МIНIСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛIТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 6 червня 2011 року N 221


Про затвердження Положення про лiцензiйну комiсiю з лiцензування провадження господарської дiяльностi з торгiвлi племiнними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалiй тварин i складу лiцензiйної комiсiї

     Вiдповiдно до статтi 9 Закону України "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi" наказую:

     1. Затвердити такi, що додаються:

     1.1. Положення про лiцензiйну комiсiю з лiцензування провадження господарської дiяльностi з торгiвлi племiнними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалiй тварин.

     1.2. Склад лiцензiйної комiсiї з лiцензування провадження господарської дiяльностi з торгiвлi племiнними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалiй тварин.

     2. Встановити, що рiшення лiцензiйної комiсiї носить рекомендацiйний характер.

     3. Визнати такими, що втратили чиннiсть, накази Мiнагрополiтики вiд 20.05.2009 N 344 "Про затвердження Положення про лiцензiйну комiсiю з лiцензування провадження господарської дiяльностi з виробництва, зберiгання i реалiзацiї племiнних (генетичних) ресурсiв, проведення генетичної експертизи походження та аномалiй тварин" та вiд 27.09.2005 N 510 "Про затвердження складу лiцензiйної комiсiї з лiцензування провадження господарської дiяльностi з виробництва, зберiгання i реалiзацiї племiнних (генетичних) ресурсiв, проведення генетичної експертизи походження та аномалiй тварин".

     4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Мiнiстра Безуглого М. Д.

Мiнiстр М. В. Присяжнюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства аграрної полiтики та продовольства України
06.06.2011 N 221

ПОЛОЖЕННЯ
про лiцензiйну комiсiю з лiцензування провадження господарської дiяльностi з торгiвлi племiнними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалiй тварин

1. Загальнi положення

     1.1. Це Положення визначає порядок органiзацiї та дiяльностi лiцензiйної комiсiї з розгляду заяв та документiв суб'єктiв господарювання щодо видачi лiцензiй їх переоформлення, видачi копiй, дублiкатiв та анулювання провадження господарської дiяльностi з торгiвлi племiнними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалiй тварин.

     1.2. У своїй дiяльностi лiцензiйна комiсiя керується Конституцiєю України, законами України, актами Президента України та Кабiнету Мiнiстрiв України, iншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

2. Порядок роботи комiсiї

     2.1. Засiдання лiцензiйної комiсiї проводиться за необхiдностi у разi надходження заяв та iнших документiв, розгляд яких потребує прийняття невiдкладного рiшення з лiцензування.

     2.2. Рiшення лiцензiйної комiсiї приймаються на її засiданнях у присутностi не менше 50 вiдсоткiв її складу вiдкритим голосуванням простою бiльшiстю голосiв. У разi рiвної кiлькостi голосiв голос головуючого на засiданнi є ухвальним.

     2.3. Рiшення комiсiї оформлюється протоколом, який пiдписують усi члени комiсiї, якi були присутнi на засiданнi.

     Рiшення носить рекомендацiйний характер.

3. Обов'язки лiцензiйної комiсiї

     Аналiзує заяви осiб, якi звернулися до мiнiстерства з питань лiцензування, перевiряє вiдповiднiсть даних документiв вимогам законодавства, готує проекти рiшень щодо видачi, переоформлення, анулювання, скасування рiшення про видачу та рiшення про визнання лiцензiї недiйсною, погоджує їх з вiдповiдними структурними пiдроздiлами та подає на пiдпис керiвництва.

4. Права лiцензiйної комiсiї

     4.1. Залучати представникiв органiв виконавчої влади, iнститутiв, установ, органiзацiй, суб'єктiв господарювання та їх об'єднань незалежно вiд форм власностi та органiзацiйно-правової форми (за згодою їх керiвництва) до розгляду питань, вiднесених до компетенцiї лiцензiйної комiсiї.

     4.2. Одержувати в установленому законодавством порядку вiд мiнiстерств, iнших центральних органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ, органiзацiй iнформацiю, що стосується виконання вимог законодавства у сферi лiцензування провадження господарської дiяльностi з торгiвлi племiнними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалiй тварин.

5. Склад лiцензiйної комiсiї

     5.1. До складу лiцензiйної комiсiї входять: голова лiцензiйної комiсiї, заступник голови, секретар та члени лiцензiйної комiсiї.

     5.2. Голова лiцензiйної комiсiї:

     керує дiяльнiстю лiцензiйної комiсiї;

     розподiляє обов'язки мiж її членами;

     затверджує протокол засiдання i рiшення лiцензiйної комiсiї.

Директор Департаменту тваринництва А. А. Гетя

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства аграрної полiтики та продовольства України
06.06.2011 N 221

 

Склад
лiцензiйної комiсiї з лiцензування провадження господарської дiяльностi з торгiвлi племiнними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалiй тварин

Гетя А. А. директор Департаменту тваринництва, голова лiцензiйної комiсiї
Кудрявська Н. В. начальник вiддiлу селекцiйно-племiнної роботи Департаменту тваринництва, заступник голови лiцензiйної комiсiї
Вiгура М. В. головний спецiалiст вiддiлу селекцiйно-племiнної роботи Департаменту тваринництва, секретар лiцензiйної комiсiї
Члени лiцензiйної комiсiї:
Зелiнський М. Д. заступник начальника управлiння забезпечення протиепiзоотичної роботи - начальник протиепiзоотичного вiддiлу Державного комiтету ветеринарної медицини України
Костенко О. I. начальник вiддiлу ветеринарної медицини та зоотехнiї Нацiональної академiї аграрних наук України (за згодою)
Яковлєва Т. В. начальник вiддiлу аквакультури та селекцiї Департаменту охорони, вiдтворення, використання водних живих ресурсiв, регулювання рибальства та безпеки мореплавства Державного агентства рибного господарства України
Шацький В. М. головний спецiалiст вiддiлу правової роботи Департаменту правової та законопроектної роботи