ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

15.02.10 N 11/3-10.15/1389-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Про надання роз'яснень

     У зв'язку з запитами митних органiв з питань, пов'язаних стосовно термiну зберiгання коштiв суб'єктiв ЗЕД, якi знаходяться на вiдповiдному рахунку митного органу понад три роки, Держмитслужба iнформує про наступне.

     Вiдповiдно до статтi 257 Цивiльного кодексу України загальна позовна давнiсть встановлена тривалiстю у три роки.

     Згiдно вимог роздiлу VI наказу Держмитслужби вiд 20.07.07 N 615 "Про затвердження Порядку ведення митними органами оперативного облiку коштiв, що облiковуються на вiдповiдних рахунках митних органiв як передоплата (доплата), i сум митних та iнших платежiв, якi сплачуються платниками податкiв пiд час митного оформлення" щороку за станом на 1 сiчня здiйснюється iнвентаризацiя взаєморозрахункiв за кожним платником податкiв у вiдповiдностi до встановленої форми у двох примiрниках.

     За iнформацiєю митних органiв, на сьогоднiшнiй день на вiдповiдних рахунках знаходяться залишки коштiв суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, якi перебувають на рахунку понад три роки.

     Таким чином, у разi лiквiдацiї особи, що пiдтверджується iнформацiєю з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв, залишки авансових платежiв по закiнченню термiну позовної давностi перераховуються митними органами до Державного бюджету України на вiдповiднi рахунки вiдкритi в органах Держказначейства України з облiку надходжень загального фонду державного бюджету за кодом бюджетної класифiкацiї доходiв бюджету 24030000 "Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованостi пiдприємств, органiзацiй та установ, щодо яких минув строк позовної давностi".

     При цьому зазначаємо, що Єдиний державний реєстр юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв розташовано на офiцiйному веб-сайтi Державного комiтету України з питань регуляторної полiтики та пiдприємництва: www.dkrp.gov.ua.

     В iнших випадках, залишки коштiв суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, якi перебувають на рахунках митних органiв понад три роки, залишаються на вiдповiдних рахунках до внесення змiн до Порядку розпорядження валютними цiнностями (крiм цiнних паперiв), дорогоцiнними металами i дорогоцiнним камiнням, дорогоцiнним камiнням органогенного утворення та напiвдорогоцiнним камiнням, що переходять у власнiсть держави, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 13.01.1999 N 11 та Постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 31.03.1999 N 153.

Перший заступник Голови Служби I.О.Пiковський