ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

15.02.10 N 11/3-10.15/1387-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Щодо порядку оподаткування єдиного неподiльного предмету

     Звертаємо Вашу увагу, що вiдповiдно до Закону України "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарiв та транспортних засобiв, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територiю України", при митному оформленнi єдиного неподiльного товару, що безпосередньо ввозиться громадянином у супроводжуваному багажi будь-якими видами транспорту на митну територiю України, пересилається в несупроводжуваному багажi або в мiжнародному поштовому вiдправленнi, чи мiжнародному експрес-вiдправленнi:

     - ввiзне мито за ставкою 20% вiд митної вартостi товару справляється у таких випадках:

     коли митна вартiсть єдиного неподiльного предмету перевищує 200 євро, а вага перевищує 50 кг;

     коли митна вартiсть товару не перевищує 200 євро, а вага перевищує 50 кг, але не перевищує 100 кг;

     коли митна вартiсть товару перевищує 200 євро, але не перевищує 1000 євро, а вага не перевищує 50 кг.

     - ввiзне мито за повними ставками Митного тарифу України справляється у таких випадках:

     коли митна вартiсть єдиного неподiльного товару перевищує 1000 євро, а вага не перевищує 50 кг;

     коли митна вартiсть єдиного неподiльного товару не перевищує 200 євро, а вага перевищує 100 кг.

     Щодо оподаткування транспортних засобiв й окремих номерних вузлiв до них

     1. Згiдно з частиною першою статтi 5 Закону, транспортнi засоби за кодами 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi та окремi номернi вузли до них, що безпосередньо ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територiю України або надходять на адресу громадян у несупроводжуваному багажi або вантажних вiдправленнях для вiльного використання, незалежно вiд їх вартостi пiдлягають обов'язковому письмовому декларуванню митним органам у порядку, встановленому для громадян, та оподатковуються ввiзним митом, податком на додану вартiсть i в установлених законодавством України випадках акцизним та iншими зборами.

     При цьому, згiдно iз статтею 6 Закону, митне оформлення кузовiв та шасi за кодами 87.06 та 87.07 Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, що ввозяться громадянами для вiльного використання, здiйснюється як митне оформлення зiбраних транспортних засобiв з урахуванням максимального об'єму цилiндрiв двигунiв, що серiйно встановлювалися на марках таких автомобiлiв вiдповiдного року їх випуску.

     В той же час, згiдно з пунктом 5 роздiлу I Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобiв, що перемiщуються громадянами через митний кордон України, затверджених наказом Держмитслужби вiд 17.11.2005 N 1118, зареєстрованим в Мiнiстерствi юстицiї України 25.11.2005 за N 1428/11708 (зi змiнами i доповненнями) (далi - Правила), нарахування податкiв i зборiв, що пiдлягають сплатi при перемiщеннi транспортного засобу через митний кордон України, здiйснюється iз застосуванням вантажної митної декларацiї у разi декларування цього транспортного засобу з метою вiльного обiгу.

     Згiдно з пунктом 2 роздiлу I Правил, транспортнi засоби - це товари, що класифiкуються за кодами 87.01 - 87.05, 87.11, 87.16 згiдно з Українською класифiкацiєю товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, i номернi вузли до них; номерний вузол - це вузол, що класифiкується за кодом 87.06 або 87.07 згiдно з Українською класифiкацiєю товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, призначений для транспортних засобiв за кодами 87.01 - 87.05, 87.11 та 87.16 згiдно з Українською класифiкацiєю товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi i при замiнi якого реєстрацiйний орган робить у технiчному паспортi (свiдоцтвi про реєстрацiю) вiдмiтку про його замiну.

     Таким чином, при митному оформленнi транспортних засобiв за кодами 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 Української класифiкацiї зовнiшньоекономiчної дiяльностi, а також кузовiв та шасi за кодами 87.06 та 87.07 Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, що безпосередньо ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територiю України або надходять на адресу громадян у несупроводжуваному багажi або вантажних вiдправленнях для вiльного використання, незалежно вiд їх вартостi за вантажною митною декларацiєю нараховуються такi види податкiв та зборiв: ввiзне мито за повними ставками Митного тарифу України, податок на додану вартiсть, акцизний збiр та плата за митне оформлення товарiв i транспортних засобiв поза мiсцем розташування митних органiв або поза робочим часом, установленим для митних органiв у випадках та за ставками, установленими чинним законодавством.

     2. Вiдповiдно до частини четвертої статтi 5 Закону, митне оформлення iнших транспортних засобiв (крiм транспортних засобiв за кодами 87.01 - 87.05 Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi) та окремих номерних вузлiв до них (далi - iншi транспортнi засоби), здiйснюється вiдповiдно до статтi 7 Закону.

     Статтею 7 Закону визначено порядок оподаткування єдиного неподiльного товару, який надходить на адресу громадянина у супроводжуваному (несупроводжуваному) багажi, вантажному, мiжнародному поштовому або мiжнародному експрес- вiдправленнi.

     Тобто, при ввезеннi iнших транспортних засобiв, для цiлей митного оформлення, кожна одиниця такого транспортного засобу вважається єдиним неподiльним товаром. Оподаткування кожної одиницi iншого транспортного засобу здiйснюється у порядку, визначеному для єдиного неподiльного товару.

     Таким чином, з урахуванням вищевикладеного, митне оформлення iнших транспортних засобiв (крiм транспортних засобiв за кодами 87.11 i 87.16 Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi), здiйснюється у порядку, визначеному для єдиного неподiльного товару, з урахуванням норм цього листа.

     3. З урахуванням вищевикладеного, при митному оформленнi транспортних засобiв за кодами 87.11 i 87.16 Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, що безпосередньо ввозяться громадянами у супроводжуваному багажi будь-якими видами транспорту на митну територiю України, пересилаються в несупроводжуваному багажi або в мiжнародному поштовому вiдправленнi чи мiжнародному експрес-вiдправленнi:

     а) митна вартiсть якого не перевищує 200 євро, а вага не перевищує 50 кг, мито, ПДВ, акцизний збiр не нараховується;

     б) митна вартiсть якого перевищує 200 євро, а вага перевищує 50 кг,

     митна вартiсть якого не перевищує 200 євро, а вага перевищує 50 кг, але не перевищує 100 кг;

     митна вартiсть якого перевищує 200 євро, але не перевищує 1000 євро, а вага не перевищує 50 кг,

     за вантажною митною декларацiєю нараховуються такi види податкiв i зборiв: ввiзне мито за ставкою 20 вiдсоткiв вiд митної вартостi товару, податок на додану вартiсть, акцизний збiр та плата за митне оформлення товарiв i транспортних засобiв поза мiсцем розташування митних органiв або поза робочим часом, установленим для митних органiв у випадках та за ставками, установленими чинним законодавством;

     в) митна вартiсть якого перевищує 1000 євро, а вага не перевищує 50 кг;

     митна вартiсть якого не перевищує 200 євро, а вага перевищує 100 кг,

     за вантажною митною декларацiєю нараховуються такi види податкiв та зборiв: ввiзне мито за повними ставками Митного тарифу України, податок на додану вартiсть, акцизний збiр та плата за митне оформлення товарiв i транспортних засобiв поза мiсцем розташування митних органiв або поза робочим часом, установленим для митних органiв у випадках та за ставками, установленими чинним законодавством.

     При митному оформленнi транспортних засобiв за кодами 87.11 i 87.16 Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, що надходять на адресу громадян у вантажних вiдправленнях, за вантажною митною декларацiєю, незалежно вiд їх митної вартостi, нараховуються такi види податкiв i зборiв: ввiзне мито за повними ставками Митного тарифу України, податок на додану вартiсть, акцизний збiр та плата за митне оформлення товарiв i транспортних засобiв поза мiсцем розташування митних органiв або поза робочим часом, установленим для митних органiв у випадках та за ставками, установленими чинним законодавством.

     Прошу забезпечити виконання норм цього листа.

     Вiдповiднi змiни будуть внесенi до Узагальнюючого податкового роз'яснення щодо оподаткування товарiв i транспортних засобiв, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територiю України, затвердженого наказом Державної митної служби України вiд 24.07.2008 N 811 (зi змiнами та доповненнями).

Перший заступник Голови Служби I.О. Пiковський