ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЛУГАНСЬКА МИТНИЦЯ

НАКАЗ
Луганськ

16.05.2011 N 305


Про виключення ЗАТ "ЛугЦентроКуз" з "бiлого" списку Реєстру пiдприємств, до товарiв i транспортних засобiв яких установлено спрощений порядок застосування процедур митного контролю та митного оформлення

     Вiдповiдно до пункту 15 Порядку визначення пiдприємств-резидентiв, до товарiв i транспортних засобiв яких може встановлюватися спрощений порядок застосування процедур митного контролю та митного оформлення, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 10.08.2009 N 736, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 31.08.2009 за N 814/16830, вiдповiдно до листа Приватного акцiонерного товариства "ЛУГЦЕНТРОКУЗ iм. С.С. Монятовського" вiд 12.05.2011 N 530, в зв'язку iз змiною найменування та органiзацiйно-правової форми пiдприємства, наказую:

     1. Виключити ЗАТ "ЛугЦентроКуз" з "бiлого" списку Реєстру пiдприємств, до товарiв i транспортних засобiв яких установлено спрощений порядок застосування процедур митного контролю та митного оформлення, визначених нормативно-правовими актами Держмитслужби України.

     2. Визнати таким, що втратив чиннiсть наказ Луганської митницi вiд 03.12.2009 N 723 "Про внесення ЗАТ "ЛугЦентроКуз" до "бiлого" списку Реєстру пiдприємств, до товарiв i транспортних засобiв яких установлено спрощений порядок застосування процедур митного контролю та митного оформлення".

     3. Начальнику вiддiлу органiзацiї митного контролю та роботи митних посередникiв забезпечити:

     3.1. Направлення копiї даного наказу Приватному акцiонерному товариству "ЛУГЦЕНТРОКУЗ iм. С.С. Монятовського", Департаменту органiзацiї митного контролю та оформлення Держмитслужби України, Департаменту боротьби з контрабандою, аналiзу ризикiв та протидiї корупцiї Держмитслужби України, митним органам.

     3.2. Внесення вiдповiдних змiн до ПIК "Реєстр пiдприємств, якi працюють по спрощеному порядку" Єдиної автоматизованої iнформацiйної системи Держмитслужби України.

     4. Начальнику вiддiлу органiзацiйного та документального забезпечення довести цей наказ до начальникiв служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, служби митної варти, вiддiлiв iнформацiйної роботи та митної статистики, адмiнiстрування митних платежiв, контролю митної вартостi та класифiкацiї товарiв, органiзацiї митного контролю та роботи митних посередникiв, контролю за перемiщенням товарiв, контрольно-перевiрочної роботи, митного оформлення N 1, N 2, N 3, митних постiв.

     5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на Голову постiйно дiючої комiсiї з оцiнювання дiяльностi пiдприємств.

Начальник митницi Ю.В. Сєваст'янов