ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

05.03.10 N 11/6-10.10/1964-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць, митниць


     Повiдомляємо, що 08.03.2010 набирає чинностi постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.01.2010 N 62, згiдно з якою викладено в новiй редакцiї Порядок та умови подання перiодичної митної декларацiї, затвердженi постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.12.2002 N 1985. До нормативного врегулювання порядку здiйснення митних процедур за перiодичною митною декларацiєю (далi - ПМД), доводимо для керiвництва в роботi особливостi здiйснення митного контролю та митного оформлення товарiв за ПМД. Звертаємо увагу, що зазначенi особливостi не поширюються на застосування ПМД при перемiщеннi товарiв стацiонарними засобами транспортування.

     1. Надання дозволу на подання ПМД

     При ввезеннi товарiв у роздiлi 1 заяви про видачу пiдприємству дозволу на подання ПМД за формою, затвердженою наказом Держмитслужби вiд 09.08.2005 N 735 (далi - заява), зазначаються вiдомостi про те, чи вiднесенi товари, вiдносно яких подається заява, до окремих видiв товарiв згiдно iз статтею 89 Митного кодексу України та постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.03.2002 N 390.

     Якщо пiдприємство бажає застосовувати ПМД на умовах, визначених для пiдприємств з безперервним виробничим циклом, у роздiлi 1 заяви також зазначаються:

     кiлькiсть товарiв, вiдносно перемiщення яких подається заява, перемiщених пiдприємством з метою використання у безперервному виробничому процесi, в митному режимi, вiдповiдно до якого подається заява, за три календарних мiсяцi, що передують календарному мiсяцю подання заяви;

     характеристики виробничого процесу, в якому використовуються товари, перемiщення яких планується за ПМД, що дозволяють однозначно вiднести такий виробничий процес до безперервного;

     мiсце розташування виробничих потужностей з безперервним виробничим циклом пiдприємства що подає заяву, в якому використовуються товари, вiдносно перемiщення яких подається заява.

     У разi застосування ПМД при ввезеннi товарiв на умовах, визначених для пiдприємств з безперервним виробничим циклом, ввезеннi перiодичних видань та при вивезеннi товарiв, у роздiлi 3 Заяви наводиться таке зобов'язання:

     "Зобов'язуюся не пiзнiше 30-денного строку пiсля закiнчення кожного календарного мiсяця дiї ПМД подавати митному органу ВМД, заповнену вiдповiдно до заявленого в ПМД митного режиму, та передбаченi законодавством документи, потрiбнi для здiйснення митного контролю й митного оформлення зазначених вище товарiв, i сплачувати податки й збори (обов'язковi платежi), установленi законодавством України, за перемiщення товарiв. Зi змiстом статей 330, 340, 355 Митного кодексу України ознайомлений".

     В iнших випадках при ввезеннi товарiв у роздiлi 3 Заяви наводиться таке зобов'язання:

     "Зобов'язуюся своєчасно подавати митному органу ВМД, заповнену вiдповiдно до заявленого в ПМД митного режиму, та передбаченi законодавством документи, потрiбнi для здiйснення митного контролю й митного оформлення зазначених вище товарiв, i сплатити податки й збори (обов'язковi платежi), установленi законодавством України. Зi змiстом статей 330, 340, 355 Митного кодексу України ознайомлений".

     До нормативного врегулювання, строк дiї ПМД згiдно з дозволом не повинен перевищувати шести мiсяцiв. Необхiдною умовою надання пiдприємству дозволу на подання ПМД при ввезеннi товарiв на умовах, визначених для пiдприємств з безперервним виробничим циклом та ввезеннi перiодичних видань, є перемiщення цим пiдприємством таких товарiв через митний кордон України протягом 2009-2010рр.

     Дозвiл на застосування ПМД оформлюється шляхом вчинення у роздiлi "Рiшення митного органу" заяви таких записiв:

     у разi прийняття рiшення про надання дозволу на застосування ПМД при вивезеннi товарiв або ввезеннi товарiв на умовах, визначених для пiдприємств з безперервним виробничим циклом, ввезеннi перiодичних видань:

     "Застосування ПМД при вивезеннi товарiв (або ввезеннi товарiв на умовах, визначених для пiдприємств з безперервним виробничим циклом, або ввезеннi товарiв на умовах, визначених для перiодичних видань) дозволено. Подання ВМД не пiзнiше 30-денного строку пiсля закiнчення кожного календарного мiсяця дiї ПМД";

     у разi прийняття рiшення про надання дозволу на застосування ПМД при ввезеннi товарiв на iнших, нiж передбаченi для ввезення товарiв пiдприємствами з безперервним виробничим циклом та для ввезення перiодичних видань, умовах:

     "Застосування ПМД дозволено у загальному порядку".

     В роздiлi "Строк дiї дозволу/особливi умови дозволу/причини вiдмови" заяви вказується кiлькiсть мiсяцiв, протягом яких дiятиме ПМД.

     У разi надання дозволу на ввезення окремих видiв товарiв згiдно iз статтею 89 Митного кодексу України та постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.03.2002 N 390, додатково зазначається "За товарами за кодами згiдно з УКТЗЕД (вказуються вiдповiднi коди товарiв згiдно з УКТЗЕД) необхiдно внесення коштiв згiдно з пунктом 7 Порядку та умов подання ПМД".

     Номер дозволу митного органу на подання ПМД зазначається митним органом в обох примiрниках заяви, у тому числi в примiрнику заяви для пiдприємства перед поверненням його пiдприємству, праворуч вiд обов'язкового реквiзиту документа - напису "ЗАЯВА".

     Номер дозволу митного органу на подання ПМД - це п'ятнадцятизначний код, що формується за схемою: "МММММ.РРРР.НННН.О.Д.", де:

     "МММММ" - першi п'ять цифр коду митного органу, яким надано дозвiл на подання ПМД згiдно з класифiкатором, затвердженим Держмитслужбою;

     "РРРР" - чотири цифри поточного року;

     "НННН" - порядковий номер дозволу митного органу на подання ПМД заяви в журналi облiку дозволiв (у порядку зростання протягом поточного року, починаючи з одиницi);

     "О" - ознака ПМД:

     "1" - вивезення товарiв на загальних пiдставах;

     "2" -вивезення запасiв, призначених для споживання;

     "3" - вивезення товарiв суднами закордонного плавання;

     "4" -перемiщення перiодичних видань;

     "5" - ввезення товарiв на загальних пiдставах;

     "6" - ввезення товарiв на умовах, визначених для пiдприємств з безперервним виробничим циклом.

     "Д" - ознака належностi товарiв до окремих видiв товарiв згiдно iз статтею 89 Митного кодексу України та постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.03.2002 N 390:

     "1" - якщо в ПМД при ввезеннi на митну територiю України декларуватимуться окремi види товарiв згiдно iз статтею 89 Митного кодексу України та постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.03.2002 N 390;

     "0" - в iнших випадках.

     За одним дозволом на подання ПМД декларантом може подаватися одна ПМД.

     Рiшення про видачу дозволу реєструється в журналi облiку дозволiв на подання ПМД, форма якого визначається керiвником митного органу. Обов'язково вносяться до такого журналу:

     номер дозволу митного органу на подання ПМД;

     найменування товарiв та їх код згiдно з УКТЗЕД;

     кiлькiсть товарiв в основнiй одиницi вимiру / у додатковiй одиницi вимiру (iз зазначенням кодiв одиницi вимiру);

     строк дiї ПМД;

     вiдомостi про пiдприємство, якому надано дозвiл.

     2. Декларування товарiв за ПМД

     Графи ПМД заповнюються вiдповiдно до Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї, затвердженої наказом Держмитслужби України вiд 09.07.97 N 307 (зi змiнами), зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 24.09.97 за N 443/2247 з такими особливостями.

     В графi 1 ПМД (у тому числi такої, що застосовується як попередня митна декларацiя) зазначається код вiдповiдного типу ПМД згiдно з Класифiкатором типiв декларацiй, затвердженим наказом Держмитслужби вiд 27.02.2009 N 159.

     При вивезеннi залiзничним транспортом товарiв, оформлених за ПМД, пiсля прийняття товарiв до перевезення вiдомостi граф 18, 19 ("1", якщо товари прямують у контейнерi, "0", якщо товари прямують не в контейнерi), 21, 31 (номер контейнера, через знак "/" - код типу контейнера згiдно з Класифiкатором типiв контейнерiв, що затверджується Держмитслужбою), 38, 41, 44 (вiдомостi про товарно-транспортнi документи) подаються митному органу вiдправлення декларантом в Реєстрi товарiв, що вивозяться за межi митної територiї України за ПМД, форму якого наведено в додатку 1 до цього листа.

     Пiд номером 5 у графi 31 ПМД зазначається чотиризначне число перiоду перемiщення товарiв, що складається з порядкового номера мiсяця й останнiх двох цифр року (або два таких числа через знак "-", якщо днi початку та закiнчення перiоду перемiщення належать до рiзних календарних мiсяцiв).

     У графi 44 ПМД зазначаються вiдомостi про дозвiл митного органу на подання ПМД (код за Класифiкатором документiв - 1151).

     У графi 47 ПМД для товарiв, вiднесених до окремих видiв згiдно iз статтею 89 Митного кодексу України та постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.03.2002 N 390, нараховуються податки i збори (обов'язковi платежi), що пiдлягають сплатi у разi помiщення у вiдповiдний митний режим. Для товарiв, на якi встановлено вивiзне (експортне) мито, зазначаються вiдомостi про нарахування такого мита.

     Роз'яснення щодо застосування ПМД в якостi попередньої митної декларацiї наданi листом Держмитслужби вiд 24.02.10 N 11/4-10.15/1607-ЕП.

     При цьому у графi В ПМД вказуються вiдомостi про суми вiдповiдних платежiв.

     У графi 52 ПМД, в якiй заявленi товари, вiднесенi до окремих видiв згiдно iз статтею 89 Митного кодексу України та постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.03.2002 N 390, та за якою пунктом 7 Порядку та умов подання ПМД встановлено необхiднiсть внесення на депозитний рахунок митного органу коштiв у сумi податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв), що пiдлягають сплатi у разi помiщення у вiдповiдний митний режим, вказується вiдповiдний код заходу гарантування - "02" або "00" (у разi наявностi права пiдприємства на користування встановленими законодавством пiльгами з оподаткування).

     У графi D/J ПМД зазначається кiнцева дата строку дiї ПМД, яка обраховується починаючи з дня прийняття ПМД для митного оформлення.

     3. Митне оформлення ПМД

     Оформлення ПМД здiйснюється вiдповiдно до Порядку здiйснення митного контролю й митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 20.04.2005 N 314 i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 27.04.2005 за N 439/10719, з такими особливостями.

     При прийняттi до митного оформлення ПМД, за якою законодавством не передбачено внесення на депозитний рахунок митного органу коштiв у сумi податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв), що пiдлягають сплатi у разi помiщення у вiдповiдний митний режим, посадовими особами пiдроздiлу митного оформлення здiйснюються митнi процедури, встановленi пiдпунктами 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 29, 30, 31 пункту 3 та пунктом 4 вищезазначеного Порядку.

     Якщо ПМД використовується як попередня митна декларацiя та при вивезеннi товарiв, на якi встановлено вивiзне (експортне) мито, посадовими особами пiдроздiлу митного оформлення додатково здiйснюються митнi процедури, встановленi пiдпунктами 19, 20, 21, 22, 24 пункту 3 зазначеного Порядку.

     Iншi процедури митного контролю, встановленi пунктом 3 згаданого Порядку, при оформленнi ПМД не виконуються.

     Для здiйснення митного контролю й митного оформлення товарiв декларант подає до пiдроздiлу митного оформлення ПМД, її електронну копiю, дозвiл, зовнiшньоекономiчний договiр (контракт) або iнший документ, що використовується в мiжнароднiй практицi замiсть договору (контракту), документи, що свiдчать про дотримання вимог законодавства щодо заходiв нетарифного регулювання (якi згiдно iз законодавством повиннi бути дотриманi до початку перемiщення товарiв через митний кордон), та (за наявностi) документи, якi пiдтверджують право пiдприємства на користування встановленими законодавством пiльгами з оподаткування.

     Аркуш з позначенням "1/6" оформленої ПМД разом iз дозволом, комплектом документiв до неї та Реєстри товарiв, ввезених на митну територiю України за ПМД на умовах, визначених для пiдприємств з безперервним виробничим циклом або для перiодичних видань (за формою, наведеною в додатку 2 до цього листа), зберiгаються в окремiй справi пiдроздiлу митного оформлення, який здiйснив оформлення ПМД.

     4. Митний контроль товарiв, що перемiщуються за ПМД

     Контроль за перемiщенням товарiв, якi ввозяться на митну територiю України за ПМД, здiйснюється у порядку, встановленому законодавством:

     для попередньої митної декларацiї, якщо в ПМД заявленi товари, вiднесенi до окремих видiв згiдно iз статтею 89 Митного кодексу України та постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.03.2002 N 390;

     для попереднього повiдомлення, якщо товари не включенi до вищезазначеного перелiку.

     Витяг роздруковується з використанням програмного забезпечення ЄАIС Держмитслужби з електронної копiї ПМД.

     Пiсля виконання в установленому порядку митних процедур, пов'язаних з контролем за доставкою товарiв, увезених на митну територiю України за ПМД пiдприємствами з безперервним виробничим циклом та ввезених пiдприємствами перiодичних видань, а також здiйснення передбачених статтею 27 Митного кодексу України необхiдних видiв контролю, такi товари i видання можуть бути використанi для виробництва або за призначенням.

     У разi необхiдностi митний огляд, вiдбiр проб i зразкiв проводиться у встановленому порядку.

     Пiдставою для випуску товарiв iз зони митного контролю митного органу призначення є внесення цим митним органом до Реєстру товарiв, ввезених на митну територiю України за ПМД, на умовах, визначених для пiдприємств з безперервним виробничим циклом або для перiодичних видань, вiдомостей, передбачених його формою.

     Вiдомостi про товари, транспортнi засоби та товарно-транспортнi документи вносяться вiдповiдним митним органом до електронної копiї ПМД в ЄАIС Держмитслужби.

     При вивезеннi залiзничним транспортом товарiв, оформлених за ПМД, пiсля прийняття товарiв до перевезення вiдомостi про товари, транспортнi засоби та товарно-транспортнi документи подаються митному органу вiдправлення у Реєстрi товарiв, що вивозяться за межi митної територiї України за ПМД, протягом двох дiб з дати прийняття товарiв до перевезення.

     Процедури пропуску за межi митної територiї України товарiв, якi вивозяться за ПМД, здiйснюються у порядку, встановленому законодавством для ВМД.

     Пiдставою для пропуску товарiв є наявнiсть вiдповiдних вiдомостей в електроннiй копiї ПМД в ЄАIС Держмитслужби.

     Загальна кiлькiсть товарiв, пропущених через митний кордон України на пiдставi ПМД протягом строку її дiї не може перевищувати кiлькостi товарiв, зазначеної в графi 38 ПМД. Обсяги пропущених товарiв зазначаються у ЄАIС Держмитслужби в установленому порядку.

     Оформлення ВМД, заповненої вiдповiдно до заявленого в ПМД митного режиму, здiйснюється вiдповiдно до положень Порядку здiйснення митного контролю й митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 20.04.2005 N 314.

     Якщо протягом звiтного календарного мiсяця перемiщення товарiв не здiйснювалось, ВМД не подається.

     Акти митного огляду товарiв, перемiщених за ПМД (у разi проведення огляду зi складенням акту) долучаються до ВМД.

Т.в.о. Голови Служби О.О.Федоров

 

Додаток 1
до листа Держмитслужби
вiд 05.03.2010 N 11/6-10.10/1964-ЕП
Форма

Реєстр товарiв, що вивозяться за межi митної територiї України за ПМД

 
(назва пiдприємства)
ПМД вiд_________ N ____________________
реєстр N* ___________
дата вiдправлення "____" ____________ 20__ р.
Номер товару в ПМД Кiлькiсть товару в основнiй одиницi вимiру Код додаткової одиницi вимiру, через знак "/" кiлькiсть товару в додатковiй одиницi вимiру Вiдомостi про транспорт-
ний засiб при вiдправ-
леннi
Вiдомостi про транспорт-
ний засiб на кордонi
Код згiдно з Класифiкатором документiв, номер i дата товарно-
транспортного документа
Ознака наяв-
ностi контей-
нера
Номер контейнера, через знак "/" - код типу контейнера
1 2 3 4 5 6 7 8
               
               
               

     * Зазначається порядковий номер Реєстру до вiдповiдної ПМД починаючи з одиницi.

Декларант  
(пiдпис, iнiцiали, прiзвище)
М.П.

 

Мiсце штампа
"ПМК"

 

Додаток
2 до листа Держмитслужби
вiд 05.03.2010 N 11/6-10.10/1964-ЕП
Форма

Реєстр товарiв, ввезених на митну територiю України за ПМД на умовах, визначених для пiдприємств з безперервним виробничим циклом або для перiодичних видань

 
(назва пiдприємства)
ПМД вiд_________ N ____________________
реєстр N* ___________
дата вiдправлення "____" ____________ 20__ р.
Номер товару у ПМД Кiлькiсть товару в основнiй/ додатковiй одиницi вимiру Iдентифiкацiйнi вiдомостi про транспортний засiб при прибуттi Код згiдно з Класифiкатором документiв, номер i дата товарно-
транспортного документа документа
Залишок товару за ПМД в основнiй/ додатковiй одиницi вимiру Дата i номер ПМК, пiдпис посадової особи яка здiйснила випуск товарiв, номер i дата Акту митного огляду (у разi його складення)
1 2 3 4 5 6
           
           
           
           
           

     * Зазначається порядковий номер Реєстру до вiдповiдної ПМД починаючи з одиницi.

Товари, випущенi за цим Реєстром, оформлено за ВМД вiд _________ N _______________

Посадова особа ПМО  
(посада, прiзвище, iнiцiали, пiдпис посадової особи ПМО, яка здiйснила оформлення ВМД)

 

Мiсце штампа
"ПМК"