МIНIСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
ГОЛОВНА ДЕРЖАВНА IНСПЕКЦIЯ З КАРАНТИНУ РОСЛИН УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 27 травня 2010 року N 103


Про посилення контролю при вiзуваннi заяв для оформлення карантинного дозволу на iмпорт (транзит)

     На виконання ст. 37 Закону України "Про карантин рослин", постанови Кабiнету мiнiстрiв України вiд 12.05.2007 N 705 "Про деякi питання реалiзацiї Закону України "Про карантин рослин" та наказу Мiнiстерства аграрної полiтики України вiд 23.08.2005 N 414 "Фiтосанiтарнi правила ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, транзиту, експорту, порядку переробки та реалiзацiї пiдкарантинних матерiалiв" та вiдповiдно до протоколу засiдання круглого столу "Вирiшення виробничих питань при перемiщеннi iмпортного насiннєвого матерiалу на територiєю України", яке вiдбулося 27.03.2010 в залi засiдань Укрголовдержкарантину, наказую:

     1. Начальникам державних iнспекцiй з карантину рослин АР Крим, областей, мiст Києва та Севастополя:

     1.1. Затвердити наказом по iнспекцiї вiдповiдальну особу за надання консультацiй суб'єктам господарювання щодо порядку оформлення карантинних дозволiв та надати в Укрголовдержкарантин до 05.06.2010 року прiзвище, iм'я та по батьковi, контактний телефон вiдповiдальної особи;

     1.2. Посилити контроль при вiзуваннi заяв для оформлення карантинних дозволiв;

     1.3. Погоджувати заяви для оформлення карантинних дозволiв протягом 1 доби;

     1.4. Проводити реєстрацiю заяв, що надходять на оформлення карантинних дозволiв в журналi реєстрацiї вхiдної кореспонденцiї;

     1.5. На час вiдсутностi (вiдпустки, лiкарняного, вiдрядження) надавати право вiзування заяв заступнику начальника або головному спецiалiсту iнспекцiї.

     2. Накази Укрголовдержкарантин вiд 09.04.2008 N 67 "Щодо термiнiв вiзування заяв для оформлення карантинних дозволiв" та вiд 15.09.2008 N 215 "Про внесення змiн до наказу Укрголовдержкарантин вiд 09.04.2008 року N 67 "Щодо термiнiв вiзування заяв для оформлення карантинних дозволiв" вважати такими, що втратили чиннiсть.

     3. Завiдувачу вiддiлу документального обiгу та дiловодства Мельнику О. В. довести даний наказ до вiдома начальникiв державних iнспекцiй з карантину рослин АР Крим, областей, мiст Києва та Севастополя.

     4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника Сiдляренко В. В.

Начальник А. Г. Бiлик