ћIЌI—“≈–—“¬ќ ј√–ј–Ќќѓ ѕќЋI“» » ” –јѓЌ»

Ќј ј«

вiд 19 травн€ 2010 року N 252


ѕро затвердженн€ форми клопотанн€ про проведенн€ державноњ апробацiњ (випробуванн€) генетично модифiкованого органiзму сорту сiльськогосподарськоњ рослини та форми технiчного опису генетично модифiкованого органiзму сорту сiльськогосподарськоњ рослини

«ареЇстровано
в ћiнiстерствi юстицiњ ”крањни
14 червн€ 2010 р. за N 379/17674


     ¬iдповiдно до пункту 6 ѕор€дку проведенн€ державноњ апробацiњ (випробуванн€) генетично модифiкованих органiзмiв сортiв сiльськогосподарських рослин у вiдкритiй системi, затвердженого постановою  абiнету ћiнiстрiв ”крањни вiд 23 липн€ 2009 року N 808, наказую:

     1. «атвердити такi, що додаютьс€:

     форму клопотанн€ про проведенн€ державноњ апробацiњ (випробуванн€) генетично модифiкованого органiзму сорту сiльськогосподарськоњ рослини;

     форму технiчного опису генетично модифiкованого органiзму сорту сiльськогосподарськоњ рослини.

     2. ƒепартаменту ринкiв рослинництва (ƒемидов ќ. ј.) забезпечити поданн€ наказу на державну реЇстрацiю до ћiнiстерства юстицiњ ”крањни.

     3. ÷ей наказ набираЇ чинностi з дн€ його офiцiйного опублiкуванн€.

     4.  онтроль за виконанн€м наказу покласти на заступника ћiнiстра ƒемчака I. ћ.

ћiнiстр ћ. ¬. ѕрис€жнюк
ѕќ√ќƒ∆≈Ќќ:
√олова ƒержавного комiтету ”крањни з питань регул€торноњ полiтики та пiдприЇмництва ћ. Ѕродський

 

«ј“¬≈–ƒ∆≈Ќќ
Ќаказ ћiнiстерства аграрноњ полiтики ”крањни
19.05.2010 N 252
ћiнiстерство аграрноњ полiтики ”крањни
01001, м.  ињв, ’рещатик, 24
Ќќћ≈–  Ћќѕќ“јЌЌя________________
ƒј“ј ѕќƒјЌЌя______________________

 Ћќѕќ“јЌЌя
про проведенн€ державноњ апробацiњ (випробуванн€) генетично модифiкованого органiзму сорту сiльськогосподарськоњ рослини

Ш ѕодаючи  лопотанн€ та нижчезазначенi документи, прошу (просимо) провести державну апробацiю (випробуванн€) генетично модифiкованого органiзму сорту сiльськогосподарськоњ рослини у вiдкритiй системi
1 —уб'Їкт(и) регулюванн€
(Ќайменуванн€ юридичноњ особи або прiзвище(а), iм'€(ена) та по батьковi фiзичноњ(их) особи (осiб))

 

(ћiсце проживанн€ юридичноњ особи або мiсцезнаходженн€ фiзичноњ(их) особи(осiб))

 

“елефон   ‘акс   E-mail  
2. Ѕотанiчний таксон
(латинською мовою)  
(украњнською мовою)  
3. Ќаукова назва генетично модифiкованого органiзму сорту сiльськогосподарськоњ рослини
(украњнською мовою)  
(мовою оригiналу суб'Їкта(iв) регулюванн€)  
4. ѕрошу (просимо) встановити прiоритет за датою

Ш поданн€ попередньоњ за€вки

4.1. Ќомер попередньоњ за€вки 4.2. ƒата поданн€ попередньоњ за€вки 4.3.  рањна, де подана за€вка (назва, код)
     
5. ѕерелiк документiв, що додаютьс€  iлькiсть аркушiв  iлькiсть примiрникiв
Ш технiчний опис генетично модифiкованого органiзму сорту сiльськогосподарськоњ рослини    
Ш анотацi€ (коротке резюме) до технiчного опису генетично модифiкованого органiзму сiльськогосподарськоњ рослини    
Ш копi€ установчих документiв (статуту чи засновницького договору) дл€ юридичних осiб    
Ш копi€ паспорта та довiдки про iдентифiкацiйний номер дл€ фiзичних осiб    
Ш нотарiально засвiдчена копi€ дозволу на ввезенн€ на митну територiю ”крањни незареЇстрованого генетично модифiкованого органiзму сорту сiльськогосподарськоњ рослини дл€ науково-дослiдних цiлей або державних апробацiй (випробувань), виданого ћќЌ    
Ш нотарiально засвiдчена копi€ дозволу на проведенн€ державноњ апробацiњ (випробуванн€) генетично модифiкованого органiзму сорту сiльськогосподарськоњ рослини у вiдкритiй системi, виданого ћiнприроди    
Ш нотарiально засвiдченi копiњ висновкiв державноњ екологiчноњ та державноњ санiтарно-епiдемiологiчноњ експертиз щодо вiдповiдностi генетично модифiкованого органiзму сорту сiльськогосподарськоњ рослини вимогам бiологiчноњ та генетичноњ безпеки, виданих ћiнприроди та ћќ«    
Ш нотарiально засвiдчена копi€ висновку розробника генетично модифiкованого органiзму про його безпечнiсть дл€ здоров'€ людини або навколишнього природного середовища з посиланн€м на результати його дослiдженн€    
Ш довiренiсть, що засвiдчуЇ повноваженн€ представника (за умови, що  лопотанн€ подаЇтьс€ через представника суб'Їкта регулюванн€)    
6. јвтор(и) генетично модифiкованого органiзму сорту сiльськогосподарськоњ рослини
ѕрiзвище(а), iм'€(ена) по батьковi фiзичноњ(них) особи(осiб) або найменуванн€ юридичноњ особи ћiсце проживанн€ фiзичноњ(них) особи(осiб) або мiсцезнаходженн€ юридичноњ особи ѕiдпис(и) автора(iв)
     
__________________
(дата пiдпису)
ѕiдпис(и) суб'Їкта(iв) регулюванн€  
якщо за€вником Ї юридична особа, то пiдпис особи, що маЇ на це повноваженн€, iз зазначенн€м посади скрiплюЇтьс€ печаткою
ћ. ѕ.

     ѕримiтка. ѕотрiбне позначити позначкою "’".

ƒиректор ƒепартаменту ринкiв рослинництва ќ. ј. ƒемидов

 

«ј“¬≈–ƒ∆≈Ќќ
Ќаказ ћiнiстерства аграрноњ полiтики ”крањни
19.05.2010 N 252

“≈’ЌI„Ќ»… ќѕ»—
генетично модифiкованого органiзму сорту сiльськогосподарськоњ рослини

1. Ќаукова назва генетично модифiкованого органiзму (далi - √ћќ) сорту сiльськогосподарськоњ рослини
 
(украњнською мовою та мовою оригiналу суб'Їкта регулюванн€)
 
2. Ѕотанiчний таксон  
(украњнською та латинською мовами)
 
3. —уб'Їкт регулюванн€  
(найменуванн€ юридичноњ особи або прiзвище(а), iм'€(ена) та по батьковi фiзичноњ (их) особи(осiб))
 
(мiсцезнаходженн€ юридичноњ особи або мiсце проживанн€ фiзичноњ(их) особи (осiб)
 
(телефон, телефакс, електронна адреса)
4. Iнформацi€, що стосуЇтьс€ вихiдноњ форми √ћќ сорту сiльськогосподарськоњ рослини
4.1. Ќазва родини  
(назва украњнською та латинською мовами)
4.2. Ќазва роду  
(назва украњнською та латинською мовами)
4.3. Ќазва виду  
(назва украњнською та латинською мовами)
4.4. Ќазва пiдвиду  
(назва украњнською та латинською мовами)
4.5. Ќазва сорту  
4.6. „и зареЇстрований сорт в iншiй(их) крањнi(ах)  
4.7.  рањна(и), в €кiй(их) сорт офiцiйно зареЇстрований, та дата його реЇстрацiњ
 
 
4.8. „и була вiдмова в реЇстрацiњ сорту в будь-€кiй крањнi(ах) (€кщо так, то зазначаютьс€ причини такоњ вiдмови)
 
 
 
4.9. ¬ид господарськоњ дi€льностi, дл€ €коњ отримано дозвiл в крањнi(ах) реЇстрацiњ (за на€вностi)
 
 
 
4.10. Iнформацi€ про розмноженн€:
4.10.1. —посiб розмноженн€  
4.10.2. —пецифiчнi фактори, що впливають на розмноженн€  
 
 
 
4.10.3. “ривалiсть житт€ одного поколiнн€  
 
 
4.10.4. „астота внутрiшньовидового перехресного запиленн€  
 
 
 
4.10.5. —татева сумiснiсть з iншими культурними або дикими видами рослин (частота перезапиленн€ та життЇздатнiсть гiбридiв). „и Ї науково пiдтверджена iнформацi€ про перезапиленн€ мiж видом, до €кого належить √ћќ сорту сiльськогосподарськоњ рослини, та спорiдненими видами бур'€нiв
 
 
 
 
4.11. «датнiсть до формуванн€ структури дл€ виживанн€ у неспри€тливих умовах або перебуванн€ у станi спокою
 
 
 
 
4.12. —пособи розповсюдженн€ пилку  
 
 
 
4.13. —пособи розповсюдженн€ насiнн€  
 
 
 
4.14. √еографiчне поширенн€ рослини  
 
 
 
4.15. ¬заЇмодi€ з iншими живими органiзмами (симбiонтами, паразитами, шкiдниками тощо) в њх природних екосистемах
 
 
 
 
4.16. якi види одного роду, до €кого належить √ћќ сорту сiльськогосподарськоњ рослини, Ї бур'€нами
 
5. Iнформацi€ про √ћќ сорту сiльськогосподарськоњ рослини
5.1. ƒетальний опис генетичноњ модифiкацiњ i методи, що використанi дл€ генетичноњ модифiкацiњ (спосiб трансформацiњ, методи селекцiњ трансформованого матерiалу)
 
 
 
 
5.2. ќпис (природа, походженн€, органiзм(и) - донор(и) тощо) використаного вектора, розмiщенн€ привнесеноњ ƒЌ , регул€торних послiдовностей та маркерiв у векторi
 
 
 
 
5.3. –озмiр, походженн€ i очiкуванi функцiњ кожноњ складовоњ частини фрагмента ƒЌ , призначеного дл€ перенесенн€ (карта генетичноњ конструкцiњ, опис та походженн€ промоторiв, генiв новоњ ознаки, генiв стiйкостi до антибiотикiв або iнших маркерних генiв, термiнаторiв)
 
 
 
 
5.4. ќпис ознак, €кi було привнесено або модифiковано
 
 
 
 
5.5. ‘актично включенi i/або вилученi послiдовностi:
5.5.1. –озмiр i структура включених дiл€нок ƒЌ  i впровадженi методи дл€ њх характеристики, включаючи iнформацiю про всi частини вектора або iнший чужинний генетичний матерiал, привнесений в √ћќ сорту сiльськогосподарськоњ рослини
 
 
 
 
5.5.2. –озмiр та функцi€ вилученоњ(их) дiл€нки(ок) ƒЌ  у випадку њњ (њх) вилученн€
 
 
5.5.3. ћiсцезнаходженн€ привнесеноњ дiл€нки ƒЌ  в геномi рослинноњ клiтини (iнтегрована в хромосому, хлоропласти, мiтохондрiњ або пiдтримуЇтьс€ в не iнтегрованiй формi) та методи њњ визначенн€
 
 
 
5.5.4.  iлькiсть копiй привнесеноњ дiл€нки ƒЌ 
 
 
 
5.6. ‘енотиповий про€в привнесеноњ дiл€нки ƒЌ :
5.6.1. ќпис методiв визначенн€ ƒЌ 
 
 
 
5.6.2. „астина рослини, де про€вл€Їтьс€ нова ознака
 
 
 
5.6.3. —тадi€ розвитку, на €кiй про€вл€Їтьс€ нова ознака
 
 
 
5.7. ¬iдмiнностi √ћќ сорту сiльськогосподарськоњ рослини вiд вихiдного сорту:
5.7.1. —пособом(ами) i/або швидкiстю розмноженн€ √ћќ сорту сiльськогосподарськоњ рослини
 
 
 
5.7.2. ‘енотипом, складом основних поживних елементiв, технологiчними €кост€ми та iншими ознаками
 
 
 
5.7.3. Iнформацi€ щодо будь-€кого токсичного, алергенного або iншого шкiдливого впливу на здоров'€ людини, що виникаЇ внаслiдок генетичноњ модифiкацiњ
 
 
 
5.7.4. Iнформацi€ щодо безпечностi √ћќ сорту сiльськогосподарськоњ рослини дл€ здоров'€ тварини, що виникаЇ внаслiдок генетичноњ модифiкацiњ
 
 
 
5.7.5. ћеханiзм взаЇмодiњ мiж √ћќ сорту сiльськогосподарськоњ рослини та цiльовими органiзмами (€кщо це можливо)
 
 
 
5.7.6. ћожливi взаЇмодiњ з абiотичним середовищем
 
 
 
5.7.7 якi селективнi переваги маЇ √ћќ сорту сiльськогосподарськоњ рослини над вихiдною формою i в €ких умовах
 
 
 
5.7.8. √енетична стабiльнiсть привнесеноњ дiл€нки ƒЌ 
 
 
 
5.8. ћожливiсть перенесенн€ генетичного матерiалу вiд √ћќ сорту сiльськогосподарськоњ рослини в iншi органiзми навколишнього середовища:
5.8.1. ¬ €кi органiзми i з €кою частотою
 
 
 
5.8.2. ћеханiзми перенесенн€
 
 
 
5.8.3. «а €кими методами можливо iдентифiкувати перенесенн€
 
 
 
5.8.4. якi негативнi наслiдки перенесенн€
 
 
 
5.9. ѕерспективи генетично модифiкованих продуктiв пiсл€ њх вживанн€:
5.9.1. Ћюдьми
 
 
 
5.9.2. ѕредставниками мiсцевоњ фауни
 
 
 
5.9.3 ƒетальний опис молекул€рного(их) методу(iв) iдентифiкацiњ √ћќ сорту сiльськогосподарськоњ рослини. ‘енотиповi маркери (€кщо такi Ї) дл€ iдентифiкацiњ √ћќ сорту сiльськогосподарськоњ рослини в лабораторних та польових умовах
 
 
 
6. Iнформацi€ про умови проведенн€ апробацiњ (випробуванн€), €кщо вона мала мiсце, та про навколишнЇ середовище, у €кому проводилас€ попередн€ апробацi€ (випробуванн€) √ћќ сорту сiльськогосподарськоњ рослини
6.1. Iнформацi€ щодо мiсц€, де була здiйснена попередн€ апробацi€, €кщо вона мала мiсце:
6.1.1. ћiсце розташуванн€ та розмiр дiл€нки(ок), де була(и) здiйснена(i) попередн€(i) апробацi€(њ) (випробуванн€)
 
 
 
 
6.1.2. ќпис екосистеми, де була розташована дiл€нка, призначена дл€ вивiльненн€ у вiдкрите середовище, в тому числi клiмату, флори та фауни
 
 
 
 
6.1.3. Ќа€внiсть статево сумiсних рослинних видiв, €к у диких, так i в культурних видах рослин
 
 
 
6.1.4. Ќаближенiсть до заповiдних територiй, €кi могли зазнати впливу
 
 
 
 
6.1.5. ћета апробацiњ
 
 
 
 
6.1.6. ƒата проведенн€ та тривалiсть проведеноњ апробацiњ (випробуванн€)
 
 
 
 
6.1.7. —посiб вивiльненн€ √ћќ сорту сiльськогосподарськоњ рослини у навколишнЇ середовище
 
6.1.8. ћетод пiдготовки дiл€нки дл€ вивiльненн€ у вiдкрите середовище (перед, прот€гом та пiсл€ вивiльненн€), включаючи способи вирощуванн€ та збiр урожаю
 
 
 
 
6.1.9.  iлькiсть рослин √ћќ сорту сiльськогосподарськоњ рослини на 1 м2
 
7. Iнформацi€ про монiторинг, контроль, поводженн€ з вiдходами √ћќ сорту сiльськогосподарськоњ рослини
7.1. –екомендованi заходи щодо уникненн€ небезпеки:
7.1.1. ¬iдстань вiд статево сумiсних видiв рослин €к диких, так i культурних
 
 
 
7.1.2. «аходи щодо усуненн€ розповсюдженн€ або попередженн€ розсiюванн€ будь-€ких репродуктивних органiв √ћќ сорту сiльськогосподарськоњ рослини (пилку, насiнн€, бульб)
 
 
 
 
7.1.3. ћетоди обробки дiл€нки пiсл€ вивiльненн€ √ћќ сорту сiльськогосподарськоњ рослини
 
 
 
 
7.1.4. ћетоди поводженн€ з матерiалом √ћќ сорту сiльськогосподарськоњ рослини пiсл€ вивiльненн€, включаючи њх рештки, методи переробки або утилiзацiњ решток
 
 
 
7.1.5. ѕлан та методи монiторингу
 
 
 
 
7.1.6. ћетоди та процедури захисту дiл€нки
 
 
 
"___" ____________ 20__ року _____________
(пiдпис)

ћ. ѕ.

 
ƒиректор ƒепартаменту ринкiв рослинництва
ќ. ј. ƒемидов