ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

19.01.11 N 33


Про анулювання лiцензiй на провадження посередницької дiяльностi митного брокера

     Вiдповiдно до статей 176-178 Митного кодексу України, Закону України "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi" та Лiцензiйних умов провадження посередницької дiяльностi митного брокера, затверджених наказом Держкомпiдприємництва та Держмитслужби вiд 13.05.2009 N 89/445 (зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 29.05.2009 за N 469/16485), наказую:

     1. У зв'язку з повторним порушенням митними брокерами пункту 8 роздiлу II Лiцензiйних умов, та керуючись вимогами статтi 21 Закону України "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi", анулювати лiцензiї на провадження посередницької дiяльностi митного брокера вiдповiдно до перелiку, що додається.

     Пiдстава: Акти митних органiв "Про повторне порушення митним брокером Лiцензiйних умов провадження посередницької дiяльностi митного брокера, затверджених наказом Держкомпiдприємництва та Держмитслужби вiд 13.05.2009 N 89/445 (зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 29.05.2009 за N 469/16485)".

     2. Установити, що дане рiшення набирає чинностi через тридцять днiв з дня його прийняття.

     3. Керiвникам регiональних митниць, митниць пiсля набрання чинностi даним рiшенням, вжити необхiдних органiзацiйних заходiв щодо унеможливлення здiйснення декларування товарiв i транспортних засобiв зазначеними пiдприємствами.

     3.1. Протягом трьох робочих днiв з дати прийняття даного рiшення, забезпечити вручення (надсилання) митним брокерам (згiдно з додатком), якi зареєстрованi у зонi дiяльностi вiдповiдної митницi, рiшення про анулювання лiцензiї вiдповiдно до вимог, встановленими статтею 21 Закону України "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi".

     4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Сьомку С.М.

Т.в.о. Голови Служби О.М.Дороховський

 

Додаток
до наказу Держмитслужби
вiд 19.01.2011 N 33

Перелiк лiценцiй на провадження посередницької дiяльностi митного брокера, що анулюються

N з/п Серiя, N лiцензiї Iдентифiкацiйний номер суб'єкта Найменування пiдприємства Мiсцезнаходження
1 АВ480981 34356952 ТОВ "МК-Брок" м. Київ, вул. Дегтярiвська, 9, оф. N 69
2 АВ481307 2693608090 ФОП Дозорець Дмитро Миколайович Вiнницька обл., смт. Лiтин, вул. Володарського, 10
 
Директор Департаменту органiзацiї митного контролю та роботи митних посередникiв
А.I.Сербайло