заходiв, передбачених Митним кодексом України.

Начальник Управлiння контролю за перемiщенням вантажiв В. Луговець