ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

25.12.09 N 11/3-10.15/12621-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Про надання роз'яснень

     У зв'язку з запитами митних органiв з питань, пов'язаних iз вiдправленням актiв по залишках коштiв пiдприємств на вiдповiдних рахунках митних органiв послугами зв'язку через вiдсутнiсть кошторисних призначень для закупiвлi конвертiв з марками, Держмитслужба iнформує про наступне.

     Згiдно вимог роздiлу VI наказу Держмитслужби вiд 20.07.07 N 615 "Про затвердження Порядку ведення митними органами оперативного облiку коштiв, що облiковуються на вiдповiдних рахунках митних органiв як передоплата (доплата), i сум митних та iнших платежiв, якi сплачуються платниками податкiв пiд час митного оформлення" щороку за станом на 1 сiчня здiйснюється iнвентаризацiя взаєморозрахункiв за кожним платником податкiв у вiдповiдностi до встановленої форми у двох примiрниках.

     При цьому, перший i другий примiрники акту про звiряння залишкiв сум коштiв передоплати (доплати) на вiдповiдному рахунку митного органу надсилаються платнику податкiв для узгодження зазначеної iнформацiї, з подальшим поверненням одного примiрника пiдписаного платником податкiв митному органу, який його склав.

     За iнформацiєю митних органiв, на сьогоднiшнiй день склалася складна ситуацiя з вiдправленням службової кореспонденцiї послугами зв'язку через вiдсутнiсть кошторисних призначень для закупiвлi конвертiв з марками.

     Враховуючи ситуацiю, що склалась в митних органах з придбанням канцтоварiв, вважаємо за можливе тимчасово до видiлення необхiдних коштiв, здiйснювати проведення взаєморозрахункiв у 2009 роцi за бажанням суб'єкта ЗЕД у разi звернення його до митного органу.

     В подальшому, по мiрi видiлення кошторисних призначень та здiйснення фiнансування на зазначенi цiлi, митним органам провести iнвентаризацiю взаєморозрахункiв за кожним платником податкiв та забезпечити виконання вимог наказу Держмитслужби вiд 20.07.07 N 615.

Перший заступник Голови Служби I.О.Пiковський