ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ХАРКIВСЬКА ОБЛАСНА МИТНИЦЯ

НАКАЗ
Харкiв

21.04.2011 р. N 444


Про внесення пiдприємства-резидента до Реєстру пiдприємств, до товарiв i транспортних засобiв яких установлено спрощений порядок застосування процедур митного контролю та митного оформлення, визначених нормативно-правовими актами Державної митної служби України

     На виконання абзацу 5 пункту 6 Порядку визначення пiдприємств-резидентiв, до товарiв i транспортних засобiв яких може встановлюватися спрощений порядок застосування процедур митного контролю та митного оформлення, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 10.08.2009 N 736, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 31.08.2009 за N 814/16830 (далi - Порядок), наказую:

     1. Включити до "бiлого" списку Реєстру пiдприємств, до товарiв i транспортних засобiв яких установлено спрощений порядок застосування процедур митного контролю та митного оформлення, визначених нормативно-правовими актами Державної митної служби України, Приватне акцiонерне товариство "Фiлiп Моррiс Україна" код ЄДРПОУ 00383231, адреса: 62482, Харкiвська обл., Харкiвський р-н., сел. Комунiст, Польовий в'їзд, 1.

     2. Керiвникам пiдроздiлiв митницi:

     2.1. Застосовувати до товарiв i транспортних засобiв зазначеного пiдприємства форми i обсяги митного контролю вiдповiдно до вимог Порядку.

     2.2. З метою здiйснення постiйного контролю за дотриманням умов оцiнки зазначеними пiдприємствами забезпечити безумовне виконання вимог Iнструкцiї про порядок взаємодiї пiдроздiлiв митницi пiд час реалiзацiї вимог Порядку визначення пiдприємств-резидентiв, до товарiв i транспортних засобiв яких може встановлюватися спрощений порядок застосування процедур митного контролю та митного оформлення, що затверджена наказом Харкiвської обласної митницi вiд 31.05.2010 N 164 (iз змiнами).

     3. Начальнику вiддiлу органiзацiйного та документального забезпечення Шлєпотiнiй Н.С. направити цей наказ згiдно з розсилкою.

     4. Вiдповiдальнiсть за виконання наказу покласти на керiвникiв пiдроздiлiв митницi.

     5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника начальника митницi Мiрзу О.В.

Начальник митницi С.В. Iванов