ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

11.03.10 N 224


Про проведення експерименту зi спрощення митних процедур пiд час увезення (у тому числi з метою транзиту) на митну територiю України товарiв

     На виконання Указу Президента України вiд 24.10.2003 N 1209/2003 "Про заходи щодо пiдвищення ефективностi дiяльностi митної служби України", вiдповiдно до статей 91, 93 Митного кодексу України, Законiв України "Про електроннi документи та електронний документообiг" i "Про електронний цифровий пiдпис", з метою напрацювання безпаперових технологiй митного контролю i митного оформлення товарiв i транспортних засобiв, спрощення митних процедур при перемiщеннi товарiв через митний кордон України, гармонiзацiї технологiй митного контролю з вiдповiдними технологiями європейських держав наказую:

     1. Провести з 12.04.2010 до 12.05.2010 експеримент зi спрощення митних процедур пiд час увезення на митну територiю України (у тому числi з метою транзиту) товарiв, щодо яких застосовуються заходи гарантування доставки товарiв у виглядi надання гарантiй митним органам незалежними фiнансовими посередниками iз застосуванням гарантiйних документiв виключно в електронному виглядi.

     2. До проведення експерименту залучити таких незалежних фiнансових посередникiв, якi мають вiдповiднi повноваження вiд Держмитслужби та виявили згоду на участь у ньому:

     Командитне товариство "Донтрансгарант i компанiя";

     Повне товариство "Велта П.М.С.Г. Гарант-сервiс".

     3. Установити, що цей експеримент проводиться у таких пунктах пропуску на державному кордонi:

     1) "Ягодин - Дорохуськ" (Ягодинська митниця);

     2) "Чоп - Захонь" (Чопська митниця);

     3) "Чоп - Чiєрна над Тисою" (Чопська митниця);

     4) "Ужгород - Вишнє Нємецьке" (Ужгородська митниця);

     5) "Могилiв-Подiльський - Отач" (Днiстрянська митниця);

     6) "Могилiв-Подiльський - Волчинець" (Днiстрянська митниця);

     7) "Одеський морський торговельний порт" (Пiвденна митниця);

     8) "Квашине - Успенська" (Амвросiвська митниця);

     9) "Бачiвськ - Троєбортне" (Глухiвська митниця);

     10) "Зернове - Суземка" (Глухiвська митниця);

     11) "Сенькiвка - Новi Юрковичi" (Чернiгiвська митниця);

     12) "Грем'яч - Погар" (Новгород-Сiверська митниця);

     13) "Гоптiвка - Нехотеєвка" (Харкiвська митниця).

     4. Затвердити Тимчасовий порядок здiйснення контролю за доставкою у митний орган призначення товарiв, що ввозяться на митну територiю України автомобiльним i залiзничним транспортом з наданням митним органам фiнансової гарантiї незалежними фiнансовими посередниками iз застосуванням гарантiйних документiв в електронному виглядi, що додається.

     5. Доповнити Класифiкатор документiв, затверджений наказом Держмитслужби вiд 12.12.2007 N 1048 (зi змiнами), кодом 9304 - електронний гарантiйний документ незалежного фiнансового посередника.

     6. Координацiю дiй митних органiв, структурних пiдроздiлiв центрального апарату Держмитслужби у ходi експерименту покласти на Управлiння контролю за перемiщення вантажiв (Луговець В.А.).

     7. Регiональнiй iнформацiйнiй митницi (Копосов С.А.) доопрацювати програмне забезпечення з метою забезпечення проведення експерименту.

     8. Начальнику Управлiння контролю за перемiщенням вантажiв Луговцю В.А. за результатами проведення експерименту в двотижневий строк подати пропозицiї Головi Держмитслужби щодо можливого впровадження набутого досвiду та внесення змiн до нормативно-правових актiв.

     9. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Федорова О.О.

Т.в.о. Голови Служби I.О.Пiковський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Державної митної служби України
11.03.2010 N 224

ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК
здiйснення контролю за доставкою у митний орган призначення товарiв, що ввозяться на митну територiю України автомобiльним i залiзничним транспортом з наданням митним органам фiнансової гарантiї незалежними фiнансовими посередниками iз застосуванням гарантiйних документiв в електронному виглядi

1. Загальнi положення

     1.1. Цей Порядок розроблено з метою напрацювання безпаперових технологiй митного контролю i митного оформлення товарiв i транспортних засобiв, спрощення митних процедур при перемiщеннi товарiв через митний кордон України та гармонiзацiї технологiй митного контролю з вiдповiдними технологiями європейських держав

     1.2. Термiни вживаються у цьому Порядку в такому значеннi:

     митний орган вiдправлення - визначений для проведення експерименту митний орган України, в якому для всiєї кiлькостi товарiв або їх частини починається перевезення;

     митний орган призначення - будь-який митний орган України, в якому для усiєї кiлькостi товарiв або їх частини закiнчується перевезення товарiв територiєю України;

     товари - будь-яке рухоме майно, а також транспортнi засоби, за винятком транспортних засобiв, що використовуються виключно для перевезення пасажирiв i товарiв через митний кордон України;

     електронний гарантiйний документ (ЕГД) - гарантiйний документ, виданий НФП в електронному виглядi, засвiдчений ЕЦП.

     Iншi термiни вживаються у значеннi, визначеному:

     Митним кодексом України;

     Положенням про надання фiнансових гарантiй митним органам незалежними фiнансовими посередниками щодо обов'язкової доставки товарiв до митниць призначення, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.10.96 N 1216;

     Положенням про порядок здiйснення контролю за доставкою вантажiв у митницi призначення, затвердженим наказом Держмитслужби вiд 08.12.98 N 771, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 22.01.99 за N 42/3335, зi змiнами (далi - Положення N 771);

     Положенням про надання незалежними фiнансовими посередниками фiнансових гарантiй митним органам при митному оформленнi товарiв, що ввозяться за попередньою вантажною митною декларацiєю, затвердженим наказом Держмитслужби вiд 29.07.98 N 447, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 29.10.98 за N 698/3138, зi змiнами (далi - Положення N 447);

     Положенням про порядок контролю за ввезенням на митну територiю України окремих видiв товарiв, затвердженим наказом Держмитслужби вiд 28.02.2003 N 129, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 03.06.2003 за N 424/7745, зi змiнами (далi - Положення N 129);

     Законом України "Про електронний цифровий пiдпис";

     Положенням про вантажну митну декларацiю, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.06.97 N 574;

     Порядком про митний контроль та митне оформлення товарiв, якi декларуються з поданням вантажної митної декларацiї та документiв контролю за перемiщенням товарiв у електронному виглядi, затвердженим наказом Держмитслужби вiд 26.09.2007 N 800, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 11.10.2007 за N 1166/14433, зi змiнами.

     1.3. Дiя цього Порядку поширюється на товари, якi ввозяться на митну територiю України (у тому числi з метою транзиту) i щодо яких застосовуються заходи гарантування доставки товарiв у виглядi надання гарантiй митним органам незалежними фiнансовими посередниками (далi - НФП). Гарантiйний документ застосовується виключно в електронному виглядi.

     1.4. Митний контроль та митне оформлення товарiв, що пiдпадають пiд дiю експерименту, здiйснюються у загальному порядку, з урахуванням наведених нижче особливостей.

     1.5. Iнформацiйна взаємодiя мiж НФП i Єдиною автоматизованою iнформацiйною системою (далi - ЄАIС) Держмитслужби здiйснюється з використанням авторизованих повiдомлень в електроннiй формi, засвiдчених ЕЦП.

     1.6. У разi ненадходження товарiв до митницi призначення в установлений митницею вiдправлення термiн, митниця призначення вживає заходiв, передбачених Генеральною угодою про надання митним органам фiнансових гарантiй щодо обов'язкової доставки товарiв в митницю призначення, укладеною мiж Держмитслужбою України та НФП, яким було надано вiдповiднi ЕГД.

2. Порядок оформлення, використання та анулювання ЕГД

     2.1. НФП заповнює ЕГД у формi, наведенiй у додатку до Положення N 447.

     2.2 НФП вiдповiдно до Протоколу погодження реквiзитiв та способу обмiну iнформацiєю (далi - Протокол), що є невiд'ємною частиною Генеральної угоди про надання митним органам фiнансових гарантiй щодо обов'язкової доставки товарiв в митницю призначення, укладеної мiж Держмитслужбою України та НФП, формує авторизоване повiдомлення, засвiдчене ЕЦП, i передає його за допомогою власних каналiв зв'язку засобами електронної пошти на поштову скриньку, вказану в Протоколi.

     2.3 Пiд час прийому ЕГД до ЄАIС Держмитслужби здiйснюється перевiрка:

     достовiрностi ЕЦП на авторизованому повiдомленнi;

     дотримання структури й формату даних;

     правильностi заповнення ЕГД.

     2.4. У разi позитивних результатiв перевiрки ЕГД заноситься до центральної бази даних ЄАIС Держмитслужби за присвоєним йому НФП номером, пiсля чого формується i направляється НФП протокол, який мiстить реєстрацiйний номер ЕГД, що пiдтверджує постановку ЕГД на контроль в ЄАIС Держмитслужби.

     2.5. У разi негативних результатiв перевiрки формується й направляється НФП протокол, який мiстить перелiк помилок в ЕГД.

     2.6. ЕГД зберiгається в центральнiй базi даних ЄАIС Держмитслужби.

     2.7. Пiдтвердженням оформлення фiнансової гарантiї є наявнiсть в базi ЄАIС Держмитслужби гарантiйного документа НФП в електронному виглядi, засвiдченого ЕЦП.

     2.8. Оформлений НФП ЕГД, за яким протягом мiсяця з будь-якої причини не ввезено транзитнi товари за вантажною митною декларацiєю (далi - ВМД) або суб'єктом зовнiшньоекономiчної дiяльностi (далi - ЗЕД) не подано митницi призначення вiдповiдну попередню декларацiю (далi - ПД), втрачає чиннiсть.

     2.9. До закiнчення мiсячного термiну гарантiйний документ може бути анульований тiльки за письмовою заявою НФП.

     При цьому, якщо за ПД чи ВМД, до якої прикрiплено вiдповiдний ЕГД, почалося перемiщення товарiв з митницi вiдправлення, нi ПД, нi ВМД, а нi ЕГД не можуть бути анульованi до завершення перемiщення товарiв i доставки їх у митницю призначення.

     2.10. ЕГД анулюється:

     за умови вiдсутностi факту ввезення товарiв за заявленим ЕГД;

     у разi анулювання ПД за заявою суб'єкта ЗЕД.

     2.11. Для анулювання ЕГД НФП надсилає засобами електронної пошти на визначену поштову скриньку повiдомлення про анулювання ЕГД, засвiдчене ЕЦП.

     При прийомi ЕГД в ЄАIС Держмитслужби здiйснюється перевiрка вiдсутностi факту ввезення товару за заявленим до анулювання ЕГД, а у разi його вiдсутностi заноситься до центральної бази даних ЄАIС Держмитслужби вiдмiтка про анулювання цього ЕГД, пiсля чого формується й направляється НФП протокол, який мiстить реєстрацiйний номер ЕГД та пiдтвердження про занесення до ЄАIС Держмитслужби вiдмiтки про анулювання ЕГД або повiдомлення про неможливiсть його анулювання.

     2.12. Дiя ЕГД закiнчується у разi повного завершення митного оформлення товарiв, щодо доставки яких було надано гарантiю.

3. Особливостi дiй посадових осiб митних органiв пiд час митного оформлення товарiв, що ввозяться на митну територiю України з використання ПД та вiдповiдного ЕГД

     3.1. Оформлення фiнансових гарантiй у НФП здiйснюється власником товарiв або уповноваженою ним особою завчасно, до моменту подання ПД у митному органi призначення.

     3.2. Оформленi згiдно з установленим Держмитслужбою порядком ПД та її електронна копiя разом з документами, зазначеними у п. 2.1 Положення N 129, подаються суб'єктом ЗЕД або уповноваженою ним особою митного органу призначення.

     У графi 9 ПД зазначаються вiдомостi про НФП, який надав фiнансову гарантiю.

     У графi 44 ПД зазначається код гарантiйного документа НФП, наданого у виглядi ЕГД - "9304", номер ЕГД, дата видачi ЕГД, при цьому номер ЕГД повинен мати наступний вигляд:

     XXXXXXXXXX/2010/0/XXXXXX,

     де XXXXXXXXXX - код ЄДРПОУ НФП (десять символiв, доповнений на початку двома нулями);

     2010 - рiк;

     0 - код направлення перемiщення товару "iмпорт";

     XXXXXX - iдентифiкацiйний номер авторизованого повiдомлення (шiсть символiв).

     Iдентифiкацiйний номер авторизованого повiдомлення формується автоматично при передачi ЕГД до ЄАIС Держмитслужби.

     У графi 52 ПД у наступному порядку зазначається така iнформацiя:

     розмiр гарантiйної суми /номер ЕГД / 06.

     3.3. Посадова особа митного органу призначення в межах своєї компетенцiї:

     перевiряє правильнiсть заповнення ПД та її електронної копiї;

     перевiряє наявнiсть ЕГД в ЄАIС Держмитслужби, його чиннiсть;

     перевiряє правильнiсть нарахування митного боргу;

     перевiряє вiдповiднiсть даних, вказаних у ПД та ЕГД даним зазначеним у ПД, зокрема шляхом звiряння вiдповiдностi даних, вказаних у графах 8, 9, 29, 44, 47 ПД та у вiдповiдних графах ЕГД;

     виконує прикрiплення ЕГД до вiдповiдної ПД;

     вiдповiдно до загального порядку, проставляє на твердiй копiї ПД потрiбнi штампи.

     3.4. Передавання електронної копiї ПД до ЄАIС Держмитслужби та поставлення її на контроль здiйснюються вiдповiдно до вимог п. 2.3 Положення N 129.

     При цьому постановка на контроль ПД здiйснюється тiльки за умови з'ясування наявностi в ЄАIС Держмитслужби належним чином оформленого ЕГД, зазначеного у графi 44 цiєї ПД, i лише пiсля звiряння вiдомостей, зазначених у ПД та її електроннiй копiї, з вiдомостями, зазначеними в ЕГД, пересланому НФП до ЄАIС Держмитслужби.

     3.5. Пiсля в'їзду до зони митного контролю у пунктi пропуску митного органу вiдправлення перевiзник, представник суб'єкта ЗЕД - одержувача товарiв або уповноважена ними особа повiдомляє посадову особу митного органу вiдправлення про номер ПД, за якою здiйснюватиметься ввезення перемiщуваних товарiв.

     3.6. Посадова особа митного органу вiдправлення у межах своїх повноважень:

     робить оперативний запит до ЄАIС Держмитслужби за номером ПД та перевiряє наявнiсть в ЄАIС Держмитслужби електронної копiї цiєї ПД i вiдповiдного ЕГД, прикрiпленого до неї;

     перевiряє вiдповiднiсть вiдомостей, зазначених у поданих до митного оформлення товаросупровiдних документах, вiдомостям, зазначеним в електроннiй копiї ПД та ЕГД;

     за вiдсутностi зауважень, виконує дiї, передбаченi Положенням N 129.

     3.7. Подальшi дiї з митного оформлення товарiв, у тому числi в митному органi призначення, здiйснюються вiдповiдно до Положення N 129.

4. Особливостi дiй посадових осiб митних органiв пiд час митного оформлення товарiв, що перемiщуються транзитом з використанням ВМД та ЕГД

     4.1. Оформлення фiнансових гарантiй у НФП здiйснюється власником товарiв або вповноваженою ним особою завчасно, до моменту пред'явлення вантажу до митного оформлення у митному органi вiдправлення.

     4.2. Пiсля ввезення товарiв до зони митного контролю пункту пропуску перевiзник або вповноважена ним особа згiдно iз загальним порядком подають посадовiй особi митного органу вiдправлення заповненi примiрники ВМД типу "транзит".

     У графi 9 ВМД зазначаються вiдомостi про НФП, який надав фiнансову гарантiю.

     У графi 44 ВМД зазначається код гарантiйного документа НФП, наданого у виглядi ЕГД - "9304", номер ЕГД, дата видачi ЕГД, при цьому номер ЕГД повинен мати такий вигляд:

     XXXXXXXXXX/2010/1/XXXXXX,

     де XXXXXXXXXX - код ЄДРПОУ НФП (десять символiв, доповнений на початку двома нулями);

     2010 - рiк;

     1 - код направлення перемiщення товару "транзит";

     XXXXXX - iдентифiкацiйний номер авторизованого повiдомлення (шiсть символiв).

     Iдентифiкацiйний номер авторизованого повiдомлення формується автоматично при передачi ЕГД до ЄАIС Держмитслужби.

     У графi 52 у наступному порядку зазначається така iнформацiя:

     розмiр гарантiйної суми /номер ЕГД / 06.

     4.3. При митному оформленнi товарiв, якi перемiщуються у рамках експерименту у режимi "транзиту", посадова особа митницi вiдправлення:

     перевiряє правильнiсть заповнення ВМД;

     перевiряє наявнiсть ЕГД в ЄАIС Держмитслужби та його чиннiсть;

     перевiряє вiдповiднiсть вiдомостей, зазначених у поданих до митного оформлення товаросупровiдних документах, вiдомостям, зазначеним в ЕГД;

     перевiряє вiдповiднiсть даних, вказаних у ЕГД даним, зазначеним у ВМД, зокрема шляхом звiряння вiдповiдностi даних, вказаних у графах 9, 18, 21, 29, 44, 47, 50, 53 ВМД та у вiдповiдних графах ЕГД;

     виконує прикрiплення ЕГД до поданої ВМД;

     здiйснює митне оформлення товарiв згiдно iз загальним порядком.

     4.4. У разi виявлення вiдсутностi ЕГД в ЄАIС Держмитслужби (або його нечинностi), посадова особа митного органу вiдправлення на вимогу перевiзника або вповноваженої ним особи повинна не пiзнiше нiж протягом 30-ти хвилин пiдготувати про це два примiрники офiцiйної довiдки за формою, наведеною у додатку до цього Порядку. Один примiрник довiдки одразу пiсля реєстрацiї видається перевiзнику або вповноваженiй власником товару особi, другий - залишається в структурному пiдроздiлi митного органу вiдправлення, посадова особа якого видала довiдку. При цьому, митне оформлення товарiв не здiйснюється та вiдповiдно до Порядку оформлення й використання Картки вiдмови в прийняттi митної декларацiї, митному оформленнi чи пропуску товарiв i транспортних засобiв через митний кордон України, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 12.12.2005 N 1227, зареєстрованого у Мiнiстерствi юстицiї України 26.12.2005 за N 1562/11842 (зi змiнами) оформлюється Картка вiдмови.

Начальник Управлiння контролю за перемiщенням вантажiв В.Луговець

 

Додаток
до Тимчасового порядку здiйснення контролю за доставкою у митний орган призначення товарiв, що ввозяться на митну територiю України автомобiльним i залiзничним транспортом з наданням митним органам фiнансової гарантiї незалежними фiнансовими посередниками iз застосуванням гарантiйних документiв в електронному виглядi
 
(назва структурного пiдроздiлу митного органу вiдправлення)

ДОВIДКА N ___

вiд "___" ____________ 20__ р.

Видана про те, що на момент запиту iнформацiя про Електронний гарантiйний документ N___, виданий ______________(назва НФП), в Єдинiй автоматизованiй iнформацiйнiй системi Держмитслужби України вiдсутня.
Оперативний запит до Єдиної автоматизованої iнформацiйної системи Держмитслужби України здiйснено посадовою особою митного органу
 
(прiзвище, iм'я, по батьковi, посада)
о ___ год. __ хв. "___" __________ 20__ р.
 
(пiдпис посадової особи, що здiйснила запит)
Вiдбиток особистого митного забезпечення посадової особи митного органу, що здiйснила запит
Пiдпис керiвника структурного пiдроздiлу митного органу вiдправлення  
Довiдку отримав  
(посада, прiзвище, iм'я, по батьковi)