ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

11.08.98 N 10/1-1818-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Щодо декларування товарiв за договорами комiсiї

     У зв'язку iз запитами митниць повiдомляємо наступне.

     1. Вiдповiдно до абзацу другого статтi 46 Митного кодексу України декларування транспортних засобiв, товарiв та iнших предметiв, а також предметiв мiжнародних, iноземних органiзацiй та представництв здiйснюються безпосередньо власником або на пiдставi договору iншими пiдприємствами, що допущенi митницею до декларування.

     Оскiльки комiсiонери не є власниками товарiв, що перемiщуються через митний кордон України за договорами комiсiї, вони можуть проводити декларування таких товарiв на пiдставi договору з власником вiдповiдно до вимог наказу Держмитслужби вiд 22.07.97 N 340 тiльки при наявностi свiдоцтва про визнання пiдприємства декларантом, або можуть укласти договiр з пiдприємством, яке здiйснює декларування на пiдставi договору, якщо договором комiсiї прямо передбачено можливiсть укладення такого договору комiсiонером.

     2. У разi, якщо зовнiшньоекономiчний контракт укладено комiсiонером на пiдставi кiлькох договорiв комiсiї з рiзними комiтентами, то вантажнi митнi декларацiї (ВМД) виконуються у кiлькостi, що вiдповiдає кiлькостi зазначених договорiв комiсiї.

     3. Комiтент може не стояти на облiку в митних органах. Вiдомостi про комiтента до ВМД (графа 2 при експортi товарiв, графа 8 - при iмпортi) вносяться декларантом на пiдставi наданих цим комiтентом документiв, якi дають можливiсть iдентифiкувати суб'єкта (копiї свiдоцтва про державну реєстрацiю, довiдки органiв державної статистики, свiдоцтва про реєстрацiю платника податку на додану вартiсть або лист про вiдсутнiсть коду платника податку на додану вартiсть).

     У випадку виявлення невiдповiдностi дiйсностi зазначених у ВМД вiдомостей, декларант буде нести вiдповiдальнiсть згiдно з чинним митним законодавством.

     4. В разi оформлення вантажу в митницi, де зареєстрований комiсiонер, узгодження з митницею, в зонi дiяльностi якої знаходиться комiтент, не вимагається.

     Оформлення вантажу не за мiсцем реєстрацiї комiсiонера проводиться за листом-узгодженням мiж митницями на проведення митного оформлення вiдповiдно до листiв Держмиткому вiд 11.01.94 N 11/3-69 та вiд 18.04.95 N 11/3-1713.

     5. Проведення зазначеного митного оформлення можливо при умовi вiдсутностi застосування до комiтента i комiсiонера спецiальних санкцiй - режима iндивiдуального лiцензування згiдно зi ст.37 Закону України вiд 16.04.91 N 959-ХII "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть".

Заступник Голови Служби I. Соболь