ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

24.03.10 N 11/6-10.10/2491-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць, митниць


     У зв'язку зi зверненнями митних органiв та суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi щодо застосування положень Порядку та умов подання перiодичної митної декларацiї, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.12.2002 N 1985 (зi змiнами), вiдповiдно до статтi 187 Митного кодексу України в доповнення до листа Держмитслужби вiд 05.03.2010 N 11/6-10.10/1964-ЕП повiдомляємо.

     1. Про ввезення на митну територiю України залiзничним транспортом товарiв, оформлених за перiодичною митною декларацiєю (далi - ПМД)

     Порядок контролю за доставкою товарiв, що ввозяться на митну територiю України, визначений главою 4 Положення про порядок здiйснення контролю за доставкою вантажiв у митницi призначення, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 08.12.98 N 771, зареєстрованого в Мiн'юстi 22.01.99 за N 42/3335 (зi змiнами), передбачає, зокрема, використання в якостi документа контролю за доставкою товарiв при ввезеннi товарiв на митну територiю України внутрiшнього транзитного документа (далi - ВТД).

     У зв'язку з особливостями здiйснення митного контролю та оформлення, контроль за доставкою в митницi призначення товарiв, оформлених за ПМД (крiм ПМД, що застосовується як попередня митна декларацiя /далi - ПД/), що ввозяться на митну територiю України залiзничним транспортом, здiйснювати iз застосуванням ВТД.

     Звертаємо увагу, що перелiк товарiв, що потребують подання ПД при ввезеннi на митну територiю України залiзничним транспортом, визначений пунктом 1 Перелiку товарiв, до яких застосовуються заходи гарантування доставки при ввезеннi на митну територiю України, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 17.04.2008 N 396, зареєстрованим у Мiн'юстi 05.06.2008 за N 508/15199.

     Вiдомостi про ПМД, що застосовується як ПД, зазначаються в товаросупровiдних документах згiдно з пунктом 2.6 Положення про порядок контролю за ввезенням на митну територiю України окремих видiв товарiв, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 28.02.2003 N 129, зареєстрованого в Мiн'юстi 03.06.2003 за N 424/7745 (зi змiнами).

     У разi застосування ВТД як документа контролю за доставкою до митного органу призначення товарiв, оформлених за ПМД, у графi 44 вантажної митної декларацiї (далi - ВМД), заповненої вiдповiдно до заявленого в ПМД митного режиму на перемiщенi за ПМД обсяги товарiв, зазначаються вiдомостi про ВТД, за якими здiйснювався контроль за доставкою задекларованих у цiй ВМД товарiв. Зняття з контролю вiдповiдного ВТД здiйснюється з урахуванням вiдомостей такої ВМД. Iнформацiя про повне завершення перемiщення за ВТД вноситься до Єдиної автоматизованої iнформацiйної системи Держмитслужби посадовою особою вiддiлу контролю за перемiщенням товарiв митного органу призначення протягом доби вiд дати завершення оформлення такої ВМД.

     2. Про подання документiв, якi свiдчать про дотримання вимог законодавства щодо заходiв нетарифного регулювання

     Вiдповiдно до пункту 4 Порядку та умов подання перiодичної митної декларацiї, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.12.2002 N 1985 (зi змiнами), рiшення про видачу пiдприємству дозволу на подання ПМД приймається керiвником митного органу або уповноваженою ним особою на пiдставi заяви, до якої, зокрема, додаються документи, що свiдчать про дотримання вимог законодавства щодо заходiв нетарифного регулювання.

     Звертаємо увагу, що на момент звернення пiдприємства iз заявою щодо видачi дозволу на подання ПМД (або на момент подання ПМД), до зазначеної заяви (або до ПМД) додаються вiдповiднi документи, що свiдчать про дотримання лише таких iз вищезазначених вимог, якi згiдно iз законодавством можуть бути виконанi до початку перемiщення товарiв через митний кордон при ввезеннi товарiв на митну територiю України або до моменту формування партiй товарiв при вивезеннi товарiв за межi митної територiї України.

     При вивезеннi товарiв за межi митної територiї України наявнiсть документiв (завiрених в установленому порядку їх копiй), якi не подавались митному органу при оформленнi ПМД та видаються вiдповiдними державними органами пiсля формування партiй товарiв, або вiдповiдних вiдмiток уповноважених органiв на товаросупровiдних документах, контролюється митним органом у пунктi пропуску при виконаннi митних процедур щодо пропуску товарiв через митний кордон України.

     Документи, що свiдчать про дотримання вимог законодавства щодо заходiв нетарифного регулювання, якi не подавались митним органам на момент подання ПМД, подаються разом iз вантажною митною декларацiєю, заповненою вiдповiдно до заявленого в ПМД митного режиму на перемiщенi за ПМД обсяги товарiв.

     Митним органам, що здiйснюють митний контроль та оформлення товарiв iз застосуванням ПМД, в термiн до 30.03.2010 надати засобами електронної пошти на адресу Департаменту декларування та митних режимiв iнформацiю щодо проблемних питань, якi виникають пiд час застосування ПМД, та пропозицiї щодо шляхiв їх вирiшення.

Заступник Голови Служби О.О.Федоров