ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

03.03.10 N 11/6-10.10/1846-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць, митниць


Про застосування окремих положень Порядку застосування митного режиму тимчасового ввезення (вивезення)

     У зв'язку iз запитами, якi надходять до Держмитслужби вiд митних органiв, щодо застосування положень пункту 4 роздiлу VI та пункту 3 роздiлу VII Порядку застосування митного режиму тимчасового ввезення (вивезення), затвердженого наказом Держмитслужби вiд 28.03.2000 N 173 (зi змiнами) (далi - Порядок), в частинi, що стосується занесення акту про проведення митного огляду до ЄАIС, повiдомляємо.

     До моменту доопрацювання Регiональною iнформацiйною митницею вiдповiдного програмного забезпечення, електронна копiя акта про проведення огляду територiй i примiщень складiв тимчасового зберiгання, митних лiцензiйних складiв, спецiальних митних зон, магазинiв безмитної торгiвлi та iнших мiсць, де перебувають або можуть перебувати товари й транспортнi засоби, що пiдлягають митному контролю, чи провадиться дiяльнiсть, контроль за якою покладено законом на митнi органи, до ЄАIС не заноситься. При цьому, з метою виконання вимог абзацу другого пункту 4 роздiлу VI Порядку, митний орган, посадовою особою якого здiйснювався огляд тимчасово ввезених товарiв, направляє копiю зазначеного акту до митного органу оформлення засобами факсимiльного або електронного зв'язку у строк, що не перевищує 24-х годин пiсля його складання.

Заступник Голови Служби О.О.Федоров