ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
СХIДНА МИТНИЦЯ

НАКАЗ
Донецьк

29.04.2011 N 414


Про внесення змiн до наказу Схiдної митницi вiд 23.02.11 N 176

     На виконання положень Порядку роботи вiддiлу номенклатури та класифiкацiї товарiв регiональної митницi, митницi, вiддiлу контролю митної вартостi та номенклатури регiональної митницi, митницi при вирiшеннi питань класифiкацiї товарiв, що перемiщуються через митний кордон України, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 07.08.07 N 667 (зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 21.08.07 за N 968/14235), з метою реалiзацiї рiшень колегiї Держмитслужби вiд 14.04.11, введених в дiю наказом Держмитслужби вiд 18.04.11 N 314, наказую:

     1. Внести змiни до наказу Схiдної митницi вiд 23.02.11 N 176 "Про визначення перелiкiв товарiв, щодо яких запроваджено заходи посиленого контролю правильностi класифiкацiї згiдно з УКТЗЕД", виклавши Перелiк товарiв, що згiдно з нормативними документами з питань митної справи пiдлягають обов'язковiй перевiрцi у вiддiлi контролю митної вартостi та класифiкацiї товарiв Схiдної митницi (додаток 1), у редакцiї, що додається.

     2. Наказ Схiдної митницi вiд 05.04.11 N 328 "Про внесення змiн до наказу Схiдної митницi вiд 23.02.11 N 176" вважати таким, що втратив чиннiсть.

     3. Вiддiлу контролю митної вартостi та класифiкацiї товарiв (Пасюк С.В.)

     3.1. Забезпечити надання до вiддiлу iнформацiйної роботи та митної статистики додатку 1 до цього наказу, оформленого в електронному виглядi вiдповiдно до вимог листа Департаменту iнформацiйних технологiй та митної статистики Держмитслужби вiд 30.06.06 N 31/19-15-3549-ЕП.

     3.2. Здiйснювати поточний контроль правильностi класифiкацiї товарiв шляхом щоденного монiторингу електронної бази ВМД, якi перебувають на стадiї митного оформлення.

     4. Вiддiлу iнформацiйної роботи та митної статистики (Касьянов В.М.) направити електронну копiю наказу та iнформацiю, зазначену в п. 3.1 цього наказу, до Регiональної iнформацiйної митницi з метою iмплементацiї до ПIК "Iнспектор-2006".

     5. Вiддiлу органiзацiйного та документального забезпечення (Лоскутова М.В.) направити копiю даного наказу до структурних пiдроздiлiв згiдно з реєстром розсилки.

     6. Начальникам митних постiв, вiддiлiв митного оформлення довести вимоги цього наказу до декларантiв та суб'єктiв ЗЕД.

     7. Вiдповiдальнiсть за виконання вимог цього наказу покласти на начальникiв задiяних структурних пiдроздiлiв.

     8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступникiв начальника митницi згiдно з напрямками дiяльностi.

Начальник Схiдної митницi Є.Г. Романчикова