ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

19.02.10 N 136


Про облiк представникiв митних брокерiв

     Вiдповiдно до статтi 9 Закону України "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi", статтi 177 Митного кодексу України та Лiцензiйних умов провадження посередницької дiяльностi митного брокера, затверджених спiльним наказом Державного комiтету України з питань регуляторної полiтики та пiдприємства та Державної митної служби України вiд 13.05.2009 N 89/445, зареєстрованих у Мiнiстерствi юстицiї України 29.05.2009 за N 469/16485, Порядку прийняття iспиту у представникiв митних брокерiв, затвердженого наказом Державної митної служби України вiд 18.08.2009 N 767, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 14.09.2009 за N 868/16884, та з метою впорядкування облiку представникiв митних брокерiв, наказую:

     1. Керiвникам регiональних митниць, митниць протягом 90 днiв з дня пiдписання цього наказу забезпечити взяття на облiк представникiв митних брокерiв, якi мають квалiфiкацiйне посвiдчення представника митного брокера, видане вiдповiдно до Тимчасового порядку дiяльностi митних брокерiв та їх представникiв, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 26.11.2008 N 1334 (далi - посвiдчення старого зразка), з видачею їм квалiфiкацiйного посвiдчення представника митного брокера, зразок якого наведено в додатку 2 до Порядку прийняття iспиту у представникiв митних брокерiв, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 18.08.2009 N 767 i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 14.09.2009 за N 868/16884 (далi - посвiдчення нового зразка).

     2. Встановити, що видача посвiдчення нового зразка здiйснюється безоплатно, без складання iспитiв, з одночасним вилученням оригiналу (дублiката) посвiдчення старого зразка.

     3. Встановити, що пiсля закiнчення строку, визначеного в пунктi 1 цього наказу, посвiдчення старого зразка вважатимуться недiйсними.

     4. Керiвникам регiональних митниць, митниць довести цей наказ до вiдома митних брокерiв та забезпечити розмiщення його для загального ознайомлення на iнформацiйних стендах в мiсцях розташування пiдроздiлiв митних органiв.

     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Служби Федорова О.О.

Голова Служби А.В.Макаренко