ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЧОПСЬКА МИТНИЦЯ

НАКАЗ
Чоп

22.04.11 N 602


Про внесення пiдприємства-резидента до Реєстру пiдприємств, до товарiв i транспортних засобiв яких установлено спрощений порядок застосування процедур митного контролю та митного оформлення, визначених нормативно-правовими актами Державної митної служби України

     На виконання абзацу 5 пункту 6 Порядку визначення пiдприємств-резидентiв, до товарiв i транспортних засобiв яких може встановлюватися спрощений порядок застосування процедур митного контролю та митного оформлення, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 10.08.2009 N 736, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 31.08.2009 за N 814/16830, та враховуючи погодження Держмитслужби України (лист вiд 18.04.2011 N 12.1/1213-ЕП) визначеного митницею рiвня довiри до пiдприємства, наказую:

     1. Включити до "бiлого" списку Реєстру пiдприємств, до товарiв i транспортних засобiв яких установлено спрощений порядок застосування процедур митного контролю та митного оформлення, визначених нормативно-правовими актами Державної митної служби України (далi - Реєстр):

N з/п Назва пiдприємства Код ЄДРПОУ Мiсцезнаходження
1 ПАТ "Берегiвський радiозавод" 14313783 Закарпатська обл., м. Берегово, вул. I.Сеченi, 76

     2. Начальникам структурних пiдроздiлiв митницi:

     2.1. Не застосовувати до товарiв i транспортних засобiв ПАТ "Берегiвський радiозавод" (далi - пiдприємство) форми i обсяги митного контролю та митного оформлення, наведенi у Перелiку iнформацiйних кодiв нормативно-правових актiв Державної митної служби України, окремi положення яких не застосовуються пiд час митного контролю та митного оформлення до товарiв i транспортних засобiв пiдприємств, що внесенi до "бiлого" списку Реєстру (наказ Держмитслужби України вiд 10.08.2009 N 736).

     2.2.Вiдповiдно до повноважень, при виявленнi фактiв недотримання пiдприємством вимог наказу Держмитслужби України вiд 10.08.2009 N 736, iнформувати в день виявлення порушення вiддiл органiзацiї митного контролю та роботи митних посередникiв.

     3. Начальнику вiддiлу органiзацiї митного контролю та роботи митних посередникiв Гадару З.З.:

     3.1. Забезпечити направлення паперової копiї даного наказу пiдприємству та електронної копiї наказу до вiдповiдних департаментiв Держмитслужби України, регiональних митниць, митниць.

     3.2. Внести данi зазначеного пiдприємства до Реєстру в Єдинiй автоматизованiй iнформацiйнiй системi Державної митної служби України.

     3.3. При надходженнi iнформацiї про недотримання зазначеним пiдприємством положень Критерiїв оцiнки, вжити заходiв, передбачених чинним законодавством.

     4. Начальнику вiддiлу органiзацiйного та документального забезпечення Шеляг М.А. довести наказ до вiдома структурних пiдроздiлiв митницi згiдно з розрахунком розсилки.

     5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника митницi згiдно з розподiлом обов'язкiв.

Начальник митницi Д.В.Полiщук