ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЧОПСЬКА МИТНИЦЯ

НАКАЗ

вiд 26.04.2011 р. N 618


Про чергування керiвного складу митницi

     Вiдповiдно до ст. 411 Митного кодексу України, ст. 20 Закону України "Про державну службу", листа Держмитслужби України вiд 13.04.2010 N 11/2-10.37/3222-ЕП, з метою забезпечення безперебiйного режиму роботи митницi, посилення контролю за роботою особового складу наказую:

     1. Встановити чергування керiвного складу Чопської митницi у травнi 2011 року згiдно з графiком, що додається.

     2. Вiдповiдальним черговим митницi:

     2.1. здiйснювати загальне керiвництво пiдроздiлами митницi, розгляд i пiдписання документiв, що потребують негайного вирiшення, iз подальшим iнформуванням начальника митницi або особи, що його замiщує;

     2.2. у разi виникнення конфлiктних ситуацiй, порушення службової дисциплiни працiвниками митницi доповiдати у встановленому порядку керiвництву митницi.

     3. Вiддiлу органiзацiйного та документального забезпечення митницi (Шеляг М. А) довести наказ до вiдома особового складу митницi.

     Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник митницi Д. В. Полiщук

 

Додаток
до наказу Чопської митницi
26.04.2011 N 618
ПОГОДЖЕНО
Голова профспiлкового комiтету
В. В. Погожий
ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник Чопської митницi
Д. В. Полiщук

ГРАФIК
чергувань керiвного складу Чопської митницi (назва митницi)
на травень 2011 року

N
п/п
Посада Прiзвище, iм'я, по батьковi Контактний телефон Дата чергування При-
мiтка
1 Заступник начальника митницi - начальник служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Шуба Данил Iгоревич (0312) 64-96-07,
(0312) 71-13-45
01 02         14 15          
2 Заступник начальника митницi Погожий Вiктор Вiкторович (0312) 71-18-95,
(0312) 71-13-45
    03   08 09              
3 Перший заступник начальника митницi Токарчук Геннадiй Володимирович (0312) 71-14-95,
(0312) 71-13-45
      07         21 22      
4 Т. в. о. заступника начальника митницi Дуран Михайло Михайлович (0312) 64-96-01,
(0312) 61-21-09
                    28 29  
 
В. о. начальника вiддiлу кадрового забезпечення та з питань запобiгання корупцiї
В. I. Пересоляк