ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

27.12.10 N 11/3-10.18/16990-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць, митниць


Про перелiк документiв, що видаються державними органами та застосовуються митними органами при здiйсненнi митного контролю та митного оформлення товарiв

     На виконання пункту 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 01.02.2006 N 80, вiдповiдно до пункту 25 додатка до зазначеної постанови надсилаємо для використання в роботi актуалiзований Перелiк документiв, якi видаються державними органами для здiйснення митного контролю та митного оформлення товарiв i транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України (далi - Перелiк).

     Держмитслужба вiдкликає свiй лист вiд 18.12.2008 р. N 11/2-18/13831-ЕП.

     Додаток: на 33 арк.

Перший заступник Голови Служби А.Є.Гутник

 

Додаток

Перелiк документiв, якi видаються державними органами для здiйснення митного контролю та митного оформлення товарiв i транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України

N Документ державного органу України Митний режим Державний орган України Нормативно-правовий акт, яким запроваджено подання митному органу документа для здiйснення митного контролю та митного оформлення товарiв i транспортних засобiв
Iм-
порт
Реiм-
порт
Екс-
порт
Реекс-
порт
Тран-
зит
Тимчасове Митний склад Спецiальна митна зона Магазин безмитної торгiвлi Переробка Зни-
щення або руйну-
вання
Вiдмова на користь держави
вве-
зення
виве-
зення
Уве-
зення
Уве-
зення
Виве-
зення
Уве-
зення
Виве-
зення
на митнiй тери-
торiї України
за межами митної тери-
торiї України
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Повiдомлення про ввезення дослiдних зразкiв сортiв рослин для експертизи на придатнiсть на поширення сорту + + - - - - - - + - - - + - - - Мiнiстерство аграрної полiтики та продовольства України Закон України "Про охорону прав на сорти рослин", статтi 29, 39;

Положення про Державну службу з охорони прав на сорти рослин, затверджене постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.08.2002 N 1182;

наказ Мiнiстерства аграрної полiтики України вiд 15.08.2008 N 512 "Про затвердження Порядку ввезення в Україну дослiдних зразкiв сортiв рослин для цiлей експертизи на придатнiсть на поширення сорту та вивезення з України посадкового матерiалу сортiв рослин", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 02.09.2008 за N 807/15498

2 Пiдтвердження (що посадковий матерiал, який вивозиться з України:
а) є об'єктом права iнтелектуальної власностi;
б) не є об'єктом права iнтелектуальної власностi)
- - + + - - + - - + - - - + - - Мiнiстерство аграрної полiтики та продовольства України Закон України "Про охорону прав на сорти рослин", статтi 39, 391;

Положення про Державну службу з охорони прав на сорти рослин, затверджене постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.08.2002 N 1182;

наказ Мiнiстерства аграрної полiтики України вiд 15.08.2008 N 512 "Про затвердження Порядку ввезення в Україну дослiдних зразкiв сортiв рослин для цiлей експертизи на придатнiсть на поширення сорту та вивезення з України посадкового матерiалу сортiв рослин", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 02.09.2008 за N 807/15498

3 Свiдоцтво про державну реєстрацiю сорту рослин + + - - - - - - + - - - - - - - Мiнiстерство аграрної полiтики та продовольства України Стаття 24 Закону України вiд 26.12.2002 N 411-IV "Про насiння i садивний матерiал";

постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.05.2003 N 686 "Про затвердження Положення про Державний реєстр сортiв рослин, придатних для поширення в Українi"

4 Разовий дозвiл на ввезення насiння й садивного матерiалу не зареєстрованих в Українi сортiв рослин + + - - - + - - + - - - + - - - Мiнiстерство аграрної полiтики та продовольства України Стаття 24 Закону України вiд 26.12.2002 N 411-IV "Про насiння i садивний матерiал";

Положення про Державну службу з охорони прав на сорти рослин, затверджене постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.08.2002 N 1182 "Про затвердження Положення про Державну службу з охорони прав на сорти рослин"

5 Документ про державну реєстрацiю створених на основi ГМО сортiв сiльськогосподарських рослин, порiд тварин, мiкробiологiчних сiльськогосподарських препаратiв + + - - - + - - + - - - - - - - Мiнiстерство аграрної полiтики та продовольства України Статтi 11, 16 Закону України вiд 31.05.2007 N 1103-V "Про державну систему бiобезпеки при створеннi, випробуваннi, транспортуваннi та використаннi генетично модифiкованих органiзмiв";

постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.07.2009 N 808 "Деякi питання проведення апробацiї (випробування) та реєстрацiї генетично модифiкованих органiзмiв сортiв сiльськогосподарських рослин"

6 Сертифiкат якостi зерна + + + + +1 + + + + + - - + + - - Мiнiстерство аграрної полiтики та продовольства України Закон України "Про зерно та ринок зерна в Українi", статтi 21, 22;

постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.01.2004 N 65 "Про затвердження Положення про Державну iнспекцiю з контролю якостi сiльськогосподарської продукцiї та монiторингу її ринку";

постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.07.2009 N 848 "Про затвердження Порядку видачi сертифiката якостi зерна та продуктiв його переробки"

7 Дозвiл на ввезення незареєстрованого технiчного засобу застосування пестицидiв i агрохiмiкатiв для проведеня державних випробувань + + - - - + - - - - - - - - - - Мiнiстерство аграрної полiтики та продовольства України Закон України "Про пестициди i агрохiмiкати";

постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.04.96 N 479 "Про затвердження Порядку проведення державних випробувань та державної реєстрацiї технiчних засобiв застосування пестицидiв i агрохiмiкатiв"

8 Реєстрацiйне посвiдчення на технiчний засiб застосування пестицидiв i агрохiмiкатiв + + - - - + - - - - - - - - - - Мiнiстерство аграрної полiтики та продовольства України Закон України "Про пестициди i агрохiмiкати";

постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.04.96 N 479 "Про затвердження Порядку проведення державних випробувань та державної реєстрацiї технiчних засобiв застосування пестицидiв i агрохiмiкатiв"

9 Мiжнародний ветеринарний сертифiкат - - + + - - + - - + - + - + - + Державна ветеринарна та фiтосанiтарна служба України Закон України "Про ветеринарну медицину", статтi 1, 32;

наказ Головного державного iнспектора ветеринарної медицини України вiд 27.12.99 N 49 "Про затвердження Порядку пропуску вантажiв, пiдконтрольних службi державної ветеринарної медицини, через державний кордон України", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 10.01.2000 за N 9/4230;

наказ Державного комiтету ветеринарної медицини України вiд 13.04.2009 N 85 "Про затвердження Порядку видачi ветеринарних документiв", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 16.06.2009 за N 519/16535

10 Ветеринарне свiдоцтво (форми Ф-1, Ф-2) + + - - - + - + + - + - + - - + Державна ветеринарна та фiтосанiтарна служба України Закон України "Про ветеринарну медицину", статтi 1, 32;

Закон України вiд 06.02.2003 N 486-IV "Про рибу, iншi воднi живi ресурси та харчову продукцiю з них", статтi 9, 10;

наказ Головного державного iнспектора ветеринарної медицини України вiд 27.12.99 N 49 "Про затвердження Порядку пропуску вантажiв, пiдконтрольних службi державної ветеринарної медицини, через державний кордон України", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 10.01.2000 за N 9/4230;

наказ Державного комiтету ветеринарної медицини України вiд 13.04.2009 N 85 "Про затвердження Порядку видачi ветеринарних документiв", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 16.06.2009 за N 519/16535

11 Ветеринарне свiдоцтво для країн СНД (форми Ф-1, Ф-2, Ф-3) - - + + - - + - - + - - - + - - Державна ветеринарна та фiтосанiтарна служба України Закон України "Про ветеринарну медицину", статтi 1, 32;

статтi 9, 10 Закону України вiд 06.02.2003 N 486-IV "Про рибу, iншi воднi живi ресурси та харчову продукцiю з них";

наказ Головного державного iнспектора ветеринарної медицини України вiд 27.12.99 N 49 "Про затвердження Порядку пропуску вантажiв, пiдконтрольних службi державної ветеринарної медицини, через державний кордон України", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 10.01.2000 за N 9/4230;

наказ Державного комiтету ветеринарної медицини України вiд 13.04.2009 N 85 "Про затвердження Порядку видачi ветеринарних документiв", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 16.06.2009 за N 519/16535

12 Дозвiл на ввезення на територiю України тварин, продуктiв тваринного походження, репродуктивного матерiалу, бiологiчних продуктiв, патологiчного матерiалу, ветеринарних препаратiв, кормових добавок, премiкiсiв та кормiв + + - - - + - + + - + - + - - - Державна ветеринарна та фiтосанiтарна служба України Статтi 1, 83 Закону України вiд 25.06.92 N 2498-XII "Про ветеринарну медицину";

постанова Кабiнету Мiiнстрiв України вiд 01.07.2009 N 652 "Про затвердження Порядку видачi дозволу на ввезення на територiю України тварин, продуктiв тваринного походження, репродуктивного матерiалу, бiологiчних продуктiв, патологiчного матерiалу, ветеринарних препаратiв, кормових добавок, премiкiсiв та кормiв";

наказ Державного комiтету ветеринарної медицини України вiд 27.07.2009 N 252 "Про затвердження зразка заяви та форми дозволу"

13 Форма реєстрацiї уловiв патагонського та антарктичного iклачiв / Форма реекспорту видiв iклачiв + + + + + + + + + + + + + + + + Державне агентство рибного господарства України Постанова Верховної Ради України вiд 17.09.92 N 2609-XII "Про приєднання України до Договору про Антарктику 1959 року";

Постанова Верховної Ради України вiд 04.02.94 N 3937-XII "Про участь України у Конвенцiї про збереження морських живих ресурсiв Антарктики 1980 року";

Закон України "Про приєднання України до Протоколу про охорону навколишнього середовища до Договору про Антарктику";

постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.09.2002 N 1420 "Про заходи щодо збереження морських живих ресурсiв Антарктики"

14 Дозвiл на iмпорт та експорт зразкiв видiв дикої фауни i флори, сертифiкат на пересувнi виставки, реекспорт та iнтродукцiю з моря зазначених зразкiв, якi є об'єктами регулювання Конвенцiї про мiжнародну торгiвлю видами дикої фауни i флори, що перебувають пiд загрозою зникнення (CITES) + + + + - + + + + + + + + + - - Державне агентство рибного господарства України (щодо осетрових риб i виробленої з них продукцiї) Конвенцiя про мiжнародну торгiвлю видами дикої фауни i флори, що перебувають пiд загрозою зникнення, пiдписаної 03.03.73 у Вашингтонi, до якої Україна приєдналася згiдно iз Законом України "Про приєднання України до Конвенцiї про мiжнародну торгiвлю видами дикої фауни i флори, що перебувають пiд загрозою зникнення", статтi 3, 4, 5 i 6;

постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.12.2000 N 1822 "Про заходи щодо забезпечення виконання мiжнародних зобов'язань України у зв'язку з її приєднанням до Конвенцiї про мiжнародну торгiвлю видами дикої фауни i флори, що перебувають пiд загрозою зникнення";

постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 липня 2007 р. N 953 "Про затвердження Порядку видачi дозволiв на iмпорт та експорт зразкiв видiв дикої фауни i флори, сертифiкатiв на пересувнi виставки, реекспорт та iнтродукцiю з моря зазначених зразкiв, якi є об'єктами регулювання Конвенцiї про мiжнародну торгiвлю видами дикої фауни i флори, що перебувають пiд загрозою зникнення";

Правила видачi дозволiв та сертифiкатiв на ввезення в Україну та вивезення за її межi зразкiв видiв дикої фауни i флори, якi є об'єктами регулювання Конвенцiї про мiжнародну торгiвлю видами дикої фауни i флори, що перебувають пiд загрозою зникнення, затвердженi наказом Мiнiстерства екологiї та природних ресурсiв України, Мiнiстерства аграрної полiтики України вiд 16.04.2002 N 147/110 i зареєстрованi в Мiнiстерствi юстицiї України 12.06.2002 за N 496/6784

15 Дозвiл на право ввезення на територiю України, вивезення з територiї України або транзиту через територiю України наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв + + + + + + + + + + + + + + + + Державна служба України з лiкарських препаратiв i контролю за наркотиками Закон України "Про наркотичнi засоби, психотропнi речовини i прекурсори", статтi 1, 6, 24;

постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.02.97 N 146 "Про затвердження Порядку видачi сертифiкатiв на ввезення в Україну та вивезення з України наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв";

постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.06.09 N 589 "Про затвердження Порядку провадження дiяльностi, пов'язаної з обiгом наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, та контролю за їх обiгом"

16 Реєстрацiйне посвiдчення на лiкарський засiб
або
сертифiкат про державну реєстрацiю медичного iмунобiологiчного препарату
+ + - - - - - - - - - - - - - - Мiнiстерство охорони здоров'я України Закон України "Про лiкарськi засоби", стаття 17;

постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.05.2005 N 376 "Про затвердження Порядку державної реєстрацiї (перереєстрацiї) лiкарських засобiв i розмiрiв збору за їх державну реєстрацiю (перереєстрацiю)";

постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.01.1996 N 73 "Про затвердження Положення про контроль за вiдповiднiстю iмунобiологiчних препаратiв, що застосовуються в медичнiй практицi, вимогам державних стандартiв та мiжнародних стандартiв";

наказ Мiнiстерства охорони здоров'я України, Державної митної служби України вiд 08.06.2001 N 224/387 "Про затвердження Порядку ведення та використання мiжвiдомчої бази даних зареєстрованих в Українi лiкарських засобiв", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 03.07.2001 за N 557/5748;

наказ Мiнiстерства охорони здоров'я України вiд 29.07.2003 року N 358 "Про затвердження форми та опису реєстрацiйного посвiдчення на лiкарський засiб", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 07.08.2003 за N 693/8014;

наказ Мiнiстерства охорони здоров'я України вiд 06.12.2001 N 486 "Про затвердження нормативно-правових актiв з питань контролю за якiстю iмунобiологiчних препаратiв", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 28.02.2002 за N 204/6492

17 Дозвiл на разове ввезення незареєстрованих лiкарських засобiв + + - - - + - - - - - - - - - - Мiнiстерство охорони здоров'я України Закон України "Про лiкарськi засоби", стаття 17;

наказ Мiнiстерства охорони здоров'я України вiд 15.05.97 N 143 "Про порядок ввезення на територiю України незареєстрованих лiкарських засобiв", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 11.06.97 за N 215/2019;

наказ Мiнiстерства охорони здоров'я України вiд 17.01.2002 N 13 "Про Порядок увезення незареєстрованих лiкарських засобiв на митну територiю України з метою проведення доклiнiчних дослiджень, клiнiчних випробувань та державної реєстрацiї", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 15.02.2002 за N 151/6439

18 Свiдоцтво про державну реєстрацiю медичного виробу (або його нотарiально засвiдчена копiя)
або
пiдтвердження про державну реєстрацiю виробiв медичного призначення
+ + - - - - - - - - - - - - - - Державна служба України з лiкарських препаратiв i контролю за наркотиками Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.11.2004 N 1497 "Про затвердження Порядку державної реєстрацiї медичної технiки та виробiв медичного призначення";
19 Повiдомлення щодо можливостi ввезення на митну територiю України незареєстрованих медичних виробiв + + - - - + - - - - - - - - - - Державна служба України з лiкарських препаратiв i контролю за наркотиками Наказ Державної iнспекцiї з контролю якостi лiкарських засобiв Мiнiстерства охорони здоров'я України вiд 16.06.2010 N 112 "Про затвердження Порядку ввезення на митну територiю України незареєстрованих медичних виробiв", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 18.06.2010 за N 411/17706
20 Дозвiл МОЗ на вивезення за межi України донорської кровi та її компонентiв - - + + - - + - - - - - - + - - Мiнiстерство охорони здоров'я України Закон України "Про донорство кровi та її компонентiв", стаття 22;

постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.09.98 N 1427 "Про затвердження Порядку реалiзацiї за межi України компонентiв донорської кровi i препаратiв, виготовлених з донорської кровi та її компонентiв, а також вивезення з України донорської кровi та її компонентiв"

21 Дозвiл МОЗ на вивезення власної (аутологiчної) донорської кровi та/або її компонентiв - - + - - - - - - - - - - + - - Мiнiстерство охорони здоров'я України Закон України "Про донорство кровi та її компонентiв", стаття 22;

постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.09.98 N 1427 "Про затвердження Порядку реалiзацiї за межi України компонентiв донорської кровi i препаратiв, виготовлених з донорської кровi та її компонентiв, а також вивезення з України донорської кровi та її компонентiв"

22 Повiдомлення про транскордонне перевезення вiдходiв + + + + + + + + + + - - + + + + Мiнiстерство екологiї та природних ресурсiв України Закон України "Про приєднання України до Базельської конвенцiї про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних вiдходiв та їх видаленням";

постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.07.2000 N 1120 "Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних вiдходiв та їх утилiзацiєю/ видаленням i Жовтого та Зеленого перелiкiв вiдходiв";

наказ Мiнiстерства екологiї та природних ресурсiв України вiд 16.10.2000 N 165 "Про затвердження Перелiку небезпечних властивостей та iнструкцiй щодо контролю за транскордонними перевезеннями небезпечних вiдходiв та їх утилiзацiєю/ видаленням", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 02.11.2000 за N 770/4991

23 Висновок, що вiдходи Зеленого перелiку не пiдпадають пiд дiю пунктiв 6 - 33 Положення про контроль за транскордонним перевезенням небезпечних вiдходiв та їх утилiзацiєю/ видаленням + + + + + + + + + + - - + + + + Мiнiстерство екологiї та природних ресурсiв України Закон України "Про приєднання України до Базельської конвенцiї про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних вiдходiв та їх видаленням";

постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.07.2000 N 1120 "Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних вiдходiв та їх утилiзацiєю/ видаленням i Жовтого та Зеленого перелiкiв вiдходiв"

24 Дозвiл на iмпорт та експорт зразкiв видiв дикої фауни i флори, сертифiкат на пересувнi виставки, реекспорт та iнтродукцiю з моря зазначених зразкiв, якi є об'єктами регулювання Конвенцiї про мiжнародну торгiвлю видами дикої фауни i флори, що перебувають пiд загрозою зникнення (CITES) + + + + + + + + + + + + + + - - Мiнiстерство екологiї та природних ресурсiв України (крiм осетрових риб i виробленої з них продукцiї) Конвенцiя про мiжнародну торгiвлю видами дикої фауни i флори, що перебувають пiд загрозою зникнення, пiдписаної 03.03.73 у Вашингтонi, до якої Україна приєдналася згiдно iз Законом України вiд 14.05.99 N 662-XIV "Про приєднання України до Конвенцiї про мiжнародну торгiвлю видами дикої фауни i флори, що перебувають пiд загрозою зникнення", статтi 3, 4, 5 i 6;

постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.12.2000 N 1822 "Про заходи щодо забезпечення виконання мiжнародних зобов'язань України у зв'язку з її приєднанням до Конвенцiї про мiжнародну торгiвлю видами дикої фауни i флори, що перебувають пiд загрозою зникнення";

постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 липня 2007 р. N 953 "Про затвердження Порядку видачi дозволiв на iмпорт та експорт зразкiв видiв дикої фауни i флори, сертифiкатiв на пересувнi виставки, реекспорт та iнтродукцiю з моря зазначених зразкiв, якi є об'єктами регулювання Конвенцiї про мiжнародну торгiвлю видами дикої фауни i флори, що перебувають пiд загрозою зникнення";

Правила видачi дозволiв та сертифiкатiв на ввезення в Україну та вивезення за її межi зразкiв видiв дикої фауни i флори, якi є об'єктами регулювання Конвенцiї про мiжнародну торгiвлю видами дикої фауни i флори, що перебувають пiд загрозою зникнення, затвердженi наказом Мiнiстерства екологiї та природних ресурсiв України, Мiнiстерства аграрної полiтики України вiд 16.04.2002 N 147/110 i зареєстрованi в Мiнiстерствi юстицiї України 12.06.2002 за N 496/6784

25 Сертифiкат про походження лiсоматерiалiв та виготовлених з них пиломатерiалiв для здiйснення експортних операцiй - - + - - - - - - - - - - - - - Державне агентство лiсових ресурсiв України Закон України "Про особливостi державного регулювання дiяльностi суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, пов'язаної з реалiзацiєю та експортом лiсоматерiалiв", стаття 3;

постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.12.2005 N 1260 "Про затвердження Тимчасового порядку видачi сертифiката про походження лiсоматерiалiв та виготовлених з них пиломатерiалiв для здiйснення експортних операцiй";

наказ Державного комiтету лiсового господарства України вiд 07.09.2007 N 528 "Про затвердження форми Сертифiката про походження лiсоматерiалiв та виготовлених з них пиломатерiалiв для здiйснення експортних операцiй та Iнструкцiї щодо заповнення форми Сертифiката про походження лiсоматерiалiв та виготовлених з них пиломатерiалiв для здiйснення експортних операцiй" зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 26.09.2007 за N 1111/14378

26 Лiцензiя на експорт, iмпорт товарiв + - + + - - - - - - - - - - - - Мiнiстерство економiчного розвитку i торгiвлi України Закон України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", стаття 16;

рiшення Кабiнету Мiнiстрiв України про застосування режиму лiцензування експорту (iмпорту) товарiв;

наказ Мiнiстерства економiки України вiд 09.09.2009 N 991 "Про порядок лiцензування експорту товарiв"

наказ Мiнiстерства економiки України вiд 14.09.2007 N 302 "Про затвердження нормативно-правових актiв щодо лiцензування iмпорту товарiв та внесення змiн до Порядку розгляду заявок на видачу лiцензiй у сферi нетарифного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi в Мiнiстерствi економiки України", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 26.09.2007 за N 1100/14367

27 Лiцензiя на експорт пруткiв для армування залiзобетонних конструкцiй походженням з України у Росiйську Федерацiю - - + - - - - - - - - - - - - - Мiнiстерство економiчного розвитку i торгiвлi України Закон України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", стаття 16;

постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.09.07 N 1139 "Про регулювання поставок пруткiв для армування залiзобетонних конструкцiй походженням з України на митну територiю Росiйської Федерацiї до 31 грудня 2010 року"

28 Лiцензiя на iмпорт в Україну цукру-сирцю в межах частки тарифної квоти + - - - - - - - - - - - - - - - Мiнiстерство економiчного розвитку i торгiвлi України Закон України "Про встановлення тарифної квоти на ввезення в Україну цукру-сирцю з тростини";

постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.11.2008 N 1002 "Про затвердження Порядку розподiлу тарифної квоти на ввезення в Україну цукру-сирцю з тростини";

наказ Мiнiстерства економiки України вiд 20.01.2009 N 15 "Про порядок видачi лiцензiй на iмпорт в Україну цукру-сирцю з тростини в межах тарифної квоти", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 09.02.2009 за N 117/16133

29 Лiцензiя на право експорту, iмпорту спирту етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв + - + - - - - - - - - - - - - - Мiнiстерство економiчного розвитку i торгiвлi України Закон України "Про державне регулювання виробництва i обiгу спирту етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв";

постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.05.96 N 493 "Про Тимчасовий порядок видачi лiцензiй на право iмпорту, експорту, оптової торгiвлi спиртом, алкогольними напоями та тютюновими виробами";

наказ Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 14.02.2002 N 42 "Про Порядок видачi лiцензiй на право iмпорту, експорту спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 25.02.2002 за N 183/6471;

наказ Мiнiстерства зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi України вiд 14.05.96 N 260 "Про затвердження зразкiв лiцензiй на право здiйснення експорту, iмпорту, оптової та роздрiбної торгiвлi спиртом етиловим, коньячним i плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 17.05.96 за N 234/1259

30 Лiцензiя на експорт, iмпорт дискiв для лазерних систем зчитування, матриць + - + - - - - - - - - - - - - - Мiнiстерство економiчного розвитку i торгiвлi України Закон України "Про особливостi державного регулювання дiяльностi суб'єктiв господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, iмпортом дискiв для лазерних систем зчитування", стаття 5;

Закон України "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi", стаття 9;

постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20.11.2000 N 1719 "Про запровадження лiцензiї єдиного зразка для певних видiв господарської дiяльностi";

наказ Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 08.08.2002 N 244 "Про Порядок видачi лiцензiй на вид господарської дiяльностi - експорт, iмпорт дискiв для лазерних систем зчитування, матриць", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 23.08.2002 за N 704/6992

31 Спецiальна лiцензiя на iмпорт товарiв, щодо яких застосованi спецiальнi заходи згiдно з вiдповiдним рiшенням Мiжвiдомчої комiсiї з мiжнародної торгiвлi + - - - - - - - - - - - - - - - Мiнiстерство економiчного розвитку i торгiвлi України Закон України "Про застосування спецiальних заходiв щодо iмпорту в Україну", стаття 16;

Закон України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть";

наказ Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 01.08.2002 N 232 "Про порядок лiцензування iмпорту товарiв в Україну, якi є об'єктом застосування спецiальних заходiв", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 21.08.2002 за N 685/6973

32 Дозвiл на iмпорт в Україну товару, який є об'єктом застосування заходiв нагляду або регiонального нагляду за iмпортом в Україну + - - - - - - - - - - - - - - - Мiнiстерство економiчного розвитку i торгiвлi України Закон України "Про застосування спецiальних заходiв щодо iмпорту в Україну", стаття 15;

наказ Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 06.03.2003 N 52 "Про порядок видачi дозволiв на iмпорт в Україну", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 18.03.2003 за N 213/7534

33 Разова (iндивiдуальна) лiцензiя на здiйснення зовнiшньоекономiчної операцiї + - + + - - - - - - - - - - - - Мiнiстерство економiчного розвитку i торгiвлi України
або
вiдповiднi пiдроздiли обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй та Автономної Республiки Крим
Закон України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", статтi 1, 16, 37;

наказ Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 N 47 "Про затвердження Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 05.05.2000 за N 259/4480

34 Дозвiл на реекспорт товарiв, перелiки яких оприлюднюються Мiнiстерством економiки України - - + + - - - - - - - - - - - - Мiнекономiки України Митний кодекс України, стаття 197;

постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 06.08.2003 N 1211 "Деякi питання реекспорту товарiв";

наказ Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 10.02.2004 N 52 "Про затвердження Положення про порядок оформлення та видачi Мiнiстерством економiки та з питань європейської iнтеграцiї України дозволiв на реекспорт товарiв iноземного походження та товарiв українського походження", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 02.03.2004 за N 270/8869

35 Картка реєстрацiї-облiку зовнiшньоекономiчного договору (контракту) - - + + - - - - - - - - - - - - Мiнiстерство економiчного розвитку i торгiвлi України Закон України "Про металобрухт", стаття 9;

постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.02.2002 N 155 "Про затвердження Порядку реєстрацiї зовнiшньоекономiчних контрактiв (договорiв) на здiйснення експортних операцiй з металобрухтом";

наказ Мiнiстерства економiки України вiд 15.12.2005 N 505 "Про порядок реєстрацiї (облiку) зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) на здiйснення експортних операцiй з брухтом чорних металiв", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 10.01.2006 за N 5/11879

36 Iндивiдуальна лiцензiя на здiйснення резидентами майнових iнвестицiй за межами України - - + + - - - - - - - - - - - - Мiнiстерство економiчного розвитку i торгiвлi України Указ Президента України вiд 13.09.95 N 839/95 "Про iнвестування майнових цiнностей резидентами за межами України";

постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.02.96 N 229 "Про затвердження Положення про порядок видачi iндивiдуальних лiцензiй на здiйснення резидентами майнових iнвестицiй за межами України i Положення про порядок контролю та звiтностi щодо використання майнових цiнностей, якi iнвестуються за межами України";

наказ Мiнiстерства економiки України вiд 07.11.2000 N 240 "Про заходи Мiнiстерства економiки України щодо забезпечення виконання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 лютого 1996 р. N 229 (зi змiнами, унесеними постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 серпня 1998 р. N 1336 та вiд 4 жовтня 2000 р. N 1505)", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 31.01.2001 за N 89/5280

37 Картка реєстрацiї-облiку зовнiшньоекономiчного контракту, предметом якого є операцiї з давальницькою сировиною українського замовника, на яку поширюється спецiальний режим експорту, а також якщо контрактом передбачена реалiзацiя готової продукцiї в країнi виконавця або вивезення її до iншої країни - - - - - - - - - - - - - + - - Мiнiстерство економiчного розвитку i торгiвлi України Закон України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах", стаття 5, 8;

наказ Мiнiстерства економiки України вiд 16.03.2006 N 98 "Про порядок облiку (реєстрацiї) зовнiшньоекономiчних контрактiв, предметом яких є операцiї з давальницькою сировиною українського замовника, коли контрактом передбачена реалiзацiя готової продукцiї в країнi виконавця або вивезення її до iншої країни", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 30.03.2006 за N 354/12228

38 Витяг з реєстру Мiнiстерства освiти i науки України про визнання СIД-кодiв, нанесених на диски - - + - - - - - - - - - - - - - Державна служба iнтелектуальної власностi України Закон України "Про особливостi державного регулювання дiяльностi суб'єктiв господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, iмпортом дискiв для лазерних систем зчитування";

постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.04.2003 N 623 "Про затвердження Порядку присвоєння i нанесення на диски для лазерних систем зчитування та/або матрицi спецiального iдентифiкацiйного коду та визнання спецiальних iдентифiкацiйних кодiв, нанесених на диски та/або матрицi, що експортуються, або матрицi, що iмпортуються"

39 Витяг з реєстру Мiнiстерства освiти i науки України про визнання СIД-кодiв, нанесених на матрицi + - + - - - - - - - - - - - - - Державна служба iнтелектуальної власностi України Закон України "Про особливостi державного регулювання дiяльностi суб'єктiв господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, iмпортом дискiв для лазерних систем зчитування";

постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.04.2003 N 623 "Про затвердження Порядку присвоєння i нанесення на диски для лазерних систем зчитування та/або матрицi спецiального iдентифiкацiйного коду та визнання спецiальних iдентифiкацiйних кодiв, нанесених на диски та/або матрицi, що експортуються, або матрицi, що iмпортуються"

40 Дозвiл на ввезення незареєстрованих генетично модифiкованих органiзмiв, призначених для науково-дослiдних цiлей або державних апробацiй (випробовувань) + + - - - + - - + - - - + - - + Мiнiстерство освiти i науки, молодi та спорту України Закон України "Про державну систему бiобезпеки при створеннi, випробуваннi, транспортуваннi та використаннi генетично модифiкованих органiзмiв", статтi 8, 16;

постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20.08.2008 N 734 "Про затвердження Порядку видачi дозволу на ввезення на митну територiю України незареєстрованих генетично модифiкованих органiзмiв для науково-дослiдних цiлей або державних апробацiй (випробувань)"

41 Сертифiкат Кiмберлiйського процесу + + + + +2 + + + + + + + + + + + Мiнiстерство фiнансiв України Закон України "Про державне регулювання видобутку, виробництва i використання дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння та контроль за операцiями з ними", стаття 18;

постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.03.2003 N 307 "Про ввезення на митну територiю України та вивезення з митної територiї України алмазiв";

наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд 09.04.2003 N 276 "Про затвердження Порядку оформлення супровiдних документiв та введення в обiг алмазiв вiдповiдно до сертифiкацiйної схеми Кiмберлiйського процесу", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 30.04.2003 за N 345/7666

42 Лист Мiнiстерства фiнансiв України про погодження вивезення за межi митної територiї України дорогоцiнних металiв, дорогоцiнного камiння, їх брухту i вiдходiв як давальницької сировини - - - - - - - - - - - - - + - - Мiнiстерство фiнансiв України Закон України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах", стаття 5;

наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд 17.01.2002 N 34 "Про затвердження Положення про порядок погодження вивезення за межi митної територiї України дорогоцiнних металiв, дорогоцiнного камiння, їх брухту i вiдходiв як давальницької сировини", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 28.01.2002 за N 65/6353

43 Висновок щодо вiдповiдностi засобiв вимiрювальної технiки вiйськового призначення вимогам статей 11 та 43 Закону України "Про метрологiю та метрологiчну дiяльнiсть" + + - - - - - - - - - - - - - + Мiнiстерство оборони України Закон України "Про метрологiю та метрологiчну дiяльнiсть", стаття 11;

постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.08.98 N 1300 "Про затвердження Порядку ввезення на територiю України засобiв вимiрювальної технiки";

наказ Мiнiстра оборони України вiд 13.04.99 N 118 "Про затвердження Положення про порядок видачi висновкiв для митного оформлення засобiв вимiрювальної технiки, якi ввозяться на територiю України", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 13.05.99 за N 302/3595

44 Дозвiл на ввезення радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв спецiального призначення + + - - - + - - + - - - - - - + Мiнiстерство оборони України Закон України "Про радiочастотний ресурс України", статтяi 17, 29
45 Свiдоцтво на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цiнностей з територiї України - - + + - - + - - - - + - + - - Мiнiстерство культури України Закон України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цiнностей";

постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20.06.2000 N 984 "Про затвердження зразка свiдоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цiнностей з територiї України";

наказ Мiнiстерства культури i мистецтв України вiд 22.04.2002 N 258 "Про затвердження Iнструкцiї про порядок оформлення права на вивезення, тимчасове вивезення культурних цiнностей та контролю за їх перемiщенням через державний кордон України", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 09.07.2002 за N 571/6859

46 Дозвiл на перевезення спецiально визначених предметiв, матерiалiв i речовин, на якi поширюється дозвiльна система + + + + + + + + + + + + + + + + Мiнiстерство внутрiшнiх справ України Закон України "Про мiлiцiю", стаття 10;

постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.10.92 N 576 "Про затвердження Положення про дозвiльну систему";

наказ Мiнiстерства внутрiшнiх справ України вiд 21.08.98 N 622 "Про затвердження Iнструкцiї про порядок виготовлення, придбання, зберiгання, облiку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної i холодної зброї, пристроїв вiтчизняного виробництва для вiдстрiлу патронiв, споряджених гумовими чи аналогiчними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дiї, та зазначених патронiв, а також боєприпасiв до зброї та вибухових матерiалiв", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 07.10.98 за N 637/3077

47 Спецiальний дозвiл НБУ на ввезення уповноваженими банками в Україну валюти України + + - - - + - - - - - - - - - - Нацiональний банк України Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України "Про систему валютного регулювання i валютного контролю", стаття 13;

Правила вивезення з України i ввезення в Україну уповноваженими банками нацiональної та iноземної валюти, банкiвських металiв, бланкiв чекiв, затвердженi постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 06.08.2003 N 327 i зареєстрованi у Мiнiстерствi юстицiї України 29.08.2003 за N 753/8074

48 Спецiальний дозвiл НБУ на вивезення уповноваженими банками за межi України валюти України - - + + - - + - - - - - - - - - Нацiональний банк України Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України "Про систему валютного регулювання i валютного контролю", стаття 13;

Правила вивезення з України i ввезення в Україну уповноваженими банками нацiональної та iноземної валюти, банкiвських металiв, бланкiв чекiв, затвердженi постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 06.08.2003 N 327 i зареєстрованi у Мiнiстерствi юстицiї України 29.08.2003 за N 753/8074

49 Письмовий дозвiл Нацiонального банку на здiйснення операцiй з валютними цiнностями (на вiдкриття уповноваженим банком кореспондентських рахункiв у банках (нерезидентах) в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними, при вивезеннi за межi України та ввезеннi в Україну готiвкової iноземної валюти) + + + + - + + - - - - - - - - - Нацiональний банк України Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України "Про систему валютного регулювання i валютного контролю";

Правила вивезення з України i ввезення в Україну уповноваженими банками нацiональної та iноземної валюти, банкiвських металiв, бланкiв чекiв, затвердженi постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 06.08.2003 N 327 i зареєстрованi у Мiнiстерствi юстицiї України 29.08.2003 за N 753/8074;

постанова Правлiння Нацiонального банку України вiд 17.07.2001 N 275 "Про затвердження Положення про порядок видачi банкам банкiвських лiцензiй, письмових дозволiв та лiцензiй на виконання окремих операцiй", зареєстрована в Мiнiстерствi юстицiї України 21.08.2001 за N 730/5921

50 Письмовий дозвiл Нацiонального банку на здiйснення операцiй з валютними цiнностями (на здiйснення операцiй уповноваженим банком з банкiвськими металами на валютному ринку України та/або операцiї з банкiвськими металами на мiжнародних ринках, при ввезеннi в Україну та вивезеннi за межi України банкiвських металiв) + + + + - + + - - - - - - - - - Нацiональний банк України Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України "Про систему валютного регулювання i валютного контролю", стаття 13;

Правила вивезення з України i ввезення в Україну уповноваженими банками нацiональної та iноземної валюти, банкiвських металiв, бланкiв чекiв, затвердженi постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 06.08.2003 N 327 i зареєстрованi у Мiнiстерствi юстицiї України 29.08.2003 за N 753/8074;

постанова Правлiння Нацiонального банку України вiд 17.07.2001 N 275 "Про затвердження Положення про порядок видачi банкам банкiвських лiцензiй, письмових дозволiв та лiцензiй на виконання окремих операцiй", зареєстрована в Мiнiстерствi юстицiї України 21.08.2001 за N 730/5921

51 Письмовий дозвiл Нацiонального банку на здiйснення операцiй з валютними цiнностями (на ввезення в Україну уповноваженими банками бланкiв дорожнiх чекiв мiжнародних платiжних систем та вивезення їх з України у разi нереалiзацiї) + + + + - - - - - - - - - - - - Нацiональний банк України Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України "Про систему валютного регулювання i валютного контролю", стаття 13;

Правила вивезення з України i ввезення в Україну уповноваженими банками нацiональної та iноземної валюти, банкiвських металiв, бланкiв чекiв, затвердженi постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 06.08.2003 N 327 i зареєстрованi у Мiнiстерствi юстицiї України 29.08.2003 за N 753/8074;

постанова Правлiння Нацiонального банку України вiд 17.07.2001 N 275 "Про затвердження Положення про порядок видачi банкам банкiвських лiцензiй, письмових дозволiв та лiцензiй на виконання окремих операцiй", зареєстрована в Мiнiстерствi юстицiї України 21.08.2001 за N 730/5921

52 Дозвiл на ввезення в Україну уповноваженим банком бланкiв чекiв (окрiм дорожнiх чекiв мiжнародних платiжних систем) та вивезення їх у разi нереалiзацiї (на пiдставi окремого нормативно-правового акта Нацiонального банку України) + + + + - - - - - - - - - - - - Нацiональний банк України Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України "Про систему валютного регулювання i валютного контролю", стаття 13;

Правила вивезення з України i ввезення в Україну уповноваженими банками нацiональної та iноземної валюти, банкiвських металiв, бланкiв чекiв, затвердженi постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 06.08.2003 N 327 i зареєстрованi у Мiнiстерствi юстицiї України 29.08.2003 за N 753/8074

53 Iндивiдуальна лiцензiя на вивезення за межi України банкiвських металiв фiзичною особою - - + - - - + - - - + - + - - - Територiальне управлiння Нацiонального банку України Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України "Про систему валютного регулювання i валютного контролю", стаття 13;

Iнструкцiя про перемiщення готiвки i банкiвських металiв через митний кордон України, затверджена постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 27.05.2008 N 148, зареєстрована Мiнiстерством юстицiї України 11.06.2008 за N 520/15211

54 Спецiальний дозвiл на ввезення в Україну банкiвських металiв (для ввезення в Україну юридичною особою - резидентом (крiм уповноважених банкiв) банкiвських металiв, що виготовленi нерезидентом за договором про перероблення (афiнаж) давальницької сировини) + + - - - + - - + + - - + - - - Нацiональний банк України Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України "Про систему валютного регулювання i валютного контролю", стаття 13;

Iнструкцiя про перемiщення готiвки i банкiвських металiв через митний кордон України, затверджена постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 27.05.2008 N 148, зареєстрована Мiнiстерством юстицiї України 11.06.2008 за N 520/15211.

55 Довiдка про проведення декларування валютних цiнностей, доходiв та майна, що належать резиденту України i знаходяться за її межами (про вiдсутнiсть за межами України валютних цiнностей та майна) + + + + - + + + + + + + + + + + Регiональне вiдiлення Нацiонального банку України
Державна податкова iнспекцiя Державної податкової служби України
Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України "Про систему валютного регулювання i валютного контролю", статтi 1, 9, 12, 13;

Указ Президента України вiд 18.06.94 N 319/94 "Про невiдкладнi заходи щодо повернення в Україну валютних цiнностей, що незаконно знаходяться за її межами";

наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд 25.12.95 N 207 "Про затвердження форми Декларацiї про валютнi цiнностi, доходи та майно, що належать резиденту України i знаходяться за її межами", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 11.01.96 за N 18/1043

56 Сертифiкат вiдповiдностi + - - - - - - - - - - - - - - +
(для транс-
портних засобiв)
Державна служба технiчного регулювання України або вповноважений орган iз сертифiкацiї Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України "Про стандартизацiю i сертифiкацiю", стаття 18;

Закон України "Про захист прав споживачiв", стаття 14;

Закон України "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарiв та транспортних засобiв, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територiю України";

Закон України "Про державне регулювання виробництва i обiгу спирту етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв", стаття 10;

Закон України "Про рибу, iншi воднi живi ресурси та харчову продукцiю з них", стаття 10;

Закон України "Про деякi питання ввезення на митну територiю України та реєстрацiї транспортних засобiв";

постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.05.2008 N 446 "Про затвердження Порядку митного оформлення товарiв, що ввозяться на митну територiю України та пiдлягають обов'язковiй сертифiкацiї в Українi, i визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України"

57 Свiдоцтво про визнання вiдповiдностi + - - - - - - - - - - - - - - +
(для транс-
портних засобiв)
Державна служба технiчного регулювання України або вповноважений орган iз сертифiкацiї Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України "Про стандартизацiю i сертифiкацiю", стаття 18;

Закон України "Про захист прав споживачiв", стаття 14;

Закон України "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарiв та транспортних засобiв, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територiю України";

Закон України "Про державне регулювання виробництва i обiгу спирту етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв", стаття 10;

Закон України "Про рибу, iншi воднi живi ресурси та харчову продукцiю з них", стаття 10;

Закон України "Про деякi питання ввезення на митну територiю України та реєстрацiї транспортних засобiв";

постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.05.2008 N 446 "Про затвердження Порядку митного оформлення товарiв, що ввозяться на митну територiю України та пiдлягають обов'язковiй сертифiкацiї в Українi, i визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України"

58 Рiшення уповноваженого Держспоживстандартом органу iз сертифiкацiї + - - - - - - - - - - - - - - - Уповноважений Державною службою технiчного регулювання орган iз сертифiкацiї Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України "Про стандартизацiю i сертифiкацiю", стаття 18;

постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.05.2008 N 446 "Про затвердження Порядку митного оформлення товарiв, що ввозяться на митну територiю України та пiдлягають обов'язковiй сертифiкацiї в Українi, i визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України" (пункт 3 Порядку)

59 Висновок щодо вiдповiдностi засобiв вимiрювальної технiки вимогам Закону України "Про метрологiю та метрологiчну дiяльнiсть" + + - - - + - - + - - - - - - - Територiальний орган Державної служби технiчного регулювання України Закон України "Про метрологiю та метрологiчну дiяльнiсть", стаття 11;

постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.08.98 N 1300 "Про затвердження Порядку ввезення на територiю України засобiв вимiрювальної технiки";

Наказ Державного комiтету України по стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї вiд 11.09.98 N 703 "Про затвердження Порядку проведення експертизи щодо вiдповiдностi засобiв вимiрювальної технiки, якi ввозяться на територiю України, вимогам Закону України "Про метрологiю та метрологiчну дiяльнiсть", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 01.10.98 за N 622/3062

60 Атестат виробництва (копiя), що видається суб'єктам господарювання - резидентам, якi здiйснюють переробку продуктiв лову та харчової продукцiї з них українського походження + + - - - - - - - - - - - - - - Територiальний орган iз сертифiкацiї Державної служби технiчного регулювання України Закон України "Про рибу, iншi воднi живi ресурси та харчову продукцiю з них", статтi 5, 9;

наказ Державного комiтету України з питань технiчного регулювання та споживчої полiтики вiд 21.07.2003 N 125 "Про затвердження Порядку проведення атестацiї виробництв, якi здiйснюють переробку продуктiв лову", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 06.08.2003 за N 688/8009

61 Дозвiл на здiйснення мiжнародних перевезень радiоактивних матерiалiв + + + + + + + + + + + + + + + + Державна iнспекцiя ядерного регулювання України Закон України "Про використання ядерної енергiї та радiацiйну безпеку", стаття 59;

постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.10.2004 N 1373 "Про затвердження Положення про порядок здiйснення перевезення радiоактивних матерiалiв територiєю України";

постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.10.2007 N 1196 "Деякi питання перевезення радiоактивних матерiалiв"

62 Висновок про належнiсть (неналежнiсть) технiчних засобiв до спецiальних технiчних засобiв негласного отримання iнформацiї + + + + + + + + + + + + + + + + Служба безпеки України Указ Президента України вiд 13.04.2001 N 256 "Про впорядкування виготовлення, придбання та застосування технiчних засобiв для зняття iнформацiї з каналiв зв'язку";

постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.01.2004 N 86 "Про затвердження Порядку здiйснення державного контролю за мiжнародними передачами товарiв подвiйного використання";

63 Дозвiл на право здiйснення мiжнародних передач товарiв (разовий, генеральний, вiдкритий) + + + + - + + + - - - - + + - + Державна служба експортного контролю України Закон України "Про державний контроль за мiжнародними передачами товарiв вiйськового призначення та подвiйного використання", статтi 5, 15, 21;

постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.01.2004 N 86 "Про затвердження Порядку здiйснення державного контролю за мiжнародними передачами товарiв подвiйного використання";

постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20.11.2003 N 1807 "Про затвердження Порядку здiйснення державного контролю за мiжнародними передачами товарiв вiйськового призначення";

64 Висновок на право здiйснення мiжнародних передач товарiв (разовий, генеральний, вiдкритий) - - - - + + + + - - - - + + - - Державна служба експортного контролю України Закон України "Про державний контроль за мiжнародними передачами товарiв вiйськового призначення та подвiйного використання", статтi 5, 15, 21;

постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.01.2004 N 86 "Про затвердження Порядку здiйснення державного контролю за мiжнародними передачами товарiв подвiйного використання";

постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20.11.2003 N 1807 "Про затвердження Порядку здiйснення державного контролю за мiжнародними передачами товарiв вiйськового призначення"

65 Дозвiл на ввезення в Україну радiоелектронних засобiв та радiовипромiнювальних пристроїв + - - - - + - - + - - - - - - + Український державний центр радiочастот (Нацiональна комiсiя з питань регулювання зв'язку України) Закон України "Про радiочастотний ресурс України", статтi 14, 16, 29;

рiшення Нацiональної комiсiї з питань регулювання зв'язку України вiд 05.02.2009 N 1338 "Про затвердження Положення про надання дозволiв на ввезення з-за кордону в Україну радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв", зареєстроване в Мiнiстерствi юстицiї України 17.03.2009 за N 242/16258

66 Лист-роз'яснення уповноваженого органу, що товар не пiдлягає лiцензуванню + - + + - - - - - - - - - - - - Уповноважений державний орган Закон України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть";

рiшення Кабiнету Мiнiстрiв України про застосування режиму лiцензування експорту (iмпорту) товарiв

67 Лiцензiя на право оптової торгiвлi тютюновими виробами + - - - - - - - - - - - - - - - Державна податкова служба України Закон України "Про державне регулювання виробництва i обiгу спирту етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв", стаття 15;

постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд вiд 31.03.99 N 500 "Про впорядкування видачi суб'єктам пiдприємницької дiяльностi лiцензiй на право оптової торгiвлi спиртом етиловим, плодовим i виноградним, алкогольними напоями та тютюновими виробами";

наказ Мiнiстерства зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi України вiд 14.05.96 N 260 "Про затвердження зразкiв лiцензiй на право здiйснення експорту, iмпорту, оптової та роздрiбної торгiвлi спиртом етиловим, коньячним i плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 17.05.96 за N 234/1259

68 Лiцензiя на право виробництва тютюнових виробiв + - - - - - - - - - - - - - - - Державна податкова служба України Закон України "Про державне регулювання виробництва i обiгу спирту етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв", стаття 15;

постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20.11.2000 N 1719 "Про запровадження лiцензiї єдиного зразка для певних видiв господарської дiяльностi"

     1 При перевантаженнi через портовi зерноперевантажувальнi мiсткостi та перемiщеннi територiєю України.
     2 Крiм випадкiв, коли упаковка вивозиться з територiї України саме в тому станi, в якому була ввезена в Україну