ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

10.03.10 N 222


Про затвердження Узагальнюючого податкового роз'яснення щодо порядку сплати ввiзного мита при переданнi у володiння, та/або у користування, та/або у розпорядження автомобiля, попередньо ввезеного на митну територiю України як iноземна iнвестицiя

     З метою забезпечення однозначного розумiння окремих положень законодавства з питань оподаткування, керуючись пiдпунктом 4.4.2 статтi 4 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платникiв податкiв перед бюджетами та державними цiльовими фондами", та вiдповiдно до Порядку надання митними органами роз'яснень окремих положень податкового законодавства, затвердженого наказом Державної митної служби України вiд 26.07.2005 N 703 i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 05.08.2005 за N 864/11144, наказую:

     1. Затвердити Узагальнююче податкове роз'яснення щодо порядку сплати ввiзного мита при переданнi у володiння, та/або у користування, та/або у розпорядження автомобiля, попередньо ввезеного на митну територiю України як iноземна iнвестицiя, що додається.

     2. Начальникам регiональних митниць, митниць проiнформувати суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi про вимоги цього наказу шляхом висвiтлення його в мiсцевих засобах масової iнформацiї, у тому числi на наочних iнформацiйних стендах у мiсцях розташування пiдроздiлiв регiональної митницi, митницi й у пунктах пропуску через митний кордон України.

     3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Служби Пiковського I.О.

Голова Служби А.В.Макаренко
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Мiнiстра фiнансiв України I.I.Уманський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної митної служби України
вiл 10 береня 2010 р. N 222

УЗАГАЛЬНЮЮЧЕ ПОДАТКОВЕ РОЗ'ЯСНЕННЯ
щодо порядку сплати ввiзного мита при переданнi у володiння, та/або у користування, та/або у розпорядження автомобiля, попередньо ввезеного на митну територiю України як iноземна iнвестицiя

     Особливостi режиму iноземного iнвестування на територiї України визначає Закон України вiд 19.03.96 N 93/96-ВР "Про режим iноземного iнвестування".

     Вiдповiдно до частини першої статтi 18 цього Закону, майно, що ввозиться в Україну як внесок iноземного iнвестора до статутного фонду пiдприємств з iноземними iнвестицiями (крiм товарiв для реалiзацiї або власного споживання), звiльняється вiд обкладення митом.

     Вiдповiдно до частини п'ятої цiєї ж статтi зазначеного Закону, у разi, якщо протягом трьох рокiв з часу зарахування iноземної iнвестицiї на баланс пiдприємства з iноземними iнвестицiями майно, що було ввезене в Україну як внесок iноземного iнвестора до статутного фонду зазначеного пiдприємства, вiдчужується, у тому числi з припиненням дiяльностi цього пiдприємства (крiм вивезення iноземної iнвестицiї за кордон), пiдприємство з iноземними iнвестицiями сплачує ввiзне мито, яке обчислюється, виходячи з митної вартостi цього майна, перерахованої за офiцiйним курсом валюти України, визначеним Нацiональним банком України на день здiйснення вiдчуження майна.

     Пунктом 2 роздiлу II Закону України N 2134-III прийнятим 07.12.2000 "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо регулювання ринку автомобiлiв в Українi" встановлено, що автомобiль, що був попередньо ввезений в Україну без сплати (повної або часткової) передбачених законодавством податкiв та зборiв, на пiдставi пiльг, наданих законодавством, може бути вiдчужений або переданий у володiння, та/або у користування, та/або у розпорядження тiльки пiсля сплати у повному обсязi всiх податкiв та зборiв, передбачених законодавством України на день ввезення автомобiля на митну територiю України.

     Враховуючи викладене передання у володiння, та/або у користування, та/або у розпорядження автомобiлiв, попередньо ввезених на митну територiю України як iноземна iнвестицiя, можливе за умови сплати ввiзного мита, незалежно вiд термiнiв реалiзацiї, крiм випадку їх вивезення за кордон.

Перший заступник Голови Служби I.О.Пiковський